Yesaya 60

60:1 Jongjong ma, marsinondang ma ho! Ai domma roh panondangmu anjaha hamuliaon ni Jahowa domma poltak i baboumu. 60:1 Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan TUHAN terbit atasmu.
60:2 Ai tonggor ma, na lotir do manrungkub tanoh on, anjaha hagolapan sagala bangsa; tapi i baboumu do poltak Jahowa anjaha hamuliaonni taridah i atasmu. 60:2 Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa; tetapi terang TUHAN terbit atasmu, dan kemuliaan-Nya menjadi nyata atasmu.
60:3 Jadi roh ma bangsa sipajuh begu-begu marayak panondangmu ampa raja-raja roh bani sinalsal na poltak bam. (Pangk. 21:24.) 60:3 Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu.
60:4 Mangkawah ma ho inggot, anjaha tonggor ma: Ganup do sidea martumpu, marrohan bam. Roh do anakmu humbani na daoh, anjaha borumu iboban bani abing-abingan. (bd. 49:18; 66:12.) 60:4 Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu; anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong.
60:5 Jadi idahonmu ma ai gabe minar ma bohimu; hinsah anjaha lumbang ma uhurmu, ai roh ma bam habayakon ni laut ampa arta ni bangsa-bangsa das ma bam. 60:5 Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu.
60:6 Hulanan ni unta do manrungkub tanohmu, unta na hinsah hun Midian ampa hun Epa; haganupan sidea na hun Seba roh do. Iboan sidea do omas pakon hamonan anjaha iambilankon sidea do puji-pujian ni Jahowa. (Ps. 72:10; Mat. 2:1-11.) 60:6 Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Efa. Mereka semua akan datang dari Syeba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur TUHAN.
60:7 Haganup biri-biri na hun Ketar martumpu bam, biri-biri tunggal na hun Nabayot marugas bam; roh do sidea bani anjap-anjapku gabe galangan harosuh, anjaha pasangaponku do rumahku na marmulia in. 60:7 Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu; semuanya akan dipersembahkan di atas mezbah-Ku sebagai korban yang berkenan kepada-Ku, dan Aku akan menyemarakkan rumah keagungan-Ku.
60:8 Ise do sidea na habang ai songon hombun, anjaha songon asas na laho bani harangni? 60:8 Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya?
60:9 Ai siholan do sagala pulou bangku, anjaha kapal-kapal na hun Tarsis parlobei laho mamboan anakmu humbani na madaoh, iboan homa pirak ampa omas ni sidea, haporluan bani goran ni Jahowa Naibatamu ampa bani Na pansing ni Israel, ai Ia do mambahen marmulia ho. (bd. 42:4.) 60:9 Sungguh, Akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh; kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh, perak dan emasnya dibawa serta, untuk nama TUHAN, Allahmu, dan oleh karena Yang Mahakudus, Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau.
60:10 Halak na legan ma paulihon tembokmu, anjaha raja-raja ni sidea marugas bam; tongon ibagas ringisku hubogbog ho, tapi marhitei parontou ni uhurhu idopanku do ho. (bd. 12:1; 54:7, 8.) 60:10 Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau; sebab dalam murka-Ku Aku telah menghajar engkau, namun Aku telah berkenan untuk mengasihani engkau.
60:11 Anjaha horbanganmu manongtong ma ai buha, arian pakon borngin seng tutup, ase boi iboban hu bam habayakon ni bangsa-bangsa, rap pakon raja ni sidea marodor itogu. (Pangk. 21:25, 26.) 60:11 Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan.
60:12 Ai bangsa pakon harajaon na so mambalosi ho maningon magou do; bangsa-bangsa ai maningon siapkononkon do. 60:12 Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap; bangsa-bangsa itu akan dirusakbinasakan.
60:13 Habayakon ni Libanon roh do bam, ai ma hayu ares, maranti ampa sampinur, laho pajagarhon ianan ni hapansingonku, ampa mambahen marmulia sidogeian ni naheihu. (bd. 41:19.) 60:13 Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu, untuk mempersemarak tempat bait kudus-Ku, sebab Aku hendak memuliakan tempat kaki-Ku berjejak.
60:14 Roh do manrogop hu bam ginompar ni na mandoruni ho, anjaha sagala na mangapasi ho maningon marsombah do bani naheimu; anjaha goranon ni sidea ma ho: Huta ni Jahowa, Sion ni Na mapansing ni Israel. (bd. 14:3; 49:23; Pangk. 3:9.) 60:14 Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu; mereka akan menyebutkan engkau “kota TUHAN”, “Sion, milik Yang Mahakudus, Allah Israel.”
60:15 Tembal ni na dob tinadingkon ho anjaha nidomdoman anjaha sinimbilan ni halak, bahenonku ma ho marmulia sadokah ni dokahni, anjaha gabe malas ni uhur marsundut-sundut. (bd. 54:6.) 60:15 Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang Aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun.
60:16 Onsoponmu ma dadih ni bangsa-bangsa, anjaha minum ma ho humbani habayakon ni raja-raja; jadi botohonmu ma, Ahu do Jahowa, Sipaluah bam ampa Sipartobus, Sipargogoh bani Jakob. (bd. 43:3; 49:23.) 60:16 Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan maka engkau akan mengetahui, bahwa Akulah, TUHAN, Juruselamatmu, dan Penebusmu, Yang Mahakuasa, Allah Yakub.
60:17 Gantih ni tombaga boanonku ma omas, anjaha gantih ni bosi boanonku ma pirak; gantih ni hayu, tombaga; gantih ni batu, bosi. Bahenonku ma damei panggomgomi bam, anjaha panrajai hapintoran. (bd. 52:7.) 60:17 Sebagai ganti tembaga Aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi Aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi; Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu.
60:18 Seng tarbogei be odoh-odoh i tanohmu, hareongon ampa hasedaon i nagorimu; goranon ma tembokmu Hatuahon anjaha horbanganmu Puji-pujian. (bd. 26:1.) 60:18 Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu; engkau akan menyebutkan tembokmu “Selamat” dan pintu-pintu gerbangmu “Pujian”.
60:19 Seng dong be mata ni ari bahen panondang bam arian, anjaha sondang ni bulan seng marsinalsal bam; tapi Jahowa ma gabe panondang bam sadokah ni dokahni, anjaha Naibatamu gabe hamuliaon bam. (bd. 24:23; 30:26; Pangk. 21:23; 22:5.) 60:19 Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tetapi TUHAN akan menjadi penerang abadi bagimu dan Allahmu akan menjadi keagunganmu.
60:20 Seng sundut mata ni arimu, anjaha seng lingod be bulanmu; ai Jahowa do gabe panondang sisadokah ni dokahni bam, anjaha marpunsa ma panorang pusok ni uhurmu. 60:20 Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab TUHAN akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir.
60:21 Anjaha bangsamu, ganup do sidea halak parpintor, anjaha teanon ni sidea do tanoh on ronsi sadokah ni dokahni; sidea, ai ma tumbor na husuan, jadi-jadian ni tanganku, bahen hasangaponku. (bd. 29:23.) 60:21 Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya; mereka sebagai cangkokan yang Kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagungan-Ku.
60:22 Na etek ai gabe saribu, na otik ai gabe sada bangsa na gogoh; Ahu do Jahowa, na papodaskon roh bani panorangni. 60:22 Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat; Aku, TUHAN, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya.
<< Yesaya 59 Yesaya 61 >>