Yesaya 9

Kamis 24 Desember 2020, Malam Natal: Ambilan Jesaya 9:1-6; Sibasaon Titus 2:11-15
Tema: Domma marsinondang Panondang Ibagas Hagolapan
9:1 Bangsa na mardalani ibagas hagolapan mangidah sada panondang na bolon, halak na marianan bani linggoman ni hamateian, poltak do i babou ni sidea sada panondang. (Luk. 1:79; Ep. 5:14.) 9:1 Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar; mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar.
9:2 Ipabuei Ham do bangsa in, itambahi Ham malas ni uhurni; marmalas ni uhur do sidea ilobei ni bohimu, songon malas ni uhur sanggah pariama, songon halak na marolob-olob sanggah marbagi taban-taban. 9:2 Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak, dan sukacita yang besar; mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan.
9:3 Ai pasangan na bani tangkuhukni, pakon lanja-lanja na bani abarani ampa lonsing-lonsing ni sipangodoh-odoh, Ham do na mamonggolhon songon bani ari ni Midian. (Panguh. 7:22.) 9:3 Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah Kaupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian.
9:4 Ai sagala sipatu na mardorob-dorob manlangkah, anjaha sagala pakeian porang na marlapu daroh maningon bois do tutungon, gabe sipanganon ni apuy. (Hes. 39:9.) 9:4 Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api.
9:5 Ai domma tubuh banta sada na etek-etek, ibere do banta sada anak, tampei bani abarani do panggomgomion, anjaha ibahen do goranni: Paruhur Halongangan, Naibata Parkuasa, Bapa sadokah ni dokahni, Raja Damei.(bd. 7:14; 10:21; 22:22; Mik. 5:1; Luk. 2:7, 11.) 9:5 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai.
9:6 Parrarat ni harajaonni ampa hadameionni seng marpunsa ai bani hotak ni si Daud ampa bani harajaonni, halani ipatotap anjaha ipatoguh do ai marhitei uhum pakon hapintoron humbani sonari nari ronsi sadokah ni dokahni. Simburu ni Jahowa Zebaot do mambahen sonai.(bd. 11; 2 Sam. 7:12, 13; Ps. 72:3, 4; Jer. 23:5; Luk. 1:32.) 9:6 Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan TUHAN semesta alam akan melakukan hal ini.
9:7 Itongos Tuhan do sada hata bani si Jakob, anjaha sogop do ai bani Israel. 9:7 Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub, dan firman-Nya itu menimpa Israel.
9:8 Botohon ni ganup bangsa in do ai, ai ma halak Efraim ampa halak Samaria, na mangkatahon ibagas pangenjengon ampa gijang ni uhur: 9:8 Biarlah seluruh bangsa itu mengetahuinya, yakni Efraim dan penduduk Samaria, yang berkata dengan congkaknya dan tinggi hatinya:
9:9 Tembok batu na dob marumbak ai, paulionnami do marhitei batu gingging; hayu jetun na dob iroboh ai, gantihonnami do bani hayu ares. 9:9 “Tembok batu bata jatuh, akan kita dirikan dari batu pahat; pohon-pohon ara ditebang, akan kita ganti dengan pohon-pohon aras.”
9:10 Jadi isuruh Jahowa ma si Resin mandorab sidea, anjaha ijuljul munsuh bani sidea, 9:10 Maka TUHAN membangkitkan para panglima Rezin melawan mereka, dan menggerakkan musuh-musuh mereka:
9:11 ai ma halak Aram hun hapoltakan, halak Palistim hun hasundutan, gabe bois Israel ibonduti. Sonai pe ganupan ai seng surut ope ringisni, tongtong ope gostong tanganni.(ay. 16; bd. 5:25.) 9:11 Orang Aram dari timur, dan orang Filistin dari barat, mereka menelan Israel dengan mulut yang lebar. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka-Nya belum surut, dan tangan-Nya masih teracung.
9:12 Seng mulak bangsa ai bani na mambogbogsi, seng ipindahi Jahowa Zebaot. 9:12 Tetapi bangsa itu tidak kembali kepada Dia yang menghajarnya, dan mereka tidak mencari TUHAN semesta alam.
9:13 Halani ai irotap Jahowa ma humbani Israel ulu pakon ihur, dangkah ni palem ampa arung-arung ibagas na sadari. (bd. 10:33.) 9:13 Maka TUHAN mengerat dari Israel kepala dan ekor, batang dan ranting pada satu hari juga.
9:14 Pangintuai-pangintuai pakon na sangap-sangap, ai ma ulu ai, anjaha nabi na mangajarhon ladung, ai ma ihur ai. 9:14 Tua-tua dan orang yang terpandang, itulah kepala, dan nabi yang mengajarkan dusta, itulah ekor.
9:15 Ai pambobai ni bangsa on do na mambahen kahou sidea, anjaha na binobahon ni sidea hona bondut. 9:15 Sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah penyesat, dan orang-orang yang dikendalikan mereka menjadi kacau.
9:16 Halani ai seng ihamalaskon uhur ni Tuhan anak garama ni sidea, anjaha seng maidop uhurni bani na tading maetek atap naboru na mabalu, ai ganup do sidea parjahat anjaha sibahen na masambor, anjaha ganup pamangan manluarhon haotoon. Sonai pe ganupan ai seng surut ope ringisni, tongtong ope gostong tanganni.(ay. 20.) 9:16 Sebab itu Tuhan tidak bersukacita karena teruna-teruna mereka, dan tidak sayang kepada anak-anak yatim dan janda-janda mereka, sebab sekaliannya mereka murtad dan berbuat jahat, dan setiap mulut berbicara bebal. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka-Nya belum surut, dan tangan-Nya masih teracung.
9:17 Tongon, gara hajahaton ai songon apuy, ipangan rimbang pakon hupi-hupi, imosogkon harangan na potpot, martimpul do timusni hu babou. 9:17 Sebab kefasikan itu menyala seperti api yang memakan habis puteri malu dan rumput, lalu membakar belukar di hutan sehingga tonggak asap berkepul-kepul ke atas.
9:18 Marhitei panomboh ni ringis ni Jahowa Zebaot mosog do tanoh in, anjaha bangsa in doskon soban sipanganon ni apuy; seng marsihaholongan be na marsanina. 9:18 Oleh karena murka TUHAN semesta alam, terbakarlah tanah itu, dan bangsa itu menjadi makanan api; seorang pun tidak mengasihani saudaranya.
9:19 Mangkarat halak dompak siamun, tong do loheian ia, mandaub halak dompak sambilou, tong do seng bosur; ganup marsipangan daging ni hombar rumahni. 9:19 Mereka mencakup ke sebelah kanan, tetapi masih lapar, mereka memakan ke sebelah kiri, tetapi tidak kenyang, setiap orang memakan daging temannya:
9:20 Manasse mangankon Efraim, Efraim mangankon Manasse, dob ai rap sidea mangimbang Juda. Sonai pe ganupan ai, seng surut ope ringisni, tongtong ope gostong tanganni.(bd. 5:25; 10:4.) 9:20 Manasye memakan Efraim, dan Efraim memakan Manasye, dan bersama-sama mereka melawan Yehuda. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka-Nya belum surut, dan tangan-Nya masih teracung.
<< Yesaya 8 Yesaya 10 >>