1 Tawarikh 28

28:1 Ipatumpu si Daud ma haganup kopala ni Israel hu Jerusalem, kopala ni ganup marga, kopala ni siparbagian na marugas ilobei ni raja ai, kopala ni sisaribu halak pakon sisaratus halak, gamot haondosan ni ugas-ugas pakon pinahan ni raja ai ampa anakni, sonai homa sipangidangi i rumah ni raja ai, ronsi puanglima pakon ganup halak siparkuasa. (bd. 27.) 28:1 Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan seribu dan kepala pasukan seratus, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya; bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa.
28:2 Dob ai jongjong ma raja Daud, anjaha nini ma: Tangar nasiam ma ahu, nasiam saninangku pakon bangsangku! Iparsinta uhurhu do namin sihol pajongjongkon sada rumah bahen parsaranan ni poti parpadanan ni Jahowa, lanjar sidogeian bani nahei ni Naibatanta; domma pala hupasirsir sagala parhayuni. (bd. 22:7-10; Ps. 99:5; 132:7; Tangis 2:1; Hes. 43:7.) 28:2 Lalu berdirilah raja Daud dan berkata: “Dengarlah, hai saudara-saudaraku dan bangsaku! Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian TUHAN dan untuk tumpuan kaki Allah kita; juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya.
28:3 Tapi nini Naibata ma hubangku: Seng bulih ho pajongjong sada rumah bani Goranku, ai halak siparporang do ho, na mandurushon buei daroh. (bd. 22:8; 2 Sam. 7:5.) 28:3 Tetapi Allah telah berfirman kepadaku: Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi nama-Ku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah.
28:4 Age pe sonai, domma ipilih Jahowa Naibata ni Israel ahu humbani ganup ginompar ni bapa, ase gabe raja ahu manggomgom Israel ronsi sadokah ni dokahni; ai domma ipilih si Juda gabe pambobai, anjaha humbani ginompar ni si Juda, bapa do ipilih, anjaha humbani ginompar ni bapa, ahu do iharosuhkon uhurni pabangkiton gabe raja manggomgom ganup Israel. (bd. 5:2; 11:2; 1 Mus. 49:10; 1 Sam. 16:1-2.) 28:4 Namun TUHAN, Allah Israel, telah memilih aku dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya; sebab Ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin, dan puakku dari antara kaum Yehuda, dan dari antara anak-anak ayahku Ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel.
28:5 Anjaha humbani ganup anakku, ai buei do anak ilayak-layakkon Jahowa bangku, domma ipilih anakku si Salomo, laho manghunduli paratas ni harajaon ni Jahowa manggomgom Israel. (bd. 29:23; Ps. 45:7.) 28:5 Dan dari antara anak-anakku sekalian — sebab banyak anak telah dikaruniakan TUHAN kepadaku — Ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas takhta pemerintahan TUHAN atas Israel.
28:6 Anjaha domma pala ihatahon hubangku: Maningon anakmu si Salomo do pauli rumahku pakon alamanku, ai domma hupilih ia gabe anakku, anjaha Ahu gabe bapani. (bd. 17:11-14.) 28:6 Ia telah berfirman kepadaku: Salomo, anakmu, dialah yang akan mendirikan rumah-Ku dan pelataran-Ku sebab Aku telah memilih dia menjadi anak-Ku dan Aku akan menjadi bapanya.
28:7 Pajonamonku do harajaonni ronsi sadokah ni dokahni, anggo torus totap uhurni mangkorjahon tonahku pakon uhumhu, songon sonari. (bd. 22:10; 17:12; 1 Raj. 3:14; 8:61; 9:4.) 28:7 Dan Aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturan-Ku seperti sekarang ini.
28:8 On pe, ilobei ni ganup Israel, ai ma tumpuan ni Jahowa pakon ibagas panangar ni Naibatanta: Ramotkon anjaha pareksa nasiam ma ganup tonah ni Jahowa Naibatanasiam, ase tartean nasiam tanoh na dear on, anjaha tarpateankon nasiam ai hubani anak nasiam i pudinasiam ronsi sadokah ni dokahni. (3 Mus. 25:46; 5 Mus. 4:21; Jer. 3:18.) 28:8 Maka sekarang, di depan mata seluruh Israel, jemaah TUHAN, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu: Peliharalah dan tuntutlah segala perintah TUHAN, Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian.
28:9 Ia ho, ale anakku Salomo, sai tanda ma Naibata ni bapamu, anjaha balosi ma Ia humbani gok ni uhurmu pakon humbani gok ni atei-ateimu, ai ipareksa Jahowa do sagala uhur na ibagas, anjaha iarusi do sagala sura-sura ni uhur. Anggo ipindahi ho Ia, sai na jumpah ho do Ia; tapi anggo itadingkon ho Ia, ambungkononni do ho ronsi sadokah ni dokahni. (bd. 29:9-19; 5 Mus. 4:29; 1 Sam. 16:7; 1 Raj. 8:39, 61; Ps. 7:10; 139:1-16; Jes. 55:6; Jer. 29:13-14.) 28:9 Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepada-Nya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab TUHAN menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu, tetapi jika engkau meninggalkan Dia maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya.
28:10 Antong parimbagaskon ma, ai domma ipilih Jahowa ho, laho pajongjongkon sada rumah na mapansing; sai margogoh ma ho laho pasaudkon ai. 28:10 Camkanlah sekarang, sebab TUHAN telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu.”
28:11 Dob ai ibere si Daud ma hubani anakni si Salomo usihan ni surambih pakon rumah panumbahan ai, rumah panimpanan ni ugas-ugas, kamar pardatas ampa kamar parbagas pakon kamar hajongjongan ni tutup pardearan ai; (2 Mus. 25:9, 40; 26:30; Lah. 7:14; Heb. 8:5.) 28:11 Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo, anaknya, rencana bangunan dari balai Bait Suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian.
28:12 sonai homa usihan ni haganup na piningkirhonni ibagas uhurni, pasal alaman ni rumah ni Jahowa, pasal haganup kamar na inggot ai, pasal panimpanan ni ugas-ugas i rumah ni Naibata pakon ugas-ugas na pinapansing; 28:12 Selanjutnya rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah TUHAN, dan bilik-bilik di sekelilingnya, mengenai perbendaharaan-perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan-perbendaharaan barang-barang kudus;
28:13 pasal ianan ni malim pakon halak Levi siparbagian, pakon pasal haganup ugas-ugas sipakeion bani horja i rumah ni Jahowa. (bd. 9:28.) 28:13 mengenai rombongan-rombongan para imam dan para orang Lewi dan mengenai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah TUHAN dan segala perkakas untuk ibadah di rumah TUHAN.
28:14 Ibere ma homa hubani omas ansa borat ni na porlu bani sagala parugas bani ganup horja; pakon pirak ansa borat ni na porlu bani sagala parugas bani ganup horja; 28:14 Juga ia memberikan emas seberat yang diperlukan untuk segala perkakas pada tiap-tiap ibadah; dan diberikannya perak seberat yang diperlukan untuk segala perkakas perak pada tiap-tiap ibadah,
28:15 ambahni ai omas ansa borat ni na porlu bani parpalitaan omas ai ampa palit omasni, martimbangan bei do ganup parpalitaan pakon palitani; usih hujai do age pasal parpalitaan pirak mangihutkon timbanganni, na porlu bani ganup parpalitaan ampa palitani, romban hubani horja ni ganup parpalitaan; (1 Raj. 7:49.) 28:15 yakni sejumlah emas untuk kandil-kandil emas dan lampu-lampunya yang dari emas, seberat yang diperlukan tiap-tiap kandil dan lampu-lampunya, dan perak untuk kandil perak seberat yang diperlukan perak untuk satu kandil dan lampu-lampunya, sesuai dengan pemakaian tiap-tiap kandil dalam ibadah.
28:16 ambahni ai omas ansa borat ni na dob tinontuhon bani ganup meja ni ruti sigalangkononkon, sonai homa pirak bani ganup meja na humbani pirak; (2 Kron. 4:8.) 28:16 Kemudian diberikannya sejumlah emas untuk meja-meja roti sajian, meja demi meja, dan perak untuk meja-meja dari perak;
28:17 ambahni ai ope omas na pitah bani garpu, mangkuk pakon batil; sonai homa bani pinggan omas, ansa borat ni na porlu bani ganup pinggan; sonai homa pinggan pirak ansa borat ni na porlu bani ganup pinggan. (2 Mus. 27:3; 25;29; Esr. 1:10.) 28:17 selanjutnya emas murni untuk garpu-garpu, dan bokor-bokor penyiraman dan kendi-kendi, juga untuk piala-piala dari emas seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala, dan perak untuk piala dari perak seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala;
28:18 Sonai homa omas na pitah bani anjap-anjap panutungan ni dahupa, ansa borat ni na dob tinontuhon; sonai homa usihan ni gareta Herubim omas ai, na paherbangkon habongni manrungkub poti parpadanan ni Jahowa. (1 Raj. 6:27; 7:48; Hes. 1:4-14.) 28:18 juga emas yang disucikan untuk mezbah pembakaran ukupan seberat yang diperlukan dan emas untuk pembentukan kereta yang menjadi tumpangan kedua kerub, yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi tabut perjanjian TUHAN.
28:19 Ganupan ai tarsurat jinalo humbani tangan ni Jahowa, laho mangajarhon ai pasaudkon usihan ai. (ay. 11.) 28:19 Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh TUHAN, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu.
28:20 Dob ai ihatahon si Daud ma hubani anakni si Salomo: Tenger ma uhurmu, anjaha totap laho pasaudkon ai; ulang ma ho mabiar barang gobir! Ai Naibata Jahowa, Naibatangku do na mangkasomani ho, ai seng anjai tumaram tarikonni tanganni humbam barang tadingkononni ho, paima salosei bahenonmu ganup horja parugason i rumah ni Jahowa. (bd. 22:13; 5 Mus. 31:6.) 28:20 Lalu berkatalah Daud kepada Salomo, anaknya: “Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu; janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab TUHAN Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai.
28:21 Tonggor ma, domma jorei parhorinan ni malim pakon halak Levi, laho mandalankon ganup jabatan i rumah ni Naibata; hasomananmu do homa bani sagala horja ganup halak na ringgas, na pantas maruhur mandalankon jabatanni; ambahni ai sagala kopala pakon ganup bangsa in sai unduk bei do in mandalankon parentahmu. 28:21 Sesungguhnya, rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah, dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu.”
<< 1 Tawarikh 27 1 Tawarikh 29 >>