Daniel 8

8:1 Patolu-tahunkon dob raja si Beltsasar, taridah ma bangku, si Daniel, sada pangungkabon ipudi ni pangungkabon na parlobei ondi. (bd. 7:1.) 8:1 Pada tahun yang ketiga pemerintahan raja Belsyazar, nampaklah kepadaku, Daniel, suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu.
8:2 Jadi huidah ma ibagas pangungkabon ai (Ia ahu, sanggah na huidah ai, i huta pamatang Susan do, na i nagori Elam, itopi ni bah Ulai), (Neh. 1:1; Est. 1:2.) 8:2 Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di puri Susan, yang ada di wilayah Elam, dan aku melihat dalam penglihatan itu, bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai.
8:3 mangkawah ma ahu, tonggor ma, huidah ma sada biri-biri tunggal jongjong itopi ni bah ai, dua do tandukni; gijang do haduasi tanduk ai, tapi gijangan do na sada marimbang na sada nari, anjaha parpudi do sigijangan ai tubuh. (bd. 5:28; 7:5.) 8:3 Aku mengangkat mukaku dan melihat, tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu; tanduknya dua dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir.
8:4 Huidah do biri-biri tunggal ai mandugu dompak hasundutan, dompak utara pakon dangsina; seng dong binatang na tahan jongjong i lobeini, anjaha seng dong na boi paluahkon humbani kuasani; uhur-uhurni do ibahen, anjaha ipabanggal do dirini. 8:4 Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya; ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri.
8:5 Sanggah na hupardiatei ai, tonggor ma, roh ma sada hambing tunggal hun hasundutan mamontas sab tanoh on, seng pala dais neheini hu tanoh; adong do tanduk na matunggung iholang-kolang ni mata ni hambing tunggal ai. (bd. 7:6.) 8:5 Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat, yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah; dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya.
8:6 Das ma ia bani biri-biri tunggal sidua tanduk ai, na huidah jongjong itopi ni bah ai, jadi idorab ma ai marbois gogoh. 8:6 Ia datang pada domba jantan yang dua tanduknya dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat.
8:7 Huidah ma ia roh mandohori biri-biri tunggal ai, marah do ia hubani, gabe itanduk ma biri-biri tunggal ai anjaha iropukkon tandukni na dua ai; seng margogoh biri-biri tunggal ai mangimbangsi; itompaskon ma ia hu tanoh, anjaha ilotloti; anjaha sada pelang na boi paluahkon biri-biri tunggal ai humbani kuasani. 8:7 Aku melihatnya mendekati domba jantan itu; ia menggeram, lalu ditanduknya domba jantan itu, dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia; dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya.
8:8 Jadi lambin timbul ma hambing tunggal ai: tapi dob markuasa tumang ia, ponggol ma tandukni na banggal ai, anjaha gantih ni ai tubuh ma use ompat tanduk na matunggung dompak deisa na ompat ai. (bd. 7:6; 11:4.) 8:8 Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu, lalu pada tempatnya tumbuh empat tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit.
8:9 Jadi humbani sada tanduk ondi tubuh do sada tanduk na etek, na podas tumang marbanggal dompak dangsina, dompak hapoltakan ampa dompak tanoh na majenges ai. (bd. 7:8; 11:16; Ps. 106:24; Hes. 20:6.) 8:9 Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil, yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur dan ke arah Tanah Permai.
8:10 Lambin timbul do ai, pala do das hu bala na i langit, deba humbani bala ai ampa bintang-bintang ai isampakkon do hu tanoh, anjaha idogei-dogei ma sidea. 8:10 Ia menjadi besar, bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang, dijatuhkannya beberapa ke bumi, dan diinjak-injaknya.
8:11 Ipatimbul do dirini, pala das hubani Kopala ni bala ai; ibuat do hum-Bani galangan ari-ari ai, anjaha iparreong do ianan ni na mapansing ai. (bd. 11:31; Jos. 5:14.) 8:11 Bahkan terhadap Panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan dari pada-Nya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempat-Nya yang kudus dirobohkannya.
8:12 Gantih ni galangan ari-ari ai igalangkon do galangan hagigian; isampakkon do hasintongan hu tanoh, anjaha manjadi do sagala horja ni tanduk ai. 8:12 Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari, kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apa pun yang dibuatnya, semuanya berhasil.
8:13 Dob ai hubogei ma marsahap sada halak na pansing, anjaha nini sada halak na pansing na legan ma dompak na dob marsahap ai: Sadiha dokah on do pangungkabon pasal galangan ari-ari ai, pasal panlanggaron na parsedahon ai, ampa dokah ni ianan na mapansing ai iondoskon gabe silotlotan? 8:13 Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu: “Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak?”
8:14 Jadi nini ma mambalosi: Ai ma dua ribu tolu ratus ari; dob salpu pe ai ase mulak suang ianan na mapansing ai. 8:14 Maka ia menjawab: “Sampai lewat dua ribu tiga ratus petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar.”
8:15 Sanggah ahu, si Daniel, mangidah pangungkabon ai anjaha sihol uhurhu mangarusi ai, tonggor ma, jongjong ma i lobeihu sada, songon dalahi rupani. 8:15 Sedang aku, Daniel, melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku, yang rupanya seperti seorang laki-laki;
8:16 Anjaha hubogei ma sora ni jolma hun dipar ni bah Ulai ai, na dilo-dilo mangkatahon: Ale Gabriel, pajojor ma arti ni pangungkabon ai bani halak in! 8:16 dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru: “Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu!”
8:17 Jadi roh ma ia jongjong hu lambungku; sanggah na roh ia tarhirjat ma ahu lanjar manrogop hu tanoh. Tapi nini ma dompak ahu: Botoh ma, ale anak ni jolma, ia pangungkabon ai pasal ari parpudi do ai. (bd. 10:9; Hes. 1:28.) 8:17 Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang, terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup, lalu ia berkata kepadaku: “Pahamilah, anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa!”
8:18 Sanggah na marsahap ai ia hubangku, tompas ma ahu anjaha tarhatos, bohingku dompak tanoh; tapi ijamah ma ahu lanjar ipajongjong. 8:18 Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah; tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali.
8:19 Nini ma: Tonggor ma, hupatoguh ma bam, aha na sihol masa bani panorang pangujungi ni ringis ai, ai martuduh-tuduh dompak ari parpudi do pangungkabon ai. 8:19 Lalu berkatalah ia: “Kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman.
8:20 Ia biri-biri tunggal, na niidahmai, sidua tanduk ai, ai ma raja-raja ni Madai pakon Parsi. 8:20 Domba jantan yang kaulihat itu, dengan kedua tanduknya, ialah raja-raja orang Media dan Persia.
8:21 Anjaha hambing tunggal ai, ai ma harajaon Gorik, anjaha tanduk na banggal ai, na iholang-kolang ni matani na dua ai, ai ma raja na parlobei. 8:21 Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama.
8:22 Ia tanduk na maponggol ai, na tubuh use ompat tanduk manggantih ai, ai ma ompat harajaon na sihol tubuh, humbani bangsa ai, tapi seng songon gogoh ni na parlobei ai. 8:22 Dan bahwa tanduk itu patah dan pada tempatnya itu muncul empat buah, berarti: empat kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu.
8:23 Tapi marayak ujung ni panrajaion ni sidea ai, anggo tarlobih ma hajahaton ni sidea ai, timbul ma sada raja, parbohi na koras, na pandei marakal-akal. (bd. 11:21.) 8:23 Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu.
8:24 Timbul tumang do gogohni, tapi sedo humbani gogohni sandiri, anjaha jangin tumang do pansedaini; monang do ia bani sagala pambahenanni, iboiskon do jolma siparkuasa ampa halak na mapansing ai. 8:24 Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu, dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil; orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus.
8:25 Marhitei akal-akal manjadi do pangoto-otoion na ni ranggihonni ai, marsura-sura habanggalon do ia ibagas uhurni. Buei do halak parsedaonni na so pamotohan; jongjong do ia manlawan Raja ni sagala raja, tapi maropuk do ia, seng pala marhitei tangan ni jolma. (bd. 11:24.) 8:25 Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil; ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya; juga ia akan bangkit melawan Raja segala raja. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan.
8:26 Ia pangungkabon bodari sogod ai, na dob tinarsingatan ai, sintong ai; ponopkon ma pangungkabon ai, ai marhahonaan bani ari magira do ai. (bd. 10:14; 12:4; Hes. 12:27.) 8:26 Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau, sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh.”
8:27 Ia ahu, si Daniel, mandatei anjaha boritan do ahu piga-piga ari. Dob ai jongjong ma ahu, laho mangkorjahon horja ni raja ai. Tapi songgotan do ahu pasal pangungkabon ai, anjaha seng dong na boi patorangkon. 8:27 Maka aku, Daniel, lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya; kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya.
<< Daniel 7 Daniel 9 >>