Alkitab Dwibahasa Simalungun-Indonesia

Klik nama kitab dan pilih pasal yang akan dibaca
Perjanjian Lama :Perjanjian Baru : 
Kejadian : 1 Musa >>Matius :  Mateus >>
Keluaran :  2 Musa >>Markus :  Markus >>
Imamat :  3 Musa >>Lukas :  Lukas >>
Bilangan :  4 Musa>>Yohanes :  Johannes >>
Ulangan :  5 Musa >>Kisah Para Rasul : Lahoan ni Apostel >>
Yosua :  Josua >>Roma :  Rom >>
Hakim-hakim :  Panguhum >>1 Korintus :  1 Korint >>
Rut :  Rut >>2 Korintus :  2 Korint >>
1 Samuel :  1 Samuel >>Galatia :  Galatia >>
2 Samuel :  2 Samuel >>Efesus :  Epesus >>
1 Raja-raja :  1 Raja-raja >>Filipi :  Pilippi >>
2 Raja-raja :  2 Raja-raja >>Kolose :  Kolosse >>
1 Tawarikh :  1 Kronika >>1 Tesalonika :  1 Tessalonik >>
2 Tawarikh :  2 Kronika >>2 Tesalonika :  2 Tessalonik >>
Ezra :  Esra >>1 Timotius :  1 Timoteus >>
Nehemia :  Nehemia >>2 Timotius : 2 Timoteus >>
Ester :  Ester >>Titus :  Titus >>
Ayub :  Job >>Filemon : Pilemon >>
Mazmur :  Psalmen >>Ibrani :  Heber >>
Amsal :  Podah >> Yakobus :  Jakobus >>
Pengkhotbah :  Parambilan >>1 Petrus :  1 Petrus >>
Kidung Agung :  Doding-doding >>2 Petrus :  2 Petrus >>
Yesaya :  Jesaya >>1 Yohanes :  1 Johannes >>
Yeremia :  Jeremia >>2 Yohanes :  2 Johannes >>
Ratapan :  Tangis-tangis >>3 Yohanes :  3 Johannes >>
Yehezkiel :  Hesekiel >>Yudas :  Judas >>
Daniel :  Daniel >>Wahyu :  Pangungkabon >>
Hosea :  Hosea >> 
Yoel :  Joel >> 
Amos :  Amos >> 
Obaja :  Obaja >> 
Yunus :  Jona >> 
Mikha :  Mika >> 
Nahum :  Nahum >> 
Habakuk :  Habakuk >> 
Zefanya :  Sepania >> 
Hagai :  Haggai >> 
Zakaria :  Sakaria >> 
Maleakhi :  Maleaki >>