Yeremia 32

32:1 On do hata na roh bani si Jeremia humbani Jahowa pasapuluh-tahunkon dob manrajai si Sedekia, raja ni Juda, ai ma pasapuluh-ualuh-tahunkon dob raja si Nebukadnesar. 32:1 Firman yang datang dari TUHAN kepada Yeremia dalam tahun yang kesepuluh pemerintahan Zedekia, raja Yehuda; itulah tahun yang kedelapan belas pemerintahan Nebukadnezar.
32:2 Bani panorang ai ihubu tentara ni raja Babel do Jerusalem, tapi tartutup do anggo nabi Jeremia bani ianan ni siparjaga, na ibagas istana ni raja ni Juda. (2 Raj. 25:1, 2.) 32:2 Pada waktu itu tentara raja Babel mengepung Yerusalem, dan nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana raja Yehuda.
32:3 Ai ipatutupkon si Sedekia, raja ni Juda do ia, nini: Mase ma manjahai ho, nim: Sonon do hata ni Jahowa: Tonggor ma, ondoskononku do huta on hubagas tangan ni raja Babel, anjaha patundukonni do on; (bd. 21:7; 27:6; 34:2.) 32:3 Sebab Zedekia, raja Yehuda, telah menahan dia di sana dengan tuduhan: “Mengapa engkau bernubuat: Beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan raja Babel, supaya ia mendudukinya;
32:4 anjaha si Sedekia, raja ni Juda, seng anjai maluah humbagas tangan ni halak Kasdim, maningon ondoskononkon do ia hubagas tangan ni raja Babel, marsahap do ia padumpar bohi pakonsi anjaha marsikawahan do sidea, 32:4 Zedekia, raja Yehuda, tidak akan luput dari tangan orang Kasdim, melainkan pasti akan diserahkan ke dalam tangan raja Babel, sehingga ia berbicara dengan dia mulut sama mulut dan melihat dia mata sama mata;
32:5 anjaha boanonni do si Sedekia hu Babel, lanjar ijai ma ia tading paima roh Ahu marlulu hubani, nini Jahowa. Age pe manlawan hanima dompak halak Kasdim, seng anjai monang hanima. (bd. 52:11.) 32:5 Zedekia akan dibawanya ke Babel dan di sanalah ia akan tinggal, sampai Aku memperhatikannya, demikianlah firman TUHAN. Apabila kamu berperang melawan orang Kasdim itu, kamu tidak akan beruntung!”
32:6 Jadi nini si Jeremia ma: Roh do hata ni Jahowa hubangku: 32:6 Berkatalah Yeremia: “Firman TUHAN datang kepadaku, bunyinya:
32:7 Tonggor ma, na roh ma si Hanamel, anak ni si Sallum, bapatuamu marayak ho, hatahononni do bam: Boli ma jumangku na i Anatot ai, ai ho do marhak mamboli ai bahen parbagiananmu. (3 Mus. 25:25; Rut 4:3, 4.) 32:7 Sesungguhnya, Hanameel, anak Salum, pamanmu, akan datang kepadamu dengan usul: Belilah ladangku yang di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya.
32:8 Dob ai roh ma si Hanamel, anak ni bapatuangku, romban hubani hata ni Jahowa, marayak ahu hubani ianan ni siparjaga ai, ihatahon ma hubangku: Boli ham ma jumangku na i Anatot, na i tanoh Benjamin ai, ai ham do na marhak mamboli laho manean ai; boli ham ma ai bamu. Jadi hubotoh ma, hata ni Jahowa do ai hape. 32:8 Kemudian, sesuai dengan firman TUHAN, datanglah Hanameel, anak pamanku, kepadaku di pelataran penjagaan, dan mengusulkan kepadaku: Belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus; belilah itu! Maka tahulah aku, bahwa itu adalah firman TUHAN.
32:9 Jadi huboli ma juma na i Anatot ai humbani si Hanamel, anak ni Bapatuangku, anjaha hutimbang ma pirak bani sapuluh pitu sekel boratni. 32:9 Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanameel, anak pamanku, dan menimbang uang baginya: tujuh belas syikal perak.
32:10 Hutandatangani ma surat ai anjaha hubahen marlak, hudilo ma saksi anjaha hutimbang pirak bani timbangan. 32:10 Aku menulis surat pembelian, memeteraikannya, memanggil saksi-saksi dan menimbang perak itu dengan neraca.
32:11 Dob ai hubuat ma surat pambolian ai, na marlak anjaha na marisi aturan ampa sarat-saratni, sonai homa salinan na buha ai. 32:11 Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang dimeteraikan maupun salinannya yang terbuka;
32:12 Jadi hubere ma surat pambolian ai bani si Baruk, anak ni si Neriya, niombah ni si Maseya, ilobei na si Hanamel, anak ni bapatuangkai, ampa ilobei ni sagala saksi na dihut martanda tangan bani surat pambolian ai, ampa ilobei na haganup halak Jahudi na hundul bani ianan panjagaan ai. 32:12 kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Barukh bin Neria bin Mahseya di depan Hanameel, anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu.
32:13 Anjaha huhatahon do bani si Baruk ilobei ni sidea, sonon: 32:13 Di depan mereka aku memerintahkan kepada Barukh, kataku:
32:14 Sonon do hata ni Jahowa Zebaot, Naibata ni Israel: Buat ma surat pambolian on haduasi, na marlak ampa salinanni na buha ai, nahkon ma ai hubagas gusi, ase tahan dokah ai. 32:14 Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimeteraikan itu maupun salinan yang terbuka ini, taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah, supaya dapat tahan lama.
32:15 Ai sonon do hata ni Jahowa Zebaot, Naibata ni Israel: Maningon bolion do use i tanoh on rumah, juma ampa pohon anggur. 32:15 Sebab beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Rumah, ladang dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini!
32:16 Dob huberehon surat pambolian ai hubani si Baruk, anak ni si Neriya, martonggo ma ahu hubani Jahowa: 32:16 Sesudah kuberikan surat pembelian itu kepada Barukh bin Neria, berdoalah aku kepada TUHAN, kataku:
32:17 Ham Tuhan Jahowa! Ham do na manjadihon langit ampa tanoh on, marhitei gogohmu na banggal in ampa marhitei tanganmu na pinagostongmu! Seng dong na so tarbahen Ham. (bd. 27:5; 1 Mus. 18:14; Luk. 1:37.) 32:17 Ah, Tuhan ALLAH! Sesungguhnya, Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apa pun yang mustahil untuk-Mu!
32:18 Maidop do uhurmu bani halak na marribu-ribu, tapi ibalaskon Ham do hajahaton ni bapa bani anakni ipudi ni sidea, Ham Naibata na banggal anjaha na markuasa, na margoran Jahowa Zebaot. (2 Mus. 20:5, 6; 34:7; Ps. 79:12.) 32:18 Engkaulah yang menunjukkan kasih setia-Mu kepada beribu-ribu orang dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, nama-Mu adalah TUHAN semesta alam,
32:19 Bagas do pingkiranmu anjaha gok kuasa pambahenanmu. Ikawahkon panonggormu do sagala dalan ni jolma, laho mambalaskon bani jolma domu hubani parlahouni ampa domu hubani buah ni pambahenanni. (2 Kron. 16:9; Jes. 28:29; Rom 2:6.) 32:19 besar dalam rancangan-Mu dan agung dalam perbuatan-Mu; mata-Mu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya;
32:20 Ham do na dob mambahen tanda ampa halongangan i tanoh Masir anjaha ronsi sadari on bani Israel ampa bani haganup jolma, laho mambahen tarambilan goranmu songon na bani panorang on. 32:20 Engkau yang memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di tanah Mesir, sampai kepada waktu ini kepada Israel dan kepada umat manusia, sehingga Engkau membuat nama bagi-Mu, seperti yang ternyata pada waktu ini.
32:21 Ibobahon Ham do bangsamu Israel, mandarat hun tanoh Masir marhasoman tanda ampa halongangan marhitei tangan na gogoh ampa botohon na pinagostong ampa marhitei songgot-songgot. (2 Sam. 7:23; 1 Kron. 17:21.) 32:21 Engkau telah membawa umat-Mu Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan dengan kedahsyatan yang besar.
32:22 Ibere Ham do bani sidea tanoh on, ai ma dob binulawankonmu bani ompung ni sidea, laho mamberehon ai bani sidea, ai ma tanoh habaoran ni dadih ampa manisan. 32:22 Dan Engkau telah memberikan kepada mereka negeri ini, seperti yang telah Kaujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya.
32:23 Imasuki sidea ma ai laho manean ai, tapi seng itangihon sidea soramu, anjaha seng marparlahou sidea ibagas titahmu; seng dong ihorjahon sidea humbani haganup na pinarentahkonmu bani sidea. Halani ai do ase ipasogop Ham bani sidea haganup hamagouan on. 32:23 Kemudian mereka memasuki dan mendudukinya, tetapi mereka tidak mendengarkan suara-Mu dan tidak berkelakuan menurut Taurat-Mu; mereka tidak melakukan segala apa yang Kauperintahkan kepada mereka untuk dilakukan. Sebab itu Engkau melimpahkan kepada mereka segala malapetaka ini.
32:24 Tonggor ma, domma das hu huta on hubuan laho patundukkonsi, anjaha domma ondos huta on hubagas tangan ni halak Kasdim sipangkubu in, halani podang, lohei pakon sampar. Saud do sagala nilumbahonmu iidah ham sandiri do in. 32:24 Sesungguhnya, tembok-tembok pengepungan yang dipakai untuk merebut kota telah sampai mendekatinya; oleh karena pedang, kelaparan dan penyakit sampar maka kota itu telah diserahkan kepada orang-orang Kasdim yang memeranginya. Maka apa yang Kaufirmankan itu telah terjadi; sungguh, Engkau sendiri melihatnya.
32:25 Hape, Ham Tuhan Jahowa, ihatahon Ham do bangku: Boli ma juma in marhitei duit, anjaha bahen marsaksi! Hape domma ondos huta on hubagas tangan ni halak Kasdim. 32:25 Namun Engkau, ya Tuhan ALLAH, telah berfirman kepadaku: Belilah ladang itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi! — padahal kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim.”
32:26 Dob ai roh ma hata ni Jahowa bani si Jeremia, sonon: 32:26 Firman TUHAN datang kepada Yeremia, bunyinya:
32:27 Tonggor ma, Ahu do Jahowa, Naibata ni sagala na mardaging; ai adong do na maborattu bangku? (ay. 17; 4 Mus. 16:22.) 32:27 “Sesungguhnya, Akulah TUHAN, Allah segala makhluk; adakah sesuatu apa pun yang mustahil untuk-Ku?
32:28 Halani ai, sonon do hata ni Jahowa: Hubere ma huta on hubagas tangan ni halak Kasdim ampa hubagas tangan ni si Nebukadnesar, raja ni Babel, anjaha patundukonni do on. (ay. 3; bd. 21:10.) 32:28 Sebab itu beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku berikan kota ini ke dalam tangan orang-orang Kasdim dan ke dalam tangan Nebukadnezar, raja Babel, dan ia akan merebutnya.
32:29 Halak Kasdim, na mangkubu huta on, roh ma mammasuki anjaha manutung huta on; tutungon ni sidea ma rumah-rumah, na ongga tayubni ipakei panutungan dahupa bani Baal, anjaha iuseihon ijai galangan siinumon bani naibata na legan, laho mamuhoi ringis-ku. (bd. 19:13.) 32:29 Orang-orang Kasdim yang memerangi kota ini akan datang membakarnya dan menghanguskannya serta dengan rumah-rumah yang di atas sotohnya orang membakar korban kepada Baal dan mempersembahkan korban curahan kepada allah lain untuk menimbulkan sakit hati-Ku.
32:30 Ai ihorjahon halak Israel pakon halak Juda do sogam ni uhurhu humbani haposoonni nari; tongon, sai tong do ipuhoi halak Israel ringisku marhitei pambahenan ni tangan ni sidea, nini Jahowa. 32:30 Sebab orang Israel dan orang Yehuda hanyalah melakukan yang jahat di mata-Ku sejak masa mudanya; sungguh, orang Israel hanya menimbulkan sakit hati-Ku dengan perbuatan tangan mereka, demikianlah firman TUHAN.
32:31 Tongon, ipuhoi huta on do ringisku ampa gilangku humbani parjongjongni nari ronsi sadari on, gabe maningon ambukkononku do in hun lobeihu, 32:31 Ya, kota ini telah membangkitkan murka dan kehangatan amarah-Ku mulai dari hari didirikannya sampai hari ini, sehingga Aku harus menyingkirkannya dari hadapan-Ku,
32:32 halani haganup hajahaton ni halak Israel pakon Juda, sagala na binahen ni sidea laho mamuhoi ringisku, sidea ampa raja-raja ni sidea, malim-malim pakon nabi-nabi ni sidea, halak Juda ampa pangisi ni Jerusalem. 32:32 karena segala kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel dan orang Yehuda untuk menimbulkan sakit hati-Ku, oleh mereka sendiri, raja-raja mereka, pemuka-pemuka mereka, imam-imam mereka, nabi-nabi mereka, orang Yehuda dan penduduk Yerusalem.
32:33 Gurung ni sidea do idompakkon sidea bangku, sedo bohi ni sidea; age pe marulak-ulak Ahu mangajari sidea, seng dong ra sidea manangihon laho manjalo pangajarion. (bd. 2:27; 7:13.) 32:33 Mereka membelakangi Aku dan tidak menghadap kepada-Ku, dan sekalipun Aku mengajar mereka, terus-menerus, tiada mereka mau mendengarkan atau menerima penghajaran.
32:34 Ipajongjong sidea do gana-gana sihagigihononkon ai ibagas rumah na targoran bani goranku, laho pabutakkon ai. (bd. 7:30; 23:11; 2 Raj. 21:4, 5.) 32:34 Mereka menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang di atasnya nama-Ku diserukan, untuk menajiskannya.
32:35 Ipajongjong sidea do panggalangan bani Baal bani habungan Ben-Hinnom, laho manutung anak pakon boru ni sidea ibagas apuy bani sisombahon Molok, age pe seng ongga hutonahkon ai bani sidea, atap taringat ibagas uhurhu, bahenon ni sidea habutakon na sonai, laho mambahen Juda mardousa. (bd. 7:31; 19:5.) 32:35 Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di Lembah Ben-Hinom, untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Molokh sebagai korban dalam api, sekalipun Aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hati-Ku, yakni hal melakukan kejijikan ini, sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa.
32:36 Tapi age pe sonai, sonon do hata ni Jahowa, Naibata ni Israel, pasal huta on, na dob hinatahonnima: Iondoskon do ai hubagas tangan ni raja Babel marhitei podang, lohei pakon sampar: 32:36 Oleh sebab itu, beginilah firman TUHAN, Allah Israel, mengenai kota ini, yang engkau katakan telah diserahkan ke dalam tangan raja Babel karena pedang, kelaparan dan penyakit sampar:
32:37 Tonggor ma, patumpuonku do sidea humbani haganup nagori pambuanganku bani sidea, ibagas ringisku ampa gilangku ampa banggal ni marahku; boanonku do sidea mulak bani ianan on, anjaha sonang do bahenonku sidea marianan ijin. (bd. 29:14.) 32:37 Sesungguhnya, Aku mengumpulkan mereka dari segala negeri, ke mana Aku mencerai-beraikan mereka karena murka-Ku, kehangatan amarah-Ku dan gusar-Ku yang besar, dan Aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka diam dengan tenteram.
32:38 Gabe bangsangku ma sidea, anjaha Ahu gabe Naibata ni sidea. (bd. 24:7; 30:22; 31:1, 33.) 32:38 Maka mereka akan menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allah mereka.
32:39 Berehononku do bani sidea sada paruhuran, sada parlahou, ase marhabiaran sidea lalab bangku, bahen hatuahon bani sidea ampa bani ginompar ni sidea ipudi ni sidea. (Hes. 36:27.) 32:39 Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepada-Ku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian.
32:40 Bahenonku do bani sidea padan sisadokah ni dokahni, paboa seng surut be Ahu mambahen na madear bani sidea; anjaha nahkononku do biar mangidah Ahu hubagas uhur ni sidea, ase ulang be marbalik sidea humbangku. (bd. 31:31-34.) 32:40 Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa Aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka; Aku akan menaruh takut kepada-Ku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh dari pada-Ku.
32:41 Marmalas ni uhur do Ahu mambahen na madear bani sidea, anjaha suanonku do sidea tongon-tongon i tanoh on, humbani gok ni uhurhu pakon gok ni tonduyhu. (Ams. 9:15.) 32:41 Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka dan Aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hati-Ku dan dengan segenap jiwa-Ku.
32:42 Ai sonon do hata ni Jahowa: Songon na dob huparoh haganup hamagouan banggal on bani bangsa on, sonai do parohonku bani sidea haganup na madear, na dob huparbagah bani sidea. 32:42 Sebab beginilah firman TUHAN: Seperti Aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah Aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang Kujanjikan kepada mereka.
32:43 Bolion ni halak do use juma i nagori on, na hinatahonnima ai: Halimisan do in, na so marisi jolma barang pinahan; domma ondos in bani tangan ni halak Kasdim. 32:43 Orang akan membeli ladang lagi di negeri ini yang kamu katakan: Itu adalah tempat tandus tanpa manusia dan hewan; itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim!
32:44 Bolion do use juma marhitei duit, anjaha ibahen surat pambolian martanda tangan, marlak ampa marsaksi, i tanoh Benjamin, bani tanoh inggot ni Jerusalem, ibagas huta-huta ni Juda, ibagas huta-huta na i pardologan, ibagas huta-huta na i bornoh-bornoh, ampa ibagas huta-huta na i tanoh Dangsina; ai sihol do pasuangonku sidea, nini Jahowa. (bd. 29:14; 30:3.) 32:44 Orang akan membeli ladang-ladang dengan perak, menulis surat pembelian, memeteraikannya dan memanggil saksi-saksi di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, di kota-kota Yehuda, di kota-kota Pegunungan, di kota-kota Daerah Bukit dan di kota-kota Tanah Negeb. Sebab Aku akan memulihkan keadaan mereka, demikianlah firman TUHAN.”
<< Yeremia 31 Yeremia 33 >>