Matius 24

24:1 Dob ai laho ma Jesus luar hun rumah panumbahan ai. Jadi iparayak susianNi ai ma Ia, anjaha ipatuduhkon sidea ma Bani rumah-rumah na masuk hu rumah panumbahan ai. 24:1 Sesudah itu Yesus keluar dari Bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-murid-Nya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan Bait Allah.
24:2 Tapi nini ma hubani sidea: Iidah hanima do ganupan in? Sintong do na huhatahon on bennima: Seng paturuton ijai dua batu palindih na so rosakkononkon. (Luk. 19:44.) 24:2 Ia berkata kepada mereka: “Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain; semuanya akan diruntuhkan.”
24:3 Sanggah hundul Ia i dolog Jetun ai, roh ma pulig susian ai hu-Bani, nini ma: Patugah Ham ma bennami, antigan ma masa ai, anjaha aha ma tanda ni parohMu ampa ajal ni dunia on? 24:3 Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-murid-Nya kepada-Nya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka: “Katakanlah kepada kami, bilamanakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?”
24:4 Jadi nini Jesus ma mambalosi sidea: Jaga ma, ulang ma ipakahou halak hanima! 24:4 Jawab Yesus kepada mereka: “Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu!
24:5 Ai buei do halak na roh marhitei goranKu, na mangkatahon: “Ahu do Kristus” jadi buei ma na kahou bahenon ni sidea. (ay. 24; Lah. 5:36, 37; 1 Joh. 2:18.) 24:5 Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama-Ku dan berkata: Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang.
24:6 Tapi bogeionnima ma pasal porang ampa barita ni porang. jaga, ulang tarsonggot hanima, ai maningon masa do ai, tapi seng ope ai ujungni. 24:6 Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah; sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya.
24:7 Ai marsilawanan do bangsa dompak bangsa, anjaha harajaon dompak harajaon, masa ma lohei ampa lalou bani buei nagori. 24:7 Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat.
24:8 Tapi haganupan ai mungkah ni pangarouon ai ope. 24:8 Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru.
24:9 Ondoskonon ni halak do hanima, ase iarsik anjaha ibunuh; anjaha domdoman ni sagala bangsa do hanima halani Goranku. (bd. 10:17; Joh. 16:2.) 24:9 Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama-Ku,
24:10 Jadi buei ma halak na marbalik, gabe marsitahi-tahian anjaha marsidomdoman ma. 24:10 dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci.
24:11 Buei ma marrohan nabi sipakulah-kulah, anjaha buei do na kahou ibahen. (bd. 7:15; 1 Joh. 4:1.) 24:11 Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang.
24:12 Jadi halani martambah-tambah hajahaton, lambin borgohni ma holong ni uhur ni jolma bueinan. (2 Tes. 2:10; 2 Tim. 3:1-5.) 24:12 Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin.
24:13 Tapi barang ise na tahan das hu ujung, ai do na maluah. (bd. 10:22; Pangk. 13:10.) 24:13 Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.
24:14 Anjaha ambilankononkon do ambilan na madear on pasal Harajaon in i sab dunia on, laho manaksihon bani haganup bangsa, dob ai pe ase roh ujungni. (bd. 10:18; 28:19.) 24:14 Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya.”
24:15 Halani ai, anggo iidah hanima ma bani ianan na mapansing in hasamboron na majangin ai, na dob nilumbahon ni nabi Daniel (iparuhurhon na mambasa on ma ai), (Dan. 9:26, 27; 12:11.) 24:15 “Jadi apabila kamu melihat Pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh nabi Daniel — para pembaca hendaklah memperhatikannya —
24:16 jadi maporus ma halak na i Judea hu dolog. 24:16 maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan.
24:17 Halak na iatas ni rumahni, ulang pala be tuad mangalop ugas-ugasni hun rumah ai. (Luk. 17:31.) 24:17 Orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya,
24:18 Na i juma ulang be mulak hu rumah mangalop pakeianni. 24:18 dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya.
24:19 Tapi bursik ma na boratan rumah ampa na painumhon dakdanak bani panorang ai. 24:19 Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu.
24:20 Tapi martonggo ma hanima ase ulang ma sanggah musim borgoh atap ari Sabat hanima na maporus ai. (Lah. 1:12.) 24:20 Berdoalah, supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat.
24:21 Ai banggal tumang do haparngiton ai, humbani mungkah ni dunia on ronsi sonari seng ongga masa ope na sonai ai, anjaha seng masa be na sonai. (Dan. 12:1.) 24:21 Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi.
24:22 Anjaha, ambit seng ipapondok ari ai, sahalak pe seng adong na maluah. Tapi halani na tarpilih in do, ase ipapondok ari ai. 24:22 Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat; akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat.
24:23 Anjaha anggo adong na mangkatahon bennima: “Tonggor ma, ijon do Kristus in”, atap: “Ijai do Ia,” ulang ma porsaya hanima. 24:23 Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu: Lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya.
24:24 Ai na roh do Kristus siparladung ampa nabi siparladung, mambahen tanda na banggal ampa halongangan, laho pakahouhon na dob tarpilih in, ambit na tarbahen. (ay. 5, 11: 2 Tes. 2:9.) 24:24 Sebab Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga.
24:25 Tonggor ma, domma hupalumba hinan hanima. 24:25 Camkanlah, Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu.
24:26 Halani ai, anggo adong na mangkatahon bennima: “I halimisan do Ia,” ulang ma laho hanima hujai. Atap ihatahon sidea: “I kamar do Ia,” ulang ma porsaya hanima! 24:26 Jadi, apabila orang berkata kepadamu: Lihat, Ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ; atau: Lihat, Ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya.
24:27 Ai songon hilap na mardejeb i hapoltakan anjaha marsinalsal das hu hasundutan, sonai do parroh ni Anak ni jolma in. (Luk. 17:24.) 24:27 Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pulalah kelak kedatangan Anak Manusia.
24:28 Ai ija adong bangkei, hujai do roh marurup haluhuy. (Job 39:30; Hab. 1:8; Luk. 17:37.) 24:28 Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun.”
24:29 Tapi sompong, salpuhonsi haparngiton na bani panorang ai, manggolapi ma mata ni ari, seng be ibere bulan sinalsalni, mardabuhan ma bintang-bintang hun langit, anjaha dugur ma hagogohon ni parlangitan. (Jes. 13:10; 2 Ptr. 3:10.) 24:29 “Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang.
24:30 Jadi taridah ma i langit tanda ni Anak ni jolma in, gabe mandoruhi ma ganup bangsa na i tanoh on, ai idahon ni sidea ma Anak ni jolma in roh iatas ni hombun ni langit, marhasoman hagogohon ampa hasangapon banggal. (Pangk. 1:7.) 24:30 Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya.
24:31 Anjaha suruhonni ma malekatni martarompet na gogoh parsorani, jadi patumpuon ni sidea ma halak na dob pinilih ai humbani deisa na ualuh in, hun ujung ni langit na sada das hubani na sada nari. (1 Kor. 15:52; 1 Tes. 4:16; Pangk. 8:2.) 24:31 Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat-Nya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan-Nya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain.
24:32 Tapi humbani hayu ara an ma hanima marguru: Anggo martunasi ma anjaha marbulungi ibotoh hanima do, paboa dohor ma partahunan milas. 24:32 Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara: Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu, bahwa musim panas sudah dekat.
24:33 Sonai ma homa, anggo iidah hanima ma masa ai, botoh hanima ma, paboa dohor ma ai. (Jak. 5:9.) 24:33 Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah, bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu.
24:34 Sintong do na Huhatahon on bannima: Seng anjai salpu na sasundut on paima masa haganupan ai. 24:34 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu, sebelum semuanya ini terjadi.
24:35 Ai na laho salpu do langit pakon tanoh on, tapi anggo hatangKu seng anjai salpu. (bd. 5:18.) 24:35 Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu.
24:36 Tapi anggo pasal arini ampa panorangni, seng dong na mambotohsi, age malekat na i nagori atas, age Anak in; pitah Bapa in do. (1 Tes. 5:1.) 24:36 Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri.”
24:37 Ai songon sanggah panorang ni si Noak, sonai do parroh ni Anak ni jolma in. (1 Mus. 6:11; Luk. 17:26, 27.) 24:37 “Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia.
24:38 Ai sanggah lape roh bah na sumbang ai, marmangan-mangan anjaha marminum-minum do sidea, marunjuk anjaha palahohon, paima jumpah ari parmasuk ni si Noak hubagas parau ai, (2 Ptr. 3:5, 6.) 24:38 Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera,
24:39 anjaha lanjar do seng mambotoh sidea pasal ai, ronsi na roh bah na sumbang ai mangogapkon sidea haganup. Usih hujai do parroh ni Anak ni jolma in. 24:39 dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pulalah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia.
24:40 Bani panorang ai adong ma dua halak i juma, na sada ijalo, na sada nari itadingkon. (Luk. 17:35, 36.) 24:40 Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan;
24:41 Dua halak rap manduda, na sada ijalo, na sada nari itadingkon. 24:41 kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan.
24:42 Ai pe, jaga ma hanima, ai seng ibotoh hanima ari parroh ni Tuhannima! (bd. 25:13.) 24:42 Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang.
24:43 Tapi ingat hanima ma on: Ambit ibotoh tuan rumah pukul piga borngin roh panangko, tontu marjaga-jaga do ia, anjaha lang palopasonni rumahni hona bongkar. (Luk. 12:39-46.) 24:43 Tetapi ketahuilah ini: Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga, dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar.
24:44 Halani ai tagam ma hanima, ai na roh ma Anak ni jolma in bani panorang na so niagaknima. (Pangk. 16:15.) 24:44 Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga.”
24:45 Ai ise do juak-juak na bujur anjaha na maruhur, na pinabangkit ni tuanni, laho mambere jabolonni mangan bani panorangni? 24:45 “Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya?
24:46 Martuah ma juak-juak, na mangkorjahon sonai jumpah tuanni bani parrohni ai. 24:46 Berbahagialah hamba, yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang.
24:47 Sintong do na huhatahon on bennima: Pabangkitonni ma ia manramotkon haganup na dong bani. (bd. 25:21, 23.) 24:47 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya.
24:48 Tapi anggo juak-juak na jahat do ia, na marsahap ibagas uhurni: “Dokah ope ase roh tuankai”, (Paramb. 8:11.) 24:48 Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya:
24:49 gabe ipungkah ma mangarsik hasomanni juak-juak anjaha mangan minum rap pakon parmabuk, 24:49 Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk,
24:50 jadi rohkonsi tuanni bani panorang na so niagakni, anjaha bani panorang na so binotohni, 24:50 maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya,
24:51 gabe agouhononni ma ia, anjaha bereonni ma bani parbagianan dos pakon sipakulah-kulah. Ijai ma masa partangison ampa na patungosngoson. (bd. 8:12.) 24:51 dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi.”
<< Matius 23 Matius 25 >>