2 Raja-raja 6

6:1 Dob ai nini susian ni nabi-nabi ai ma hubani si Elisa: Tonggor ma, ianannami na ilobeimu on, mapusoktu do in bannami. (bd. 2:3; 4:38.) 6:1 Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa: “Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami.
6:2 Lopas ham ma hanami laho hu bah Jordan sihol mangalop tiang sada bei hunjai, anjaha lopas ham ma hanami padearhon ianan bannami. Jadi nini ma mambalosi: Laho ma nasiam! 6:2 Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami.” Jawab Elisa: “Pergilah!”
6:3 Dob ai nini sada halak ma: Mahua dihut ma ham laho rap pakon juak-juakmu on. Nini ma mambalosi: Dihut pe ahu. 6:3 Lalu berkatalah seorang: “Silakan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini.” Jawabnya: “Baik aku akan ikut.”
6:4 Jadi laho ma ia rap pakon sidea. Daskonsi sidea hu Jordan, iroboh sidea ma hayu. 6:4 Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon.
6:5 Sanggah manroboh hayu sahalak humbani sidea, madabuh ma mata ni tangkei ai hubagas bah, gabe mandoruhi ma ia, nini ma: Ham tuannami! Na pininjam do ai. 6:5 Dan terjadilah, ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia: “Wahai tuanku! Itu barang pinjaman!”
6:6 Tapi nini halak ni Naibata ai ma: Huja do ai madabuh? Dob ai ipatuduhkon ma ianan ai bani, iponggol ma sada hayu anjaha igijingkon ma ai hujai gabe mumbang ma bosi ai. 6:6 Tetapi berkatalah abdi Allah: “Ke mana jatuhnya?” Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya.
6:7 Dob ai nini ma: Buat ma ai! Jadi idurdurhon ma tanganni laho mambuat ai. 6:7 Lalu katanya: “Ambillah.” Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya.
6:8 Bani na sahali sanggah marporang raja ni halak Aram pakon Israel, marriah ma ia pakon juak-juakni, nini ma: Bani ianan ai atap na ijai ai ma nasiam manggompangi sidea. (1 Raj. 20:1; 22:1.) 6:8 Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya: “Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang.”
6:9 Tapi isuruh halak ni Naibata ai ma na palumbahon raja ni Israel, nini ma: Jaga ulang montas ham humbani ianan ai, ai ijai do halak Aram manggompangi. 6:9 Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada raja Israel mengatakan: “Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana.”
6:10 Dob ai isuruh raja ni Israel ma balani bani ianan, na nilumbahon ni halak ni Naibata ai bani. Sonai ma parlumbani bani, gabe maluah ia ijai, seng pitah sahali barang dua hali tumang. 6:10 Sebab itu raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja.
6:11 Jadi manggila ma raja ni Aram halani ai; idilo ma juak-juakni anjaha nini ma hubani sidea: Seng ra nasiam patugahkon hubangku, atap ise humbanta on na hampit raja Israel? 6:11 Lalu mengamuklah hati raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka: “Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada raja Israel?”
6:12 Dob ai nini sahalak humbani juak-juakni ai ma mambalosi: Seng dong tuannami anjaha rajanami; tapi si Elisa, nabi na i Israel ai do na patugahkon hubani raja ni Israel ganup hata na hinatahonmu ibagas kamar podomanmu. (bd. 5:8; Luk. 12:3.) 6:12 Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya: “Tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu.”
6:13 Nini raja ai ma: Laho anjaha pindahi nasiam ma, barang ija do ia, ase husuruh halak na manangkapsi. Dong ma halak na patugahkon bani: Tonggor ma, i Dotan do ia. (1 Mus. 37:17.) 6:13 Berkatalah raja: “Pergilah melihat, di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia.” Lalu diberitahukanlah kepadanya: “Dia ada di Dotan.”
6:14 Dob ai ipabingkat raja ai ma hujai huda, gareta pakon buei bala. Daskonsi sidea bornginni ai, iinggoti sidea ma huta ai. 6:14 Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu.
6:15 Jadi sanggah na puho girah sogod parhorja ni halak ni Naibata ai laho hu darat namin, tonggor ma, iinggoti buei bala marhasoman huda pakon gareta do huta ai. Nini juak-juakni ai ma hubani: Ham tuannami, aha ma sibahenonnami? (bd. 5:20; 8:4.) 6:15 Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi ke luar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya: “Celaka tuanku! Apakah yang akan kita perbuat?”
6:16 Tapi nini ma: Ulang ho mabiar, ai bueinan do na mangkasomani hita humbani na mangkasomani sidea. (1 Mus. 14:9; 2 Kron. 32:7; Ps. 3:7; 27:3.) 6:16 Jawabnya: “Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita dari pada yang menyertai mereka.”
6:17 Dob ai martonggo ma si Elisa, nini ma: Ham Jahowa, sai patonggor ma mata ni juak-juakkon, ase torang marpangidah. Jadi ipatonggor Jahowa ma mata ni juak-juak ai, gabe iidah ma, gok do dolog ai bani huda ampa gareta apuy inggot si Elisa. (bd. 2:11; 1 Mus. 32:3; 4 Mus. 22:31.) 6:17 Lalu berdoalah Elisa: “Ya TUHAN: Bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat.” Maka TUHAN membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa.
6:18 Jadi sanggah tuad sidea manjumpahkonsi, martonggo ma si Elisa hubani Jahowa, nini ma: Bahen ham ma pitung mata ni bangsa on! Jadi pitung ma mata ni sidea ibahen Jahowa, romban hubani hata ni si Elisa. (1 Mus. 19:11.) 6:18 Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada TUHAN: “Butakanlah kiranya mata orang-orang ini.” Maka dibutakan-Nyalah mata mereka, sesuai dengan doa Elisa.
6:19 Dob ai nini si Elisa ma hubani sidea: Seng on dalan ai, anjaha seng in huta ai, irikkon nasiam ma ahu, ase huarahkon nasiam hubani halak na pinindahan nasiam ai. Jadi iarahkon ma sidea hu huta Samaria. 6:19 Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka: “Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari.” Lalu diantarkannya mereka ke Samaria.
6:20 Dob das sidea hu Samaria, nini si Elisa ma: Ham Jahowa, buha Ham ma mata ni halak on, ase marpangidah ma sidea; anjaha tonggor ma, itongah-tongah ni Samaria do sidea. 6:20 Segera sesudah mereka sampai ke Samaria berkatalah Elisa: “Ya TUHAN, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat.” Lalu TUHAN membuka mata mereka, sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria.
6:21 Dob iidah raja ni Israel sidea, nini ma hubani si Elisa: Hubunuh ma sidea, bapa? (bd. 8:9; Panguh. 17:10.) 6:21 Lalu bertanyalah raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka: “Kubunuhkah mereka, bapak?”
6:22 Nini ma mambalosi: Seng bulih bunuhonmu sidea. Mintor bunuhonmu ma halak na tinabanmu marhitei podangmu barang panahmu? Pasirsir ham ma ruti pakon bah bani sidea, ase mangan anjaha minum sidea, ase mulak sidea hubani tuan ni sidea. (2 Kron. 28:15; Pod. 25:21.) 6:22 Tetapi jawabnya: “Jangan! Biasakah kaubunuh yang kautawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka.”
6:23 Dob ai ipasirsir raja ai ma bani sidea parpanganon banggal; anjaha dob mangan pakon minum sidea, isuruh ma sidea mulak hubani tuan ni sidea. Olat ni ai seng roh be halak Aram marrampok hu tanoh Israel. (bd. 5:2; 13:20.) 6:23 Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel.
6:24 Ipudi ni na masa ai ipatumpu si Benhadad, raja ni Aram ma ganup balani; tangkog ma ia, anjaha ihubu ma Samaria. (1 Raj. 20:1.) 6:24 Sesudah itu Benhadad, raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria.
6:25 Jadi masa ma lohei maningting i Samaria, sanggah pangkubuon ai, gabe marharga ma sada ulu ni halode ualuh puluh sekel pirak, anjaha saparompat tumba indahan ni kuhuy lima puluh sekel pirak. (1 Raj. 18:2.) 6:25 Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga delapan puluh syikal perak dan seperempat kab tahi merpati berharga lima syikal perak.
6:26 Jadi sanggah mardalan-dalan sahali raja ni Israel iatas tembok, doruh-doruh ma sahalak naboru hubani raja ai, nini ma: Urupi ham ma ahu, rajanami. (bd. 8:3; 2 Sam. 14:4; 1 Raj. 20:39.) 6:26 Suatu kali ketika raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja, sambil berseru: “Tolonglah, ya tuanku raja!”
6:27 Tapi nini ma mambalosi: Anggo seng Jahowa mangurupi ham, hunja ma tarbahen ahu mangurupi ham? Hun pardogeian barang hun pangilangan anggur? (Ps. 146:3.) 6:27 Jawabnya: “Jika TUHAN tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?”
6:28 Ambah ni ai isungkun raja ai ma ia: Aha bamu? Nini ma mambalosi: Nini naboru ai do bangku: Bere ma anakmin, ase rap pangan hita sadari on, patar pangan hita pe anakku. (3 Mus. 26:29; 5 Mus. 28:53, 57.) 6:28 Kemudian bertanyalah raja kepadanya: “Ada apa?” Jawab perempuan itu: “Perempuan ini berkata kepadaku: Berilah anakmu laki-laki, supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki.
6:29 Halani ai ilompah hanami ma anakku, anjaha ipangan hanami ma ia. Patarni ai ningku ma hubani: Bere ma anakmin, ase pangan hita! Tapi iponopkon do anakni ai. 6:29 Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya: Berilah anakmu, supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya.”
6:30 Jadi dob ibogei raja ai hata ni naboru ai, irigati ma pakeianni, sanggah na mardalan-dalan ia iatas tembok ai. Iidah bangsa ai ma, adong do hape pakeian guni bani angkulani hampit bagas. (bd. 5:7; 1 Raj. 21:27.) 6:30 Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannyalah pakaiannya; dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak, bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya.
6:31 Anjaha nini ma: Maningon sonai ma bahenon ni Naibata hubangku anjaha lobih ope, anggo totap ope ulu ni si Elisa, anak ni si Safat, bani abarani sadari on. (1 Raj. 19:2.) 6:31 Lalu berkatalah raja: “Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih dari pada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini.”
6:32 Tapi hundul-hundul do si Elisa ibagas rumahni, anjaha partua-partua ai hundul i lambungni. Jadi isuruh raja ai ma sada halak hun lambungni marayaksi. Tapi sanggah seng das ope suruhan ai hubani si Elisa, domma ihatahon hinan hubani partua-partua ai. Seng ibotoh nasiam, na dob sinuruh ni pamunuh ai do suruhanni laho manampul ulungku? On pe anggo roh suruhan ai, oruk nasiam ma labah in, anjaha onjar nasiam ma ia mulak bani labah in. Ai lang domma tarbogei gurojob ni nahei ni tuanni hun pudini? 6:32 Adapun Elisa, duduk-duduk di rumahnya, dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahuluinya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu: “Tahukah kamu, bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya?”
6:33 Sanggah na marsahapi ai ope suruhan ai pakon sidea, tonggor ma, roh ma homa raja ai tuad hubani, anjaha nini ma: Tonggor ma, marharorohan hubani Jahowa do hamagouan on! Benaha be marnalom ni uhur ahu bani Jahowa? (Job 21:15; Ams. 3:6; Mat. 3:14.) 6:33 Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya: “Sesungguhnya, malapetaka ini adalah dari pada TUHAN. Mengapakah aku berharap kepada TUHAN lagi?”
<< 2 Raja-raja 5 2 Raja-raja 7 >>