Daniel 6

Minggu 8 November 2020, 22 Dob Trinitas: Sibasaon Daniel 6:1-15; Ambilan 1 Timoteus 2:1-7
Tema: Tanggung Jawabni Halak Kristen Bani Politik
6:1 Anjaha si Darius, halak Madai, ai ma gabe raja, sanggah na marumur ia onom puluh dua tahun. (bd. 9:1; Jes. 13:17.) 6:1 Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur enam puluh dua tahun.
6:2 Ihadearhon si Darius do mangangkat saratus dua puluh gubernur, ai ma na pinabangkitni bani haganup harajaon ai, 6:2 Lalu berkenanlah Darius mengangkat seratus dua puluh wakil-wakil raja atas kerajaannya; mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan;
6:3 anjaha na mangopalai ai tolu menteri do, si Daniel ma sada hunjai; bani sidea ma mambere pertanggung jawaban gubernur ai, ase ulang maborattu urusan ni raja ai. 6:3 membawahi mereka diangkat pula tiga pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu; kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan.
6:4 Tapi atasan do si Daniel marimbang menteri ampa gubernur ai, ai adong do bani tonduy na tarsulur; jadi isurahon raja ai ma pabangkithonsi gabe haondosan ni ganup harajaon ai. (bd. 5:12.) 6:4 Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa; dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya.
6:5 Jadi ipindahi menteri ampa gubernur ai ma dalan laho mangaduhon si Daniel pasal na mardomu hubani harajaon ai; tapi seng adong jumpah sidea dalan laho mangaduhonsi atap hasalahan aha pe; ai bujur do ia, anjaha seng dong jumpah bani halepakon atap na salah pe. 6:5 Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apa pun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya.
6:6 Jadi nini halak ai ma: Seng anjai jumpah hita dalan laho mangaduhon si Daniel, anggo seng dapot hita ai humbani na marpardomuan bani titah ni Naibatani. 6:6 Maka berkatalah orang-orang itu: “Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya!”
6:7 Jadi sariah ma roh menteri ampa gubernur ai bani raja ai, nini sidea ma: Ham raja Darius, sai manggoluh ma ham lalab! (bd. 2:4; 3:9; 5:10.) 6:7 Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya: “Ya raja Darius, kekallah hidup tuanku!
6:8 Haganup menteri bani harajaon in, na sangap-sangap, gubernur, sipanuturi ampa puanglima domma mambahen haputusan, ase ibahen raja in paraturan ampa undang-undang, ase anggo adong halak na mambahen pangaduanni hubani naibata atap jolma ja pe, ibagas tolu puluh ari on, sobali hubamu, ale rajanami, maningon timpalhononkon do ai hubagas liang ni singa. 6:8 Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barangsiapa yang dalam tiga puluh hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa.
6:9 Halani ai ale rajanami, bahen ham ma paraturan anjaha totapkon ham ma surat, anjaha ulang mubah be ai domu hubani undang-undang ni halak Madai pakon Parsi. (ay. 16; Est. 1:19; 8:8.) 6:9 Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah, menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali.”
6:10 Jadi itotapkon raja Darius ma paraturan ampa surat ai. 6:10 Sebab itu raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu.
6:11 Ia si Daniel, dob ibogei pasal paraturan na dob tinotapkon ai, laho ma ia hu rumahni; adong do bani kamar pardatas ni rumahni, jandelani buha dompak Jerusalem; manrogop ma ia ijai tolu hali sadari, laho martonggo ampa mangkatahon tarimakasih bani Naibata, songon na somal ibahen na saindokah. (1 Raj. 8:48; Ps. 55:18; Jer. 51:50.) 6:11 Demi didengar Daniel, bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem; tiga kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya.
6:12 Jadi roh ma halak ai sariah hu rumah ni si Daniel, gabe dapot sidea ma ia martonggo anjaha marsombah ilobei ni Naibata. 6:12 Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya.
6:13 Dob ai roh ma sidea hulobei ni raja ai, anjaha isahapkon sidea ma hubani pasal paraturan ondi, nini sidea ma: Ale rajanami, ai lang domma itotapkon ham sada paraturan, paboa anggo adong atap ise na mambahen pangindoanni ibagas sitolu puluh ari on hubani naibata atap jolma ja pe sobali hubamu, ale rajanami, ai lang timpalhononkon do ai hubagas liang ni singa? Nini raja ai ma mambalosi: Totap do hata ai romban hubani undang-undang ni halak Madai pakon Parsi, na so malo ubahon. (bd. 3:10.) 6:13 Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja: “Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan, supaya setiap orang yang dalam tiga puluh hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa?” Jawab raja: “Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali.”
6:14 Jadi nini sidea ma ilobei ni raja ai: Ia si Daniel, ai ma sada halak humbani halak Jahudi na tarbuang ai, seng parduli ia bamu ale rajanami age bani surat larangan na dob tinotapkonmu ai; sai martonggo do tong ia tolu hali sadari. 6:14 Lalu kata mereka kepada raja: “Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi tiga kali sehari ia mengucapkan doanya.”
6:15 Dob ibogei raja ai pasal ai, pusok ma uhurni, anjaha ipingkiri ma dalan laho paluahkon si Daniel; marpala-pala do ia ronsi sundut mata ni ari mangindahi dalan laho paluahkonsi. 6:15 Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya.
6:16 Jadi sariah ma halak ai roh bani raja ai, nini ma hubani: Botoh ham ma, ale rajanami, on do undang-undang bani halak Madai pakon Parsi, paboa anggo paraturan atap larangan, na dob pinatotap ni raja, seng malo be paubahon ai. 6:16 Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya: “Ketahuilah, ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah!”
6:17 Jadi ipadalan raja ai ma parentah, iboan ma si Daniel anjaha itimpalhon hubagas liang ni singa. Ihatahon raja ai do bani si Daniel: Naibatamu, na binalosanmu tongtong, Ia ma paluahkon ho! (ay. 21.) 6:17 Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel: “Allahmu yang kausembah dengan tekun, Dialah kiranya yang melepaskan engkau!”
6:18 Ambahni ai iboan halak ma sada batu anjaha ipajongjong ma ai bani labah ni liang ai, anjaha isap raja ai ma ai bani tintin sapni ampa marhitei tintin sap ni na sangap-sangap ai, ase ulang adong be atap aha marubah pasal si Daniel. (Mat. 27:66.) 6:18 Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu, lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa.
6:19 Mulak ma raja ai hu rumahni, anjaha marpuasa do ia layur sabornginni ai; seng ipalopas roh hubani halak sibahen halilian, lanjar do seng tarpodom matani. 6:19 Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu; ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur.
6:20 Jadi girah sogod patar ni ai, puho ma raja ai, anjaha tarolos ma ia laho hu liang ni singa ai. 6:20 Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa;
6:21 Dob roh ia hundohor bani liang ai, dilo-dilo ma ia marhasoman sora na marhoru hubani si Daniel, nini ma hubani: Ale Daniel, juak-juak ni Naibata na manggoluh in, ai maluah do ho ibahen Naibata, na binalosanmu tongtong, humbani singa in? (bd. 3:17.) 6:21 dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel: “Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kausembah dengan tekun, telah sanggupkah Ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?”
6:22 Dob ai nini si Daniel ma mambalosi raja ai: Sai manggoluh ma ham lalab, ale rajanami! (ay. 7.) 6:22 Lalu kata Daniel kepada raja: “Ya raja, kekallah hidupmu!
6:23 Isuruh Naibatangku do malekatni mangkuntam babah ni singa on, gabe seng ikahua sidea ahu, ai seng marsalah ahu i lobeini, anjaha ilobeimu pe, ale rajanami, seng dong hubahen na salah. (bd. 3:25, 28; Heb. 11:33.) 6:23 Allahku telah mengutus malaikat-Nya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapan-Nya; tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan.”
6:24 Jadi malas tumang ma uhur ni raja ai, gabe iparentahkon ma na padaratkon si Daniel humbagas liang ai. Ipadarat ma tongon si Daniel humbagas liang ai, anjaha aha pe seng dong na mahua jumpah bani, halani hatengeran ia bani Naibata. (Ps. 37:40.) 6:24 Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah, supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya.
6:25 Ipadalan raja ai ma parentah, jadi ialop ma haganup halak na mangaduhon si Daniel ai, anjaha itimpalhon ma hubagas liang ni singa ai, sidea, niombah ni sidea ampa jolma ni sidea. Lape das sidea bani dasor ni liang ai, domma itangkap singa ai sidea anjaha iparripuk holi-holini. 6:25 Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan isteri-isteri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka.
6:26 Dob ai manongos surat ma raja Darius bani haganup bangsa ampa halak parsahap na marbagei-bagei ai, na marianan i sab tanoh ai: Sai lambin martambah ma damei bani nasiam! (bd. 3:31.) 6:26 Kemudian raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, yang mendiami seluruh bumi, bunyinya: “Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu!
6:27 Huparentahkon ma bani nasiam, ase bani haganup gomgomanku gobir anjaha marhabiaran halak ilobei ni Naibata ni si Daniel, ai Ia do Naibata na manggoluh, na manongtong ronsi sadokah ni dokahni. Harajaonni pe seng anjai maseda ai, anjaha panggomgomionni seng dong ujungni. (bd. 2:44; 3:33.) 6:27 Bersama ini kuberikan perintah, bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya; pemerintahan-Nya tidak akan binasa dan kekuasaan-Nya tidak akan berakhir.
6:28 Ia do na paluahkon pakon na mangurupi, ibahen do tanda ampa halongangan, i nagori atap pakon itanoh on. Ia do na paluahkon si Daniel humbani kuasa ni singa. 6:28 Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi, Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa.”
6:29 Jadi lambin mardohar ma si Daniel sadokah panrajaion ni si Darius ampa sadokah panrajaion ni si Kores, halak Parsi ai. (bd. 1:21.) 6:29 Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu.
<< Daniel 5 Daniel 7 >>