1 Tawarikh 26

26:1 Pasal parbagi ni sijaga horbangan. Humbani ginompar ni si Korah: Si Meselemya, anak ni si Kore, humbani, ginjompar ni si Abiasap. (2 Kron. 8:14; 35:15.) 26:1 Tentang rombongan para penunggu pintu: dari orang Korah ialah Meselemya bin Kore dari keturunan Ebyasaf.
26:2 Anak ni si Meselemya ai ma: Si Sakarya, bunga tubuhni, si Jediael paidua, si Sebaya paitolu, si Jatniel paiompat. 26:2 Meselemya mempunyai anak-anak, yakni Zakharia, anak sulung, Yediael, anak yang kedua, Zebaja, anak yang ketiga, Yatniel, anak yang keempat,
26:3 si Elam pailima, si Johanan paionom, lsi Elyoenai paipitu. 26:3 Elam, anak yang kelima, Yohanan, anak yang keenam, Elyoënai, anak yang ketujuh.
26:4 Anak ni si Obed-Edom ai ma: Si Semaya bunga tubuhni, si Josabad paidua, si Joah paitolu, si Sahar paiompat, si Netaneel pailima. 26:4 Obed-Edom mempunyai anak-anak, yakni Semaya, anak sulung, Yozabad, anak yang kedua, Yoah, anak yang ketiga, Sakhar, anak yang keempat, Netaneel, anak yang kelima,
26:5 si Amiel paionom, si Isasar paipitu, si Peuletai paiualuh, ai ipasu-pasu Naibata do ia. (bd. 13:14.) 26:5 Amiel, anak yang keenam, Isakhar, anak yang ketujuh dan Peuletai, anak yang kedelapan, sebab Allah telah memberkati dia.
26:6 Anak ni si Semaya pe tubuhan anak do, na manrajai ginompar ni ompungni, ai halak na margogoh do sidea. 26:6 Bagi Semaya, anak Obed-Edom itu, lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa.
26:7 Anak ni si Semaya ai ma: Si Otni, si Repael, si Obed pakon si Elsabad, anjaha anggi ni sidea, ai ma si Elihu pakon si Semakya, halak na pantas. 26:7 Anak-anak Semaya ialah Otni, Refael, Obed dan Elzabad serta saudara-saudaranya, yakni Elihu dan Semakhya, orang-orang gagah perkasa.
26:8 Ganupan ai ginompar ni si Obed-Edom rap pakon anak ni sidea, sanina ni sidea, halak na pantas mandalankon jabatanmi; onom puluh dua halak humbani ginompar ni si Obed-Edom. 26:8 Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu, enam puluh dua orang jumlahnya dari Obed-Edom.
26:9 Anak ni si Meselemya pe ampa saninani, halak na pantas do, tumpu sapuluh ualuh halak. 26:9 Dan Meselemya mempunyai delapan belas orang anak dan saudara, orang-orang yang gagah perkasa.
26:10 Anak ni si Hosa, ginompar ni si Merari, ai ma: Si Simri, kopalani, age pe seng ia bunga tubuhni, ipabangkit bapani do ia gabe kopala; 26:10 Hosa dari bani Merari mempunyai anak-anak, yakni Simri, seorang kepala — sebab sekalipun ia bukan anak sulung, tetapi ayahnya mengangkat dia menjadi kepala —
26:11 si Hilkia paidua, si Tebalya paitolu, si Sakarya paiompat. Ganup anak pakon anggi ni si Hosa sapuluh tolu halak do. 26:11 Hilkia, anak yang kedua, Tebalya, anak yang ketiga dan Zakharia, anak yang keempat. Semua anak dan saudara Hosa itu ada tiga belas orang.
26:12 Ganup parbagian ni sijaga horbangan on, na binagi domu hubani kopalani, adong do horjani usih songon saninani, ai ma marugas i rumah ni Jahowa. 26:12 Rombongan-rombongan para penunggu pintu itu, yang dibagi menurut kepala kaum, mempunyai tugas melayani di rumah TUHAN, sama seperti saudara-saudara sesuku mereka.
26:13 Idabuh sidea do ruji-ruji dos bani na etek pakon bani na banggal, marsasaompung, bani ganup horbangan ai. (bd. 25:8.) 26:13 Untuk setiap pintu gerbang mereka membuang undi, menurut puak-puak mereka, baik puak yang kecil maupun puak yang besar.
26:14 Ruji-ruji ni horbangan parhapoltakan madabuh hubani si Selemya. Idabuh sidea do homa ruji-ruji bani anakni, si Sakarya, sada panuturi na maruhur, gabe madabuh bani ruji-ruji ni horbangan parutara. 26:14 Undian untuk pintu timur jatuh pada Selemya; selanjutnya mereka membuang undi bagi Zakharia, anaknya, seorang penasihat yang berakal budi, lalu jatuhlah undiannya untuk pintu utara.
26:15 Madabuh do bani si Obed-Edom horbangan na hampit dangsina, anjaha bani anakni, rumah parugasan. 26:15 Bagi Obed-Edom ialah pintu selatan dan bagi anak-anaknya gudang perlengkapan.
26:16 Bani si Supim pakon si Hosa, ai ma horbangan na hampit hasundutan, ilambung ni horbangan Salehet, bani dalan na laho tangkog ai. Patontang do panjagaan ai. 26:16 Bagi Supim dan Hosa ialah pintu barat beserta Pintu Gerbang Syalekhet di jalan raya tanjakan. Penjaga yang satu ditaruh berdampingan dengan penjaga yang lain.
26:17 Hampit hapoltakan onom halak ganup ari, hampit utara ompat halak ganup ari; anjaha hampit dangsina ompat halak ganup ari; anjaha ilambung ni rumah parugasan dua-dua halak do, 26:17 Di sebelah timur ada enam orang setiap hari, di sebelah utara ada empat orang setiap hari, di sebelah selatan ada empat orang setiap hari, tetapi pada gudang perlengkapan selalu ada dua orang;
26:18 anjaha bani Parbar hampit hasundutan, ompat halak bani dalan na bolon anjaha dua halak bani Parbar. 26:18 pada Parbar di sebelah barat: empat orang di jalan raya dan dua orang pada Parbar.
26:19 On ma parbagi ni halak sijaga horbangan humbani ginompar ni si Korah pakon ginompar ni si Merari. (bd. 9:24.) 26:19 Itulah rombongan-rombongan para penunggu pintu dari bani Korah dan dari bani Merari.
26:20 Ia halak Levi, sanina ni sidea, sidea do haondosan ni ugas-ugas i rumah ni Naibata ampa ugas-ugas humbani sibere-bere na pinapansing. 26:20 Orang-orang Lewi, saudara-saudara sesuku mereka, yang mengawasi perbendaharaan rumah Allah dan yang mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus;
26:21 Ginompar ni si Laedan halak Gersom ai, kopalani humbani si Laedan, halak Gersom ai, ai ma si Jehiel. (bd. 23:8.) 26:21 bani Ladan, yakni keturunan Gerson melalui Ladan, mempunyai orang-orang Yehiel sebagai kepala puak.
26:22 Anak ni si Jehiel ai ma: Si Setam pakon si Joel saninani ai, ai ma haondosan ni ugas-ugas ni rumah ni Jahowa. 26:22 Keturunan Yehiel, yakni Zetam dan Yoël, saudaranya, mengawasi perbendaharaan rumah TUHAN.
26:23 Humbani ginompar ni si Amram, si Jisehari, si Hebron pakon si Usiel, ai ma: 26:23 Dari orang Amram, orang Yizhar, orang Hebron dan orang Uziel
26:24 Si Subael, anak ni si Gersom, anak ni si Musa, kopala ni siramotkon ugas-ugas. (bd. 23:16.) 26:24 adalah Sebuel bin Gersom bin Musa yang menjadi kepala perbendaharaan.
26:25 Saninani: Humbani si Elieser, anak ni ai si Rehabya, anak ni ai si Jesaya, anak ni ai si Joram, anak ni ai si Sikri, anak ni ai si Selomit. (bd. 23:17.) 26:25 Sanak saudara Sebuel melalui Eliezer ialah Rehabya, anak Eliezer, dan Yesaya, anak Rehabya, dan Yoram, anak Yesaya, dan Zikhri, anak Yoram, dan Selomit, anak Zikhri.
26:26 Ia si Selomit pakon saninani, ai ma haondosan ni sagala ugas-ugas, humbani sibere-bere na pinapansing, ai ma na pinapansing ni raja Daud, ampa kopala ni marsasaompung, kopala ni sisaribu pakon sisaratus halak ampa kopala ni bala. 26:26 Selomit ini beserta sanak saudaranya mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus yang telah dikuduskan oleh raja Daud dan oleh para kepala puak dan para pemimpin pasukan seribu dan pasukan seratus dan para panglima.
26:27 Ipapansing sidea do taban-taban na dapot i parporangan, laho patorsahon rumah panumbahan. 26:27 Mereka telah menguduskannya dari rampasan perang untuk menyemarakkan rumah TUHAN.
26:28 Sonai homa haganup na dob pinapansing ni si Samuel, halak na marpanonggoran ai, pakon si Saul anak ni si Kis, pakon si Abner anak ni si Ner, ampa si Joab anak ni si Seruya; sagala ugas-ugas na dob pinapansing ondos do bani si Selomit pakon hubani saninani. 26:28 Juga segala yang dikuduskan oleh Samuel, pelihat itu, oleh Saul bin Kish, oleh Abner bin Ner dan oleh Yoab, anak Zeruya, ya segala barang yang dikuduskan ada di bawah pengawasan Selomit beserta sanak saudaranya.
26:29 Humbani ginompar ni si Jisehari, si Kenaya pakon saninani do ipabangkit, mangkorjahon horja pardarat bani halak Israel, songon gamot-gamot ampa panguhum. 26:29 Dari orang Yizhar adalah Kenanya beserta anak-anaknya yang diserahi tugas luar di Israel, yaitu menjadi pengatur dan hakim.
26:30 Humbani ginompar ni si Hebron: Si Hasabya ampa saninani, saribu pitu ratus halak bueini, halak na pantas; sidea do na mangatur halak Israel, hampit hasundutan ni Jordan, mandalankon ganup horja bani Jahowa ampa siugashonon bani raja ai. 26:30 Dari orang Hebron adalah Hasabya beserta sanak saudaranya, orang-orang gagah perkasa, seribu tujuh ratus orang jumlahnya, yang diserahi urusan pemerintahan Israel di sebelah barat sungai Yordan dalam segala urusan untuk TUHAN dan segala pekerjaan untuk raja.
26:31 Humbani halak Hebron: si Jerya do kopala (ia pasal ginompar pakon marga ni halak Hebron, ipareksa do bani paompat-puluh-tahunkon, dob gabe raja si Daud, gabe jumpah ma itongah-tongah ni sidea halak na pantas i Jaeser, na i Gilead) (bd. 29:27; 4 Mus. 32:1.) 26:31 Dari orang Hebron adalah Yeria yang menjadi kepala. Tentang orang Hebron, mengenai keturunannya dan puaknya, dalam tahun keempat puluh zaman pemerintahan Daud diadakan penyelidikan tentang mereka dan ternyata, bahwa di antara mereka ada pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa di Yaezer-Gilead.
26:32 pakon saninani, dua ribu pitu ratus halak bueini, halak na pantas, kopala ni marsasaompung; ipabangkit raja Daud ma sidea mangatur halak Ruben, Gad pakon satongah marga Manasse, mandalankon sagala horja bani Naibata ampa siugasonkon bani raja ai. (4 Mus. 32:33; 2 Kron. 19:5.) 26:32 Sanak saudara Yeria, orang-orang yang gagah perkasa, kepala-kepala puak ada dua ribu tujuh ratus orang. Mereka itu diangkat raja Daud mengawasi orang Ruben, orang Gad dan suku Manasye yang setengah itu dalam segala perkara untuk Allah dan segala perkara untuk raja.
<< 1 Tawarikh 25 1 Tawarikh 27 >>