Matius 8

8:1 Sanggah tuad Jesus hun dolog ai, buei do halak na mangirikkonsi. 8:1 Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia.
8:2 Jadi roh ma sada halak na gadamon marsombah hu-Bani, nini ma: Tuhan, anggo ra Ham, tarpasusi Ham do ahu! 8:2 Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepada-Nya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata: “Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku.”
8:3 Jadi isurdukkon Jesus ma tanganni, ijamah ma ia lanjar nini ma: Ra do Ahu, susi ma ham! Jadi mintor malum ma gadamni ai. 8:3 Lalu Yesus mengulurkan tangan-Nya, menjamah orang itu dan berkata: “Aku mau, jadilah engkau tahir.” Seketika itu juga tahirlah orang itu dari pada kustanya.
8:4 Dob ai ihatahon Jesus ma hubani: Jaga, ulang patugah ham age bani ise. Tapi laho ma, patidak ham ma dirimu bani malim, anjaha boan ham ma galangan, songon na niaturhon ni si Musa, gabe hasaksian bani sidea. (bd. 9:30; 2 Mus. 14:2; Mrk. 7:36; Luk. 17:14.) 8:4 Lalu Yesus berkata kepadanya: “Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapa pun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka.”
8:5 Dob masuk Jesus hu huta Kapernaum, roh ma hubaNi sahalak kopala ni tentera mangelek-eleksi, nini ma: 8:5 Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepada-Nya:
8:6 Tuhan, tibal-tibal do i rumahku juak-juakku, oyangon do ia, borit do iahap. 8:6 “Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita.”
8:7 Nini Jesus ma mambalosisi: Roh pe Ahu pamalumhonsi. 8:7 Yesus berkata kepadanya: “Aku akan datang menyembuhkannya.”
8:8 Dob ai nini kopala ni tentera ai ma mambalosi: Tuhan, seng talup ahu, roh Ham masuk hu rumahku; sangkababah hata gelah hatahon Ham, jadi malum ma juak-juakkai. 8:8 Tetapi jawab perwira itu kepada-Nya: “Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh.
8:9 Gari ahu, jolma na i toruh ni parentah, anjaha na mamarentah tentara homa, anggo huhatahon bani sada halak: “Laho”, jadi laho ma ia; bani halak na legan “Roh”, jadi roh do ia; sonai homa bani juak-juakku “Horjahon on”, jadi ihorjahon do ai. 8:9 Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu: Pergi!, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi: Datang!, maka ia datang, ataupun kepada hambaku: Kerjakanlah ini!, maka ia mengerjakannya.”
8:10 Manangar ai, longang ma Jesus, jadi nini ma bani halak na mangirikkonsi ai: Na sintong do hatangkon bani nasiam: Gari bani halak Israel seng jumpah Ahu haporsayaon na sonin. (bd. 15:28.) 8:10 Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah Ia dan berkata kepada mereka yang mengikuti-Nya: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah Aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel.
8:11 Tapi huhatahon ma bani nasiam: Buei do halak na roh magira hun hapoltakan pakon hun hasundutan gabe hasoman sapanganan ni si Abraham, si Isak ampa si Jakob ibagas harajaon nagori atas ai. (Jes. 49:12; Luk. 13:28, 29.) 8:11 Aku berkata kepadamu: Banyak orang akan datang dari Timur dan Barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam Kerajaan Sorga,
8:12 Tapi anggo anak ni harajaon in hinan, siusiron do in bani na golap marimpot-impot; ijai ma masa partangison ampa na patungos-ngoson. (bd. 22:13; 24:51; 25:30.) 8:12 sedangkan anak-anak Kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi.”
8:13 Dob ai ihatahon Jesus ma hubani kopala ni tentera ai: Laho ma ham, jumpah ham ma domu hubani haporsayaonmu ai! Jadi malum ma juak-juak ai bani panorang ai. (bd. 9:29; 15:28.) 8:13 Lalu Yesus berkata kepada perwira itu: “Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya.” Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya.
8:14 Dob masuk Jesus hu rumah ni si Petrus, iidah ma tibal anturang ni si Petrus, pane-paneon. (1 Kor. 9:5.) 8:14 Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam.
8:15 Jadi ijamah ma tanganni, lanjar laho ma pane-pane ai humbani. Hundul ma ia, anjaha iidangi ma Ia. 8:15 Maka dipegang-Nya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani Dia.
8:16 Dob golap ari, roh ma halak mamboan hu-Bani buei halak na setanon. Iusir ma setan-setan ai marhitei hatani, anjaha ipamalum ma sagala na boritan, 8:16 Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit.
8:17 ase jumpah na hinatahon ni nabi Jesayas, na mangkatahon: Ia do mangusung hasombuhonta anjaha iporsan do naboritta. (Jes. 53:4, 5; 1 Ptr. 2:24.) 8:17 Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi Yesaya: “Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita.”
8:18 Sanggah iidah Jesus roh halak na mabuei manginggotisi, ihatahon ma hubani susianni ai, ase laho sidea mandipar. (Mrk. 4:35.) 8:18 Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilingi-Nya, Ia menyuruh bertolak ke seberang.
8:19 Jadi roh ma sahalak sibotoh surat hu-Bani, nini ma: Guru, sihol do ihutkononku Ham, atap huja pe Ham laho! 8:19 Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepada-Nya: “Guru, aku akan mengikut Engkau, ke mana saja Engkau pergi.”
8:20 Nini Jesus ma dompaksi: Na marliang do sorigala, anjaha na marasar do manuk-manuk na i awang-awang, tapi anggo Anak ni jolma in, seng dong Bani hatibalan ni uluni. (2 Kor. 8:9.) 8:20 Yesus berkata kepadanya: “Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala-Nya.”
8:21 Sada halak na legan humbani susianNi ai mangkatahon hu-Bani: Ham Tuhan, lopas Ham lobei laho ahu mananom bapangku! 8:21 Seorang lain, yaitu salah seorang murid-Nya, berkata kepada-Nya: “Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku.”
8:22 Tapi nini Jesus ma dompaksi: Ahu ma ihutkon! Paturut ma na matei in mananom na mateini! 8:22 Tetapi Yesus berkata kepadanya: “Ikutlah Aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka.”
8:23 Dob ai masuk ma Jesus hubagas parau, jadi iihutkon susianNi ma Ia. 8:23 Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-murid-Nya pun mengikuti-Nya.
8:24 Jadi roh ma haba-haba na doras i tao ai, pala isangkobi gilumbang parau ai, tapi tarpodom do anggo Ia. 8:24 Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur.
8:25 Jadi roh ma sidea mamuhoiSi, nini sidea ma: Tuhan, urupi, harom ma hita! 8:25 Maka datanglah murid-murid-Nya membangunkan Dia, katanya: “Tuhan, tolonglah, kita binasa.”
8:26 Ihatahon Jesus ma hubani sidea: Mase mabiar hanima? Otikni in haporsayaonnima! Jadi jongjong ma Ia, ihata ma logou pakon tao ai, gabe minop tumang ma. (bd. 14:31; 16:8.) 8:26 Ia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?” Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali.
8:27 Longang bei do jolma ai, nini: Ise do halak on, ase logou ampa tao pe mambalosi parentahni? 8:27 Dan heranlah orang-orang itu, katanya: “Orang apakah Dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepada-Nya?”
8:28 Dob das Ia i dipar, i tanoh ni halak Gadara, roh ma hun tanoman dua halak na setanon manjumpahkonsi. Jangin tumang do sidea, pala seng tarbontas atap ise dalan ai. 8:28 Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu.
8:29 Tonggor ma, mardilo-dilo do sidea mangkatahon: Mangaha Ham roh bennami, Ham Anak ni Naibata? Roh do Ham hape manunsahi hanami bani na so panorangni ope! (Luk. 4:41; 2 Ptr. 2:4.) 8:29 Dan mereka itu pun berteriak, katanya: “Apa urusan-Mu dengan kami, hai Anak Allah? Adakah Engkau ke mari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?”
8:30 Seng pala daoh humbani sidea adong do sahulanan bolon babuy manggagati. 8:30 Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan.
8:31 Jadi ipindo setan-setan ai ma hum-Bani: Anngo na maningon do usironmu hanami, suruh Ham ma hanami masuk hubagas babuy na sahulanan ai. 8:31 Maka setan-setan itu meminta kepada-Nya, katanya: “Jika Engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu.”
8:32 Nini Jesus ma hubani sidea: Misir ma! Jadi luar ma sidea, imasuki ma babuy ai. Anjaha tonggor ma, mardabuhan ma babuy na sahulanan ai hun salansah ai hubagas tao ai, gabe mogap ibagas bah ai. 8:32 Yesus berkata kepada mereka: “Pergilah!” Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air.
8:33 Jadi maporus ma siparmahan babuy ai, anjaha dob das sidea i huta, ibaritahon sidea ma haganup, sonai homa na masa bani na setanon ai. 8:33 Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan setibanya di kota, diceriterakannyalah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu.
8:34 Anjaha tonggor ma, kaluar ma haganup parhuta ai manjumpahkon Jesus. Dob pajumpah, ipindohon sidea ma hu-Bani, ase misir Ia hun tanoh ni sidea. 8:34 Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak, supaya Ia meninggalkan daerah mereka.
 << Matius 7  Matius 9 >>