Yeremia 34

34:1 On do hata na roh bani si Jeremia humbani Jahowa, sanggah roh si Nebukadnesar, raja ni Babel, ampa sagala tentarani ampa haganup harajaon na i tanoh on, na masuk hubani gomgomanni, ampa haganup bangsa-bangsa na marporang dompak Jerusalem ampa dompak haganup huta-hutani: (Jer. 52:4; 2 Raj. 25:1.) 34:1 Firman yang datang dari TUHAN kepada Yeremia, ketika Nebukadnezar, raja Babel, dan segala tentaranya, segala kerajaan di bumi yang dibawah pemerintahannya, dan segala bangsa berperang melawan Yerusalem dan segala kotanya:
34:2 Sonon do hata ni Jahowa, Naibata ni Israel: Laho ma ho, anjaha marsahap ma ho bani si Sedekia, raja ni Juda, anjaha hatahon ma bani: Sonon do hata ni Jahowa: Tonggor ma, ondoskononku do huta on hubagas tangan ni raja ni Babel, anjaha tutungonni do on bani apuy. (bd. 21:10; 32:29.) 34:2 “Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Pergilah berbicara kepada Zedekia, raja Yehuda, katakan kepadanya: Beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan raja Babel, supaya dihanguskannya dengan api.
34:3 Ho pe seng anjai maluah humbagas tanganni, tapi maningon tartangkap do anjaha iondoskon hubagas tanganni; maningon marsiidahan do ho pakon raja ni Babel, anjaha maningon marsahap do ho pakonsi padumpar bohi; maningon tarboan do ho hu Babel. (bd. 32:4.) 34:3 Dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangannya, melainkan akan pasti tertangkap dan diserahkan ke dalam tangannya; engkau akan melihat raja Babel mata berhadapan mata dan ia akan berbicara dengan engkau mulut berhadapan mulut. Kemudian engkau akan pergi ke Babel.
34:4 Tapi, tangar ma homa hata ni Jahowa, ale Sedekia, raja ni Juda! Sonon do hata ni Jahowa pasal ho: Seng matei anggo ho marhitei podang, (bd. 52:11.) 34:4 Namun demikian, dengarlah firman TUHAN, hai Zedekia, raja Yehuda, beginilah firman TUHAN mengenai engkau: engkau tidak akan mati oleh pedang!
34:5 sonang do ho matei; songon na itutung dahupa bani ompungmu, ai ma raja-raja na i lobeimu, sonai do tutungon dahupa bam, anjaha tangisan do ho. Aii tuannami! Tongon, Ahu do na mangkatahon ai, nini Jahowa. (bd. 22:18; 2 Kron. 16:14.) 34:5 Engkau akan mati dengan damai. Dan sebagaimana dinyalakan api untuk menghormati bapa-bapa leluhurmu, raja-raja dahulu, yang hidup sebelum engkau, demikianlah orang akan menyalakan api untuk menghormati engkau, dan akan meratapi engkau dengan berkata: Aduhai, tuan! Sungguh, Akulah yang mengucapkan firman ini, demikianlah firman TUHAN.”
34:6 Jadi ipadas nabi Jeremia ma ganup hata ai hubani si Sedekia, raja ni Juda i Jerusalem, 34:6 Nabi Yeremia menyampaikan segala perkataan ini kepada Zedekia, raja Yehuda, di Yerusalem,
34:7 ai ma sanggah iporang tentara ni raja ni Babel Jerusalem ampa haganup huta-huta ni Juda na tading ai ope, ai ma Takis ampa Aseka; pitah on mando huta na pinatoguh i Juda na tading ope. (2 Raj. 25:1.) 34:7 ketika tentara raja Babel berperang melawan Yerusalem dan segala kota Yehuda yang masih tinggal, yaitu Lakhis dan Aseka, sebab kota-kota itulah yang masih tinggal di antara kota-kota Yehuda sebagai kota-kota yang berkubu.
34:8 On do hata na roh hubani si Jeremia humbani Jahowa, dob ibahen raja Sedekia parpadanan pakon haganup bangsa ai i Jerusalem, ai ma pasal haluahon sitingtingkononkon: (ay. 14; 2 Mus. 21:2; 5 Mus. 15:12.) 34:8 Firman yang datang dari TUHAN kepada Yeremia, sesudah raja Zedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem untuk memaklumkan pembebasan,
34:9 Paboa ganup halak maningon paluahonni do jabolonni halak Heber, dalahi atap naboru, ase ulang dong be halak Juda, na marjabolonkon hasomanni halak Jahudi. 34:9 supaya setiap orang melepaskan budaknya bangsa Ibrani, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang memperbudak seorang Yehuda, saudaranya.
34:10 Anjaha mangaku do haganup pangintuai-pangintuai ampa haganup bangsa ai, na masuk bani parpadanan ai, na mangkatahon, ase ganup paluahkon jabolonni, dalahi atap naboru, ase ulang be iparjabolon sidea; mangaku bei do sidea, anjaha ipaluah do tongon sidea. 34:10 Maka semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu menyetujui, bahwa setiap orang akan melepaskan budaknya laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada lagi yang memperbudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya, lalu melepaskan mereka.
34:11 Tapi margoling do use uhur ni sidea, ialop sidea do mulak jabolonni dalahi atap naboru, na dob pinaluah ni sidea ai, anjaha ipaksa sidea do use gabe jabolon. 34:11 Tetapi sesudah itu mereka berbalik pikiran, lalu mengambil kembali budak-budak lelaki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka itu dan menundukkan mereka menjadi budak laki-laki dan budak perempuan lagi.
34:12 Jadi roh ma hata ni Jahowa, bani si Jeremia sonon: 34:12 Lalu datanglah firman TUHAN kepada Yeremia, bunyinya:
34:13 Sonon do hata ni Jahowa, Naibata ni Israel: Ahu do na mambahen padan bani ompungnima, sanggah na huboan sidea mandarat hun tanoh Masir, hun rumah parjabolonan, ningku do: 34:13 “Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu Aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, isinya:
34:14 Bani tahun papituhon maningon ganup do hanima paluahkon hasomanni halak Heber, na targadei bam anjaha na dob marhorja bam onom tahun; tapi seng itangihon ompungnima Ahu atap itareihon pinggolni bangku. (2 Mus. 21:2; 3 Mus. 25:39-55; 5 Mus. 15:12.) 34:14 Pada akhir tujuh tahun haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu; ia akan bekerja padamu enam tahun lamanya, kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan Aku dan tidak memperhatikan Aku.
34:15 Ia hanima ipaubah hanima do uhurnima, anjaha ibahen hanima do na pintor bani uhurhu marhitei na maningtingkon haluahon bani ganup hasomanni, anjaha ibahen hanima do parpadanan i lobeihu ibagas rumah on na targoran bani goranku, 34:15 Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mata-Ku karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya, dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapan-Ku di rumah yang atasnya nama-Ku diserukan.
34:16 tapi margoling do use uhurnima, gabe ipabutak hanima goranku, marhitei na ialop hanima haganup use jabolonnima, dalahi atap naboru, na dob maluah mandalankon domu hubani rosuhni, anjaha ipaksa hanima do sidea use mulak gabe jabolonnima. 34:16 Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan nama-Ku; kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan, yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka, supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi.
34:17 Halani ai, sonon do hata ni Jahowa: Seng itangihon hanima Ahu, gabe seng saud itingtingkon hanima haluahon bani ganup hasomanni. Tonggor ma, tingtingkononku do bannima haluahon bani podang, bani sampar ampa lohei, nini Jahowa. Anjaha bahenonku do hanima gabe songgot-songgot bani haganup harajaon na i tanoh on. 34:17 Sebab itu beginilah firman TUHAN: Kamu ini tidak mendengarkan Aku agar setiap orang memaklumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya, maka sesungguhnya, Aku memaklumkan bagimu pembebasan, demikianlah firman TUHAN, untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampar dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi.
34:18 Anjaha halak, na manlanggar padanku, anjaha na so manjolom hata ni padan ai, na dob binahen ni sidea i lobeihu, bahenonku do sidea songon anak ni lombu na dob pinonggol dua ai, songon ponggol-ponggol ai, na dob montas sidea hun tongah-tongah ni ai, (1 Mus. 15:10, 17.) 34:18 Dan Aku akan menyerahkan orang-orang, yang melanggar perjanjian-Ku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapan-Ku, dengan memotong anak lembu jantan menjadi dua untuk berjalan di antara belahan-belahannya;
34:19 ai ma na sangap-sangap ni Juda, ampa na sangap-sangap ni Jerusalem, siparugas i rumah ni raja, malim-malim ronsi haganup halak na marianan i nagori in, na dob montas hun tongah-tongah ni ponggol-ponggol ni anak ni lombu ai. 34:19 pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai-pegawai istana, imam-imam dan segenap rakyat negeri yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu,
34:20 Ondoskononku do sidea hubagas tangan ni munsuh ni sidea ampa hubagas tangan ni halak na manguhurhon hosah ni sidea; anjaha bangkei ni sidea ai maningon do panganon ni manuk-manuk na i awang-awang ampa binatang na i talun. (bd. 7:33.) 34:20 mereka akan Kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, sehingga mayat mereka menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi.
34:21 Anjaha si Sedekia, raja ni Juda, ampa gamot-gamotni ondoskononku do hubagas tangan ni munsuh ni sidea ampa hubagas tangan ni tentara ni raja ni Babel, na dob mulak namin humbannima. 34:21 Juga Zedekia, raja Yehuda, beserta para pemukanya akan Kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka dan ke dalam tangan tentara raja Babel yang sekarang telah berangkat dari pada kamu.
34:22 Tonggor ma, martonah do Ahu, nini Jahowa, boanonku do sidea mulak hu huta on; parangonni do huta on anjaha tabanonni, lanjar tutungonni bani apuy. Bahenonku do tarulang huta-huta ni Juda, seng dong be na mangiankon. (bd. 37:8.) 34:22 Sesungguhnya, demikianlah firman TUHAN, Aku memberi perintah dan membawa mereka kembali ke kota ini untuk memeranginya, merebutnya dan menghanguskannya dengan api. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi ketandusan tanpa penduduk.”
<< Yeremia 33 Yeremia 35 >>