Yeremia 33

Minggu 5 Mei 2019, Micericordias Domini: Ambilan Jeremia 33: 10-13; Sibasaon 1 Tesalonika 5: 12-22

Topik: mangkatarimakasihkon Habujuron ni Tuhan

33:1 Dob ai roh ma hata ni Jahowa padua-halihon hubani si Jeremia, sanggah tartutup ope ia bani ianan ni siparjaga: (bd. 32:2.) 33:1 Datanglah firman TUHAN untuk kedua kalinya kepada Yeremia, ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya:
33:2 Sonon do hata ni Jahowa na mangadongkon tanoh on, na manjadihon ampa na pajonamkon ai, Jahowa do goranni: 33:2 “Beginilah firman TUHAN, yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya — TUHAN ialah nama-Nya –:
33:3 Dilo ma Ahu, jadi balosanku do ho, anjaha pabotohkononku do bam pasal habanggalon ampa rusia na so binotohmu ope. 33:3 Berserulah kepada-Ku, maka Aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kauketahui.
33:4 Ai sonon do hata ni Jahowa, Naibata ni Israel, pasal rumah-rumah na i huta on ampa rumah-rumah ni raja-raja ni Juda, na dob pinarseda bahen partahanan dompak munsuh, (Jes. 22:10.) 33:4 Sebab beginilah firman TUHAN, Allah Israel, mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang:
33:5 laho manlawan halak Kasdim, ai ma rumah-rumah na gok bani bangkei ni jolma, na dob hubunuh ibagas ringisku ampa ibagas gilangku, ai domma hupadaoh bohingku hun huta on halani haganup hajahaton ni sidea. 33:5 Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah Kupukul mati karena murka-Ku dan kehangatan amarah-Ku, sebab Aku telah menyembunyikan wajah-Ku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka.
33:6 Tonggor ma, parohonku do hajorgiton ampa hamalumon bani huta on; pamalumonku do sidea anjaha patalaronku do bani sidea hadoharon ampa hadameion na manongtong. 33:6 Sesungguhnya, Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah.
33:7 Pasuangonku do Juda ampa Israel, anjaha pajongjongonku do sidea songon na bani mulani. (bd. 24:6; 29:14; 30:3.) 33:7 Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu:
33:8 Urasonku do sidea humbani haganup hajahaton ni sidea, na binahen ni sidea ai dompak Ahu, anjaha sasaponku do haganup panlanggaron ni sidea ampa panlawanon ni sidea na dompak Ahu. (bd. 31:34.) 33:8 Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku.
33:9 Anjaha huta on gabe goran malas ni uhur ma on bangku ampa puji-pujian ampa hamuliaon ilobei ni sagala bangsa-bangsa na i tanoh on, na mambogei sagala na madear na hubahen bani; tarsonggot anjaha gobir ma sidea halani haganup na madear pakon hadoharon na hubahen bani huta on. 33:9 Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan: ternama, terpuji dan terhormat bagi-Ku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang Kulakukan kepadanya; mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang Kulakukan kepadanya.
33:10 Sonon do hata ni Jahowa: Bani ianan on, na hinatahonnima ai: Domma maseda in, seng dong be jolma ampa pinahan ijin, sonai ibagas huta-huta ni Juda ampa bani dalan-dalan na i Jerusalem, na dob halong ai, anjaha seng marisi jolma be atap pinahan, (bd. 32:43.) 33:10 Beginilah firman TUHAN: Di tempat ini, yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan,
33:11 maningon tarbogei do ijai sora olob-olob pakon sora malas ni uhur, sora ni siparunjuk pakon sora ni tunangan, sora ni halak sipandoding, sanggah mamboan galangan puji-pujian sidea hu rumah ni Jahowa: Puji ma Jahowa Zebaot, ai pardear layak do Jahowa, ronsi sadokah ni dokahni do idop ni uhurni. Ai pasuangonku do tanoh in songon na bani mulani, nini Jahowa. (bd. 7:34; Esr. 3:11; Ps. 106:1; 136:1.) 33:11 akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan: Bersyukurlah kepada TUHAN semesta alam, sebab TUHAN itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya!, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah TUHAN. Sebab Aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman TUHAN.
33:12 Sonon do hata ni Jahowa Zebaot: Bani ianan on, na dob halong on, na so marisi jolma atap pinahan pe, sonai homa ibagas haganup huta-hutani, maningon dong do use sampalan ni parmahan bahen parmahanan ni pinahan ni sidea. 33:12 Beginilah firman TUHAN semesta alam: Di daerah ini, yang sudah menjadi reruntuhan, tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ.
33:13 Bani huta na i pardologan, bani huta-huta na i bornoh-bornoh ampa bani huta-huta i Dangsina, bani tanoh Benjamin, bani tanoh inggot ni Jerusalem ampa bani huta-huta ni Juda, maningon montas do ijai hulanan ni biri-biri hun toruh ni tangan ni halak sipangkira, nini Jahowa. (bd. 32:44.) 33:13 Di kota-kota Pegunungan, di kota-kota Daerah Bukit, di kota-kota Tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya, demikianlah firman TUHAN.”
33:14 Tonggor ma, na roh ma panorangni, nini Jahowa, pasaudonku ma ijai bagah-bagah na dob hubahen bani ginompar ni Israel ampa bani ginompar ni Juda. (bd. 23:5, 6; 29:10.) 33:14 “Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa Aku akan menepati janji yang telah Kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda.
33:15 Bani ari ai ampa bani panorang ai bahenonku do martumbor sada Tumbor na pintor bani si Daud; dalankononni do hasintongan ampa hapintoron i tanoh on.(bd. 23:5; Jes. 4:2; 1 Kor. 1:30.) 33:15 Pada waktu itu dan pada masa itu Aku akan menumbuhkan Tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri.
33:16 Bani panorang ai maluah ma Juda anjaha marsonang-sonang Jerusalem marianan. Anjaha on do goranni hatahonon ni halak: Jahowa parpintoranta.(bd. 23:6; 5 Mus. 33:28.) 33:16 Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tenteram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil: TUHAN keadilan kita!
33:17 Ai sonon do hata ni Jahowa: Seng be rotap humbani si Daud sada halak na hundul bani paratas ni ginompar Israel. (2 Sam. 7:12; 1 Raj. 9:5; Ps. 89:30.) 33:17 Sebab beginilah firman TUHAN: Keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas takhta kerajaan kaum Israel!
33:18 Anjaha humbani malim-malim na humbani marga Lepi pe, seng rotap be humbani sidea halak na mamboan galangan situtungon hu lobeihu, na manutung galangan sipanganon ampa na pasirsirhon galangan sisayaton tongtong. 33:18 Dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapan-Ku dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa.”
33:19 Dob ai roh ma use hata ni Jahowa bani si Jeremia: 33:19 Firman TUHAN datang kepada Yeremia, bunyinya:
33:20 Sonon do hata ni Jahowa: Songon na so boi langkononnima padanku na bani torang ari ampa padanku na bani borngin, gabe seng roh arian ampa borngin bani panorang na dob tinontuhon bani, (bd. 31:35, 36.) 33:20 “Beginilah firman TUHAN: Jika kamu dapat mengingkari perjanjian-Ku dengan siang dan perjanjian-Ku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya,
33:21 sonai ma seng tarparontihon padanhu na bani si Daud juak-juakkai; gabe seng dong bani sada anak na manrajai bani paratasni, sonai homa padanku bani malim-malim na humbani marga Levi, na marugas bangku. 33:21 maka juga perjanjian-Ku dengan hamba-Ku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas takhtanya; begitu juga perjanjian-Ku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayan-Ku.
33:22 Songon bala ni langit na so tarbilang ai ampa horsik ni laut na so tarsuhati ai, sonai do pabueionku ginompar ni si Daud juak-juakkai, ampa halak Levi na marugas bangku. (1 Mus. 15:5; 22:17.) 33:22 Seperti tentara langit tidak terbilang dan seperti pasir laut tidak tertakar, demikianlah Aku akan membuat banyak keturunan hamba-Ku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani Aku.”
33:23 Dob ai roh ma use hata ni Jahowa bani si Jeremia: 33:23 Firman TUHAN datang kepada Yeremia, bunyinya:
33:24 Ai lang ibotoh ho do na hinatahon ni bangsa on: Iambukkon Jahowa do na dua suku, na pinilihni in? Mapas do uhur ni sidea mangidah bangsangku, sedo bangsa be ai ihira uhur ni sidea. 33:24 “Tidakkah kauperhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini: Kedua kaum keluarga yang dipilih TUHAN itu telah ditolak-Nya? Dengan demikian mereka menghina umat-Ku, dianggapnya bukan suatu bangsa lagi.
33:25 Sonon do hata ni Jahowa: Songon Ahu na manompa arian pakon borngin, anjaha Ahu na manotaphon aturan bani langit pakon tanoh on, (ay. 20.) 33:25 Beginilah firman TUHAN: Jika Aku tidak menetapkan perjanjian-Ku dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi,
33:26 sonai do seng anjai ambukkononku ginompar ni si Jakob ampa ginompar ni si Jakob ampa ginompar ni si Daud juak-juakkai, gabe seng be hubuat humbani ginomparni panggomgom bani ginompar ni si Abraham, si Isak pakon si Jakob. Tongon, pasuangonku do sidea, anjaha maidop do uhurhu mangidah sidea. (bd. 32:44.) 33:26 maka juga Aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hamba-Ku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab Aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka.”
<< Yeremia 32 Yeremia 34 >>