Mazmur 77

Minggu 29 Desember 2019, Dob Natal: Ambilan, Psalmen 77:6-16; Sibasaon, 1 Timoteus 1:12-17
77:1 Bani pambobai koor. Bani si Jedutun. Psalm humbani si Asap. 77:1 Untuk pemimpin biduan. Menurut: Yedutun. Mazmur Asaf.
77:2 Bani Naibata do laho sorangku, dilo-dilo do ahu hubani, bani Naibata do laho sorangku, ase itangihon ahu. (Ps. 28:2.) 77:2 Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku.
77:3 Bani ari hasosakanku hupindahi do Tuhan; sai herbang do tanganku borngin seng marnamangadi; seng ra tarapoh tonduyhu. 77:3 Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan; malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan.
77:4 Taringat do ahu bani Naibata, gabe morong ma ahu; marpingkir-pingkir, gabe hurleh ma tonduyhu. Sela. 77:4 Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang, apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. S e l a
77:5 Ipaturut Ham do bodak matangku, gabe bulinsah ma ahu, seng boi marsahap. 77:5 Engkau membuat mataku tetap terbuka; aku gelisah, sehingga tidak dapat berkata-kata.
77:6 Sai hupingkiri do panorang na basaia, taringat do ahu bani tahun na dob dokah salpu. (Ps. 143:5.) 77:6 Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala, tahun-tahun zaman dahulu aku ingat.
77:7 Marsahap-sahap do ahu ibagas uhurhu borngin, marpingkir-pingkir do ahu anjaha manulimati tonduyhu. (Ps. 4:5; Job 35:10.) 77:7 Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku, aku merenung, dan rohku mencari-cari:
77:8 Mintor sadokah ni dokahni ma nani mangambukkon Tuhan, seng ulakanni be nani maridop ni uhur? (Ps. 79:5; 85:6; Sak. 1:12.) 77:8 “Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi?
77:9 Sadokah ni dokahni ma nani rotap idop ni uhurni, anjaha mintor masab ma bagah-bagahni lanjar? 77:9 Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setia-Nya, telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun?
77:10 Mintor lupa ma nani Naibata marontou ni uhur, atap na dob tarkunsi ma nani holong ni ateini halani ringisni? Sela. 77:10 Sudah lupakah Allah menaruh kasihan, atau ditutup-Nyakah rahmat-Nya karena murka-Nya?” S e l a
77:11 Jadi ningku do: On do na papusok uhurhu, na mubah ai pambahenan ni Na Tang Sitimbulan in. (Ps. 118:15; Jer. 10:19.) 77:11 Maka kataku: “Inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan Yang Mahatinggi berubah.”
77:12 Sai dingatonku do pambahenan ni Jahowa; sai dingatonku do halongangan, na binahenmu humbani na basaia. 77:12 Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan TUHAN, ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala.
77:13 Sai sahap-sahapkononku do sagala lahoanmu, anjaha si hupingkir-pingkiri do pambahenanmu. (Ps. 71:17.) 77:13 Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu, dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu.
77:14 Ham Naibata, pansing do dalanmu; ise ma sisombahon, na marhabanggalon songon Naibata? (2 Mus. 15:11; Jes. 8:13, 14.) 77:14 Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus! Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami?
77:15 Ham do Naibata sihorjahon halongangan, domma ipataridahkon Ham gogohmu bani bangsa-bangsa. (Ps. 98:1: 2 Mus. 9:16; 15:14.) 77:15 Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban; Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa.
77:16 Domma ipaluah Ham bangsamu marhitei tanganmu, anak ni si Jakob pakon si Josep. Sela. (2 Mus. 6:6; 4 Mus. 4:31.) 77:16 Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, bani Yakub dan bani Yusuf. S e l a
77:17 Domma iidah sagala bah Ham, ale Naibata, domma iidah bah Ham, gabe dugur, anjaha luhung pe hitir-hitir. (Ps. 143:3-6.) 77:17 Air telah melihat Engkau, ya Allah, air telah melihat Engkau, lalu menjadi gentar, bahkan samudera raya gemetar.
77:18 Manguseihon bah do sagala hombun, mardobur longgur i awang-awang, anjaha panahmu mardejeb-dejeb. 77:18 Awan-awan mencurahkan air, awan-gemawan bergemuruh, bahkan anak-anak panah-Mu beterbangan.
77:19 Marnunut do maraloling longgurmu, hilapmu pasiang dunia on, dugur anjaha duyug do tanoh on. 77:19 Deru guntur-Mu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia, bumi gemetar dan bergoncang.
77:20 Mardalan do Ham hun laut, bah banggal pasarmu, tapi ise pe lang manandai bokasmu. (Ps. 19:4; 2 Mus. 14:26, 27; Hab. 3:15.) 77:20 Melalui laut jalan-Mu dan lorong-Mu melalui muka air yang luas, tetapi jejak-Mu tidak kelihatan.
77:21 Ham do na manogu bangsamu songon hulanan ni biri-biri, marhitei tangan ni si Musa pakon si Aron. (Ps. 74:1; 78:52, 70-72; 2 Mus. 12:37; 14:22.) 77:21 Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun.
<< Mazmur 76 Mazmur 78 >>