Yesaya 8

8:1 Dob ai nini Jahowa ma hubangku: Buat ma bam batu panuratan na bolag, suratkon ma hujai marhitei surat ni jolma: Bani si Podas-manrampas Doras-manaban. 8:1 Berfirmanlah TUHAN kepadaku: “Ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa: Maher-Syalal Hash-Bas.”
8:2 Jadi hubuat ma bangku saksi hatengeran, ai ma malim Uria pakon si Sakaria, anak ni si Jeberekya. (2 Raj. 16:10.) 8:2 Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu imam Uria dan Zakharia bin Yeberekhya.
8:3 Jadi hudohori ma nabi naboru ai, gabe boratan rumah ma ia, anjaha itubuhkon ma sada anak dalahi. Jadi ihatahon Jahowa ma hubangku: Bahen ma goranni Mahersalal-hasbas (Podas-manrampas Doras-manaban); 8:3 Kemudian aku menghampiri isteriku; ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah TUHAN kepadaku: “Namailah dia: Maher-Syalal Hash-Bas,
8:4 ai paima ibotoh anak ai mangkatahon: Bapa! inang! usungon ni halak ma habayakon ni Damaskus ampa taban-taban na hun Samaria hulobei ni raja Asur. (bd. 7:16; 2 Raj. 16:9; 15:29.) 8:4 sebab sebelum anak itu tahu memanggil: Bapa! Ibu! maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan raja Asyur.”
8:5 Dob ai iulaki Jahowa ma marsahap hubangku, sonon: 8:5 TUHAN melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku:
8:6 Halani mapas bangsa on bani bah Siloa na nanget mardalan, anjaha gobir ia bani si Resin ampa bani anak ni si Remalya, (bd. 30:15; Jer. 2:13; Joh. 9:7.) 8:6 “Oleh karena bangsa ini telah menolak air Syiloah yang mengalir lamban, dan telah tawar hati terhadap Rezin dan anak Remalya,
8:7 halani ai parohon ni Tuhan ma bani sidea bah Eufrat na gogoh anjaha na banggal ai, ai ma raja Assur pakon sagala balani; sampur ma ai bani sagala bondarni anjaha salpuanni do sagala topini. 8:7 sebab itu, sesungguhnya, Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar, meluap-luap atas mereka, yaitu raja Asyur dengan segala kemuliaannya; air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya,
8:8 Masukanni ma tanoh Juda, marbanggal ma ai mabaor pala das bani borgok, anjaha habongni na pinaherbangni ai do manggoki tanohmu, o Immanuel. (bd. 7:14.) 8:8 serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher; dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Imanuel!”
8:9 Botoh ma ai, ale bangsa-bangsa anjaha gobir ma; tangar hanima ma, ale tanoh na daoh, gonditi hanima ma dirinima anjaha gobir ma. (Ps. 2.) 8:9 Ketahuilah, hai bangsa-bangsa, dan terkejutlah, perhatikanlah, ya segala pelosok bumi, berikatpingganglah, dan terkejutlah; berikatpingganglah dan terkejutlah!
8:10 Manriahi ma hanima, tapi seng saud ai, bahen hanima ma ranggian, tapi seng jadi ai, ai Naibata do hasomannami. (ay. 8.) 8:10 Buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga; ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kami!
8:11 Sonon do hata ni Jahowa bangku, sanggah na ijoroti tanganni ahu, anjaha ipalumba ahu ulang mardalan bani dalan ni bangsa on, nini: 8:11 Sebab beginilah firman TUHAN kepadaku, ketika tangan-Nya menguasai aku, dan ketika Ia memperingatkan aku, supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini:
8:12 Ulang ma hatahon hanima partahian bani haganup na hinatahon ni bangsa on partahian, anjaha bani na hinabiaran ni sidea ulang ma hanima mabiar, anjaha ulang gobir. 8:12 “Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan, dan apa yang mereka takuti janganlah kamu takuti dan janganlah gentar melihatnya.
8:13 Jahowa Zebaot, Ia ma na mapansing bannima, Ia ma sihabiarannima anjaha bani ma hanima hitir-hitir. (bd. 29:23; Mat. 10:20; 1 Ptr. 3:14, 15.) 8:13 Tetapi TUHAN semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai Yang Kudus; kepada-Nyalah harus kamu takut dan terhadap Dialah harus kamu gentar.
8:14 Ia do ianan na mapansing, batu partolsuan pakon batu gingging, pargompangan bani haduasi ginompar ni Israel, tirangkap pakon siding bani na marianan i Jerusalem. (bd. 28:16; Luk. 2:34; Rom 9:32, 33; 1 Ptr. 2:7, 8.) 8:14 Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem.
8:15 Buei ma na tartolsu humbani sidea, madabuh anjaha mapuntar, hona siding anjaha tartangkap. (Mat. 21:44; Luk. 20:18.) 8:15 Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan.”
8:16 Simpan ma hasaksian in, tartokan ma in ibagas susianku! (Dan. 12:4.) 8:16 Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku.
8:17 Tapi mangarap do ahu bani Jahowa, na dob mamonopkon bohini humbani ginompar ni si Jakob, Ia do hupaima-ima. 8:17 Dan aku hendak menanti-nantikan TUHAN yang menyembunyikan wajah-Nya terhadap kaum keturunan Yakub; aku hendak mengharapkan Dia.
8:18 Tonggor ma, ia ahu ampa dakdanak na binere ni Jahowa bangku, tanda ampa tuduh-tuduh do hanami bani Israel, humbani Jahowa Zebaot, na marianan i dolog Sion. (bd. 7:3; 8:3; Heb. 2:13.) 8:18 Sesungguhnya, aku dan anak-anak yang telah diberikan TUHAN kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari TUHAN semesta alam yang diam di gunung Sion.
8:19 Anggo ihatahon sidea bannima: Sungkun ma paniaran ampa partondung, siparhusip ampa sipartabas! Ai lang patut sungkunon ni sada bangsa naibatani, anjaha marpanungkun ia bani na dob matei, halani jolma na manggoluh? (2 Raj. 1:3.) 8:19 Dan apabila orang berkata kepada kamu: “Mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat-kamit,” maka jawablah: “Bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup?”
8:20 Titah pakon hasaksian ni Jahowa do sisungkunon! Anggo lang romban hubani hata on ihatahon sidea, seng dong be idahon ni sidea na siang, (Luk. 16:29; Joh. 5:39; 2 Ptr. 1:19.) 8:20 “Carilah pengajaran dan kesaksian!” Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar.
8:21 mawat-awat mando sidea, marhasunsahan anjaha loheian; halani loheian sidea marah ma sidea anjaha ipapai rajani ampa Naibatani. (Pangk. 16:9, 11.) 8:21 Mereka akan lalu-lalang di negeri itu, melarat dan lapar, dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya; mereka akan menengadah ke langit,
8:22 Itarei dompak datas, ikawahkon hu tanoh, tonggor ma, hasosakan ampa golap, na lotir ampa hamarsikon, bani hagolapan do sidea iambukkon. (bd. 5:30.) 8:22 dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya, hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut.
8:23 Tongon, seng lanjar golap nagori na hona odoh-odoh in! Songon na pinaroh ni Jahowa sapari habadoron bani tanoh Sebulon ampa tanoh Naftali, sonai do bani panorang na sihol roh bereonni hasangapon bani dalan na dompak laut, tanoh na i dipar ni bah Jordan, ampa bani tanoh ni sipajuh begu-begu. (Mat. 4:12-16; 2 Raj. 15:29.) 8:23 Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu TUHAN merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain.
<< Yesaya 7 Yesaya 9 >>