1 Tawarikh 14

14:1 Hiram, raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang batu dan tukang-tukang kayu untuk mendirikan sebuah istana baginya. 14:1 Dob ai isuruh si Hiram, raja hun Tirus ma suruhanni marayak si Daud mamboan hayu ares pakon tuhang batu ampa tuhang hayu, laho paulihon sada rumah bani raja ai.
14:2 Lalu tahulah Daud, bahwa TUHAN telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, sebab martabat pemerintahannya terangkat tinggi oleh karena Israel umat-Nya. 14:2 Jadi iahap si Daud ma, na dob pinajonam ni Jahowa do ia gabe raja i Israel, ai lambin timbulni do harajaonni ai halani bangsani halak Israel.
14:3 Daud mengambil lagi beberapa isteri di Yerusalem, dan ia memperanakkan lagi anak-anak lelaki dan perempuan. 14:3 Ibuat si Daud ope boru bahen parinangonni i Jerusalem, gabe tubuh ope bani si Daud anak pakon boru. (5 Mus. 17:17.)
14:4 Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Natan, Salomo, 14:4 On do goran-goran ni anak na tubuh bani i Jerusalem: Si Sammua, si Sobab, si Natan, si Salomo, (Mat. 1:6; Luk. 3:31.)
14:5 Yibhar, Elisua, Elpelet, 14:5 si Jibhar, si Elisua, si Elipelet,
14:6 Nogah, Nefeg, Yafia, 14:6 si Noga, si Nepeg, si Japia,
14:7 Elisama, Beelyada dan Elifelet. 14:7 si Elisama, si Beelyada pakon si Elipelet. (bd. 3:5-8.)
14:8 Ketika didengar orang Filistin, bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. 14:8 Jadi dob ibogei halak Palistim, na dob iminaki si Daud gabe raja manggomgom ganup Israel, tangkog ma ganup halak Palistim laho mardakdak si Daud. Dob ibogei si Daud barita ai, luar ma ia manjumpahkon sidea. (bd. 12:17; 1 Sam. 23:15, 25; 24:3; 26:2.)
14:9 Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, 14:9 Marrohan ma halak Palistim, anjaha marsaran ma sidea i pamah Repaim. (bd. 11:15.)
14:10 bertanyalah Daud kepada Allah: “Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan Kauserahkankah mereka ke dalam tanganku?” TUHAN menjawab: “Majulah, Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu.” 14:10 Dob ai isungkun si Daud ma Naibata, nini ma: Bulih do ahu tangkog mandorab halak Palistim, anjaha ondoskononmu do sidea hubagas tanganku? Nini Jahowa ma hubani: Tangkog ma ho, ai domma huondoskon sidea hubagas tanganmu. (1 Sam. 30:8.)
14:11 Lalu majulah ia ke Baal-Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud: “Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos.” Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal-Perasim. 14:11 Jadi dob das sidea hu Baal-Perasim, italuhon si Daud ma sidea ijai. Nini si Daud ma: Domma mambur merap munsuhku ibahen Jahowa marhitei tanganku, songon parmerap ni bah na marbanggal. Halani ai do ase igoran ianan ai Baal-Perasim. (Jes. 28:21.)
14:12 Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. 14:12 Itadingkon sidea ma naibata-naibata ni sidea, gabe iparentahkon si Daud ma, ase ipuruni ai ibagas apuy. (5 Mus. 7:5, 25; 1 Sam. 4:11.)
14:13 Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, 14:13 Iulaki halak Palistim ma use roh, anjaha marsaran ma sidea i pamah ai.
14:14 maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah, lalu Allah menjawab: “Janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. 14:14 Dob ai isungkun si Daud ma use Naibata, gabe ibalosi Naibata ma ia: Seng bulih ho tangkog mangayak sidea, tapi dorab ma sidea hun pudi ni sidea, anjaha humbani hayu baka ai ma ho roh mandorab sidea.
14:15 Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin.” 14:15 Anggo ibogei ho ma sora ni na marbaris i punsu ni hayu baka ai, luar ma ho mamorang sidea, ai Naibata do mardalan i lobeimu, laho manaluhon bala ni halak Palistim. (1 Mus. 3:8; Panguh. 4:14.)
14:16 Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Gezer. 14:16 Jadi ibahen si Daud ma sonai romban hubani na pinarentahkon ni Naibata bani, gabe ipatunduk ma halak Palistim, singgan ni Gibeon das hu Geser.
14:17 Lalu termasyhurlah nama Daud di segala negeri, dan TUHAN mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. 14:17 Jadi sar ma barita ni si Daud hubani haganup nagori, anjaha ipasogop Jahowa ma biar mangidah raja ai hubagas uhur ni ganup bangsa sipajuh begu-begu.(Jos. 6:27; 2 Sam. 7:9; Est. 8:17; Hes. 16:14.)
<< 1 Tawarikh 13 1 Tawarikh 15 >>