1 Tawarikh 11

11:1 Dob ai martumpu ma ganup Israel marayak si Daud i Hebron, nini ma: Tonggor ma, sisada holi-holi ampa sisada daging do hanami pakon ham. (1 Mus. 29:14; 2 Sam. 19:13.) 11:1 Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata: “Ketahuilah, kami ini darah dagingmu.
11:2 Bani panorang na salpu, age sanggah si Saul ope raja, ham do na mambobahon Israel luar pakon masuk; anjaha Jahowa, Naibatamu do mangkatahon bamu: Ho do na maningon marmahan bangsangku halak Israel, ho do maningon gabe raja bani sidea. (4 Mus. 27:17; 1 Sam. 13:14; 25:30; 18:13, 16; 2 Sam. 7:7; Hes. 34:23.) 11:2 Telah lama, ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan TUHAN, Allahmu, telah berfirman kepadamu: Engkaulah yang harus menggembalakan umat-Ku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umat-Ku Israel.”
11:3 Jadi roh ma ganup pangintuai ni Israel marayak raja ai i Hebron, anjaha marpadan ma si Daud pakon sidea i Hebron ilobei ni Jahowa; jadi iminaki sidea ma si Daud gabe raja manggomgom Israel, romban hubani hata ni Jahowa hinan marhitei si Samuel. (1 Sam. 10:25; 16:1, 3, 12; 2 Sam. 2:4.) 11:3 Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron, lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan TUHAN, kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel, seperti yang difirmankan TUHAN dengan perantaraan Samuel.
11:4 Dob ai bingkat ma raja Daud rap pakon ganup Israel hu Jerusalem, ai ma Jebus; halak Jebus do na marianan i tanoh ai hinan. 11:4 Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem; itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu.
11:5 Ihatahon pangisi ni Jebus ma hubani si Daud: Seng tumaram masuk ho hujon. Hape italuhon si Daud do benteng Sion, ai ma huta ni si Daud. 11:5 Penduduk Yebus berkata kepada Daud: “Engkau tidak sanggup masuk ke mari.” Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud.
11:6 Ai domma ihatahon si Daud hinan: Barang ise na parlobei, na mamunuh halak Jebusi ai, gabe kopala ma ia anjaha pambobai. Si Joab, anak ni si Seruya do na parlobei manangkih hu atas, halani ai ma ase ia bangkit gabe pambobai. (2 Sam. 2:13.) 11:6 Daud telah berkata: “Siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin.” Lalu Yoab, anak Zeruya, yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala.
11:7 Jadi marianan ma si Daud ibagas benteng ai; halani ai do ase igoran benteng ai huta ni si Daud. 11:7 Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya: Kota Daud.
11:8 Dob ai ibatar-batari ma huta ai inggot, hun Milo nari torus maringgot, anjaha si Joab do padearhon na legan ai ibagas huta ai. (Panguh. 9:6, 20; 1 Raj. 9:15; 11:27.) 11:8 Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya, sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu.
11:9 Dob ai lambin banggalni ma kuasa ni si Daud, ai ihasomani Jahowa Zebaot do ia. (bd. 9:20.) 11:9 Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab TUHAN semesta alam menyertainya.
11:10 On do kopala ni puanglima ni si Daud, na manungkolisi pajonam harajaonni, rap pakon ganup halak Israel, na pabangkithonsi gabe raja, romban hubani hata ni Jahowa pasal Israel. (2 Sam. 3:18.) 11:10 Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya, bersama-sama seluruh Israel, dalam mencapai kedudukan raja dan yang mengangkat dia sebagai raja, seperti yang difirmankan TUHAN mengenai Israel.
11:11 On do bilangan ni puanglima ni si Daud: Si Jasobeam, anak ni si Hahmoni, kopala ni na tolu ai; idiharhon do tanjani dompak tolu ratus halak, na binunuhni bani sada panorang. (bd. 27:2.) 11:11 Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud: Yasobam bin Hakhmoni, kepala triwira; ia mengayunkan tombaknya melawan tiga ratus orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran.
11:12 Dob ai si Eliasar, anak ni si Dodo, halak Ahohi; masuk hubani puanglima sitolu halak ai do ia. (bd. 27:4.) 11:12 Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, orang Ahohi itu; ia termasuk ketiga pahlawan itu.
11:13 Ia do hasoman ni si Daud i Pas-Dammim, sanggah na martumpu ijai halak Palistim. Adong do ijai sanlambar juma gok andolei. Sanggah na maporus bangsa ai ilobei ni halak Palistim, (1 Sam. 17:1.) 11:13 Ia ada bersama-sama Daud di Pas-Damim, ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana; ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin,
11:14 laho ma ia jongjong itongah-tongah ni juma ai, laho manjaga ai, anjaha italuhon ma halak Palistim ai. Ipaluah Jahowa do sidea marhasoman hamonangan bolon. 11:14 maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu; mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan TUHAN kemenangan yang besar.
11:15 Tuad do tolu halak humbani sitolu puluh kopala ai, hu dolog batu, hubani si Daud, hu liang Addulam; anjaha bala ni halak Palistim marsaran do i pamah Repaim (1 Sam. 22:1.) 11:15 Sekali datanglah tiga orang dari ketiga puluh kepala ke gunung batu mendapatkan Daud dekat gua Adulam, sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Refaim.
11:16 Ibagas benteng do ijia si Daud, anjaha bala ni halak Palistim i Betlehem do. (1 Sam. 22:4; 2 Sam. 5:17, 18.) 11:16 Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem.
11:17 Tubuh ma sir ni uhur bani si Daud, nini ma: Ise ma nani na ra mambere bah inumonku hun parigi na i Betlehem, na ilambung ni horbangan ai? 11:17 Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata: “Sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang!”
11:18 Jadi isungsung na tolu puanglima ai ma parsaranan ni halak Palistim, itahui sidea ma bah humbani parigi na i Betlehem, na ilambung ni horbangan ai, anjaha iboan sidea ma ai hubani si Daud. Tapi seng ra si Daud manginum ai, iuseihon ma ai bani Jahowa, (1 Sam. 7:6.) 11:18 Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada TUHAN,
11:19 anjaha nini ma: Daoh ma in humbangku ibahen Naibatangku mambahen na sonin. Mintor ma ahu manginum daroh ni halak on? Ai hosah ni sidea do isoyahon sidea laho mangalop bah on. Halani ai seng ra ia manginum ai. Ai ma na binahen ni puanglima sitolu halak ai. (1 Mus. 9:4; 3 Mus. 3:17; 7:26; 17:10-14; 19:26; 5 Mus. 12:16.) 11:19 katanya: “Jauhlah dari padaku, ya Allah, untuk berbuat demikian! Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya mereka membawanya.” Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu.
11:20 Si Abisai pe, anggi ni si Joab, kopala do bani sitolu puluh halak ai. Idiharhon do tanjani dompak tolu halak, anjaha ibunuhi ma sidea, gabe tarmurmur ma ia itongah-tongah ni sitolu puluh halak ai. (2 Sam. 2:18.) 11:20 Abisai, adik Yoab, dialah kepala ketiga puluh orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan tiga ratus orang yang mati ditikamnya; ia mendapat nama di antara ketiga puluh orang itu.
11:21 Ia do simulianan humbani na tolu puluh halak ai, anjaha ia do kopala ni sidea; tapi seng taratasisi anggo sitolu halak ai. (ay. 19.) 11:21 Di antara ketiga puluh orang itu ia paling dihormati. Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai triwira itu.
11:22 Si Benaya pe, anak ni si Joyada, sada halak na borani anjaha sihorjahon buei pambahenan, hun Kabsel do ia; ia do na manaluhon na dua anak ni si Ariel, na hun Moab ai. Masuk do ia homa anjaha ibunuh sada singa ibagas sada godung, bani sada ari, sanggah turun salju. (Jos. 15:21; 2 Sam. 8:18; Jes. 29:1, 2, 7; 33:7.) 11:22 Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabzeel; ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lobang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju.
11:23 Anjaha ibunuh do homa sada halak Masir, sada halak na bolon tumang lima asta ganjangni. Adong do ibagas tangan ni halak Masir ai sada tanja ansa sabang ni partonun; tapi tuad ma si Benaya manjumpahkonsi pakon sada tungkot, irampas ma tanja ai humbani tangan ni halak Masir ai, lanjar ibunuh ma ia marhitei tanjani sandiri. (1 Sam. 17:7, 40, 43, 51; 2 Sam. 21:19.) 11:23 Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya lima hasta tingginya; di tangan orang Mesir itu ada tombak seperti pesa tukang tenun, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri.
11:24 Ai ma na binahen ni si Benaya, anak ni si Joyada, gabe tarambilan ma ia itongah-tongah ni na tolu puluh halak ai. (bd. 27:5, 6.) 11:24 Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada; ia mendapat nama di antara ketiga puluh pahlawan itu.
11:25 Marsangap do ia itongah-tongah ni na tolu puluh halak ai, tapi seng taratasisi anggo sitolu halak ai. Jadi ipabangkit si Daud ma ia gabe kopala ni pangawalni. (ay. 21.) 11:25 Sesungguhnya, di antara ketiga puluh orang itu ia paling dihormati, tetapi ia tidak dapat menyamai triwira. Dan Daud mengangkat dia mengepalai pengawalnya.
11:26 Puanglima na legan ai: Si Asahel, anggi ni si Joab; si Elkana, anak ni si Dodo, na hun Betlehem; (bd. 2:16; 2 Sam. 2:18-23.) 11:26 Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ialah juga Asael, saudara Yoab, selanjutnya Elhanan bin Dodo, dari Betlehem;
11:27 si Sammot na hun Harod; si Heles halak Peloni; (bd. 27:8, 10; Panguh. 7:1.) 11:27 Samot, orang Harod; Heles, orang Peloni;
11:28 si Ira, anak ni si Ikkes, halak Tekoa; si Abieser halak Anatot; (bd. 27:9, 12.) 11:28 Ira anak Ikesh orang Tekoa; Abiezer, orang Anatot;
11:29 si Sibbekai, halak Husati; si Ilai, halak Ahoah; (bd. 27:11.) 11:29 Sibkhai, orang Husa; Ilai, orang Ahohi;
11:30 si Maharai, halak Netopati; si Heled, anak ni si Bahanas, halak Netopati; (bd. 27:13, 15.) 11:30 Maharai, orang Netofa; Heled bin Baana, orang Netofa;
11:31 si Itai, anak ni si Ribai hun Gibea ni halak Benyamin; si Benaya, halak Piratoni; (bd. 27:14.) 11:31 Itai bin ribai, dari Gibea orang Benyamin; Benaya, orang Piraton;
11:32 si Hurai, hun bah Gas; si Abiel, halak Araba; 11:32 Hurai dari lembah-lembah Gaas; Abiel, orang Bet-Araba;
11:33 si Asmawet, hun Bah-arum; si Eliahba, halak Saalboni; (Panguh. 1:35.) 11:33 Azmawet, orang Bahurim; Elyahba, orang Saalbon;
11:34 anak ni si Hasem, halak Gisonni; si Jonatan, anak ni si Sage, halak Harari; 11:34 Hasyem orang Gizon; Yonatan bin Sage, orang Harari;
11:35 si Ahiam, anak ni si Sahar, halak Harari; si Elipal, anak ni si Ur; 11:35 Ahiam bin Sakhar, orang Harari; Elifal bin Ur;
11:36 si Heper, halak Meherati; si Ahia, halak Peloni; 11:36 Hefer, orang Mekherati; Ahia, orang Peloni;
11:37 si Hesro, halak Karmeli; si Naharai, anak ni si Esbai; 11:37 Hezro, orang Karmel; Naarai bin Esbai;
11:38 si Joel, sanina ni si Natan; si Mibhar, anak ni si Hagri; 11:38 Yoël, saudara Natan; Mibhar bin Hagri;
11:39 si Selek, halak Amoni; si Naharai, halak Beroti, siusung sinjata ni si Joab, anak ni si Seruya; 11:39 Zelek, orang Amon; Naharai, orang Beerot, pembawa senjata Yoab anak Zeruya;
11:40 si Ira, halak Jitri; si Gareb, halak Jitri; 11:40 Ira, orang Yetri; Gareb, orang Yetri;
11:41 si Uria, halak Heti; si Sabad, anak ni si Ahlai; (2 Sam. 11:3.) 11:41 Uria, orang Het; Zabad bin Ahlai;
11:42 Si Adina, anak ni si Sisa, halak Ruben, pambobai ni halak Ruben, tolu puluh halak hasomanni; 11:42 Adina anak Siza orang Ruben, kepala orang-orang Ruben dan beserta dia ada tiga puluh orang;
11:43 si Hanan, anak ni si Maaka; si Josafat, halak Miteni; 11:43 Hanan bin Maakha; Yosafat, orang Mitni;
11:44 si Usia, halak Astarot; si Sama pakon si Jehiel, anak ni si Hotam, halak Aroer; 11:44 Uzia, orang Asytarot; Syama dan Yeiel, anak-anak Hotam orang Aroër;
11:45 si Jediael, anak ni si Simri pakon si Joha anggini ai, halak Tisi; 11:45 Yediael bin Simri, dan Yoha, saudaranya, orang Tizi;
11:46 si Eliel, halak Mahawi; si Jeribai pakon si Josawi anak ni si Elnaam; si Jitma, halak Moab; 11:46 Eliel, orang Mahawim; Yeribai dan Yosawya, anak-anak Elnaam; Yitma, orang Moab;
11:47 si Eliel, si Obed, si Jaasiel halak Zoba. 11:47 Eliel, Obed dan Yaasiel, orang Mezobaya.
<< 1 Tawarikh 10 1 Tawarikh 12  >>