1 Tawarikh 21

21:1 Dob ai jongjong ma sibolis mangimbang Israel, gabe iojur-ojur ma si Daud mamilangi halak Israel. (Job 1:6; 2:1; Sak. 3:1.) 21:1 Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel.
21:2 Jadi nini si Daud ma dompak si Joab pakon dompak kopala-kopala ni bala: Laho ma nasiam, bilangi nasiam ma halak Israel, singgan ni Berseba das hu Dan, anjaha boan nasiam ma bangku bilangan ni sidea ai. (Panguh. 20:1; 1 Sam. 3:20; 1 Raj. 5:5.) 21:2 Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat: “Pergilah, hitunglah orang Israel dari Bersyeba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka.”
21:3 Tapi nini si Joab ma: Sai itambahi Jahowa ma bangsani saratus lompit nari humbani sisonari! Tapi tene, ham tuannami anjaha rajanami, ai lang ganup do sidea juak-juak ni tuannami? Mase ma isurahon tuannami sonai? Mase ma bahenon marsalah halak Israel? (2 Mus. 30:12; 5 Mus. 1:11.) 21:3 Lalu berkatalah Yoab: “Kiranya TUHAN menambahi rakyat-Nya seratus kali lipat dari pada yang ada sekarang. Ya tuanku raja, bukankah mereka sekalian, hamba-hamba tuanku? Mengapa tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu?”
21:4 Tapi parhata sada do raja ai dompak si Joab. Jadi bingkat ma si Joab manlioti ganup Israel, dob ai mulak ma ia hu Jerusalem. 21:4 Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab, maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem.
21:5 Ibere si Joab ma bilangan ni bangsa na binilanganni ai hubani si Daud. Ia buei ni ganup halak Israel sisintak podang sajuta saratus ribu halak do; buei ni halak Juda sisintak podang ompat ratus pitu puluh ribu halak do. (2 Sam. 24:9; 2 Kron. 2:16.) 21:5 Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada sejuta seratus ribu orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada empat ratus tujuh puluh ribu orang yang dapat memegang pedang.
21:6 Tapi anggo halak Levi pakon Benjamin seng dihut ibilangi, ai magigi do si Joab bani parentah ni raja ai. (bd. 27:24.) 21:6 Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab.
21:7 Sogam do homa uhur ni Naibata pasal pahara ai, gabe hona papani do Israel. (bd. 27:24; 1 Mus. 38:10.) 21:7 Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajar-Nya orang Israel.
21:8 Jadi nini si Daud ma dompak Naibata: Banggal tumang do dousangku, halani hubahen na sonai. Tapi sai marpangulaki ma uhurmu mangidah hasalahan no juak-juakmu on, ai haotoon banggal do na hubahen ai. (1 Sam. 13:13; 2 Sam. 12:13; 2 Kron. 16:9.) 21:8 Lalu berkatalah Daud kepada Allah: “Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini; maka sekarang, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh.”
21:9 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Gad, nabi ni si Daud ai: (1 Sam. 22:5.) 21:9 Tetapi berfirmanlah TUHAN kepada Gad, pelihat Daud:
21:10 Laho ma ho, anjaha hatahon ma hubani si Daud: Sonon do hata ni Jahowa; tolu pahara hutuduhkon bam, pilih ma sada hunjai, sibahenonku bam. 21:10 “Pergilah, katakanlah kepada Daud: Beginilah firman TUHAN: tiga perkara Kuhadapkan kepadamu; pilihlah salah satu dari padanya, maka Aku akan melakukannya kepadamu.”
21:11 Jadi dob das si Gad hubani si Daud, nini ma: Sonon do hata ni Jahowa. Pilih ma na ija bam: 21:11 Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya: “Beginilah firman TUHAN: Haruslah engkau memilih:
21:12 barang tolu tahun lohei, barang tolu bulan ho pardakdakon ni munsuhmu anjaha panganon ni podang ni munsuhmu ho, barang tolu ari podang ni Jahowa, ai ma masa sampar i nagori on, anjaha malekat ni Jahowa mangagou i sab tanoh ni Israel. Halani ai putushon ma, atap aha balos siboanonku hubani na marsuruh ahu. (3 Mus. 26:25-26; 1 Raj. 8:37; 2 Kron. 20:9; Jer. 14:12-18; 21:7-9; 24:10; 27:8, 13; 32:24-36.) 21:12 tiga tahun kelaparan atau tiga bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau tiga hari pedang TUHAN, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini, dan malaikat TUHAN mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang, timbanglah jawab apa yang harus kusampaikan kepada Yang mengutus aku.”
21:13 Dob ai nini si Daud ma dompak si Gad: Sunsah tumang do uhurhu, tapi dearan ma ahu madabuh hubagas tangan ni Jahowa, ai banggal tumang do idop ni uhurni, seng ra ahu madabuh hu tangan ni jolma. (Jes. 47:6; 58:4; Jer. 30:11; Hab. 3:2.) 21:13 Lalu berkatalah Daud kepada Gad: “Sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan TUHAN, sebab sangat besar kasih sayang-Nya; tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia.”
21:14 Jadi ipamasa Jahowa ma sampar itongah-tongah ni Israel, gabe rasei ma pitu puluh ribu halak humbani halak Israel. 21:14 Jadi TUHAN mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel tujuh puluh ribu orang.
21:15 Dob ai isuruh Naibata ma malekatni hu Jerusalem, laho mangagou ijai; tapi sanggah na laho mangagou ai Ia, mangahap ma Ia, gabe isolsoli ma dirini anjaha nini ma dompak malekat sipangaggou ai: Sungkup ma! Pasurut ma tanganmu! Tapi jongjong do malekat ni Jahowa ai ilambung pardogeian ni si Ornan, halak Jebusi ai. (1 Mus. 6:6; 2 Mus. 32:14; Ps. 106:23; Jer. 42:10; Jon. 3:10.) 21:15 Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya, dan ketika hendak dimusnahkannya, maka TUHAN melihatnya, lalu menyesallah Ia karena malapetaka yang hendak didatangkan-Nya itu, lalu berfirmanlah Ia kepada malaikat pemusnah itu: “Cukup! Turunkanlah sekarang tanganmu itu!” Pada waktu itu malaikat TUHAN itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan, orang Yebus.
21:16 Dob ai mangkawah ma si Daud, gabe iidah ma malekat ni Jahowa jongjong itongah-tongah ni langit pakon tanoh on, pajolom-jolom podang na sinintak ibagas tanganni dompak Jerusalem. Jadi manrogop ma si Daud rap pakon pangintuaini ai, marbaju guni bei do sidea. (2 Mus. 12:29.) 21:16 Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnyalah malaikat TUHAN berdiri di antara bumi dan langit, dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung sujudlah Daud dan para tua-tua.
21:17 Jadi nini si Daud ma dompak Naibata: Ai lang ahu do mangkatahon bilangon bangsa on? Ahu do na mardousa, anjaha ahu do sidalankon hajahaton in. Ai aha ma adong, na binahen ni biri-biri in? Ham, Jahowa Naibatangku, hubangku pakon hubani ginompar ni bapa ma mangonai tanganmu, tapi ulang ma hubani bangsamu. (4 Mus. 16:22; bd. 5:2; 1 Raj. 22:17; Ps. 74:1; 77:21.) 21:17 Dan berkatalah Daud kepada Allah: “Bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan, tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya TUHAN, Allahku, biarlah kiranya tangan-Mu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umat-Mu.”
21:18 Dob ai iparentahkon malekat ni Jahowa ma si Gad mangkatahon hubani si Daud, ase tangkog ia laho pajongjongkon bani Jahowa sada anjap-anjap bani pardogeian ni si Ornan, halak Jebusi ai. (2 Kron. 3:1.) 21:18 Kemudian malaikat TUHAN menyuruh Gad mengatakan kepada Daud, bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi TUHAN di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu.
21:19 Jadi tangkog ma si Daud romban hubani hata ni si Gad, na dob pinatugahni marhitei goran ni Jahowa. 21:19 Lalu pergilah Daud, sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkannya demi nama TUHAN.
21:20 Sanggah marhusor si Ornan, iidah ma malekat ai, gabe marponop ma ia rap pakon anakni na ompat ai, ai tudu sanggah mardogei gandum do si Ornan. 21:20 Ornan sedang mengirik gandum; ketika ia memalingkan diri, dilihatnyalah malaikat itu; keempat anaknya yang bersama-sama dengan dia menyembunyikan diri.
21:21 Sanggah na roh si Daud hubani si Ornan, manatap-natap do si Ornan, gabe iidah ma si Daud; laho ma ia hun pardogeian ai anjaha manrogop ma ia hubani si Daud. 21:21 Ketika Daud sampai kepada Ornan, maka Ornan mengangkat mukanya dan melihat Daud, lalu keluarlah ia dari tempat pengirikan, kemudian sujudlah ia kepada Daud dengan mukanya ke tanah.
21:22 Dob ai nini si Daud ma dompak si Ornan: Mahua bere ma hubangku pardogeianmu ai, ase hupajongjong ijai anjap-anjap bani Jahowa. Sadiha gakni arga na sapatutni ase laho sampar in humbani bangsa in. (4 Mus. 25:8.) 21:22 Berkatalah Daud kepada Ornan: “Berikanlah kepadaku tempat pengirikan ini, supaya aku mendirikan di sini mezbah bagi TUHAN; baiklah berikan itu kepadaku dengan harga penuh, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat.”
21:23 Tapi nini si Ornan ma dompak si Daud: Buat ham ma in, anjaha ibahen tuannami anjaha rajanami ma barang aha rosuh ni uhurni. Tonggor ma, hubere pe lombu in bahen galangan situtungon pakon gareta pardogei in bahen sobanni ampa gandum in bahen galangan sipanganon; ganupan ai hubere pe. 21:23 Jawab Ornan kepada Daud: “Ambillah, dan baiklah tuanku raja melakukan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, aku berikan lembu ini untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengirik ini untuk kayu bakar dan gandum untuk korban sajian, semuanya itu kuberikan.”
21:24 Tapi nini raja Daud ma dompak si Ornan: Lang sonai, maningon bolion do songon arga na patut; ai seng ra ahu mambuat na adong bam bani Jahowa, barang manggalangkon galangan situtungon na so pala marboli. (Pod. 3:9.) 21:24 Tetapi berkatalah raja Daud kepada Ornan: “Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh, sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk TUHAN dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa.”
21:25 Dob ai ibere si Daud ma hubani si Ornan boli ni partapakan ai onom raut sekel omas. 21:25 Maka Daud memberikan kepada Ornan sebagai bayaran tempat itu emas seberat enam ratus syikal.
21:26 Dob ai ipajongjong si Daud ma ijai sada anjap-anjap bani Jahowa, anjaha igalangkon ma galangan situtungon pakon galangan hatarimakasihon, anjaha dilo-dilo ma ia bani Jahowa, gabe ibalosi Jahowa ma ia marhitei apuy, na pinarohni hun langit huatas ni anjap-anjap panggalangan ni galangan situtungon ai. (3 Mus. 9:24; 1 Raj. 18:24, 38; 2 Raj. 1:12; 2 Kron. 7:1.) 21:26 Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi TUHAN, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan dan memanggil TUHAN. Maka TUHAN menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu.
21:27 Dob ai ihatahon Jahowa ma hubani malekat ai, ase ipasuang podangni hubagas sarungni. 21:27 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada malaikat itu supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarungnya.
21:28 Jadi dob iidah si Daud ijia, na dob binalosan ni Jahowa ia i pardogeian ni si Ornan, halak Jebusi ai, gabe ijai ma ia tongtong manggalang. (ay. 26; bd. 22:1; 2 Kron. 3:1.) 21:28 Pada waktu itu juga Daud mempersembahkan korban di sana, ketika ia melihat, bahwa TUHAN telah menjawab dia di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu.
21:29 Ia lampo-lampo ni Jahowa, na pinauli ni si Musa na ijia i halimisan, ampa anjap-anjap panggalangan ni galangan situtungon, i dolog na i Gibeon do ijia jongjong. (bd. 16:39; 2 Kron. 1:3.) 21:29 Kemah Suci, yang dibuat Musa di padang gurun, dan mezbah korban bakaran pada waktu itu ada di bukit pengorbanan di Gibeon,
21:30 Tapi seng tarbahen si Daud laho hujai, laho mangindahi Naibata, halani biar ni uhurni bani podang ni malekat ni Jahowa. (ay. 6.) 21:30 tetapi Daud tidak berani pergi ke sana berhadapan dengan Allah untuk menanyakan petunjuk-Nya, sebab ia takut kepada pedang malaikat TUHAN itu.
<< 1 Tawarikh 20 1 Tawarikh 22 >>