Wahyu 20

20:1 Dob ai huidah ma sada malekat susur hun nagori atas, na manjolom anakkunsi ni ruang partoruh anjaha gari banggal do bani tanganni. (bd. 9:1; 2 Ptr. 2:4; Jud. 6.) 20:1 Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya;
20:2 Jadi itangkap ma naga ai, ulog na basaia ai, ai ma sibolis pakon setan, anjaha igarihon ma ia saribu tahun dokahni. (bd. 12:9; 1 Mus. 3:1.) 20:2 ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu Iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya seribu tahun lamanya,
20:3 Idabuhkon ma ia hu ruang partoruh, itutup anjaha ilak ma i atasni, ase ulang be ipakahou sagala bangsa, paima gok na saribu tahun ai. Dob salpu ai maningon paluahon do ia tongkin. 20:3 lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa, sebelum berakhir masa seribu tahun itu; kemudian dari pada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya.
20:4 Jadi huidah ma buei paratas anjaha adong do na hundul i atasni, ibere ma bani sidea kuasa manguhumi. Anjaha huidah ma tonduy ni sagala na hona tampul uluni halani na manaksihon Jesus pakon halani hata ni Naibata, sagala na so manombah binatang ai atap gambaranni pe, anjaha na so manjalo tanda bani pardompakanni atap bani tanganni. Mulak manggoluh do sidea anjaha manrajai rap pakon Kristus saribu tahun dokahni. (Dan. 7:9, 22, 27; Mat. 19:28; 1 Kor. 6:2.) 20:4 Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya; kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka, yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah; yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka; dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa seribu tahun.
20:5 Ia na matei na legan, seng mulak manggoluh, paima salpu na saribu tahun ai. Ai ma parpuhoon na parlobei. (1 Kor. 15:23; 1 Tes. 4:16.) 20:5 Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang seribu tahun itu. Inilah kebangkitan pertama.
20:6 Na martuah anjaha na pansing do halak na marrupei bani parpuhoon na parlobei ai. Seng markuasa be hamateian na paduahon ai bani sidea, gabe malim ni Naibata pakon Kristus do sidea anjaha mamarentah rap pakonsi saribu tahun dokahni. (bd. 5:10; Jes. 61:6.) 20:6 Berbahagia dan kuduslah ia, yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia, seribu tahun lamanya.
20:7 Dob salpu na saribu tahun ai, ipaluah ma sibolis ai humbani tutupanni. 20:7 Dan setelah masa seribu tahun itu berakhir, Iblis akan dilepaskan dari penjaranya,
20:8 Jadi luar ma ia pakahouhon sagala bangsa na bani na ompat deisa ni tanoh on, ai ma Gok pakon Magog, laho patumpuhon sidea hu parmunsuhan; ia bilangan ni sidea songon horsik na i topi ni laut do. (Hes. 38:2, 9, 15.) 20:8 dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut.
20:9 Jadi tangkong ma sidea hu hanopan na bolag ai, anjaha ihubu ma bala ni halak na pansing pakon huta na hinaholongan ai; gabe madabuh ma apuy hun nagori atas, ai ma na mamboiskon sidea. (Hes. 38:22; 39:6; Sak. 12:9.) 20:9 Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka,
20:10 Anjaha sibolis ai, na pakahouhon sidea ai, idabuh ma hu laut apuy pakon hirtah, hu ianan ni binatang pakon nabi sipahulah-kulah ai, ase iarsik-arsik arian pakon borgin ronsi sadokah ni dokahni. (bd. 14:10, 11; 19:20.) 20:10 dan Iblis, yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya.
20:11 Dob ai huidah ma sada paratas na banggal anjaha na putih ampa Na hundul i atasni ai. Mandompakkon bohini maporus do tanoh pakon langit, seng dong be jumpah ianan bani sidea. (Jes. 6:1; Dan. 7:9; Mat. 25:36-46; 2 Ptr. 3:7, 10, 12.) 20:11 Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia, yang duduk di atasnya. Dari hadapan-Nya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya.
20:12 Dob ia huidah ma sagala na matei, na banggal pakon na etek, jongjong ilobei ni paratas ai; jadi iungkab ma buku-buku. Dob ai iungkab ma sada buku na legan, ai ma buku hagoluhan ai, gabe iuhum ma na matei ai mangihutkon na tarsurat ibagas buku-buku ai, romban hubani horja ni sidea bei. (Jer. 17:20; Dan. 7:10; Rom 2:6; Pil. 4:3.) 20:12 Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu.
20:13 Jadi ibere laut ai ma sagala na matei ibagas ai, anjaha hamateian pakon nagori toruh ai pe ibere ma sagala na matei na ijai ai; jadi iuhum ma ganup sidea domu hubani horja ni sidea. (Joh. 5:28, 29.) 20:13 Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya.
20:14 Ia hamateian pakon nagori toruh ai idabuh ma hubagas laut apuy ai. Ai ma hamateian na paduahon, laut apuy ai. (1 Kor. 15:26, 55.) 20:14 Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua: lautan api.
20:15 Barang ise na so jumpah tarsurat bani buku hagoluhan ai, idabuhkon ma ia hubagas laut apuy ai. (bd.19:20; Dan 12:1; Mat. 25:41.) 20:15 Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu.
<< Wahyu 19 Wahyu 21 >>