Yosua 24

 

Minggu 22 September 2019, XIV Dob Trinitas: Ambilan, Josua 24:13-25; Sibasaon, Pangungkabon 20:11-15
24:1 Jadi ipatumpu si Josua ma ganup marga ni Israel hu Sikem, anjaha idilo ma pangintuai ni Israel, kopalani, panguhumni pakon gamotni. Dob jongjong sidea ilobei ni Naibata,24:2 nini si Josua ma dompak ganup bangsa ai: Sonon do hata ni Jahowa Naibata ni Israel: I dipar ni bah Eufrat do naijia marianan ompungnima, si Tara bapa ni si Abraham pakon bapa ni si Nahor, anjaha mambalosi naibata na legan do sidea. (1 Mus. 11:26, 31, 39; 35:32.) 24:1 Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikhem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya dan para pengatur pasukannya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah.24:2 Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu: “Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Dahulu kala di seberang sungai Efrat, di situlah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada allah lain.
24:3 Jadi hubuat ma ompungnima si Abraham hun dipar ni Bah ai, ase mardalani ia i sab tanoh Kanaan, anjaha hupabuei ginomparni. Hubere do bani si Isak, 24:3 Tetapi Aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya.
24:4 anjaha hubani si Isak hubere do si Jakob pakon si Esau. Anjaha hubani si Esau hubere do dolog Seir bahen parbagiananni; tapi tuad hu Masir do anggo si Jakob pakon anakni. (1 Mus. 32:4; 46:6.) 24:4 Kepada Ishak Kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau Kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir.
24:5 Dob ai husuruh ma si Musa pakon si Aron mamapai Masir songon na dob hubahen ai itongah-tongahni, dob ai hupaluar ma hanima. (2 Mus. 12:33.) 24:5 Lalu Aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang Kulakukan di tengah-tengah mereka, kemudian Aku membawa kamu keluar.
24:6 Jadi hupaluar ma ompungnima hun Masir; anjaha das ma hanima hu laut; ipardakdak halak Masir ma ompungnima marhitei gareta pakon siajak huda das hu laut Sigerger. 24:6 Setelah Aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke Laut Teberau.
24:7 Anjaha dob mandoraki sidea hubani Jahowa, gabe ibahen ma hagolapan i holang-kolangnima pakon halak Masir; iparoh ma laut ai hubani sidea anjaha ilangkopi ma sidea; anjaha iidah matanima do na hubahen ai hubani halak Masir; dob ai hundokah do hanima marianan i halimisan. (2 Mus. 14:10.) 24:7 Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada TUHAN, maka diadakan-Nya gelap antara kamu dan orang Mesir itu dan didatangkan-Nya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat, apa yang Kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun.
24:8 Dob ai huboan ma hanima hu tanoh ni halak Amori, na marianan i dipar ni Jordan; anjaha dob iporang sidea hanima, huondoskon ma sidea hubagas tangannima, isoluk hanima ma tanoh ni sidea, anjaha husiapkon ma sidea i lobeinima. (4 Mus. 21:25, 31.) 24:8 Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka Kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka Kupunahkan dari depan kamu.
24:9 Dob ai roh ma si Balak anak ni si Zippor, raja hun Moab marporang dompak Israel, isuruh ma suruhanni mandilo si Bileam, anak ni si Beor laho mamapai hanima, (4 Mus. 22.) 24:9 Ketika itu Balak bin Zipor, raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu.
24:10 tapi seng ra Ahu patangi-tangi si Bileam; halani ai hanima ma ipasu-pasu anjaha Ahu paluahkon hanima hun tanganni. (4 Mus. 23:11, 20.) 24:10 Tetapi Aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah Aku melepaskan kamu dari tangannya.
24:11 Jadi dob idipari hanima Jordan, anjaha das hanima hu Jeriko, gabe marmunsuh ma dompak hanima pangisi ni Jeriko, halak Amori, Peresi; Kanaan, Het, Girgasi, Hevi pakon Jebusi; jadi huondoskon ma sidea hubagas tangannima. (bd. 3:14; 6:1.) 24:11 Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yerikho, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yerikho, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi dan orang Yebus, tetapi mereka itu Kuserahkan ke dalam tanganmu.
24:12 Dob ai hutongos ma ualtong i lobeinima mangusir sidea ilobeinima, na dua raja ni halak Amori ai sedo marhitei podang barang panah. (2 Mus. 23:28.) 24:12 Kemudian Aku melepaskan tabuhan mendahului kamu dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya, bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu.
24:13 Hubere ma bannima sada tanoh, na so hinangalutkonnima, pakon huta na so pinaulinima, ase hanima marianan ijai; anjaha ipangan hanima do humbani pohon anggur pakon hayu jetun na so sinuannima. (5 Mus. 6:10, 11.) 24:13 Demikianlah Kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya; juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya.
24:14 On pe sai habiari nasiam ma Jahowa, anjaha totap ma uhurnasiam mambalosisi ibagas putih ni uhur pakon hasintongan; paholang nasiam ma naibata na legan, na binalosan ni ompungnasiam i dipar ni Eufrat pakon i Masir, anjaha balosi nasiam ma Jahowa. (ay. 2; 2 Mus. 32.) 24:14 Oleh sebab itu, takutlah akan TUHAN dan beribadahlah kepada-Nya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada TUHAN.
24:15 Tapi anggo seng marosuh nasiam mambalosi Jahowa, pilih nasiam ma sadari on barang ise sibalosan nasiam, barang naibata na legan na binalosan ni ompungnasiam i dipar ni bah Eufrat, barang naibata ni halak Amori, simada tanoh, na niianan ni nasiam. Tapi ango ahu pakon hasomanku sarumah, Jahowa do sibalosannami. (1 Mus. 18:19; 1 Raj. 18:21; Mat. 6:24.) 24:15 Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada TUHAN, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah; allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada TUHAN!”
24:16 Dob ai nini bangsa ai ma mambalosi: Daoh ma ai humbannami, anggo mintor tadingkononnami Jahowa, laho mambalosi naibata na legan; 24:16 Lalu bangsa itu menjawab: “Jauhlah dari pada kami meninggalkan TUHAN untuk beribadah kepada allah lain!
24:17 ai Jahowa Naibatanta do na mangarahkon hita pakon ompungta luar hun tanoh Masir, hun rumah parjabolonan, anjaha na mambahen i lobeita tanda na bolon in, anjaha na manramotkon hita bani ganup dalan na idalani hita, pakon itongah-tongah ni ganup bangsa na binontasta ai; 24:17 Sebab TUHAN, Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui,
24:18 anjaha iusir Jahowa do ganup bangsa pakon halak Amori na marianan i tanoh in hun lobeita; halani ai hanami pe Jahowa do sihol balosannami, ai Ia do Naibatanta. 24:18 TUHAN menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada TUHAN, sebab Dialah Allah kita.”
24:19 Dob ai nini si Josua ma dompak bangsa ai: Seng tarbahen nasiam mambalosi Jahowa, ai Naibata na pansing do Ia, Naibata parsimburu, seng marpangulaki uhurni mangidah panlanggaronnasiam pakon mangidah nasiam. (2 Mus. 20:5; 5 Mus. 5:26.) 24:19 Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu: “Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada TUHAN, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu.
24:20 Anggo itadingkon nasiam Jahowa anjaha ibalosi nasiam naibata na legan, gabe jadi marbalik ma Ia mamapai nasiam, siap tumang nasiam ibahen, romban hubani na madear na binahenni bani nasiam. 24:20 Apabila kamu meninggalkan TUHAN dan beribadah kepada allah asing, maka Ia akan berbalik dari padamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu.”
24:21 Dob ai nini bangsa ai ma dompak si Josua: Lang! Jahowa do sibalosannami. 24:21 Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua: “Tidak, hanya kepada TUHAN saja kami akan beribadah.”
24:22 Dob ai nini si Josua ma dompak bangsa ai: Nasiam sandiri do saksi dompak nasiam, paboa na dob ipilih nasiam Jahowa sibalosannasiam. Jadi nini sidea ma: Hanami ma tongon saksi. 24:22 Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu: “Kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih TUHAN untuk beribadah kepada-Nya.” Jawab mereka: “Kamilah saksi!”
24:23 On pe ambungkon nasiam ma naibata nalegan na itongah-tongahnasiam, anjaha paunduk nasiam ma uhurnasiam bani Jahowa Naibata ni Israel. (1 Mus. 35:2.) 24:23 Ia berkata: “Maka sekarang, jauhkanlah allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada TUHAN, Allah Israel.”
24:24 Jadi nini bangsa ia ma dompak si Josua: Jahowa Naibatanta do sihol balosannami, anjaha sorani do sihol tangihononnami. 24:24 Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua: “Kepada TUHAN, Allah kita, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan.”
24:25 Dob ai ibahen si Josua ma sadarini ai parpadanan bani bangsa ai, anjaha ipatotap ma ai bahen titah pakon aturan i Sikem. (2 Raj. 23:2.) 24:25 Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikhem.
24:26 Dob ai isuratkon si Josua ma hata ai hubagas buku titah ni Naibata; ibuat ma sada batu na bolon, anjaha ipajongjong ma ijai, itoruh ni hayu ara, na ilambung ni ianan na susi bani Jahowa. (1 Mus. 35:4; Panguh. 9:6.) 24:26 Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus TUHAN.
24:27 Dob ai nini si Josua ma dompak ganup bangsa ai: Tonggor ma, batu on ma gabe saksi banta, ai domma ibogei ganup hata ni Jahowa, na pinatugahni banta; gabe saksi ma in dompak nasiam, ase ulang iparnalang nasiam Naibatanasiam. (bd. 22:27; 1 Mus. 31:48.) 24:27 Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu: “Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman TUHAN yang diucapkan-Nya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu.”
24:28 Dob ai isuruh si Josua ma bangsa ai mulak bani ganup parbagiananni bei. 24:28 Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya.
24:29 Dob salpu ganupan ai, matei ma si Josua, anak ni si Nun, juak-juak ni Jahowa, marumur saratus sapuluh tahun. 24:29 Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba TUHAN itu, ketika berumur seratus sepuluh tahun.
24:30 Itanom sidea ma ia ibagas parbagiananni sandiri, i Timnat-Sera, na i dolog Efraim, hampit utara ni dolog Gaas. (bd. 19:50.) 24:30 Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya, di Timnat-Serah yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara gunung Gaas.
24:31 Sai ibalosi halak Israel do Jahowa sadokah manggoluh si Josua pakon sadokah manggoluh pangintuai, na dokah manggoluh ope i pudi ni si Josua, sagala na mambotoh haganup pambahenan ni Jahowa, na binahenni hubani Israel. (Panguh. 2:7.) 24:31 Orang Israel beribadah kepada TUHAN sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama dari pada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan TUHAN bagi orang Israel.
24:32 Ia holi-holi ni si Josep, na binoan ni halak Israel hun Masir, itanom sidea ma ai i Sikem, bani tanoh parbagianan, na binoli ni si Jakob humbani anak ni si Hemor, bapa ni si Sikem, mararga saratus Kesita; anjaha gabe parbagianan ni ginompar ni si Josep ma ai. (1 Mus. 50:25; 33:19.) 24:32 Tulang-tulang Yusuf, yang dibawa orang Israel dari Mesir, dikuburkan mereka di Sikhem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga seratus kesita dari anak-anak Hemor, bapa Sikhem, dan yang ditentukan bagi bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka.
24:33 Si Eleasar, anak ni si Aron pe matei ma, anjaha itanom sidea ma ia i Gibea, i huta ni si Pinehas, anakni ai, na binereni bani i dolog Efraim. 24:33 Juga Eleazar bin Harun mati, dan dia dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Pinehas, anaknya itu, di pegunungan Efraim.
<< Yosua 23 Hakim-hakim 1 >>