Lukas 4

4:1 Gok bani Tonduy na pansing mulak ma Jesus hun bah Jordan. Ibobai Tonduy ai ma Ia hu halimisan, 4:1 Yesus, yang penuh dengan Roh Kudus, kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun.
4:2 anjaha ilajou sibolis ai ma Ia ompat puluh ari dokahni. Seng dong mangan atap aha pe Ia bani panorang ai, jadi dob salpu ai, malohei ma iahap. 4:2 Di situ Ia tinggal empat puluh hari lamanya dan dicobai Iblis. Selama di situ Ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu Ia lapar.
4:3 Jadi nini sibolis ai ma hu-Bani: Anggo tongon do Ham anak ni Naibata, hatahon Ham ma batu on gabe ruti! 4:3 Lalu berkatalah Iblis kepada-Nya: “Jika Engkau Anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti.”
4:4 Tapi ibalosi Jesus ma ia: Tarsurat do: Seng pitah ruti tumang hagoluhan ni Jolma. (5 Mus. 8:3.) 4:4 Jawab Yesus kepadanya: “Ada tertulis: Manusia hidup bukan dari roti saja.”
4:5 Dob ai ibobai ma Ia bani ianan na gijang, anjaha ibagas na sangkidop mata ipatuduhkon ma Bani sagala harajaon na i dunia on. 4:5 Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada-Nya semua kerajaan dunia.
4:6 Lanjar ihatahon sibolis ai ma hu-Bani: Bamu pe hubere ganup kuasa on ampa hasangaponni ai, ai domma bangku iondoskon ai, anjaha hubere do ai hubani halak harosuh ni uhurhu. 4:6 Kata Iblis kepada-Nya: “Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepada-Mu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki.
4:7 Anggo ra Ham marsombah bangku, Bamu ma haganupan in. 4:7 Jadi jikalau Engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milik-Mu.”
4:8 Jadi nini Jesus ma mambalosisi: Tarsurat do: Tuhan Naibatamu do sisombahonmu, anjaha sahalaksi do hansa sibalosanmu! (5 Mus. 6:13, 14.) 4:8 Tetapi Yesus berkata kepadanya: “Ada tertulis: Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti!”
4:9 Dob ai ibobai ma Ia hu Jerusalem, ipajongjong ma Ia bani anjung-anjung ni rumah panumbahan ai, anjaha nini ma hu-Bani: Anggo Anak ni Naibata do Ham, lumpatkon Ham ma hunjon hu toruh. 4:9 Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan Bait Allah, lalu berkata kepada-Nya: “Jika Engkau Anak Allah, jatuhkanlah diri-Mu dari sini ke bawah,
4:10 Ai tarsurat do: Hatahononni do malekatni halani ho, ase ijagai ho, (Ps. 91:11, 12.) 4:10 sebab ada tertulis: Mengenai Engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikat-Nya untuk melindungi Engkau,
4:11 anjaha tatang-tatangon ni sidea ma ho, ase ulang tarantuk naheimu bani batu! 4:11 dan mereka akan menatang Engkau di atas tangannya, supaya kaki-Mu jangan terantuk kepada batu.”
4:12 Tapi nini Jesus ma mambalosisi: Ihatahon do homa: Seng bulih lajouonmu Tuhan Naibatamu! (5 Mus. 6:16.) 4:12 Yesus menjawabnya, kata-Nya: “Ada firman: Jangan engkau mencobai Tuhan, Allahmu!”
4:13 Jadi, dob salpu idalankon sibolis ganup parlajouan ai, itadingkon ma Ia, paima jumpah panorangni use. (Heb. 4:15.) 4:13 Sesudah Iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur dari pada-Nya dan menunggu waktu yang baik.
4:14 Jadi mulak ma Jesus hu Galilea, ibagas hagogohan ni Tonduy ai, anjaha sar ma baritani bani ganup nagori ai inggot. 4:14 Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu.
4:15 Mangajari do Ia bani parguruan ni sidea, anjaha haganup do mamujisi. (Mat. 4:12-17; Mrk. 1:14, 15.) 4:15 Sementara itu Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia.
4:16 Jadi roh ma Ia hu Nasaret, huta hagodanganni ai; mangihutkon hasomalanni, masuk ma Ia hu parguruan ai sanggah ari Sabat, anjaha jongjong ma Ia laho mambasa. 4:16 Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaan-Nya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab.
4:17 Jadi ibere ma hu-Bani buku ni nabi Jesayas; iungkab ma ai, gabe jumpahsi ma na tarsurat sonon: (Jes. 61:1, 2.) 4:17 Kepada-Nya diberikan kitab nabi Yesaya dan setelah dibuka-Nya, Ia menemukan nas, di mana ada tertulis:
4:18 Tonduy ni Tuhan in do sogop hu-Bangku, ai iminaki do Ahu, laho mangambilankon ambilan na madear bani halak na masombuh. Isuruh do Ahu laho patugahkon haluahon bani na tartutup ampa mambahen marpangidah use na mapitung, laho paluahkon halak na niodoh-odoh, 4:18 “Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku
4:19 ampa patugahkon tahun paridop ni uhuran ni Tuhan in. (3 Mus. 25:10.) 4:19 untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang.”
4:20 Dob ai igulung ma buku ai, ipaulak ma ai bani siparugas, lanjar hundul. Jadi nono ma hu-Bani ganup mata ni halak na i parguruan ai. 4:20 Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk; dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepada-Nya.
4:21 Jadi ihatahon ma hubani sidea: Sadarion ma jumpah na tarsurat in, na binogei nasiam in. 4:21 Lalu Ia memulai mengajar mereka, kata-Nya: “Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya.”
4:22 Haganup do sidea marhatongonkon, anjaha longang bei do sidea manangar hata na mantin, na luar humbani pamanganni ai, gabe nini sidea ma: Ai lang anak ni si Josep do Ia? (Joh. 6:42.) 4:22 Dan semua orang itu membenarkan Dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkan-Nya, lalu kata mereka: “Bukankah Ia ini anak Yusuf?”
4:23 Jadi nini ma hubani sidea: Hatahononnasiam do namin Bangku hata ni limbaga on: Ale doktor, pamalum dirimu! Sagala na binogeinami pasal na binahenmu i Kapernaum, lanjar ai ma bahen ijon, i huta hagodanganmon! (Mat. 4:13.) 4:23 Maka berkatalah Ia kepada mereka: “Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepada-Ku: Hai tabib, sembuhkanlah diri-Mu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asal-Mu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum!”
4:24 Tapi nini ma: Sintong do na huhatahon on bani nasiam: Seng adong nabi na marsangap i nagorini sandiri. (Joh. 4:44.) 4:24 Dan kata-Nya lagi: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya.
4:25 Ibagas hasintongan huhatahon ma bani nasiam: Buei do namin naboru na mabalu i tanoh Israel bani panorang ni si Elias, sanggah na tartutup langit ai tolu tahun onom bulan, sanggah na masa lohei maningting i tanoh on, (1 Raj. 17:1, 9; 18:1; Jak. 5:5, 17.) 4:25 Dan Aku berkata kepadamu, dan kata-Ku ini benar: Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama tiga tahun dan enam bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri.
4:26 tapi seng isuruh si Elias atap hubani ise sidea, tapi hu Sarpat do, na i nagori Sidon, hubani sada naboru na mabalu. 4:26 Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon.
4:27 Anjaha buei do na gadamon i Israel bani panorang ni nabi Elisa, tapi seng dong humbani sidea na gabe malum, pitah si Naeman halak Siria ai do, (2 Raj. 5:14.) 4:27 Dan pada zaman nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain dari pada Naaman, orang Siria itu.”
4:28 Jadi marah tumang ma haganup na i parguruan ai, dob ibogei sidea ai, 4:28 Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu.
4:29 gabe jongjong ma sidea, iusir sidea ma Ia hu darat ni huta ai, das hu salansah ni dolog, hajongjongan ni huta ni sidea ai, laho manggulangkonsi hu toruh. 4:29 Mereka bangun, lalu menghalau Yesus ke luar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu.
4:30 Tapi laho ma Ia, montas hun tongah-tongah ni sidea. 4:30 Tetapi Ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi.
4:31 Jadi tuad ma Ia hu Kapernaum, ai ma sada huta i Galilea, anjaha iajari ma sidea sanggah ari Sabat. (Mat. 4:13; Joh. 2:12.) 4:31 Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat.
4:32 Jadi longang ma sidea pasal pangajarionni ai, ai marhidorat do hatani ai. (Mat. 7:28, 29; Joh. 7:46.) 4:32 Mereka takjub mendengar pengajaran-Nya, sebab perkataan-Nya penuh kuasa.
4:33 Anjaha adong do i parguruan ai sada halak partonduy setan na mabutak. Gogoh-gogoh do ia mardilo-dilo: 4:33 Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras:
4:34 Ham Jesus na hun Nasaret! Ai roh do Ham sihol mangagou hanami? Hubotoh do atap ise Ham, ai ma na pansing ni Naibata! 4:34 “Hai Engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusan-Mu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa Engkau: Yang Kudus dari Allah.”
4:35 Tapi isorgang Jesus ma ia, nini ma: Sip anjaha luar ma humbani! Jadi isampakkon setan ai ma ia hu tongah-tongah, anjaha luar ma ia humbani, tapi seng mahua ia ibahen. 4:35 Tetapi Yesus menghardiknya, kata-Nya: “Diam, keluarlah dari padanya!” Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar dari padanya dan sama sekali tidak menyakitinya.
4:36 Jadi longang ma uhur ni sidea ganupan, anjaha nini sidea ma samah sidea: Hata na sonaha do on? Ipaksa do tonduy na mabutak marhitei kuasa ampa gogoh, gabe mandarat do. 4:36 Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya: “Alangkah hebatnya perkataan ini! Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar.”
4:37 Jadi sar ma baritani ai bani ganup ianan, bani nagori na inggot hujai. 4:37 Dan tersebarlah berita tentang Dia ke mana-mana di daerah itu.
4:38 Laho ma Jesus hun parguruan ai, anjaha masuk ma Ia hu rumah ni si Simon. Ia anturang ni si Simon, parah do pane-paneni, gabe itarsingathon sidea ma pasalsi hu-Bani. 4:38 Kemudian Ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia.
4:39 Jadi roh ma Ia jongjong hu lambungni, anjaha mangonai hata ma Ia bani pane-pane ai, gabe laho ma pane-pane ai humbani. Mintor jongjong ma ia, marugas bani sidea. 4:39 Maka Ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka.
4:40 Dob sundut mata ni ari, ipamboan halak ma hu-Bani na boritan ni bei, na marbagei-bagei niarouni. Itampeihon ma tanganni bani ganup sidea, laho pamalum sidea. 4:40 Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepada-Nya orang-orang sakitnya, yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangan-Nya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka.
4:41 Kaluar do setan-setan humbani buei halak, lanjar mardilo-dilo: Anak ni Naibata do Ham! Tapi isorgangi do sidea, anjaha lang ilopas sidea marsahap, halani ibotoh sidea, Ia do Kristus ai. (Mat. 8:29; Mrk. 3:11, 12; Lah. 16:17, 18.) 4:41 Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak: “Engkau adalah Anak Allah.” Lalu Ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia adalah Mesias.
4:42 Tapi dob siang ari, laho ma Ia hudarat bani ianan na lungun. Ipindahi halak na mabuei ai do Ia, anjaha dob jumpah sidea, sihol do jolomon ni sidea Ia, ase ulang laho Ia humbani sidea. 4:42 Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia, lalu menemukan-Nya dan berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka.
4:43 Tapi nini ma hubani sidea: Maningon ambilankononku do homa ambilan na madear pasal harajaon ni Naibata age bani huta na legan ai, ai halani ai do ase isuruh Ahu. (bd. 8:1.) 4:43 Tetapi Ia berkata kepada mereka: “Juga di kota-kota lain Aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah sebab untuk itulah Aku diutus.”
4:44 Jadi laho ma Ia marambilan bani sagala parguruan ni halak Jahudi. (Mat. 4:23.) 4:44 Dan Ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea.
<< Lukas 3 Lukas 5 >>