1 Tawarikh 23

23:1 Jadi dob matua si Daud anjaha sobalan uhurni bani hagoluhan on, ipabangkit ma anakni, si Salomo, manggomgomi Israel. (bd. 29:22; 1 Mus. 25:8; 1 Raj. 1:28-40.) 23:1 Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel.
23:2 Ipatumpu si Daud ma ganup kopala ni Israel, malim pakon halak Levi. 23:2 Ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi.
23:3 Ibilangi ma halak Levi singgan ni na marumur tolu puluh tahun pakon i atasni ai, tumpu tolu puluh ualuh ribu halak bueini. (4 Mus. 4:23, 33.) 23:3 Lalu dihitunglah orang-orang Lewi, yang berumur tiga puluh tahun ke atas, dan jumlah orang-orang mereka, dihitung satu demi satu, ada tiga puluh delapan ribu orang.
23:4 Dua puluh ompat ribu halak hunjai mandalankon horja i rumah ni Jahowa, onom ribu gamot-gamot ampa panguhum. (5 Mus. 16:18.) 23:4 — “Dari orang-orang ini dua puluh empat ribu orang harus mengawasi pekerjaan di rumah TUHAN; enam ribu orang harus menjadi pengatur dan hakim;
23:5 ompat ribu halak sijaga horbangan, anjaha ompat ribu halak use pandoding, sibere puji-pujian hubani Jahowa, marhasoman parugas na dob pinauli laho mamuji-muji. 23:5 empat ribu orang menjadi penunggu pintu gerbang; dan empat ribu orang menjadi pemuji TUHAN dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melagukan puji-pujian,” kata Daud.
23:6 Anjaha iranggi si Daud do sidea marhorin-horin mangihutkon anak ni si Levi, ai ma si Gersom, si Kahat pakon si Merari. (bd. 24-26; 6:16-17.) 23:6 Juga Daud membagi-bagi mereka dalam rombongan menurut anak-anak Lewi, yakni Gerson, Kehat dan Merari.
23:7 Na masuk hubani si Gersom: Si Laedan pakon si Simei. 23:7 Termasuk orang Gerson ialah Ladan dan Simei.
23:8 Anak ni si Laedan: Si Jehiel, kopala ai, si Setam pakon si Joel, tolu halak. (bd. 26:21.) 23:8 Anak-anak Ladan ialah Yehiel, seorang kepala, serta Zetam dan Yoël, tiga orang.
23:9 Anak ni si Simei: Si Selomit, si Hasiel, pakon si Haran, tolu halak. Ai ma kopala humbani si Laedan marsasaompung. 23:9 Anak-anak Simei ialah Selomit, Haziel dan Haran, tiga orang; orang-orang inilah yang menjadi kepala puak Ladan.
23:10 Anjaha anak ni si simei: si Jahat, si Sisa, si Jeus pakon si Beria; halak ai ma anak ni si Simei, ompat halak. 23:10 Anak-anak Simei ialah Yahat, Ziza, Yeush dan Beria; itulah anak-anak Simei, empat orang.
23:11 Si Jahat do kopala, si Sisa paduahon; tapi si Jeus pakon si Beria seng buei anakni, halani ai gabe sisada ompung anjaha sisada horin do sidea. 23:11 Yahat ialah kepala dan Ziza orang kedua, tetapi Yeush dan Beria tidak mempunyai banyak anak, maka mereka merupakan hanya satu puak dengan satu jabatan.
23:12 Anak ni si Kahat: Si Amram, si Jisehar, si Hebron pakon si Usiel, ompat halak. (bd. 6:2-3.) 23:12 Anak-anak Kehat ialah Amram, Yizhar, Hebron dan Uziel, empat orang.
23:13 Anak ni si Amram: Si Aron pakon si Musa. Ipapulig hinan do anggo si Aron, laho marugas ibagas na pansing sahalian, ase ia pakon anakni ma tongtong na manutung dahupa ilobei ni Jahowa, marugas bani Jahowa, anjaha mamasu-masu ibagas goranni sadokah ni dokahni. (bd. 6:40; 4 Mus. 6:23; 16:2; 5 Mus. 10:8; 21:5; Heb. 5:4.) 23:13 Anak-anak Amram ialah Harun dan Musa; Harun ditunjuk untuk mengurus apa yang maha kudus, dia dan keturunannya, sampai selama-lamanya, untuk membakar korban di hadapan TUHAN, untuk melayani Dia dan untuk memberi berkat demi nama-Nya, sampai selama-lamanya.
23:14 Ia anak ni si Musa, halak ni Naibata ia, ietong do sidea hubani marga Levi. (5 Mus. 33:1.) 23:14 Anak-anak Musa, abdi Allah itu, digolongkan kepada suku Lewi.
23:15 Anak ni si Musa: Si Gersom pakon si Elieser. (2 Mus. 18:3, 4.) 23:15 Anak-anak Musa ialah Gersom dan Eliezer.
23:16 Anak ni si Gersom: Si Subael, kopala. (bd. 26:24.) 23:16 Anak Gersom ialah Sebuel, seorang kepala.
23:17 Anak ni si Elieser: Si Rehabya, kopala; seng dong anak ni si Elieser na legan, tapi buei tumang do anak ni si Rehabya. (bd. 24:21-30.) 23:17 Anak Eliezer ialah Rehabya, seorang kepala; Eliezer tidak mempunyai anak-anak lain, tetapi anak-anak Rehabya luar biasa banyaknya.
23:18 Anak ni si Jisehar: Si Selomit, kopala. 23:18 Anak Yizhar ialah Selomit, seorang kepala.
23:19 Anak ni si Hebron: Si Jeria, kopala, si Amarya paidua, si Usiel paitolu pakon si Jakmeam paiompat. 23:19 Anak-anak Hebron ialah Yeria, seorang kepala, Amarya, anak yang kedua, Yahaziel, anak yang ketiga dan Yekameam, anak yang keempat.
23:20 Anak ni si Usiel: Si Mika, kopala, anjaha si Jisia paidua. 23:20 Anak-anak Uziel ialah Mikha, seorang kepala, dan Yisia, anak yang kedua.
23:21 Anak ni si Merari: Si Mahli pakon si Musi; anak ni si Mahli: Si Eleasar pakon si Kis. (bd. 6:19.) 23:21 Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Anak-anak Mahli ialah Eleazar dan Kish.
23:22 Sanggah matei si Eleasar, seng dong anak itadingkon, pitah boru do, anjaha anak ni si Kis, botou ni sidea do na mambuat sidea. (4 Mus. 27:8; 36:1-9.) 23:22 Ketika Eleazar mati, ia tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan, lalu anak-anak Kish, saudara sepupu mereka, mengambil mereka menjadi isteri.
23:23 Anak ni si Musi: Si Mahli, si Eder pakon si Jeremot, tolu halak. 23:23 Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder dan Yeremot, tiga orang.
23:24 Ai ma ginompar ni si Levi marsasaompung, kopala ni marsasaompung ai, songon na tarsurat mangihutkon bilangan ni goran ni na marumur dua puluh tahun pakon i atasni, na mandalankon horja parugason i rumah ni Jahowa. (4 Mus. 1:3; 8:24.) 23:24 Itulah bani Lewi menurut puak mereka, kepala-kepala puak mereka, pada waktu mereka dicatat seorang-seorang sesuai dengan bilangan nama mereka, orang demi orang, yang berumur dua puluh tahun atau lebih, merekalah yang harus melakukan pekerjaan untuk ibadah di rumah TUHAN.
23:25 Nini si Daud do: Ai domma ibere Jahowa, Naibata ni Israel damei bani bangsani, anjaha marianan Ia i Jerusalem ronsi sadokah ni dokahni. (bd. 22:18; Ps. 132, 13, 14; Joel 4:21.) 23:25 Sebab Daud telah berkata: “TUHAN, Allah Israel, telah mengaruniakan keamanan kepada umat-Nya, dan Ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya.
23:26 Halani ai seng pala be pausung-usungon ni halak Levi lampo-lampo ai pakon sagala parugasni. (2 Kron. 35:3.) 23:26 Dengan demikian tidak usah lagi orang Lewi mengangkat Bait Suci dan segala perkakas yang dipakai untuk ibadah di situ.” —
23:27 Ai mangihutkon parentah ni si Daud na parpudi, ia sibilangan humbani halak Levi, ai ma singgan ni marumur dua puluh tahun pakon i atasni ai. (ay. 24.) 23:27 Sebab sesuai dengan titah Daud yang belakangan, mereka yang didaftarkan dari anak-anak Lewi ialah yang berumur dua puluh tahun ke atas. —
23:28 Horjani, ai ma mangurupi ginompar ni si Aron mandalankon horja i rumah ni Jahowa, manjagai alamanni kamar-kamar, pangurasion ni haganup parugas na mapansing pakon sagala horja parugason ibagas rumah ni Naibata. (4 Mus. 3:6, 9; 2 Kron. 31:11) 23:28 “Tugas mereka ialah membantu anak-anak Harun untuk menyelenggarakan ibadah di rumah TUHAN, mengawasi pelataran, bilik-bilik dan pentahiran segala barang kudus serta melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di rumah Allah.
23:29 Ambahni ai mangkoseihon ruti sigalangkonon, nitak na lumat bahen galangan sipanganon, ruti na so niigaran, galangan sigorengon, galangan na maragu minak, sonai homa sagala sitimbangon pakon sisuhaton. (bd. 9:29-33.) 23:29 Juga mereka harus menyediakan sajian dan tepung yang terbaik untuk korban sajian, roti tipis yang tidak beragi, apa yang dipanggang di atas panggangan, apa yang teraduk dan segala sukatan dan ukuran.
23:30 Anjaha maningon jongjong do sidea ganup sogod, mangkatahon tarima kasih pakon mamuji Jahowa, sonai homa bodari. (bd. 16:4; 25:3; Ps. 92:2, 3.) 23:30 Selanjutnya mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi TUHAN setiap pagi, demikian juga pada waktu petang
23:31 ambahni ai sanggah manggalangkon galangan situtungon hubani Jahowa, bani ari Sabat, bani poltak ni bulan pakon bani ari raya, na dob binuhul hinan bueini, mangihutkon hasomalan ni sidea tongtong ilobei ni Jahowa. (2 Kron. 8:13.) 23:31 dan pada waktu mempersembahkan segala korban bakaran kepada TUHAN, pada hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, dan hari-hari raya, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mereka, sebagai tugas tetap di hadapan TUHAN.
23:32 Maningon dalankonon ni sidea do horja bani lampo-lampo partumpuan pakon horja bani ianan na mapansing ai, anjaha maningon hasomanan ni sidea do anak ni si Aron, hasoman samorga ni sidea ai, marugas i rumah ni Jahowa. (4 Mus. 3:7, 28.) 23:32 Mereka harus melakukan pemeliharaan Kemah Pertemuan serta tempat kudus dan harus melayani anak-anak Harun, saudara-saudara mereka, untuk menyelenggarakan ibadah di rumah TUHAN.”
<< 1 Tawarikh 22 1 Tawarikh 24 >>