Wahyu 7

7:1 Dob ai huidah ma ompat malekat jongjong bani na ompat suhi-suhi ni tanoh on, manjolom na ompat logou ni tanoh on, ase ulang mangombus logou hu tanoh, laut ampa haganup hayu. (Dan. 7:4; Sak. 6:5; Mat. 24:31.) 7:1 Kemudian dari pada itu aku melihat empat malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut atau di pohon-pohon.
7:2 Anjaha huidah ma homa sada malekat na legan, naik hun hapoltakan ni mata ni ari, manjolom sap ni Naibata na manggoluh in. Maling do ia mardilo-dilo bani malekat na ompat ai, na dob manjalo kuasa laho mansedahon tanoh pakon laut in, 7:2 Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup; dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut,
7:3 nini ma: Ulang parseda nasiam lobei tanoh pakon laut, age hayu pe, paima isap hanami sagala juak-juak ni Naibatanta bani pardompakanni. (bd. 6:6; 9:4; 10:16; Hes. 9:4, 6.) 7:3 katanya: “Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka!”
7:4 Anjaha hubogei do buei ni sagala na dob marsap ai: Saratus ompat puluh ompat ribu humbani haganup marga ni Israel. (bd. 14:1, 3.) 7:4 Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu: seratus empat puluh empat ribu yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel.
7:5 Humbani marga Juda sapuluh dua ribu na dob marsap, humbani marga Ruben sapuluh dua ribu, humbani marga Gad sapuluh dua ribu, 7:5 Dari suku Yehuda dua belas ribu yang dimeteraikan, dari suku Ruben dua belas ribu, dari suku Gad dua belas ribu,
7:6 humbani marga Aser sapuluh dua ribu, humbani marga Naptali sapuluh dua ribu, humbani marga Manasse sapuluh dua ribu, 7:6 dari suku Asyer dua belas ribu, dari suku Naftali dua belas ribu, dari suku Manasye dua belas ribu,
7:7 humbani marga Simeon sapuluh dua ribu, humbani marga Lepi sapuluh dua ribu, humbani marga Isasar sapuluh dua ribu, 7:7 dari suku Simeon dua belas ribu, dari suku Lewi dua belas ribu, dari suku Isakhar dua belas ribu,
7:8 humbani marga Sebulon sapuluh dua ribu, humbani marga Josep sapuluh dua ribu, humbani marga Benjamin sapuluh dua ribu, na dob marsap. 7:8 dari suku Zebulon dua belas ribu, dari suku Yusuf dua belas ribu, dari suku Benyamin dua belas ribu.
7:9 Dob salpu ai, huidah ma humpulan na banggal, na so boi bilangan ni atap ise, humbani ganup bangsa, suku, marga, ampa hata jongjong ilobei ni paratas ai pakon ilobei ni Anak ni biri-biri ai, marhiouhon hiou putih anjaha manjolom bulung ni palem. (bd. 6:11.) 7:9 Kemudian dari pada itu aku melihat: sesungguhnya, suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka.
7:10 Maling do sora ni sidea mardilohon: Bani Naibatanta, na hundul bani paratas in do haluahon, ampa bani Anak ni biri-biri in! (bd. 5:10; 11:10; 19:1.) 7:10 Dan dengan suara nyaring mereka berseru: “Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba!”
7:11 Anjaha jongjong ma sagala malekat inggot paratas ai ampa inggot sintua ampa pargoluh na ompat ai, anjaha manrogop ma sidea ilobei ni paratas ai marsombah bani Naibata, (bd. 5:11; 11:16.) 7:11 Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu; mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah,
7:12 nini ma: Amen! Puji-pujian pakon hasangapon, hapentaron pakon tarima kasih, hamuliaon pakon hagogohon ampa kuasa ma bani Naibatanta in ronsi sadokah ni dokahni! Amen. (bd. 5:12.) 7:12 sambil berkata: “Amin! puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat dan syukur, dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya! Amin!”
7:13 Jadi marsahap ma sada humbani sintua ai, nini ma dompak ahu: Ise do siparhiou putih in, anjaha hunja do in roh? 7:13 Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku: “Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang?”
7:14 Jadi huhatahon ma dompaksi: Ham tuanku, ham do mambotohsi. Jadi nini ma dompak ahu: In ma, na dob roh humbani hamarsikon banggal ai; domma iburihi sidea hiou ni sidea anjaha ipaputih ibagas daroh ni Anak ni biri-biri in.(bd. 3:10; 2 Mus. 19:10, 14; Heb. 9:14.) 7:14 Maka kataku kepadanya: “Tuanku, tuan mengetahuinya.” Lalu ia berkata kepadaku: “Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar; dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba.
7:15 Halani ai sai ilobei ni paratas ni Naibata do sidea marugas Bani arian pakon borngin ibagas rumahni, anjaha Ia, na hundul bani paratas ai ma, paherbangkon lampo-lamponi iatas ni sidea.(bd. 11:19; 14:15, 17; 21:3, 22.) 7:15 Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di Bait Suci-Nya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemah-Nya di atas mereka.
7:16 Seng be loheian sidea, lang be horahan, lang be hona milas ni ari sidea atap aha na milas pe;(Ps. 121:6; Jes. 49:10.) 7:16 Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi.
7:17 ai parmahanon ai Anak ni biri-biri na itongah-tongah ni paratas ai do sidea, anjaha arahkononni do sidea hubani bah tubuh hagoluhan, anjaha apusan ni Naibata ma sagala iluh humbani mata ni sidea.(bd. 5:6; 21:4; Ps. 23:2; Jes. 25:8.) 7:17 Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah takhta itu, akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka.”
<< Wahyu 6 Wahyu 8 >>