Mazmur 106

106:1 Haleluya! Puji ma Jahowa, ai pardear layak do Ia, anjaha ronsi sadokah ni dokahni do idop ni uhurni. (Ps. 100:5; 107:1; 118:1: 136:1.) 106:1 Haleluya! Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.
106:2 Ise do na tuk mambaritahon sagala pambahenan ni Jahowa, anjaha pabogeihon puji-pujianni? 106:2 Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan TUHAN, memperdengarkan segala pujian kepada-Nya?
106:3 Martuah ma halak na manramotkon uhum, na mandalankon hapintoron tongtong. 106:3 Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu!
106:4 Ingat Ham ma ahu, ale Jahowa, domu hubani pangkaholongimu bani bangsamu, tohu Ham ma ahu rap pakon haluahon na humbamu; 106:4 Ingatlah aku, ya TUHAN, demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku, demi keselamatan dari pada-Mu,
106:5 ase hupaidah-idah hadearon ni na pinilihmu, ase marolob-olob ibagas olob-olob ni bangsamu, anjaha mamuji-muji rap pakon pusakamu. 106:5 supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri.
106:6 Domma mardousa hanami songon ompungnami, domma marsalah anjaha domma manjahati hanami. (Dan. 9:5.) 106:6 Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik.
106:7 Ompungnami i Masir seng iartihon halongangan na binahenmu, seng idingat sidea buei ni hinalayakmu, tapi manlawan do sidea dompak Sitimbulan in ilambung ni Laut Arung-arung. (2 Mus. 14:11, 12.) 106:7 Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setia-Mu, tetapi mereka memberontak terhadap Yang Mahatinggi di tepi Laut Teberau.
106:8 Tapi ipaluah do sidea halani goranni, laho pabotohkon hagogohonni. 106:8 Namun diselamatkan-Nya mereka oleh karena nama-Nya, untuk memperkenalkan keperkasaan-Nya.
106:9 Iporjat do Laut Arung-arung, gabe horah ma, ipadalan ma sidea humbani luhung ni bah songon na bani halimisan. (2 Mus. 14:21, 22.) 106:9 Dihardik-Nya Laut Teberau, sehingga kering, dibawa-Nya mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun.
106:10 Ipaluah do sidea humbani tangan ni halak pardomdom, anjaha itobus sidea humbani tangan ni munsuh. 106:10 Demikian diselamatkan-Nya mereka dari tangan pembenci, ditebus-Nya mereka dari tangan musuh;
106:11 Irungkub bah do imbang ni sidea, sahalak pe lang na tading. 106:11 air menutupi para lawan mereka, seorang pun dari pada mereka tiada tinggal.
106:12 Jadi porsaya ma sidea bani hatani, anjaha idodingkon puji-pujian Bani. (2 Mus. 15.) 106:12 Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menyanyikan puji-pujian kepada-Nya.
106:13 Tapi podas podas do sidea lupa bani pambehananni, seng ra sidea marguru bani rosuhni. 106:13 Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatan-Nya, dan tidak menantikan nasihat-Nya;
106:14 Isuhun-suhuni sidea do hisap-hisapni i halimisan, anjaha ilajou do Naibata i tanoh dorging. (4 Mus. 11:4, 6.) 106:14 mereka dirangsang nafsu di padang gurun, dan mencobai Allah di padang belantara.
106:15 Ibere do bani sidea na hinarosuhkon ni sidea, tapi ibahen do sobalan tonduy ni sidea. 106:15 Diberikan-Nya kepada mereka apa yang mereka minta, dan didatangkan-Nya penyakit paru-paru di antara mereka.
106:16 Simburu do sidea bani si Musa i parlampo-lampoan ai, sonai homa bani si Aron na pinapansing bani Jahowa, (4 Mus. 15:21; 16:17.) 106:16 Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan, dan kepada Harun, orang kudus TUHAN.
106:17 Jadi ipangangang tanoh ma babahni mamondut si Datan, anjaha irungkub humpulan ni si Abiram. 106:17 Bumi terbuka dan menelan Datan, menutupi kumpulan Abiram.
106:18 Apuy pe gara ma bani hulanan ni sidea, anjaha jirlam ni ai mangankon parjahat ai. 106:18 Api menyala di kalangan mereka, nyala api menghanguskan orang-orang fasik itu.
106:19 Ipauli sidea do sada anak ni lombu i Horeb anjaha isombah sidea ma gana-gana tuangan ai. (2 Mus. 32.) 106:19 Mereka membuat anak lembu di Horeb, dan sujud menyembah kepada patung tuangan;
106:20 Igantihkon sidea do hasangapon ni Naibata, bani gana-gana ni lombu sipangan poyon-poyon. 106:20 mereka menukar Kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput.
106:21 Lupa do sidea bani Naibata na paluahkon sidea, na mambahen habanggalon i tanoh Masir, (5 Mus. 32:18.) 106:21 Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir:
106:22 halongangan na i tanoh ni si Ham ai ampa pambahenan na majangin ilambung ni Laut Arung-arung. 106:22 perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi Laut Teberau.
106:23 Jadi ihatahon Jahowa ma boiskonon sidea, ambit ulang si Musa, pinilihni ai, jongjong mangapiti sidea, pahombun ringisni, ase ulang iboiskon sidea. (2 Mus. 32:11; Hes. 13:5.) 106:23 Maka Ia mengatakan hendak memusnahkan mereka, kalau Musa, orang pilihan-Nya, tidak mengetengahi di hadapan-Nya, untuk menyurutkan amarah-Nya, sehingga Ia tidak memusnahkan mereka.
106:24 Itulak uhur ni sidea do tanoh harosuh ai, seng porsaya sidea bani hatani. (4 Mus. 14:2-4.) 106:24 Mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya.
106:25 Marmungut-mungut do sidea ibagas lampo-lampo ni sidea, seng itangihon sidea sora ni Jahowa. 106:25 Mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara TUHAN.
106:26 Jadi ipatoltol ma tanganni dompak sidea, laho manraseihon sidea i halimisan. 106:26 Lalu Ia mengangkat tangan-Nya terhadap mereka untuk meruntuhkan mereka di padang gurun,
106:27 laho mangamburhon ginompar ni sidea, itongah-tongah ni sipajuh begu-begu, anjaha mangerap sidea bani nagori-nagori. (3 Mus. 26:33-39.) 106:27 dan untuk mencerai-beraikan anak cucu mereka ke antara bangsa-bangsa, dan menyerakkan mereka ke pelbagai negeri.
106:28 Ipadohor sidea do dirini bani Baal-Pear, anjaha ipangan sidea do galangan bani na matei. (4 Mus. 25:3.) 106:28 Mereka berpaut pada Baal Peor, dan memakan korban-korban sembelihan bagi orang mati.
106:29 Ipuhoi sidea do ringis ni Jahowa marhitei pambahenanni, jadi sogop ma sampar itongah-tongah ni sidea. 106:29 Mereka menyakiti hati-Nya dengan perbuatan mereka, maka timbullah tulah di antara mereka.
106:30 Jadi jongjong ma si Pinehas, idalankon ma uhum, gabe sonto ma sampar ai, (4 Mus. 25:7.) 106:30 Tetapi Pinehas berdiri dan menjalankan hukum, maka berhentilah tulah itu.
106:31 anjaha ihira ma ai gabe hapintoranni, marsundut-sundut ronsi sadokah ni dokahni. (1 Mus. 15:16; 4 Mus. 25:12.) 106:31 Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai jasa turun-temurun, untuk selama-lamanya.
106:32 Dob ai ipuhoi sidea do ringisni bani bah Meriba, gabe mangonai hasedaon bani si Musa halani sidea; (2 Mus. 17; 4 Mus. 20:2-13; 5 Mus. 1:37.) 106:32 Mereka menggusarkan Dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka;
106:33 ai sai igitiki sidea do uhurni, gabe tarlopus bibirni marsahap. 106:33 sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya.
106:34 Seng iboiskon sidea sagala bangsa, songon na dob hinatahon ni Jahowa hubani sidea. (5 Mus. 7:12; 12:2, 3; Panguh. 1:28.) 106:34 Mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada mereka,
106:35 tapi ipasaor-saor sidea do dirini bani sipajuh begu-begu, anjaha iguruhon do pambahenan ni sidea. 106:35 tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa, dan belajar cara-cara mereka bekerja.
106:36 Ibalosi sidea do sisombahon ni sidea, ai ma gabe siding bani sidea. (2 Mus. 23:33.) 106:36 Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka, yang menjadi perangkap bagi mereka.
106:37 Igalangkon sidea do anak ni sidea pakon boru ni sidea, bani setan-setan. (3 Mus. 18:21; 5 Mus. 32:17.) 106:37 Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka, dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat,
106:38 Iduruskon sidea do daroh na so marpipot, ai ma daroh ni anak pakon boru ni sidea, ginalangkon ni sidea bani sisombahon ni halak Kanaan, gabe mabutak tanoh in ibahen sapata ni daroh. 106:38 dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah, darah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka, yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan, sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah.
106:39 Ipabutak sidea do dirini marhitei parlahouni, gabe marbangkis sidea marhitei horjani. 106:39 Mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan, dan berzinah dalam perbuatan-perbuatan mereka.
106:40 Jadi gara ma ringis ni Jahowa dompak bangsani, gabe magigi Ia bani pusakani. 106:40 Maka menyalalah murka TUHAN terhadap umat-Nya, dan Ia jijik kepada milik-Nya sendiri.
106:41 Iondoskon ma sidea hu tangan ni sipajuh begu-begu, gabe halak na mandomdomi sidea ma manggomgomi sidea. (Panguh. 2:14.) 106:41 Diserahkan-Nyalah mereka ke tangan bangsa-bangsa, sehingga orang-orang yang membenci mereka berkuasa atas mereka.
106:42 Iodoh-odoh munsuh ni sidea ma sidea, gabe tunduk ma sidea hu toruh ni tanganni. 106:42 Mereka diimpit oleh musuhnya, sehingga takluk ke bawah kuasanya.
106:43 Gati tumang do ipaluah sidea, tapi sai ilawan sidea do rosuhni, gabe mogap halani hajahatonni. 106:43 Banyak kali dilepaskan-Nya mereka, tetapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka, tenggelam dalam kesalahan mereka.
106:44 Tapi itatap Jahowa do hasosakan ni sidea, sanggah na itangar doruh-doruh ni sidea. 106:44 Namun Ia menilik kesusahan mereka, ketika Ia mendengar teriak mereka.
106:45 Idingat ma padanni na bani sidea, anjaha isolsoli uhurni domu hubani banggal ni idop ni uhurni. 106:45 Ia ingat akan perjanjian-Nya karena mereka, dan menyesal sesuai dengan kasih setia-Nya yang besar.
106:46 Jadi dapotan idop ni uhur ma sidea ibahen, humbani halak na manaban sidea. 106:46 Diberi-Nya mereka mendapat rahmat dari pihak semua orang yang menawan mereka.
106:47 Paluah Ham ma hanami, ale Jahowa, Naibatanami, pahumpul Ham ma hanami humbani sipajuh begu-begu, ase martarima-kasih hanami bani goranmu na pansing in, anjaha marmegah-megah hanami mamuji Ham. (5 Mus. 30:3; 1 Kron. 16:35.) 106:47 Selamatkanlah kami, ya TUHAN, Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepada-Mu.
106:48 Napuji ma Jahowa, Naibata ni Israel, humbani sadokah ni dokahni ronsi sadokah ni dokahni, anjaha haganup ma bangsa mangkatahon: Amen! Haleluya! (Ps. 41:14; 7:12.) 106:48 Terpujilah TUHAN, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan biarlah seluruh umat mengatakan: “Amin!” Haleluya!
<< Mazmur 105 Mazmur 107 >>