Hakim-hakim 1

1:1 Jadi dob matei si Josua, isungkun halak Israel ma Jahowa: Ise ma humbennami parlobei tangkog marporang dompak halak Kanaan? (bd. 20:18.) 1:1 Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada TUHAN: “Siapakah dari pada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?”
1:2 Jadi nini Jahowa ma: Halak Juda ma tangkog; tonggor ma, domma hubere tanoh in hubagas tanganni. 1:2 Firman TUHAN: “Suku Yehudalah yang harus maju; sesungguhnya telah Kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya.”
1:3 Dob ai nini si Juda ma dompak si Simeon abangni ai: Tangkog ma ho rapkon ahu hu tanoh parbagiananku, ase marporang hita dompak halak Kanaan, ase huhasomani homa ho laho hu tanoh parbagiananmu. Jadi laho ma si Simeon rap pakonsi. 1:3 Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu: “Majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan, maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu.” Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia.
1:4 Dob ai tangkog ma halak Juda; jadi iondoskon Jahowa ma halak Kanaan pakon Peresi hubagas tangan ni sidea, gabe iraseihon sidea ma sapuluh ribu halak i Besek. 1:4 Maka majulah suku Yehuda, lalu TUHAN menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Bezek, sepuluh ribu orang banyaknya.
1:5 Jumpah sidea ma si Adoni-Besek i Besek, jadi iporang sidea ma ia, anjaha italuhon ma halak Kanaan pakon Peresi. 1:5 Di Bezek mereka menjumpai Adoni-Bezek dan berperang melawan dia, dan mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris.
1:6 Maporus ma si Adoni-Besek; ipardakdak sidea ma ia anjaha jumpah, gabe irotap ma ompu-ompu ni tanganni pakon ompu-ompu ni naheini. 1:6 Tetapi Adoni-Bezek melarikan diri, lalu mereka mengejarnya, menangkapnya dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya.
1:7 Jadi nini si Adoni-Besek ma: Pitu puluh raja, na dob nirotap ompu-ompu ni tanganni pakon ompu-ompu ni naheini manjomputi na mapeper itoruh ni mejangku; songon na hubahen ai, sonai do ibalaskon Jahowa hubangku. Iboan sidea ma ia hu Jerusalem anjaha matei ijai. 1:7 Kata Adoni-Bezek: “Ada tujuh puluh raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya memungut sisa-sisa makanan di bawah mejaku; sesuai dengan yang kulakukan itu, demikianlah dibalaskan Allah kepadaku.” Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana.
1:8 Dob ai marporang ma Juda dompak Jerusalem, italuhon ma ai anjaha iraseihon marhitei podang, anjaha isurbuy ma huta ai. 1:8 Sesudah itu bani Yehuda berperang melawan Yerusalem, merebutnya lalu memukulnya dengan mata pedang dan memusnahkan kota itu dengan api.
1:9 Dob ai tuad ma halak Juda, laho marporang dompak halak Kanaan, na marianan i dolog, i tanoh Dangsina pakon i tanoh bornoh. (Jos. 10:40; 11:22.) r (ay. 10-15 pausih Jos. 15:13-19.) 1:9 Kemudian bani Yehuda maju berperang melawan orang Kanaan, yang diam di pegunungan, di Tanah Negeb dan di Daerah Bukit.
1:10 Dob ai bingkat ma halak Juda dompak halak Kanaan, na marianan i Hebron (Kirjat-Arba do goran ni Hebron ai sapari), gabe italuhon sidea ma si Sesai, si Ahiman pakon si Talmai. 1:10 Lalu suku Yehuda bergerak menyerang orang Kanaan yang diam di Hebron — nama Hebron dahulu adalah Kiryat-Arba — dan memukul kalah Sesai, Ahiman dan Talmai.
1:11 Hunjai bingkat ma sidea hu pangisi ni Debir; ia goran ni Debir sapari Kirjat-Seper do. 1:11 Dari sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir. Nama Debir dahulu adalah Kiryat-Sefer.
1:12 Jadi nini si Kaleb ma: Barang ise na manaluhon Kirjat-Seper anjaha itaban, hubere ma hubani si Aksa, borungkai bahen parinangonni. 1:12 Berkatalah Kaleb: “Siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat-Sefer, kepadanya akan kuberikan Akhsa, anakku, menjadi isterinya.”
1:13 Jadi itaban si Otniel, anak ni si Kenas, anggi ni si Kaleb ma huta ai, gabe ibere ma hubani si Aksa boruni ai bahen parinangonni. 1:13 Dan Otniel, anak Kenas adik Kaleb, merebut kota itu; lalu Kaleb memberikan Akhsa, anaknya, kepadanya menjadi isterinya.
1:14 Sanggah na masuk ai ia, ielek-elek ma ia mangindo juma sanlambar humbani bapani; turun ma ia hun halodeni, jadi nini si Kaleb ma: Aha bam? 1:14 Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta sebidang ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya: “Ada apa?”
1:15 Jadi nini ma bani: Bere ham ma bangku pasu-pasu sada; domma ibere ham bangku tanoh dorging, bere ham ma homa bangku bah tubuh. Jadi ibere si Kaleb ma bani bah tubuh i huluan pakon i kehen. 1:15 Jawabnya kepadanya: “Berikanlah kepadaku suatu hadiah; telah kauberikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air.” Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir.
1:16 Dob ai tangkog ma anak ni si Keni, tulang ni si Musa, hun huta parkurmaan rap pakon ginompar ni si Juda hu halimisan Juda, na i tanoh Dangsina ilambung ni Arad; bungkas ma sidea, lanjar marianan itongah-tongah ni bangsani ai. (bd. 4:11, 17; 4 Mus. 10:29; Jos. 12:14.) 1:16 Keturunan Hobab, ipar Musa, orang Keni itu, maju bersama-sama dengan bani Yehuda dari Kota Pohon Korma ke padang gurun Yehuda di Tanah Negeb dekat Arad; lalu mereka menetap di antara penduduk di sana.
1:17 Dob ai bingkat ma Juda rap pakon si Simeon abangni ai, gabe italuhon sidea ma halak Kanaan, na marianan i Zefat, siap tumang do sidea ibahen. Jadi ibahen ma goran ni huta ai Horma. (4 Mus. 21:2.) 1:17 Yehuda maju bersama-sama dengan Simeon, saudaranya itu, lalu mereka memukul kalah orang Kanaan, penduduk Zefat; mereka menumpas kota itu. Sebab itu kota itu dinamai Horma.
1:18 Itaban Juda do homa Gaza ampa nagorini, Askalon ampa nagorini, pakon Ekron ampa nagorini. 1:18 Selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya, Askelon dengan daerahnya dan Ekron dengan daerahnya.
1:19 Sai ihasomani Jahowa do Juda, gabe italuhon ma tanoh dolog ai, tapi seng tarusirsi na marianan i tanoh hornop, ai margareta bosi do sidea. 1:19 Dan TUHAN menyertai suku Yehuda, sehingga mereka menduduki pegunungan itu; tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi.
1:20 Ibere sidea ma Hebron hubani si Kaleb, songon na tinonahkon ni si Musa hinan; jadi iusir ma hunjai anak ni si Enak na tolu ai. (Jos. 14:6-15.) 1:20 Kepada Kaleb telah diberikan Hebron, seperti yang dikatakan Musa dahulu, dan dari sana telah dihalaukannya anak Enak yang tiga itu.
1:21 Tapi seng iusir ginompar ni si Benjamin halak Jebusi, na marianan i Jerusalem; jadi marianan i Jerusalem do halak Jebusi ai rap pakon ginompar ni si Benjamin ronsi sadari on. (Jos. 15:63; 18:28.) 1:21 Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dihalau oleh bani Benyamin, jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang.
1:22 Tangkog homa do ginompar ni si Josep dompak Betel, anjaha Jahowa do hasoman ni sidea. 1:22 Keturunan Yusuf juga maju menyerang Betel, dan TUHAN menyertai mereka.
1:23 Dob ai ihatahon ginompar ni si Josep ma mangkahapi Betel. Lus do goran ni huta ai sapari. (1 Mus. 28:19.) 1:23 Keturunan Yusuf menyuruh orang mengintai Betel itu — nama kota itu dahulu adalah Lus.
1:24 Jadi iidah parkahap ai ma sada halak luar hun huta ai, gabe ihatahon sidea ma hubani: Mahua patuduhkon ma bennami dalan hu huta in, mardear layak pe hanami bamu. 1:24 Ketika pengintai-pengintai itu melihat seorang keluar dari kota itu, maka berkatalah mereka kepadanya: “Tolong tunjukkan bagaimana kami dapat memasuki kota ini, maka kami akan memperlakukan engkau sebagai sahabat.”
1:25 Jadi ipatuduhkon ma bani sidea dalan hu huta ai, gabe isiapkon sidea ma huta ai marhitei podang, tapi anggo dalahi ai pakon hasomanni saompung ipaluah do ganup. (Jos. 6:25.) 1:25 Lalu ditunjukkannyalah kepada mereka bagaimana mereka dapat memasuki kota itu, dan mereka memukul kota itu dengan mata pedang, tetapi orang itu dengan seluruh kaumnya dibiarkan mereka pergi.
1:26 Bungkas ma dalahi ai hu tanoh ni halak Heti; ipungkah ma sada huta, anjaha ibahen ma goranni Lus, lanjar ai do goranni ronsi sadari on. 1:26 Orang itu pergi ke negeri orang Het dan mendirikan di sana sebuah kota yang dinamainya Lus. Demikianlah nama kota itu sampai sekarang.
1:27 Tapi seng ibuhar si Manasse anggo par-Betsean ampa dusunni, Taanak pakon dusunni, Dor ampa dusunni, Jibleam ampa dusunni pakon Megiddo ampa dusunni, ai ipahobal halak Kanaan do uhurni marianan i tanoh ai. (Jos. 17:11-13.) 1:27 Suku Manasye tidak menghalau penduduk Bet-Sean dan penduduk segala anak kotanya, penduduk Taanakh dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Yibleam dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido dengan segala anak kotanya, sebab orang Kanaan itu berkeras untuk tetap diam di negeri itu.
1:28 Tapi dob lambin markuasa Israel, ibahen ma halak Kanaan ai marrodi, seng ongga homa buhar sidea. 1:28 Setelah orang Israel menjadi kuat, mereka membuat orang Kanaan itu menjadi orang rodi dan tidak menghalau mereka sama sekali.
1:29 Efraim pe seng ibuhar halak Kanaan, na marianan i Geser, lanjar marianan itongah-tongah ni sidea do halak Kanaan ai, i Geser. (Jos. 16:10.) 1:29 Suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan yang diam di Gezer, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka di Gezer.
1:30 Sebulon pe seng ibuhar par-Kitron pakon par-Nahalol, lanjar marianan itongah-tongah ni sidea do halak Kanaan ai, tapi marrodi. (Jos. 19:15.) 1:30 Suku Zebulon tidak menghalau penduduk Kitron dan penduduk Nahalol, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka, walaupun sebagai orang rodi.
1:31 Asser pe seng ibuhar par-Akko, Sidon, Ahlab, Aksib, Helba, Apik pakon Rehob; 1:31 Suku Asyer tidak menghalau penduduk Ako, penduduk Sidon serta Ahlab, Akhzib, Helba, Afek dan Rehob,
1:32 lanjar marianan do halak Asser itongah-tongah ni halak Kanaan, ai ma partanoh ai hinan, ai seng hona buhar sidea. 1:32 sehingga orang Asyer itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu, sebab orang-orang itu tidak dihalaunya.
1:33 Naftali pe seng ibuhar par Bet-Semes pakon par-Bet-Anak, lanjar marianan do itongah-tongahni halak Kanaan, ai ma partanoh ai hinan, tapi marrodi do par Bet-Semes pakon par-Bet-Anak ai bani sidea. (Jos. 19:38.) 1:33 Suku Naftali tidak menghalau penduduk Bet-Semes dan penduduk Bet-Anat, sehingga mereka diam di tengah-tengah orang Kanaan, penduduk asli di negeri itu; tetapi penduduk Bet-Semes dan Bet-Anat itu menjadi orang rodi bagi mereka.
1:34 Ionjar-onjar halak Amori do ginompar ni si Dan hu dolog, seng ipalopas sidea tuad hu tanoh hanopan. 1:34 Orang Amori mendesak bani Dan ke sebelah pegunungan dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah,
1:35 Igogohkon halak Amori ma marianan i dolog Heres, i Ayalon pakon Salabin; tapi gogoh do tong tangan ni ginompar ni si Josep mangodohkon sidea, gabe hona rodi sidea ibahen. (Jos. 19:42.) 1:35 dan orang Amori itu berkeras untuk tetap diam di Har-Heres, di Ayalon dan di Saalbim, walaupun mereka mendapat tekanan berat dari keturunan Yusuf, sebab mereka menjadi orang rodi.
1:36 Ia parbalogan ni halak Amori, ai ma hun tangkogan Akrabbim das hu Sela torus hu huluan. 1:36 Daerah orang Amori itu mulai dari pendakian Akrabim, dari Sela, terus ke atas.
<< Yosua 24 Hakim-hakim 2 >>