Yoel 3

Minggu 22 Desember 2019, Advent IV: Sibasaon, Lukas 1:26-37; Ambilan, Jesaya 60:1-7
Minggu 15 Desember 2019, Advent III: Sibasaon, Joel 3:3-5; Ambilan, Mateus 24:3-9
Uhum bani Bangsa Sipajuh Begu-begu i Pamah Josapat
1“Ai tonggor ma, bani ari ai pakon bani panorang ai, anggo mulak Hubobahon ma na tarbuang hun Juda pakon Jerusalem, 1 “Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, apabila Aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem,
2patumpuon-Ku ma haganup bangsa parbegu anjaha patuadon-Ku ma sidea hu habungan Josapat, jadi uhumon-Ku ma sidea ijai, halani bangsang-Ku pakon tean-teanan-Ku Israel, na nierap ni sidea hu tongah-tongah ni bangsa sipajuh begu-begu, anjaha na binagini ai tanoh-Ku, 2 Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat; Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umat-Ku dan milik-Ku sendiri, Israel, oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanah-Ku,
3halani marsijomput na sinurat sidea pasal bangsang-Ku, ibere sada dakdanak dalahi libei ni sada boru jalang, anjaha ijual sada dakdanak naboru libei ni anggur, anjaha isobur ma ai. 3 oleh karena mereka membuang undi mengenai umat-Ku, menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal, dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum.
4Anjaha hanima pe, ale Tirus, Sidon ronsi haganup jajahan ni Pilistea, ahanima do Ahu? Sihol dong paulakonnima hu Bangku, atap sihol dong balaskononnima hu Bangku? Podas anjaha barah ma balaskonon-Ku pambahenannima hubani ulunima. 4 Lagi apakah sangkut pautmu dengan Aku, hai Tirus dan Sidon dan seluruh wilayah Filistin? Apakah kamu ini hendak membalas perbuatan-Ku? Apabila kamu melakukan sesuatu terhadap Aku, maka dengan cepat, dengan segera Aku akan membalikkan perbuatanmu itu kepadamu sendiri.
5Ai ibuat hanima do pirak pakon omas-Ku, anjaha iboan hanima arta hasudungan ni uhur-Hu hubagas rumah panumbahannima. 5 Oleh karena kamu telah mengambil perak-Ku dan emas-Ku dan telah membawa barang-barang-Ku yang berharga yang indah-indah ke tempat-tempat ibadahmu,
6Ijual hanima do anak ni Juda pakon Jerusalem hubani halak Gorik laho paganggangkon sidea daoh hun tanoh ni sidea. 6 dan telah menjual orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem kepada orang Yunani dengan maksud menjauhkan mereka dari daerah mereka.
7Torih ma, parohon-Ku ma sidea hun tanoh panjualannima bani sidea anjaha balaskonon-Ku ma pambahenannima hubani ulunima. 7 Sesungguhnya Aku akan menggerakkan mereka dari tempat ke mana kamu menjual mereka, dan Aku akan membalikkan perbuatanmu itu ke atas kepalamu sendiri.
8Jualon-Ku ma anaknima pakon borunima hu tangan ni halak Juda, anjaha sidea manjual ai hubani halak Seba, hubani sada bangsa na daoh;” ai Jahowa do na mangkatahon ai. 8 Aku akan menjual anak-anakmu laki-laki dan perempuan kepada orang-orang Yehuda dan mereka akan menjual anak-anakmu itu kepada orang-orang Syeba, kepada suatu bangsa yang jauh, sebab TUHAN telah mengatakannya.”
Pasu-pasu ni Jahowa bani Bangsa-Ni Berkat untuk umat TUHAN
9“Tingtingkon nasiam ma in i tongah-tongah ni bangsa sipajuh begu-begu. Marugas ma nasiam hu parporangan, puhoi nasiam ma sagala puanglima, roh ma marporang sagala dalahi siparporang. 9 Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa: bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para pahlawan; suruhlah semua prajurit tampil dan maju!
10Patopahon nasiam ma hudali nasiam bahen podang, ampa sasabi nasiam bahen tanja; hatahonon ni na galek in ma, ?Puanglima do ahu.? 10 Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak; baiklah orang yang tidak berdaya berkata: “Aku ini pahlawan!”
11Papodas anjaha roh ma nasiam sagala bangsa na inggot, martumpu ma nasiam hujai.” Ham ale Jahowa, patuad ma hujai puanglima. 11 Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana! Bawalah turun, ya TUHAN, pahlawan-pahlawan-Mu!
12“Misir anjaha tangkog ma sagala sipajuh begu-begu hu pamah Josapat, ai ijai do sihol marparatas Ahu laho manguhum sagala bangsa sipajuh begu-begu na inggot in. 12 Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana Aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru.
13Sabihon ma sasabi in, ai domma toras sisabion. Roh ma nasiam manluntak, ai domma gok pangilangan. Domma sampur homa sagala tong, ai buei do hajahaton ni sidea. 13 Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuaian; marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur; tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka.
14Marhulan-hulan sidea i habungan pamutusan; ai dohor ma ari ni Jahowa i pamah pamutusan. 14 Banyak orang, banyak orang di lembah penentuan! Ya, sudah dekat hari TUHAN di lembah penentuan!
15Manggolapi do mata ni ari pakon bulan, anjaha ijolomi sagala bintang do sinalsalni.” 15 Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya.
16Morom ma Jahowa hun Sion, anjaha ipagogoh sora-Ni hun Jerusalem, gabe dugur ma langit pakon tanoh on. Tapi Jahowa do haporusan bani bangsa-Ni ampa batar-batar bani halak Israel. 16 TUHAN mengaum dari Sion, dari Yerusalem Ia memperdengarkan suara-Nya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi TUHAN adalah tempat perlindungan bagi umat-Nya, dan benteng bagi orang Israel.
17“Gabe tandaon nasiam ma, Ahu do Jahowa, Naibata nasiam, na marianan i Sion, dolog hapansingon-Kin. Gabe pansing ma Jerusalem, anjaha seng bontason ni halak na legan be in. 17 “Maka kamu akan mengetahui bahwa Aku, TUHAN, adalah Allahmu, yang diam di Sion, gunung-Ku yang kudus. Dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi.
18Bani ari ai manekteki ma anggur hun sagala dolog, mabaor dadih hun buntu-buntu, anjaha mardalan bah humbani sagala bah ni Juda. Kaluar ma sada bah tubuh hun rumah ni Jahowa mangarbahi habungan Sittim. 18 Pada waktu itu akan terjadi, bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air; mata air akan terbit dari rumah TUHAN dan akan membasahi lembah Sitim.
19Gabe tanoh dorging ma Masir anjaha gabe halimisan na lungun Edom halani hajahaton na binahen ni sidea hubani halak Juda, na manduruskon daroh ni na so marpipot i tanoh ni sidea. 19 Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan Edom akan menjadi padang gurun tandus, oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda, oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya.
20Tapi siianonkon do Juda ronsi sadokah ni dokahni, anjaha Jerusalem marsundut-sundut. 20 Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya dan Yerusalem turun-temurun.
21Anjaha balaskonon-Ku do daroh ni sidea, na so Hubalaskon ope. Jadi marianan ma Jahowa i Sion.” 21 Aku akan membalas darah mereka yang belum Kubalas; TUHAN tetap diam di Sion.”
<< Yoel 2 Amos 1 >>