Ayub 42

Minggu 18 Oktober 2020, 19 Dob Trinitas: Ambilan Job 42:7-17; Sibasaon Johannes 2:1-12
Tema: Manramotkon Budaya
Minggu 17 Maret 2019, Reminiscere: Ambilan Heber 4: 14-16; Sibasaon Job 42: 1-6
42:1 Dob ai nini si Job ma mambalosi Jahowa: 42:1 Maka jawab Ayub kepada TUHAN:
42:2 Sonari pe ase hubotoh marguru bamu do ganup, anjaha seng tarlanglangi sura-sura ni uhurmu age sada. (Ps. 135:5, 6; Jer. 32:17.) 42:2 “Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal.
42:3 Ise do in, na sihol pagolap uhur ni Naibata, marhitei hata na so marpanimbangon? Halani ai do ase husahapkon na so huarusi, pahara na gok halongangan bangku, na so hubotoh. (bd. 38:2; Ps. 40:6; 73:16; 131:1; Pod. 28:13; 1 Joh. 1:9.) 42:3 Firman-Mu: Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui.
42:4 Bogei, sihol marsahap do Ahu; adong do sihol sungkunonku bam, ase ho patorangkon bangku. (bd. 13:22; 38:3; 40:7.) 42:4 Firman-Mu: Dengarlah, maka Akulah yang akan berfirman; Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu Aku.
42:5 Domma namin hubogei barita pasal Ham, tapi anggo sonari matangku sandiri ma mangidah Ham. (bd. 38:1; Rom 1:19, 20.) 42:5 Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau.
42:6 Halani ai jora ma ahu, anjaha husolsoli do diringku hundul ibagas orbuk ampa abuan. (Mat. 11:21.) 42:6 Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu.”
42:7 Dobkonsi ihatahon Jahowa hata ai hubani si Job, nini Jahowa ma dompak si Elipas na hun Teman: Domma gajag ringishu dompak ho ampa dompak huan-huanmu sidua halak ai; ai lang sintong pangkatahonnima pasal Ahu, songon pangkatahon ni juak-juakku si Job ai. (bd. 1:8; 2:3; 16:21.) 42:7 Setelah TUHAN mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman TUHAN kepada Elifas, orang Téman: “Murka-Ku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang Aku seperti hamba-Ku Ayub.
42:8 Halani ai buat hanima ma pitu lombu jonggi ampa pitu biri-biri tunggal, anjaha laho ma hanima marayak juak-juakku si Job ai, anjaha galangkon hanima ma bannima galangan situtungon laho manguras dirinima, ase itonggohon juak-juakku si Job hanima, ai ra do Ahu manangihon tonggoni gabe seng honahononku be bannima domu hubani haotoon na binahennima ai, ai lang sintong pangkatahonnima pasal Ahu, songon pangkatahon ni juak-juakku si Job ai. (bd. 22:30; 1 Mus. 19:21; 20:7; 4 Mus. 23:1; Hes. 14:14.) 42:8 Oleh sebab itu, ambillah tujuh ekor lembu jantan dan tujuh ekor domba jantan dan pergilah kepada hamba-Ku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hamba-Ku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannyalah yang akan Kuterima, supaya Aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang Aku seperti hamba-Ku Ayub.”
42:9 Dob ai laho ma si Elipas na hun Teman pakon si Bildad na hun Sua pakon si Sopar na hun Naama, anjaha ibahen sidea ma romban hubani hata ni Jahowa na bani sidea; anjaha itangihon Jahowa do tonggo ni si Job ai. 42:9 Maka pergilah Elifas, orang Téman, Bildad, orang Suah, dan Zofar, orang Naama, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan TUHAN kepada mereka. Dan TUHAN menerima permintaan Ayub.
42:10 Dob ai ipasuang Jahowa ma hadoharon ni si Job, sanggah na martonggo ai ia mangapiti huan-huanni ai, anjaha dua lompit ma ganda ipasuang Naibata hubani si Job sagala na dong bani hinan. (bd. 7:12; 8:7; 13:27.) 42:10 Lalu TUHAN memulihkan keadaan Ayub, setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan TUHAN memberikan kepada Ayub dua kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu.
42:11 Dob ai roh bei ma sagala saninani, botouni ampa haganup na manandasi hinan, lanjar mangan rapkonsi ibagas rumahni; ipataridahkon sidea ma banggal ni uhur ni sidea bani, anjaha iapoh sidea ma ia pasal haganup hinamagou na pinasogop ni Jahowa bani; anjaha ganup sidea mambere bani sada duit kesita ampa sada bei tintin omas. (bd. 19:13-19; 1 Mus. 24:22; 33:19; 2 Mus. 32:3; Jos. 24:32; Luk. 14:1.) 42:11 Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berdukacita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan TUHAN kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang satu kesita dan sebuah cincin emas.
42:12 Dob ai ipasu-pasu Jahowa ma si Job lobih humbani mungkahni hinan, gabe adong ma bani sapuluh ompat ribu biri-biri, onom ribu unta, saribu pasang horbou ampa saribu halodeni boru-boru. (ay. 10; bd. 1:3; Hes. 36:11.) 42:12 TUHAN memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih dari pada dalam hidupnya yang dahulu; ia mendapat empat belas ribu ekor kambing domba, dan enam ribu unta, seribu pasang lembu, dan seribu ekor keledai betina.
42:13 Tubuh ma use pitu anakni ampa tolu boruni. 42:13 Ia juga mendapat tujuh orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan;
42:14 Goran ni boruni sikahanan ai ma si Jemima, goran ni paidua si Kesia, goran ni paitolu si Kerenhapuk. 42:14 dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia dan yang ketiga Kerenhapukh.
42:15 Bani sab nagori ai, seng dong jumpah naboru songon hinajenges ni boru ni si Job ai; ibere si Job do parbagianan bani sidea songon na bani botou ni sidea. (4 Mus. 27:9-11.) 42:15 Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki.
42:16 Dob ai manggoluh ope si Job ai saratus ompat puluh tahun nari; sompat ope iidah anakni ampa pahompuni ompat sundut. (1 Mus. 50:23; Ps. 128:6.) 42:16 Sesudah itu Ayub masih hidup seratus empat puluh tahun lamanya; ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat.
42:17 Dob ai matei sayur matua ma si Job dob sombuh iahap bani hagoluhan on. (1 Mus. 25:8; 35:29.) 42:17 Maka matilah Ayub, tua dan lanjut umur.
<< Ayub 41 Mazmur 1 >>