Daniel 7

Minggu 25 November 2018, Ujung Tahun Kuria: Ambilan Daniel 7: 9-14; Sibasaon Pangungkabon 7: 9-17

Topik Mingguan: Gogoh ni Tuhan na manongtong

7:1 Bani tahun parlobei dob gabe raja si Beltsasar, raja ni Babel ai, marnipi ma si Daniel anjaha marpanonggoran bani podomanni: Jadi isurathon ma nipi ai, anjaha ipatugah pasal rimpunni. (bd. 2:29; 5:1.) 7:1 Pada tahun pertama pemerintahan Belsyazar, raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya:
7:2 Nini si Daniel ma: Huidah do ibaga panonggoranku borngin-borngin, tonggor ma, lutu do laut bolag ai ibahen logou ni langit na ompat in. (Jes. 17:12; Pangk. 17:15.) 7:2 Berkatalah Daniel, demikian: “Pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar,
7:3 Anjaha luar ma ompat binatang hun laut ai, palegan-legan bei do rupani. (Pangk. 13:1, 2.) 7:3 dan empat binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain.
7:4 Na parlobei songon singa anjaha marhabong do songon manuk-manuk nanggordaha. Hukawahkon ma ai, hona putputan ma habongni, tarangkat ma ai hun tanoh, anjaha ipajongjong bani dua naheini songon jolma; anjaha ibere do hubani uhur jolma. (bd. 4:31, 13; Jer. 4:7.) 7:4 Yang pertama rupanya seperti seekor singa, dan mempunyai sayap burung rajawali; aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia.
7:5 Anjaha tonggor ma, binatang na legan, na paduahon, usih songon gipul, hundul bani nahei pudini do ia, anjaha adong do tolu rusuk ibagas babahni, iholang-holang ni iponni. Iparentahkon ma hubani: Bingkat ma, pampangani ma buei daging! (bd. 5:28; 8:3.) 7:5 Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua, rupanya seperti beruang; ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan tiga tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya: Ayo, makanlah daging banyak-banyak.
7:6 Dob ai mangkawah ma ahu, tonggor ma binatang na legan, usih songon begu; adong do ompat habong ni manuk-manuk bani gurungni, anjaha ompat do ulu ni binatang ai, anjaha ibere do kuasa bani. (bd. 8:5, 21, 22.) 7:6 Kemudian aku melihat, tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul; ada empat sayap burung pada punggungnya, lagipula binatang itu berkepala empat, dan kepadanya diberikan kekuasaan.
7:7 Dob ai huidah ma bani panonggoran bornginni ai, tonggor ma, binatang na paompatkon, bajan anjaha majangin anjaha gogoh tumang; adong do bani ipon bosi na banggal, mambonduti anjaha manropropi do ia, anjaha na tading ai iluntak do bani naheini. Legan do ai humbani binatang na parlobei ai, anjaha sapuluh do tandukni. (bd. 2:40, 41.) 7:7 Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi; ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya; ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu; lagipula ia bertanduk sepuluh.
7:8 Hupardiatei ma tanduk ai, anjaha tonggor ma, tubuh ma tanduk na legan, na etek-etek iholang-holang ni ai; gabe mumpat ma i lobeini tolu tanduk humbani na parlobei ai, anjaha tonggor ma, adong do bani tanduk ai songon mata ni jolma ampa babah na mansahapkon pangenjengon. (bd. 11:36.) 7:8 Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga tiga dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut; dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong.
7:9 Mangkawah ma ahu, gabe ipajongjong ma paratas, anjaha hundul ma hujai sada Na adong humbani sapari; pakeianni lopak do songon salju, anjaha jambulan bani uluni putih do songon ambulu ni biri-biri; paratasni apuy na marjimbur-jimbur, anjaha galapangni apuy na gajag. (Ps. 90:2; Hes. 1:16; Mat. 19:28; Pangk. 20:4.) 7:9 Sementara aku terus melihat, takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah Yang Lanjut Usianya; pakaian-Nya putih seperti salju dan rambut-Nya bersih seperti bulu domba; kursi-Nya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar;
7:10 Luar do sada bah apuy, marharorohan hun lobeini. Marribu-ribu do na marugas i lobeini, anjaha marlaksa-laksa jongjong i lobeini. Ipungkah ma paruhuman anjaha ibuka ma sagala buku. (Ps. 68:18; Pangk. 4:5; 5:11; 20:12.) 7:10 suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapan-Nya; seribu kali beribu-ribu melayani Dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapan-Nya. Lalu duduklah Majelis Pengadilan dan dibukalah Kitab-kitab.
7:11 Jadi mangkawah ma ahu halani hata pangenjengon na hinatahon ni tanduk ai. Anjaha huidah ma hona bunuh binatang ai, iboiskon bangkeini anjaha iondoskon ase itutungi bani apuy. (Pangk. 19:20.) 7:11 Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu; aku terus melihatnya, sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar.
7:12 Ia binatang na legan ai, ibuat ma kuasani, anjaha ibuhul panorang ampa jam ni goluh ni sidea. (bd. 2:21.) 7:12 Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya.
7:13 Huidah do bani pangungkabon borngin ai, tonggor ma, marhitei hombun ni langit roh do sada na songon anak ni jolma, das do Ia hubani Na adong humbani sapari, anjaha iboan do ia hu lobeini. (Hes. 1:26; Luk. 21:27; Mrk. 13:26; Lah. 1:11; Pangk. 1:13; 14:14.) 7:13 Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia; datanglah ia kepada Yang Lanjut Usianya itu, dan ia dibawa ke hadapan-Nya.
7:14 Ibere ma hubani kuasa, hasangapon ampa harajaon, ase Ia ma sibalosan ni sagala bangsa ampa halak siparsahap na marbagei-bagei in; sisadokah ni dokahni do kuasani, seng ra salpu ai, anjaha harajaonni, na so ra seda do ai. (bd. 2:44; Ps. 2:6; 110:2; Pil. 2:9.) 7:14 Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah.
7:15 Ia ahu, si Daniel, rusak do uhurhu ibagas, anjaha songgotan halani pangungkabon na huidah ai. 7:15 Maka aku, Daniel, terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku.
7:16 Hudohori ma sada halak na jongjong ijai, anjaha husungkun ma ia pasal arti ni haganupan ai. Jai marsahap ma ia hubangku, anjaha ipatugah ma bangku artini ai, nini ma: (ay. 10.) 7:16 Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku dan diberitahukannyalah kepadaku maknanya:
7:17 Ia binatang banggal na ompat ai, ompat harajaon do ai, na sihol jongjong i tanoh on. 7:17 Binatang-binatang besar yang empat ekor itu ialah empat raja yang akan muncul dari dalam bumi;
7:18 Tapi halak na mapansing ni Sitimbulan ai do sijalo harajaon ai, anjaha sidea do simada ai tongtong ronsi sadokah ni dokahni. (ay. 22.) 7:18 sesudah itu orang-orang kudus milik Yang Mahatinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya.
7:19 Dob ai ipindo uhurhu do sihol mambotoh hasintongan pasal binatang na paompatkon ai, na lain humbani na legan ai, majangin tumang, maripon bosi ampa marsisilon tombaga, na mamonduti anjaha na manropropi anjaha na manluntak-luntak na tading ai bani naheini. (ay. 7.) 7:19 Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangat menakutkan, dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya;
7:20 Sonai homa pasal tanduk na sapuluh ai, na iatas uluni ai, ampa tanduk na legan, na tubuh ai, na mambahen mumpat tolu tanduk ai i lobeini; ai ma tanduk na marmata ai ampa na marbabah, na mansahapkon pangenjengon, na banggalan idahon humbani na legan ai. 7:20 dan tentang kesepuluh tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah tiga tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain.
7:21 Huidah do tanduk ai mangadongkon porang dompak halak na pansing ai, anjaha italuhon do sidea, (Pangk. 11:7; 13:7.) 7:21 Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka,
7:22 paima roh Ia Na adong humbani sapari, laho mandalankon uhum mangkopkop halak na mapansing ni Sitimbulan ai, anjaha das ma panorangni jaloon ni halak na mapansing ai harajaon ai. 7:22 sampai Yang Lanjut Usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Mahatinggi dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan.
7:23 Nini ma mambalosi: Arti ni binatang na paompatkon ai, ai ma, sihol roh do harajaon na paompatkon i tanoh on, na lain humbani haganup harajaon na legan ai, anjaha bondutonni do haganup tanoh on, luntakonni do ai, anjaha ropukanni. 7:23 Maka demikianlah katanya: Binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya.
7:24 Arti ni tanduk na sapuluh ai: Humbani harajaon ai timbul do sapuluh raja, anjaha na legan do use jongjong i pudi ni sidea; legan do ia humbani na parlobei ai, anjaha madabuh do bahenonni tolu raja. (Pangk. 17:12.) 7:24 Kesepuluh tanduk itu ialah kesepuluh raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka, akan muncul seorang raja; dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan tiga raja.
7:25 Hatahononni do hata risa-risa dompak Sitimbulan in, anjaha arsik-arsikkononni do halak na mapansing ni Sitimbulan in, anjaha sihol do ubahonni panorang ni pesta ampa titah ai; anjaha ondoskononkon do sidea hubagas tanganni sada panorang, dua panorang ampa satongah panorang. (bd. 12:7; 4:13; Pangk. 12:14; 13:5, 6.) 7:25 Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Mahatinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Mahatinggi; ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama satu masa dan dua masa dan setengah masa.
7:26 Tapi padalanon ma paruhuman anjaha ibuat ma kuasani ai humbani, imasabkon anjaha iparseda ma ai tongon. 7:26 Lalu Majelis Pengadilan akan duduk, dan kekuasaan akan dicabut dari padanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap.
7:27 Ia harajaon ai ampa panggomgomion ai ampa kuasa ni harajaon-harajaon na itoruh ni langit in, ondoskononkon do ai bani bangsa ni halak na mapansing ni Sitimbulan in, harajaon sisadokah ni dokahni do harajaon ni sidea ai, anjaha sagala kuasa maningon tunduk anjaha pambalosi do bani sidea. 7:27 Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Yang Mahatinggi: pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka.
7:28 Sibar sonai ma parsahapan ai. Ia ahu, si Daniel, rusak do ahu ibahen pingkiranku, anjaha marposi do bohingku; tapi huparimbagaskon do na masa ai. 7:28 Sekianlah berita itu. Adapun aku, Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat; dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku.”
<< Daniel 6 Daniel 8 >>