2 Raja-raja 5

Minggu 11 Agustus 2019, VIII Dob Trinitas: Sibasaon,  2 Raja-raja 5:8-14; Ambilan,  Mateus 8:23-27
5:1 Ia si Naeman, pambobai ni bala ni raja ni halak Aram, halak na sangap do ia ilobei ni tuanni anjaha marmulia tumang, ai itumpakkon Jahowa do hamonangan bani halak Aram, marhiteihonsi. Sada puanglima na tarmurmur do ia, tapi gadamon do ia. (bd. 7:3; 8:7; Luk. 4:27.) 5:1 Naaman, panglima raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia TUHAN telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta.
5:2 Sahali sanggah laho halak Aram marrampas, iboan sidea ma sahalak naboru na etek-etek hun tanoh Israel, gabe ibahen ma ia suruh-suruhan ni parinangon ni si Naeman. (bd. 6:23; 2 Sam. 3:22.) 5:2 Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada isteri Naaman.
5:3 Nini naboru ai ma hubani parinangon ni tuanni ai: Ambit ilambung ni nabi na i Samaria ai tuannami, sai na malum do bahenonni gadam ai. (bd. 2:25.) 5:3 Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya: “Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya.”
5:4 Dob ai roh ma si Naeman patugahkon barita ai hubani tuanni, nini ma: Sonon do hata ni naboru na hun tanoh Israel ai. 5:4 Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya: “Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu.”
5:5 Jadi nini raja Aram ai ma: Antong bingkat ma ham, hutongos pe sada surat hubani raja Israel. Dob ai bingkat ma ia, iboan ma sapuluh talenta pirak pakon onom ribu sekel omas ampa sapuluh baju na marharga. (Panguh. 14:12.) 5:5 Maka jawab raja Aram: “Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada raja Israel.” Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan sepuluh talenta perak dan enam ribu syikal emas dan sepuluh potong pakaian.
5:6 Dob ai ipadas ma surat ai bani raja Israel, sonon do hatani: Anggo das ma surat on bamu, botoh ham ma, na husuruh do marayak ham si Naeman juak-juakkon, ase pamalumonmu ia humbani gadamni. (bd. 3:1; 10:2.) 5:6 Ia menyampaikan surat itu kepada raja Israel, yang berbunyi: “Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya, bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya.”
5:7 Jadi dob ibasa raja Israel surat ai, irigati ma pakeianni anjaha nini ma: Ai Naibata ahu, na boi pamateihon atap pagoluhkon, ase ihatahon raja ai ahu pamalumhon halak on humbani gadamni? Halani ai botoh anjaha tonggor nasiam ma, na mangindahi paringoran do ia humbangku. (1 Mus. 30:2; 5 Mus. 32:39; 1 Raj. 20:7; 2 Sam. 13:31.) 5:7 Segera sesudah raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata: “Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku.”
5:8 Tapi dob ibogei si Elisa, halak ni Naibata, na dob irigati raja ni Israel pakeianni, isuruh ma suruhanni hubani raja ai mangkatahon: Mase irigati ham pakeianmu? Mahua roh ma namin ia hubangku, ase ibotoh na adong do sada nabi i Israel. (bd. 6:12; Hes. 2:5.) 5:8 Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya: “Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel.”
5:9 Jadi roh ma si Naeman rap pakon hudani ampa garetani, anjaha marsaran ma ia ilobei ni labah ni si Elisa. 5:9 Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa.
5:10 Dob ai isuruh si Elisa ma suruhanni mangkatahon hubani: Laho ma ham maridi pitu hali i bah Jordan, ase suang dagingmu anjaha pansing ham. 5:10 Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan: “Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir.”
5:11 Jadi marringis ma si Naeman, misir ma ia anjaha nini ma: Tonggor ma, huagan do luar ia manjumpahkon ahu anjaha jongjong lanjar idilo goran ni Jahowa Naibatani, anjaha iawas-awaskon tanganni bani naborit on gabe malum gadam on. 5:11 Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata: “Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang ke luar dan berdiri memanggil nama TUHAN, Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku!
5:12 Ai lang dearan do bah Abana pakon Parpar na i Damaskus ase haganup bah na i Israel? Ai lang tarbahen ahu maridi ijai ase pansing ahu? Jadi marhusor ma ia lanjar laho ibagas ringis. 5:12 Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?” Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati.
5:13 Roh ma juak-juakni mandohorisi anjaha nini ma: Bapa, ambit ihatahon nabi ai ham mangkorjahon atap aha na borat, ai seng bahenonmu do ai? Samintolah ai ma na hinatahonni ai bamu: Maridi ma ham, ase pansing ham! 5:13 Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya: “Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu: Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.”
5:14 Jadi tuad ma ia, anjaha isornopkon ma dirini pitu hali hubagas Jordan, romban hubani hata ni halak ni Naibata ai, gabe suang ma dagingni songon daging ni dakdanak na etek-etek, anjaha pansing ma ia. (Job 33:25; Luk. 4:27.) 5:14 Maka turunlah ia membenamkan dirinya tujuh kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir.
5:15 Dob ai mulak ma ia hubani halak ni Naibata ai, pakon ganup juak-juakni; daskonsi ia jongjong ma ia i lobeini, anjaha nini ma: Tonggor ma, sonari ma hubotoh, na so adong Naibata i sab tanoh on, sobali i Israel. On pe, jalo ham ma sibere-bere on humbani juak-juakmu on. (ay. 5; 1 Mus. 33:11; 1 Sam. 25:27; 30:26.) 5:15 Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata: “Sekarang aku tahu, bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini!”
5:16 Tapi nini ma: Songon sintongni manggoluh Jahowa, anjaha ahu jongjong marugas i lobeini, seng ra ahu manjalo atap aha pe. Ielek-elek ma ia ase ijalo ai, tapi manjua do ia. (bd. 3:13.) 5:16 Tetapi Elisa menjawab: “Demi TUHAN yang hidup, yang di hadapan-Nya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa.” Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak.
5:17 Dob ai nini si Naeman ma: Anggo lang, mahua nabere ma bani juak-juakmu on tanoh boratan dua halode, ai seng ra be jabolonmu on hulobeian on manggalangkon galangan sisayaton hubani naibata na legan, sobali hubani Jahowa. (2 Mus. 20:24; 1 Raj. 18:38.) 5:17 Akhirnya berkatalah Naaman: “Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada allah lain kecuali kepada TUHAN.
5:18 Pitah ibagas pahara on, sai marpangulaki ma uhur ni Jahowa mangidah juak-juakmu on: Anggo masuk tuanku hu rumah ni Rimon laho marsombah ijai, anjaha ipatatangkon dirini hubani tanganku, anjaha manrogop pakon ahu i rumah ni Rimon, sai marpangulaki ma uhur ni Jahowa mangidah juak-juakmu on ibagas pahara on. (bd. 7:2, 17.) 5:18 Dan kiranya TUHAN mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut: Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya TUHAN mengampuni hambamu ini dalam hal itu.”
5:19 Dob ai nini si Elisa ma hubani: Laho ma ham ibagas damei! Tapi dob misir ia, tar daoh ma otik, (1 Mus. 35:16.) 5:19 Maka berkatalah Elisa kepadanya: “Pergilah dengan selamat!” Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh dari padanya,
5:20 nini si Gehasi, suruh-suruhan ni si Elisa, halak ni Naibata ai ma ibagas uhurni: Tonggor ma, ihaholongi tuanku si Elisa do si Naeman halak Aram ai, marhitei na so jinaloni ai humbani aha na binoanni ai. Songon sintong ni manggoluh Jahowa, huayaki ma ia, ase hujalo humbani otik. (ay. 16.) 5:20 berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah: “Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi TUHAN yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu dari padanya.”
5:21 Jadi iayaki si Gehasi ma si Naeman. Dob iidah si Naeman halak na mangayakisi ai, turun ma ia humbani garetani manjumpahkonsi, lanjar nini ma: Naha damei do? 5:21 Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata: “Selamat!”
5:22 Nini ma mambalosi: Damei do! Na isuruh tuanku do ahu mangkatahon bamu: Tonggor ma, na roh do tongkin on hubangku dua anak garama, susian ni nabi hun dolog Efraim; mahua bere ham ma bani sidea sada talenta pirak pakon dua lambar pakeian na marharga. (ay. 5.) 5:22 Jawabnya: “Selamat! Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan: Baru saja datang kepadaku dua orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan dua potong pakaian.”
5:23 Nini si Naeman ma: Anggo dear uhurmu, na ma dua talenta. Sai ielek-elek do ia; dob ai inahkon ma dua talenta pirak hubagas dua ranjut-ranjut pakon dua lambar pakeian na marharga, anjaha ibere ma ai boanon ni dua juak-juakni, jadi iusung sidea ma ai ilobei ni si Gehasi. 5:23 Naaman berkata: “Silakan, ambillah dua talenta.” Naaman mendesak dia, dan membungkus dua talenta perak dalam dua pundi-pundi dan dua potong pakaian, lalu memberikannya kepada dua bujangnya; mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi.
5:24 Jadi dob das ia hu buntu-buntu ai, ibuat ma ai humbani sidea, anjaha inahkon ma ai hubagas sada rumah; isuruh ma halak ai mulak, jadi laho ma sidea. 5:24 Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka.
5:25 Dob ai masuk ma si Gehasi, anjaha jongjong ilobei ni tuanni, jadi nini si Elisa ma hubani: Roh hunja ho Gehasi? Nini ma mambalosi: Roh hunja pe lang. 5:25 Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya: “Dari mana, Gehazi?” Jawabnya: “Hambamu ini tidak pergi ke mana-mana!”
5:26 Tapi nini ma hubani: Ai lang rap pakon ho do ahu ibagas tonduy sanggah na tuad ai halak ai humbani garetani ai laho manjumpahkon ho? Ari panjaloonkon duit pakon hiou ma on gakni, nini uhurmu, laho mamboli pohon jetun, pohon anggur atap biri-biri, lombu atap jabolon dalahi ampa jabolon naboru? 5:26 Tetapi kata Elisa kepadanya: “Bukankah hatiku ikut pergi, ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang, engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan,
5:27 Halani ai longkot hubam pakon hubani ginomparmu ma gadam ni si Naeman ronsi sadokah ni dokahni. Dob ai luar ma si Gehasi hun lobeini, domma gadamon lopak songon salju. (4 Mus. 12:10; 2 Sam. 3:29.) 5:27 tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya.” Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju.
<< 2 Raja-raja 4 2 Raja-raja 6 >>