Mazmur 78

78:1 Doding podah humbani si Asap. Tangihon nasiam ma, ale bangsangku, podahku, tarehon ma pinggolnasiam hubani hata ni pamanganku. 78:1 Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku.
78:2 Sihol do buhaonku pamanganku mangkatahon umpama, sihol do patalaronku rusia humbani panorang na basaia. (Ps. 49:4, 5: Hes. 17:2; Mat. 13:35.) 78:2 Aku mau membuka mulut mengatakan amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala.
78:3 Na dob binogeinami ampa binotohnami, na tinuri-turihon ni nalobeita hubannami. (Ps. 41:2; 2 Mus. 13:14; 5 Mus. 4:9-10; Joel 1:3.) 78:3 Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami,
78:4 Seng bulih ponopkononnami ai bani niombah ni sidea, tapi maningon baritahononkon do bani sundut na mangihut; ai ma pambahenan sipasangap Jahowa, pakon hagogohonni, ampa halongangan na binahenni ai. 78:4 kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada TUHAN dan kekuatan-Nya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan-Nya.
78:5 Domma ipajongjong sada hasaksian bani Jakob, ibere sada titah bani Israel, itonahkon do bani ompungta pasal ai, ase ipabotohkon ai bani niombah ni sidea, (2 Mus. 10:2; 13:14; 5 Mus. 4:9, 23; 6:6-25.) 78:5 Telah ditetapkan-Nya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberi-Nya di Israel; nenek moyang kita diperintahkan-Nya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka,
78:6 ase ibotoh sundut na mangihut ai, ase ginompar na sihol tubuh ai jongjong mambaritahon ai bani niombahni, 78:6 supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak, yang akan lahir kelak, bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka,
78:7 ase ibahen sidea Naibata hatengeran ni uhur ni sidea. Anjaha ulang ihalupahon pambahenan ni Naibata, na banggal ai, tapi ihorjahon ma titahni, 78:7 supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintah-Nya;
78:8 ase ulang sidea gabe doskon ompung ni sidea, ai ma sundut siparbalik anjaha sipanggeori, sundut na so totap uhurni, anjaha tonduyni seng totap bujur dompak Naibata. (5 Mus. 32:6, 28.) 78:8 dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah.
78:9 Anak ni si Efraim, marsinjatahon sior, manginsurut do bani parporangan. 78:9 Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran;
78:10 Seng iramotkon sidea parpadanan binahen ni Naibata, anjaha mangengkar do sidea mardalan domu hubani titahni. 78:10 mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Taurat-Nya.
78:11 Lupa do sidea bani pambahenanni na banggal ai, pakon bani tanda halongangan, na dob pinatuduhkonni bani sidea. 78:11 Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaan-Nya dan perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib, yang telah diperlihatkan-Nya kepada mereka.
78:12 Ilobei ni mata ni ompung ni sidea ibahen do halongangan, i tanoh Masir, bani talun Soan. (4 Mus. 13:23; Jes. 19:11.) 78:12 Di hadapan nenek moyang mereka dilakukan-Nya keajaiban-keajaiban, di tanah Mesir, di padang Zoan;
78:13 Ibolah do laut, laho padiparhon sidea, ibong-bong do bah songon bongbongan. (2 Mus. 14:21-23; 15:8.) 78:13 dibelah-Nya laut, diseberangkan-Nya mereka; didirikan-Nya air sebagai bendungan,
78:14 Ibobahon do sidea marhitei hombun arian, marhitei sondang ni apuy borngin. (2 Mus. 13:21.) 78:14 dituntun-Nya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api;
78:15 Ibolah do dolog batu i halimisan, ibere do sidea sombuh minum songon humbani bah banggal; (2 Mus. 17:1-6; 4 Mus. 20:7-11.) 78:15 dibelah-Nya gunung batu di padang gurun, diberi-Nya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya;
78:16 Iparoh do bah humbani dolog batu, anjaha ibahen do bah mabaor songon bah mardalan. 78:16 dibuat-Nya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuat-Nya air turun seperti sungai.
78:17 Tapi sai inunut sidea do mardousa dompaksi, iimbang do Ia Na Tang Sitimbulan in i halimisan. (5 Mus. 9:7.) 78:17 Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia, dengan memberontak terhadap Yang Mahatinggi di padang kering.
78:18 Sai ilajou sidea do Naibata ibagas uhurni, itunggu sidea do sipanganon pasombuh hisapni. (2 Mus. 16:3; 4 Mus. 11:4-6; 21:5; 1 Kor. 10:9.) 78:18 Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka.
78:19 Marungut-ungut do sidea dompak Naibata, nini: Mintor mangasup ma Naibata pasirsirhon sipanganon i halimisan? 78:19 Mereka berkata terhadap Allah: “Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun?
78:20 Tongon, ibogbog do dolog batu gabe mabaor bah, marbanggal binanga, tapi mintor tarbahensi ma mambere ruti atap pasirsirhon gulei bani bangsani? 78:20 Memang, Ia memukul gunung batu, sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai; tetapi sanggupkah Ia memberikan roti juga, atau menyediakan daging bagi umat-Nya?”
78:21 Halani ai, dob ibogei Jahowa ai, manggila ma Ia, gajag ma apuy mandorab Jakob, marjimbur gila dompak Israel, 78:21 Sebab itu, ketika mendengar hal itu, TUHAN gemas, api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel,
78:22 halani seng porsaya sidea bani Naibata, anjaha seng tenger uhurni bani pangurupini. (ay. 32; 1 Mus. 15:6; 4 Mus. 14:11; Jes. 7:9; 2 Kron. 20:20.) 78:22 sebab mereka tidak percaya kepada Allah, dan tidak yakin akan keselamatan dari pada-Nya.
78:23 Jadi ibere ma parentah bani hombun na i atas, anjaha ibuha labah ni langit. 78:23 Maka Ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit,
78:24 Ipaturun ma bani sidea udan manna, anjaha ibere ma bani sidea gandum nagori atas. (2 Mus. 16:4, 14; Ps. 105:40.) 78:24 menurunkan kepada mereka hujan manna untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit;
78:25 Ruti ni malekat do ipangan ganup sidea, bohal do itongos bani sidea laho pabosurhon. 78:25 setiap orang telah makan roti malaikat, Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah.
78:26 Ibahen do logou hapoltakan marombus i langit, anjaha iparoh logou dangsina marhitei gogohni. (2 Mus. 10:13.) 78:26 Ia telah menghembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatan-Nya;
78:27 Ipaturun do bani sidea gulei songon orbuk bueini, anjaha manuk-manuk na marhabong songon horsik na i topi ni laut. (2 Mus. 16:13, 14; 4 Mus. 11:31.) 78:27 Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya, dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut;
78:28 Ipandabuhkon hu tongah-tongah ni parsaranan ni sidea, inggot bani ianan ni sidea. 78:28 Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka, sekeliling tempat kediaman itu.
78:29 Mangan do sidea anjaha bosuran, na pinindo ni uhur ni sidea ibere do bani sidea. (Ps. 106:15.) 78:29 Mereka makan dan menjadi sangat kenyang; Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan.
78:30 Lape sombuh ope sidea mansuhuni hisap-hisapni, ongom ope sidea bani sipanganon, (4 Mus. 11:33.) 78:30 Mereka belum merasa puas, sedang makanan masih ada di mulut mereka;
78:31 jadi gajag ma ringis ni Naibata mandorab sidea, ibunuh ma buei na sangap-sangap ni sidea, anjaha rasei na maposo ni Israel. 78:31 maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka: Ia membunuh gembong-gembong mereka, dan menewaskan teruna-teruna Israel.
78:32 Age pe sonai ganup na masa ai, inunut sidea do mardousa, anjaha seng ihaporsayai halongangan na binahenni. (4 Mus. 14:11.) 78:32 Sekalipun demikian mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib.
78:33 Jadi iboiskon ma ari-ari ni sidea gabe na lang ampa tahun ni sidea gabe hasonggotan. (Ps. 90; 4 Mus. 14:23.) 78:33 Sebab itu Ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan, dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan.
78:34 Anggo roh Ia mambunuh sidea, ipindahi sidea ma Ia, mulak ma sidea pindah-pindah bani Naibata. (4 Mus. 16:32-34; 21:6-9; Jes. 26:16.) 78:34 Apabila Ia membunuh mereka, maka mereka mencari Dia, mereka berbalik dan mengingini Allah;
78:35 Idingat sidea ma, Naibata do hape dolog batu bani sidea, anjaha Naibata, Na Tang Sitimbulan in do sipaluah bani sidea. (5 Mus. 32:15, 18, 37.) 78:35 mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, dan bahwa Allah Yang Mahatinggi adalah Penebus mereka.
78:36 Tapi ipalemes-lemes do parsahapni Bani, anjaha iladungi Ia marhitei dilahni. 78:36 Tetapi mereka memperdaya Dia dengan mulut mereka, dan dengan lidahnya mereka membohongi Dia.
78:37 Seng totap uhur ni sidea Bani, anjaha seng totap sidea bani padanni. (ay. 8.) 78:37 Hati mereka tidak tetap pada Dia, dan mereka tidak setia pada perjanjian-Nya.
78:38 Tapi Ia, siparontou ni uhur, isasap do dousa ni sidea, seng iboiskon sidea. Gati do iampogi ringisni, anjaha seng ganup ringisni ipadalan. 78:38 Tetapi Ia bersifat penyayang, Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka; banyak kali Ia menahan murka-Nya dan tidak membangkitkan segenap amarah-Nya.
78:39 Ai idingat, daging do sidea, logou na mangombus anjaha seng mulak be. (Ps. 103:14-16; Job 7:7.) 78:39 Ia ingat bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu, yang tidak akan kembali.
78:40 Gatini in sidea mamuhoi ringisni i halimisan, anjaha manunsahisi bani tanoh dorging-dorging ai! (ay. 17.) 78:40 Berapa kali mereka memberontak terhadap Dia di padang gurun, dan menyusahkan hati-Nya di padang belantara!
78:41 Iulak-ulak sidea do manlajou Naibata, anjaha ipusoki uhur ni Na Pansing ni Israel. 78:41 Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati Yang Kudus dari Israel.
78:42 Seng mardingat be sidea bani hagogohonni, bani ari na pinaluahni sidea humbani imbangni; 78:42 Mereka tidak ingat kepada kekuasaan-Nya, kepada hari Ia membebaskan mereka dari pada lawan,
78:43 sanggah binahenni tanda i Masir, ampa halonganganni bani talun Soan. (ay. 12.) 78:43 ketika Ia mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mujizat-mujizat di padang Zoan.
78:44 Ipaubah do bahni gabe daroh, ampa binangani, gabe lang tarinum. (2 Mus. 7:14-25.) 78:44 Ia mengubah menjadi darah sungai-sungai mereka dan aliran-aliran air mereka, sehingga tidak terminum;
78:45 Itongos do bani sidea rongit laho mamboiskonsi, ampa tiktikan laho mansedahon. (2 Mus. 8:6, 24.) 78:45 Ia melepaskan kepada mereka lalat pikat yang memakan mereka, dan katak-katak yang memusnahkan mereka;
78:46 Bani tamponok do ibere suansuanan ni sidea, anjaha hinorjahonni bani balang. (2 Mus. 10:4.) 78:46 Ia memberikan hasil tanah mereka kepada ulat, dan hasil jerih payah mereka kepada belalang;
78:47 Matei do anggur ni sidea ibahen sira-sira, ampa hayu ara ni sidea ibahen namur na borgoh. (2 Mus. 9:25.) 78:47 Ia mematikan pohon anggur mereka dengan hujan batu, dan pohon-pohon ara mereka dengan embun beku;
78:48 Rasei do pinahan ni sidea ibahen bunrung, anjaha marmateian hulanan ni biri-birini ibahen sampar. (2 Mus. 9:19-24.) 78:48 Ia membiarkan kawanan binatang mereka ditimpa hujan es, dan ternak mereka disambar halilintar;
78:49 Itongos do bani sidea apuy ni ringisni, gila, marah ampa hasosakan, malekat sipangagou na marhulan-hulan. 78:49 Ia melepaskan kepada mereka murka-Nya yang menyala-nyala, kegemasan, kegeraman dan kesesakan, suatu pasukan malaikat yang membawa malapetaka;
78:50 Ipaturut do mardalan ringisni, seng iramotkon tonduy ni sidea humbani hamateian, tapi iondoskon do goluh ni sidea hubani sampar. 78:50 Ia membiarkan murka-Nya berkobar, Ia tidak mencegah jiwa mereka dari maut, nyawa mereka diserahkan-Nya kepada penyakit sampar;
78:51 Ibogbog do ganup bungatubuh ni Masir, ai ma limbuah ni gogoh ni sidea, bani lampo-lampo ni si Ham. (Ps. 105:23, 27; 106:22; 2 Mus. 12:29; 1 Mus. 49:3; 5 Mus. 21:17.) 78:51 dibunuh-Nya semua anak sulung di Mesir, kegagahan mereka yang pertama-tama di kemah-kemah Ham;
78:52 Ipaingkat do bangsani songon biri-biri, anjaha ibobai sidea songon hulanan i halimisan. (Ps. 77:21; Jes. 63:11.) 78:52 disuruh-Nya umat-Nya berangkat seperti domba-domba, dipimpin-Nya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun;
78:53 Sonang do sidea iiring-iring, seng pala marhabiaran, tapi anggo munsuhni rungkub do ibahen laut. (2 Mus. 14:19, 22, 27.) 78:53 dituntun-Nya mereka dengan tenteram, sehingga tidak gemetar, sedang musuh mereka dilingkupi laut;
78:54 Ibobahon do sidea hu tanohni na pansing in, hubani dolog na binangkuhonni marhitei tanganni siamun. (ay. 68; 2 Mus. 15:17; 5 Mus. 3:25.) 78:54 dibawa-Nya mereka ke tanah-Nya yang kudus, yakni pegunungan ini, yang diperoleh tangan kanan-Nya;
78:55 Iusir do hunlobei ni sidea bangsa sipajuh begu-begu, ibagihon do tanoh pusaka bani sidea, anjaha sagala morga ni Israel ibahen do marianan bani lampo-lampo ni sidea. (Ps. 44:3; Jos. 17:5, 14.) 78:55 dihalau-Nya bangsa-bangsa dari depan mereka, dibagi-bagikan-Nya kepada mereka tanah pusaka dengan tali pengukur, dan disuruh-Nya suku-suku Israel mendiami kemah-kemah mereka itu.
78:56 Tapi ilajou sidea do use Naibata, anjaha iimbang Na Tang Sitimbulan in, anjaha seng iramotkon hasaksianni. (5 Mus. 6:16-17.) 78:56 Tetapi mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah, Yang Mahatinggi, dan tidak berpegang pada peringatan-peringatan-Nya;
78:57 Marbalik do sidea, mose songon ompung ni sidea, mubah do sidea songon sior panipu. (ay. 9; Hos. 7:16.) 78:57 mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka, berubah seperti busur yang memperdaya;
78:58 Iparoh sidea do ringisni marhitei buntu-buntu panombahan ni sidea, ipatubuh do simburuni marhitei gana-gana ni sidea. (5 Mus. 32:16, 21.) 78:58 mereka menyakiti hati-Nya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka, membuat Dia cemburu dengan patung-patung mereka.
78:59 Ibogei Naibata ma ai, gabe marah ma Ia, iambukkon ma ganup Israel. (ay. 21.) 78:59 Ketika Allah mendengarnya, Ia menjadi gemas, Ia menolak Israel sama sekali;
78:60 Ipahalong ma rumahni i Silo, ai ma iananni itongah-tongah ni jolma. (1 Sam. 1:3; 4:11.) 78:60 Ia membuang kediaman-Nya di Silo kemah yang didiami-Nya di antara manusia;
78:61 Ilopas do hagogohonni tartaban, anjaha iondoskon hajagaronni bani tangan ni imbangni. (Ps. 132:8; 1 Sam. 4:11, 21, 22; 2 Kron. 6:41.) 78:61 Ia membiarkan kekuatan-Nya tertawan, membiarkan kehormatan-Nya jatuh ke tangan lawan;
78:62 Iondoskon do bangsani bani podang, anjaha marah do Ia bani bangsa niainni. 78:62 Ia membiarkan umat-Nya dimakan pedang, dan gemaslah Ia atas milik-Nya sendiri.
78:63 Anak garama ni sidea bois ipangan apuy, seng dong be na mandoding-doding bani boru ni sidea. (1 Sam. 22:17.) 78:63 Anak-anak teruna mereka dimakan api, dan anak-anak dara mereka tidak lagi dipuja dengan nyanyian perkawinan;
78:64 Rasei do malim ni sidea ibahen podang, anjaha na mangkabaluhon sidea seng tangis be. (1 Sam. 4:17, 20; Job 27:15.) 78:64 imam-imam mereka gugur oleh pedang, dan janda-janda mereka tidak dapat menangis.
78:65 Jadi puho ma Tuhan songon humbani na modom, songon puanglima na tarjolma humbani na minum anggur. 78:65 Lalu terjagalah Tuhan, seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur;
78:66 Manginsurut do imbangni ibogbog, anjaha bador sidea ibahen sadokah ni dokahni. (1 Sam. 5:6, 9.) 78:66 Ia memukul mundur para lawan-Nya, Ia menyebabkan mereka mendapat cela untuk selama-lamanya.
78:67 Iambukkon do lampo-lampo ni si Josep, anjaha seng ipilih marga Efraim. (ay. 60.) 78:67 Ia menolak kemah Yusuf, dan suku Efraim tidak dipilih-Nya,
78:68 Tapi morga Juda do ipilih, dolog Sion na hinaholonganni ai, (Ps. 87:2; 2 Kron. 6:6.) 78:68 tetapi Ia memilih suku Yehuda, gunung Sion yang dikasihi-Nya;
78:69 Ipajongjong do iananni na pansing in songon gijang ni langit, songon tanoh, na pinajonamni sadokah ni dokahni. (Ps. 102:27; Jes. 65:17.) 78:69 Ia membangun tempat kudus-Nya setinggi langit, laksana bumi yang didasarkan-Nya untuk selama-lamanya;
78:70 Ipilih do si Daud, juak-juakni ai, ibuat do ia humbani na marmahan biri-biri. (1 Sam. 16:11, 12.) 78:70 dipilih-Nya Daud, hamba-Nya, diambil-Nya dia dari antara kandang-kandang kambing domba;
78:71 Humbani na mangala-alai biri-biri na inuman ialop ia, laho marmahan Jakob bangsani in, pakon Israel parbagiananni. (2 Sam. 7:8; 1 Sam. 7:34.) 78:71 dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkan-Nya dia, untuk menggembalakan Yakub, umat-Nya, dan Israel, milik-Nya sendiri.
78:72 Jadi iparmahan ma sidea humbani pintor ni uhurni, anjaha ibobahon sidea marhitei hapentaran ni tanganni. (2 Sam. 8:15; Hes. 34:23.) 78:72 Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya, dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya.
<< Mazmur 77 Mazmur 79 >>