Yesaya 10

10:1 Bursik ma halak, na mambahen aturan na so pintor, ampa sipanurat, na manuratkon odoh-odoh, 10:1 Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman,
10:2 laho papeletkon pahara ni halak na masombuh, anjaha manrampas hak ni halak na musil itongah-tongah ni bangsangku, ase naboru na mabalu gabe taban-taban bani sidea, anjaha halak na tading maetek gabe sirampokan ni sidea. 10:2 untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umat-Ku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda, dan dapat menjarah anak-anak yatim!
10:3 Tapi aha ma na sihol bahenonnima bani ari pambalason ampa bani haba-haba na sihol roh humbani na daoh? Bani ise ma hanima maporus mangindo pangurupion? Ija do tadingkononnima habayakonnima? 10:3 Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman, dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong, dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu?
10:4 On do hansa: Unduk itongah-tongah ni halak na tartaban, atap tibal itongah-tongah ni halak na iraseihon. Sonai pe ganupan ai lape surut ringisni, tongtong ope gostong tanganni.(bd. 5:25; 9:11.) 10:4 Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung, dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh! Sekalipun semuanya ini terjadi, murka TUHAN belum surut, dan tangan-Nya masih teracung.
10:5 Bursik ma Assur lonsing-lonsing ni ringishu ampa simambu ni gilangku. (bd. 7:20; 37:26-29.) 10:5 Celakalah Asyur, yang menjadi cambuk murka-Ku dan yang menjadi tongkat amarah-Ku!
10:6 Bani bangsa parjahat do ia husuruh, anjaha bani bangsa sigilaanku do ia huparentahkon, laho manrampas sirampason ampa manaban sitabanon, laho manrojatisi songon hubang i alaman. 10:6 Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad, dan Aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murka-Ku, untuk melakukan perampasan dan penjarahan, dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan.
10:7 Tapi anggo ia seng sonai sura-surani, anjaha uhurni seng sonai tujuanni; tapi sihol manripaskon do uhurni, anjaha mamboiskon bangsa-bangsa, seng otik, (Sak. 1:15.) 10:7 Tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya dan tidak demikian rancangan hatinya, melainkan niat hatinya ialah hendak memunahkan dan hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa.
10:8 ai nini do: Ai lang raja do ganup gamot-gamotku? (2 Raj. 18:24.) 10:8 Sebab ia berkata: “Bukankah panglima-panglimaku itu raja-raja semua?
10:9 Ai lang songon na bani huta Karkemis do masa bani Kalno? Barang songon na bani Arpad masa bani Hamat? Barang songon na bani Samaria masa bani Damaskus? 10:9 Bukankah Kalno sama halnya seperti Karkemis, atau bukankah Hamat seperti Arpad, atau Samaria seperti Damsyik?
10:10 Songon pangonai ni tanganku bani harajaon na marsisombah-sombahon, na margana-gana sibueinan marimbang na i Jerusalem ampa na i Samaria, (bd. 36:13-20.) 10:10 Seperti tanganku telah menyergap kerajaan-kerajaan para berhala, padahal patung-patung mereka melebihi yang di Yerusalem dan yang di Samaria,
10:11 mintor lang ma bahenonku bani Jerusalem ampa bani gana-ganani songon na dob hubahen bani Samaria ampa bani gana-ganani. 10:11 masakan tidak akan kulakukan kepada Yerusalem dan patung-patung berhalanya, seperti yang telah kulakukan kepada Samaria dan berhala-berhalanya?”
10:12 Tapi dob isaloseihon Tuhan ganup horjani i dolog Sion ampa i Jerusalem, luluhononni ma pangenjengon ni raja Assur ampa mapas ni pangkawahni. (bd. 37:36.) 10:12 Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaan-Nya di gunung Sion dan di Yerusalem, maka Ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati raja Asyur dan sikapnya yang angkuh sombong.
10:13 Ai nini do: Marhitei hagogohon ni tanganku do hubahen ai anjaha marhitei hapentaranku, ai na pantas do ahu. Ahu do na mammasabkon parbalogan ni bangsa-bangsa anjaha hurampas arta-artani, anjaha songon puanglima hupaturun do sagala na marparatas. 10:13 Sebab ia telah berkata: “Dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya dan dengan kebijaksanaanku, sebab aku berakal budi; aku telah meniadakan batas-batas antara bangsa, dan telah merampok persediaan-persediaan mereka, dengan perkasa aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas takhta.
10:14 Jumpah tanganku do habayakon ni bangsa-bangsa songon asar ni manuk-manuk, anjaha songon halak na manjomputi tolur na dob tinadingkon, sonai do hupatumpu ganup tanoh on, seng dong na paherbang habong, atap na pangangang pagut atap na marsiok pe. 10:14 Seperti kepada sarang burung, demikianlah tanganku telah menjangkau kepada kekayaan bangsa-bangsa, dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi, dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang mengangakan paruh atau yang menciap-ciap.”
10:15 Mintor manggagah ma tangkei dompak halak na manahahonsi, atap mangunsagah ma sihit dompak halak na manariksi? Tungkot ma gakni mangangkat halak na manjolomsi, atap simambu ma gakni manjomput halak, na so hayu ai? (ay. 5; Rom 9:20.) 10:15 Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu!
10:16 Halani ai tongoson ni Tuhan Jahowa Zebaot do tirahap hu tongah-tongah ni halakni na mombur, anjaha pagaraon do pinurun itoruh ni hasangaponni, songon gara ni apuy. (Ps. 22:30.) 10:16 Sebab itu Tuhan, TUHAN semesta alam, akan membuat orang-orangnya yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis, dengan api yang menyala-nyala.
10:17 Anjaha panondang ni Israel do gabe songon apuy, anjaha Na pansingni gabe jirlam ni apuy, laho mangankon anjaha mamboiskon suga-sugani, hupi-hupini ibagas na sadari. 10:17 Maka Terang Israel akan menjadi api, dan Allahnya, Yang Mahakudus, akan menyala-nyala dan akan membakar dan memakan habis puteri malu dan rumputnya pada satu hari juga.
10:18 Hamuliaon ni haranganni ampa jumani boiskononni do, hosah ronsi badan, songon parmerung ni naboritan parmerungni. 10:18 Keindahan hutan Asyur dan kebun buah-buahannya akan dihabiskan-Nya, dari batangnya sampai rantingnya, sehingga akan menjadi seperti seorang sakit yang merana sampai mati;
10:19 Hayuni na tading i harangan boi hiraon, dakdanak pe boi ma manuratkon. 10:19 dan sisa pohon-pohon hutannya akan dapat dihitung banyaknya, sehingga seorang anak dapat mencatatnya.
10:20 Bani ari ai, teba-teba humbani Israel ampa na maluah humbani ginompar ni si Jakob, lang be mangunsandei bani halak na mambogbogsi, tapi bani Jahowa, Na pansing ni Israel mando sidea mangunsandei ibagas hasintongan. 10:20 Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub, tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada TUHAN, Yang Mahakudus, Allah Israel, dan tetap setia.
10:21 Teba-teba do na mulak, teba-teba humbani si Jakob mulak hubani Naibata Na gogoh in. (bd. 7:3.) 10:21 Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa.
10:22 Age pe songon horsik i topi ni laut bangsamu ale Israel, teba-teba do hansa hunjai na mulak, domma iputuskon hamagouan, marhitei parsampur ni hapintoranni. (bd. 10:11; Rom 9:27, 28.) 10:22 Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. TUHAN telah memastikan datangnya kebinasaan dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap.
10:23 Tongon hasedaon na dob iputuskon Tuhan Jahowa Zebaot pasaudonni do itongah-tongah ni sab tanoh on. (bd. 28:22.) 10:23 Sungguh, kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan, TUHAN semesta alam.
10:24 Halani ai sonon do nini Tuhan Jahowa Zebaot: Ulang hanima mabiar dompak Assur, ale bangsangku, na marianan i Sion, age pe ibogbog hanima marhitei libas-libas anjaha iondamkon simambuni bam, songon binahen ni Masir. (2 Mus. 14.) 10:24 Sebab itu beginilah firman Tuhan, TUHAN semesta alam: “Hai umat-Ku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur, apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya, seperti yang dilakukan Mesir dahulu.
10:25 Ai otik nari mando, marpunsa ma ringisku, anjaha marbalik ma gilangku bani sidea laho mamboiskon. 10:25 Sebab sedikit waktu lagi amarah-Ku atasmu akan berakhir, dan murka-Ku akan menyebabkan kehancuran mereka.
10:26 Jadi sintakon ni Jahowa Zebaot ma lonsing-lonsing dompak sidea songon na binahenni manlonsing halak Midian dohorhon dolog batu Oreb, anjaha angkatonni do tungkotni ibabou ni laut, songon na bani halak Masir ijia. (2 Mus. 14:26, 27; Panguh. 7:25.) 10:26 TUHAN semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti, seperti Ia menghajar Midian di gunung batu Oreb, dan mengayunkan tongkat-Nya ke atas laut Teberau dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu.
10:27 Bani ari ai mosor ma rodini humbani abaramu, ampa pasanganni laho ma humbani tangkuhukmu. 10:27a Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap.”
10:27b Asyur telah muncul dari Rimon
10:28 Tangkog do ia hun Rimmon, das ma ia hu Ajath, mamontas ma ia hun Migron anjaha i Mikmas ipatumpu ugas-ugasni. 10:28 dan telah datang menyerang Ayat; ia telah lewat dari Migron, dan di Mikhmas diaturnya perbekalannya.
10:29 Ibontas sidea ma lombang ai, i Geba do sidea marborngin; gobir do Rama, maporus ia Gibea-Saul. (1 Sam. 10:26; 13:23.) 10:29 Mereka telah menyeberang dari jurang penyeberangan, sambil berteriak: “Geba tempat permalaman kita!” Penduduk Rama gemetar, penghuni Gibea-Saul melarikan diri.
10:30 Taur-taur ma ho ale boru Gallim! Tangar ma, ale Laisa! Balosi ma ia, ale Anatot! (1 Sam. 25:44.) 10:30 Keluarkanlah jeritanmu, hai puteri Galim! Perhatikanlah, hai Laisya! Jawablah dia, hai Anatot!
10:31 Maporus do Madmena, pangisi ni Gebim lintun mangindahi parbansahan. 10:31 Penghuni Madmena lari jauh-jauh, penduduk Gebim pergi mengungsi.
10:32 Sadari on ope das do ia i Nob, iondamkon tanganni dompak dolog ni boru Sion, dompak buntu-buntu ni Jerusalem. (1 Sam. 22:11.) 10:32 Hari ini juga Asyur akan berhenti di Nob, mengacung-acungkan tangannya ke arah gunung puteri Sion, bukit Yerusalem.
10:33 Tonggor ma, Tuhan Jahowa Zebaot do manuhtuhi dangkah marhasoman kuasa na majangin; iroboh do panuntunni anjaha ipatoruh na matabun. 10:33 Lihat, Tuhan, TUHAN semesta alam akan memotong dahan-dahan pohon dengan kekuatan yang menakutkan; yang tinggi-tinggi tumbuhnya akan ditebang, dan yang menjulang ke atas akan direndahkan.
10:34 Iimas do tombak marhitei hapak bosi, anjaha Libanon rap pakon hayuni na banggal-banggal ai marumbak ma. 10:34 Belukar rimba akan ditebas dengan kapak, dan Libanon dengan pohon-pohonnya yang hebat akan jatuh.
<< Yesaya 9 Yesaya 11 >>