Mazmur 107

Minggu 3 Februari 2019, IV Dob Epiphanias Ambilan Lukas 4:16-21; Sibasaon Psalmen 107: 1-9
Minggu 20 September 2015: Pembacaan Mazmur 107: 33 – 43
107:1 Puji ma Jahowa, ai pardear layak do Ia; tongon ronsi sadokah ni dokahni do idop ni uhurni. (Ps. 106:1; 118:1; 1 Kron. 16:34.) 107:1 Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.
107:2 Sonai ma sihatahononkon ni halak na pinaluah ni Jahowa, na pinaluah ni humbani odoh-odoh ni hasosakan, 107:2 Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus TUHAN, yang ditebus-Nya dari kuasa yang menyesakkan,
107:3 na pinahumpulni humbani sagala nagori, hun hapoltakan pakon hun hasundutan, hun utara pakon hun dangsina. 107:3 yang dikumpulkan-Nya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan.
107:4 Sidea na mawat-awat i halimisan, bani ianan na lungun, na seng dapotan dalan hu huta siiankonon, 107:4 Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan;
107:5 na horahan loheian, pala madotei uhurni ibagas, 107:5 mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka.
107:6 tapi na dilo-dilo bani Jahowa ibagas hasosakanni, gabe ipaluah sidea humbani harusakan ni sidea, (ay. 13, 19, 28; Ps. 50:15.) 107:6 Maka berseru-serulah mereka kepada TUHAN dalam kesesakan mereka, dan dilepaskan-Nya mereka dari kecemasan mereka.
107:7 ibobahon sidea bani dalan na pintor, ase das sidea bani huta siianonkon. 107:7 Dibawa-Nya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang.
107:8 Ningon pujion ni sidea do Jahowa, halani idop ni uhurni ampa halongangan na binahenni bani anak ni jolma, (ay. 15, 21, 31.) 107:8 Biarlah mereka bersyukur kepada TUHAN karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib terhadap anak-anak manusia,
107:9 halani ipasombuh do tonduy na horahan, anjaha ipabosur tonduy na loheian bani na madear. (Luk. 1:53.) 107:9 sebab dipuaskan-Nya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan.
107:10 Sidea na hundul bani na golap ampa na golap marimpot-impot, na hona gari bani hamarsikon ampa bosi, 107:10 Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi.
107:11 halani ilanggar sidea hata ni Naibata, anjaha mapas bani podah ni Sitimbulan in, 107:11 Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah, dan menista nasihat Yang Mahatinggi,
107:12 gabe ipatoruh uhur ni sidea marhitei halojaon, mangkatargompang sidea seng dong na mangurupi, 107:12 maka ditundukkan-Nya hati mereka ke dalam kesusahan, mereka tergelincir, dan tidak ada yang menolong.
107:13 tapi na dilo-dilo bani Jahowa ibagas hasosakanni, gabe ipaluah sidea humbani harusakon ni sidea, (ay. 6, 19, 28.) 107:13 Maka berseru-serulah mereka kepada TUHAN dalam kesesakan mereka, dan diselamatkan-Nyalah mereka dari kecemasan mereka,
107:14 ipadarat sidea humbani na golap marimpot-impot, anjaha irotapi gari ni sidea. 107:14 dibawa-Nya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskan-Nya belenggu-belenggu mereka.
107:15 Ningon pujion ni sidea do Jahowa, halani idop ni uhurni ampa halongangan na binahenni bani anak ni jolma, (ay. 8, 21, 31.) 107:15 Biarlah mereka bersyukur kepada TUHAN karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib terhadap anak-anak manusia,
107:16 halani na dob pinarsedani ai horbangan tombaga anjaha irosaki oruk-oruk bosi. (Jes. 45:2.) 107:16 sebab dipecahkan-Nya pintu-pintu tembaga, dan dihancurkan-Nya palang-palang pintu besi.
107:17 Sidea na marsik halani parlahouni na masambor, anjaha hona bogbogan halani hajahatonni, 107:17 Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka;
107:18 na mangkagigihon sagala sipanganon, pala domma das bani horbangan ni hamateian, 107:18 mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut.
107:19 tapi na dilo-dilo bani Jahowa ibagas hasosakanni, gabe ipaluah sidea humbani harusakon ni sidea. (ay. 6, 13, 28.) 107:19 Maka berseru-serulah mereka kepada TUHAN dalam kesesakan mereka, dan diselamatkan-Nya mereka dari kecemasan mereka,
107:20 itongos hatani anjaha ipamalun sidea, ipaluah sidea humbani tanoman. 107:20 disampaikan-Nya firman-Nya dan disembuhkan-Nya mereka, diluputkan-Nya mereka dari liang kubur.
107:21 Ningon pujion ni sidea do Jahowa, halani idop ni uhurni ampa halongangan na binahenni bani anak ni jolma, (ay. 8, 15, 31.) 107:21 Biarlah mereka bersyukur kepada TUHAN karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib terhadap anak-anak manusia.
107:22 ningon galangkonon ni sidea do galangan puji-pujian, anjaha baritahononni pambahenanni ai marhitei olob-olob. (Ps. 50:14.) 107:22 Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur, dan menceritakan pekerjaan-pekerjaan-Nya dengan sorak-sorai!
107:23 Sidea na markapal i laut, na marboniaga mandipari bah bolag, 107:23 Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas;
107:24 na mangidah jadi-jadian ni Jahowa, ampa halongangan na binahenni ibagas laut, 107:24 mereka melihat pekerjaan-pekerjaan TUHAN, dan perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib di tempat yang dalam.
107:25 marsahap ma Ia, gabe roh ma logou haba-haba, marbanggal gilumbang; 107:25 Ia berfirman, maka dibangkitkan-Nya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya.
107:26 naik sidea songon na hu langit, turun use hu toruh, hu na bagas, magou uhurni halani hasosakan, 107:26 Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya, jiwa mereka hancur karena celaka;
107:27 mirdong sidea anjaha rebad-rebad songon halak na mabuk, magou haganup hapandeian ni sidea, 107:27 mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk, dan kehilangan akal.
107:28 tapi na dilo-dilo bani Jahowa ibagas hasosakanni, gabe ipaluah sidea humbani harusakon ni sidea, (ay. 6, 13, 19.) 107:28 Maka berseru-serulah mereka kepada TUHAN dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkan-Nya mereka dari kecemasan mereka,
107:29 ipasoh ma haba-haba ai gabe sonang, minop homa pakon gilumbang. (Mat. 8:26.) 107:29 dibuat-Nyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang.
107:30 gabe marmalas ni uhur sidea halani na minop ai, anjaha iboban sidea das bani labuhan na sinintani. 107:30 Mereka bersukacita, sebab semuanya reda, dan dituntun-Nya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka.
107:31 Ningon pujion ni sidea do Jahowa, halani idop ni uhurni ampa halongangan na binahenni bani anak ni jolma, (ay. 8, 15, 21.) 107:31 Biarlah mereka bersyukur kepada TUHAN karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib terhadap anak-anak manusia.
107:32 ningon patimbulon ni sidea Ia itongah-tongah ni tumpuan ni bangsa in, anjaha maningon pujion do Ia bani harungguan ni pangintuai-pangintuai. 107:32 Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua.
107:33 Ia do na paubahkon bah mardalan gabe halimisan, pakon tanoh na gokan bah gabe tanoh dorging; 107:33 Dibuat-Nya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang,
107:34 tanoh na lambutan gabe tanoh garam, halani hajahaton ni halak na marianan ijai. (1 Mus. 19:25; Jer. 17:6.) 107:34 tanah yang subur menjadi padang asin, oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya.
107:35 Ia do na paubahkon halimisan gabe tao, tanoh dorging gabe hatubuhan ni bah. (Jes. 41:18.) 107:35 Dibuat-Nya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air.
107:36 Ibahen do ijai marianan halak na loheian, anjaha ijai ma itombei sidea huta siianhonon ni sidea. 107:36 Ditempatkan-Nya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman;
107:37 Isuani sidea ma juma anjaha ipungkah pohon anggur, na mambere ganup tahun gogohni. 107:37 mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur, yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil.
107:38 Ipasu-pasu do sidea manggargar, anjaha pinahanni seng hurang ibahen. 107:38 Diberkati-Nya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuat-Nya berkurang.
107:39 Tapi lambin moru ma sidea anjaha roh toruhni, halani pandorunon, sitaronon pakon hasombuhon. 107:39 Tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan celaka dan duka.
107:40 Ia na parohkon hahirion bani halak na sangap-sangap, Ia do pakahou sidea bani halimisan na so dong dalan. (Job 12:21, 24.) 107:40 Ditumpahkan-Nya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka, dan dibuat-Nya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan;
107:41 Tapi halak na sombuh ipagijang do humbani hadoyukon, anjaha ipabuei do ginompar ni sidea marhulan-hulan. 107:41 tetapi orang miskin dibentengi-Nya terhadap penindasan, dan dibuat-Nya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya.
107:42 Iidah halak parpintor ma ai gabe marmalas ni uhur, tapi sagala sihorjahon hajahaton itutup bei ma babahni. (Job 22:18, 19.) 107:42 Orang-orang benar melihatnya, lalu bersukacita, tetapi segala kecurangan tutup mulut.
107:43 Barang ise na pantas maruhur, iparimbagaskon ma ai, anjaha iparuhurhon ma pangidopi na Jahowa. (Jer. 9:12.) 107:43 Siapa yang mempunyai hikmat? Biarlah ia berpegang pada semuanya ini, dan memperhatikan segala kemurahan TUHAN.
<< Mazmur 106 Mazmur 108 >>