Zepanya 2

Minggu 29 Maret 2020, Judika: Sibasaon Sepanya 2: 1-3; Ambilan 2 Petrus 1: 1-9
2:1 Roh ma nasiam martumpu anjaha bahen nasiam ma partumpuan, ham bangsa na so mambotoh na maila, 2:1 Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh,
2:2 paima hona usir nasiam songon dogdog na hinabangkon, paima sogop bani nasiam ari panringison ni Jahowa. (Job 21:18; Ps. 1:4; 35:5.) 2:2 sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka TUHAN yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan TUHAN.
2:3 Pindahi nasiam ma Jahowa, nasiam ganup na toruh maruhur i tanoh on, nasiam na mangkorjahon parentahni; pindahi nasiam ma hapintoron, pindahi ma toruh ni uhur, andohar iondingi nasiam bani ari panringison ni Jahowa. (Joel 2:14; Ams. 5:15; Joh. 3:9.) 2:3 Carilah TUHAN, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya; carilah keadilan, carilah kerendahan hati; mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan TUHAN.
2:4 Ai maningon tarulang do Gasa, anjaha Askalon gabe halimisan. Maningon usiron ni halak do par-Asdod sanggah tongah ari, anjaha iurati ia Ekron. (Jer. 47:4.) 2:4 Sebab Gaza akan ditinggalkan orang dan Askelon akan menjadi sunyi; Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari dan Ekron akan dibongkar-bangkirkan.
2:5 Magou ma hanima na marianan i tanoh na martopihon laut, hanima bangsa Kereta. Mangonai ma hata ni Jahowa bam, ale Kanaan, tanoh ni halak Palistim; agouhononku ma ho, ase ulang be dong na mangindahi ho. (1 Sam. 30:14; Jer. 47.) 2:5 Celakalah kamu penduduk Daerah Tepi Laut, kamu bangsa Kreti! Terhadap kamulah firman TUHAN ini: Hai Kanaan, tanah orang Filistin! Aku akan membinasakan engkau, sehingga tidak ada lagi pendudukmu.
2:6 Gabe sampalan ma tanoh na martopihon laut, parmahanan bani parmahan ampa harang bani hulanan ni biri-biri. 2:6 Daerah Tepi Laut akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala dan kandang berpagar bagi kambing domba.
2:7 Jadi sima-sima ni bangsa Juda ma simada tanoh ai, sidea ma marmahan ijai, anjaha i rumah na i Askalon sidea marsaran bodari. Ai anjaha pasuangonni do haadongon ni sidea. (bd. 3:20.) 2:7 Daerah Pinggir Laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. Mereka akan merumput di sana dan berbaring di rumah-rumah Askelon pada malam hari; sebab TUHAN, Allah mereka, akan memperhatikan mereka dan akan memulihkan keadaan mereka.
2:8 Domma hubogei pangapasion ni Moab ampa panrisaon ni halak Ammon, sonaha pangapasi ni sidea bani bangsangku, anjaha mangenjeng sidea pasal tanoh ni sidea. (Jer. 48; 49:1; Hes. 25:6, 8.) 2:8 “Aku telah mendengar pencelaan dari pihak Moab dan kata-kata nista dari pihak bani Amon, bagaimana mereka mencela umat-Ku dan membesarkan dirinya terhadap daerah umat-Ku itu.
2:9 Halani ai, songon sintongni manggoluh Ahu, nini Jahowa Zebaot. Naibata ni Israel, maningon songon Sodom do Moab anjaha halak Ammon songon Gomora, hatubuhan ni latong ampa pambuatan ni garam ampa halimisan lalab, anjaha tabanon ni sima-sima ni bangsangku do sidea, anjaha na tading humbani bangsangku do manean sidea. (1 Mus. 19:24; Ps. 107:34; Jer. 17:6.) 2:9 Sebab itu, demi Aku yang hidup — demikianlah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel — maka Moab akan menjadi seperti Sodom dan bani Amon seperti Gomora, yakni menjadi padang jeruju dan tempat penggalian garam dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Sisa-sisa umat-Ku akan menjarah mereka dan yang masih tinggal dari bangsa-Ku itu akan memiliki mereka sebagai warisan.”
2:10 Ai maningon bani sidea do on halani gijang ni uhur ni sidea, halani mangapasi sidea anjaha mangenjeng sidea dompak bangsa ni Jahowa Zebaot. 2:10 Inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kecongkakan mereka, sebab mereka telah mencela dan membesarkan diri terhadap umat TUHAN semesta alam.
2:11 Jombut ma Jahowa bani sidea; ai siapkononni do sagala naibata na legan iatas tanoh on, gabe marsombah ma hubani ganup halak humbani iananni, ganup tanoh ni bangsa sipajuh begu-begu.(Jes. 60:9.) 2:11 TUHAN akan mendahsyatkan mereka, sebab Ia akan melenyapkan para allah di bumi, dan kepada-Nya akan sujud menyembah setiap bangsa daerah pesisir, masing-masing dari tempatnya.
2:12 Hanima pe halak Etiopia, maningon bunuhon ni podangku do hanima. (Hes. 30:9.) 2:12 Kamu pun, hai orang Etiopia, akan mati tertikam oleh pedang-Ku.
2:13 Dob ai pagostongonni ma tanganni dompak utara, anjaha agouonni ma Assur, anjaha tarulang bahenonni Ninive, horah songon halimisan. (Neh. 1:1, 14.) 2:13 Ia akan mengacungkan tangan-Nya terhadap Utara, akan membinasakan Asyur, dan akan membuat Niniwe menjadi tempat yang sunyi sepi, kering seperti padang gurun.
2:14 Marsaran ma itongah-tongahni hulanan ni pinahan, bagei-bagei ni binatang na i talun; gabe parbornginan ni sipauk ampa tanggiling ma galapang ni rumah ni sidea; mandoding ma kiung bani jendela anjaha kawak bani molmolan, ai domma iparseda halak parhayu ares ai. (Jes. 13:21; 34:11.) 2:14 Dan di tengah-tengahnya akan berbaring kawanan binatang, yakni segala macam binatang hutan; baik burung undan maupun burung bangau akan bermalam di hulu tiangnya; burung ponggok akan berbunyi di tingkap, burung gagak di ambang pintu: Pemapan dari kayu aras telah tersingkap!
2:15 Sonai ma kota na ramei ai, na marsonang-sonang marianan, na mangkatahon ibagas uhurni: Ahu ma da in, sobali ahu seng dong! Sonaha do parjadini ai gabe halimisan, ianan ni binatang panoroh! Sagala halak na mamontas hunjai mapas ma anjaha iangkat tanganni manrehei. (Jes. 47:8.) 2:15 Itulah kota yang beria-ria yang penduduknya begitu tenteram dan yang berkata dalam hatinya: “Hanya ada aku dan tidak ada yang lain!” Betapa dia sudah menjadi tempat yang tandus, tempat pembaringan bagi binatang-binatang liar. Setiap orang yang lewat dari padanya akan bersuit dan mengayun-ayunkan tangannya.
<< Zepanya 1 Zepanya 3 >>