1 Tawarikh 13

13:1 Dob ai marriah ma si Daud pakon pambobai ni sisaribu halak pakon sisaratus halak ampa ganup kopala tene. (bd. 15:25; 2 Kron. 10:6; 30:2.) 13:1 Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan seribu dan pasukan seratus dan dengan semua pemuka.
13:2 Nini si Daud ma dompak ganup tumpuan ni Israel ai: Anggo dear uhurnasiam anjaha harosuh ni Jahowa Naibatanta ai, mahua suruh hita ma na marayak saninanta, sagala na tading ai i sab tanoh ni Israel, ase rap sidea use marayak malim pakon halak Levi ibagas huta parbagianan ni sidea, ase martumpu sidea hu lambungta, (1 Mus. 24:50; Neh. 2:5; Est. 1:19; 3:9; Lah. 15:39.) 13:2 Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel: “Jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan TUHAN, Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah penggembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita.
13:3 ase mulak boan hita hu tongah-tongahta poti ni Naibatanta; ai seng pindah-pindah uhurta hujai sanggah goluh ni si Saul. (1 Sam. 14:19, 37; 28:6.) 13:3 Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya.”
13:4 Jadi sauhur ma tumpuan ai mambahen sonai, ai ganup do halak simbuei ai marhatongonkon hata ai. 13:4 Maka seluruh jemaah itu berkata, bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu.
13:5 Jadi ipatumpu si Daud ma haganup Israel, singgan ni bah Sihor i Masir das ronsi Hamat, laho mangalop poti ni Naibata hun Kiryat-Jearim. (Jos. 13:3; 1 Raj. 8:65; 2 Kron. 7:8.) 13:5 Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikhor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat, untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat-Yearim.
13:6 Tangkog ma si Daud rap pakon ganup Israel hu Baala, ai ma Kiryat-Jearim, i tanoh Juda, laho mamboan tangkog hunjai poti ni Naibata, na margoran mangihutkon goran ni Jahowa, na marparatas ibabou ni Herubim. (Jos. 15:9; 1 Sam. 7:2; Panguh. 18:12; Ps. 80:2; Jes. 37:16.) 13:6 Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baala, ke Kiryat-Yearim, yang termasuk wilayah Yehuda, untuk mengangkut dari sana tabut Allah, yang disebut dengan nama TUHAN yang bertakhta di atas kerubim.
13:7 Jadi iboan sidea ma poti ni Naibata iatas ni sada gareta na bayu hun rumah ni si Abinadab; si Usa pakon si Ahio do na manogu gareta ai. (1 Sam. 7:1; 2 Sam. 6:3, 4.) 13:7 Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Uza dan Ahyo mengantarkan kereta itu.
13:8 Tapi anggo si Daud pakon haganup Israel marompot do manortori ilobei ni Naibata, marhasoman doding, husapi, arbab, tambur, ogung pakon tarompet. (1 Sam. 10:5; Ps. 150:5.) 13:8 Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap dan nafiri.
13:9 Sanggah das sidea hu pardogeian Kidon, idurdurhon si Usa ma tanganni laho manjolomi poti ai, halani tartolsu lombu ai. 13:9 Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir.
13:10 Jadi manringis tumang ma Jahowa mangidah si Usa, ibunuh ma ia, halani na nidurdurhonni ai tanganni manjolom poti ai, gabe matei ma ia ijai ilobei ni Naibata. (bd. 15:2; 1 Sam. 6:19.) 13:10 Maka bangkitlah murka TUHAN terhadap Uza, lalu Ia membunuh dia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu; ia mati di sana di hadapan Allah.
13:11 Jadi pusok tumang ma uhur ni si Daud halani sonai panontapkon ni Jahowa bani si Usa, gabe igoran ma ianan ai Perez-Uza ronsi sadari on. (bd. 15:13; Panguh. 21:15.) 13:11 Daud menjadi marah, karena TUHAN telah menyambar Uza demikian hebatnya; maka tempat itu disebut orang Peres-Uza sampai sekarang.
13:12 Jadi mabiar tumang ma si Daud mangidah Naibata bani na sadari ai, nini ma: Sonaha ma pambahenku mamboan poti ni Naibata das hubangku? (Luk. 5:8.) 13:12 Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah, lalu katanya: “Bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku?”
13:13 Halani ai seng ilopas si Daud boanon poti ai hu huta ni si Daud, tapi inahkon ma ai hu rumah ni si Obed-Edom, halak Gad ai. (bd. 15:18, 24; Jos. 19:45; 21:24.) 13:13 Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gat itu.
13:14 Jadi tading i rumah ni si Obed-Edom ma poti ai, tolu bulan dokahni, anjaha ipasu-pasu Jahowa ma rumah ni si Obed-Edom pakon ganup na adong bani. (bd. 26:4-8.) 13:14 Tiga bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya dan TUHAN memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya.
<< 1 Tawarikh 12 1 Tawarikh 14 >>