Zepanya 3

3:1 Bursik ma huta sipanlawan, na butak ampa siunsagahkon gogoh! 3:1 Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan!
3:2 Seng itangihon be hata sipasingat anjaha seng ijalo pangajaran. Seng tenger uhurni bani Jahowa anjaha seng ipadohor dirini bani Naibatani. 3:2 Ia tidak mau mendengarkan teguran siapa pun dan tidak mempedulikan kecaman; kepada TUHAN ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap.
3:3 Songon singa na maraum do pambobaini itongah-tongahni; songon sorigala borngin do panguhum ni sidea, na so mansarihon ari patar. (Hes. 22:27; Hab. 1:8.) 3:3 Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum; para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apa pun sampai pagi hari.
3:4 Parladung do nabi ni sidea, halak sipangoto-otoi; ipabutak malim ni sidea do na mapansing ai, uhur-uhur ni sidea do ibahen bani titah ai. (Jer. 23:11; Hes. 22:26; Hos. 9:7; Mik. 3:11.) 3:4 Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat; para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat.
3:5 Pintor do Jahowa itongah-tongah ni sidea, seng dong ibahen na salah; ganup sogod ipatuduhkon do aturanni, seng ongga holang haliharonni; tapi seng ibotoh pargeduk na maila. (5 Mus. 32:4; Jer. 8:12.) 3:5 Tetapi TUHAN adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi Ia memberi hukum-Nya; itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu!
3:6 Domma siap hubahen bangsa sipajuh begu-begu; domma mareong manara ni sidea; domma huparseda dalan-dalan ni sidea, gabe sahalak pe lang boi be mardalan hunjai; domma mareong huta ni sidea, seng dong jolma be ijai, seng dong be pangisini. (bd. 1:16; 2:5.) 3:6 “Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa; menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya, sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan, sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk.
3:7 Ningku: Tontu mabiar ma ia bangku, tangihononni ma pangajaran; gabe seng siaphononkon rumah ni sidea domu bani haganup na dob hulumbahon ai bani sidea. Tapi lambin hinsahni do sidea pasambor-sambor pambahenan ni sidea. (Jer. 6:8.) 3:7 Aku sangka: Tentulah ia sekarang akan takut kepada-Ku, akan mempedulikan kecaman dan segala yang Kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka.
3:8 Halani ai managam ma hanima, nini Jahowa, bani ari parhehengku gabe saksi. Ai domma huputuskon patumpuhon bangsa-bangsa, patumpuhon harajaon, laho manguseihon ringishu bani sidea, ganup pargajag ni gilangku; ai maningon boiskononkon do ganup tanoh on, marhitei apuy ni parsimburuonku. (bd. 1:18; Ps. 79:6; Joel 4:2.) 3:8 Oleh karena itu tunggulah Aku — demikianlah firman TUHAN — pada hari Aku bangkit sebagai saksi. Sebab keputusan-Ku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geram-Ku, yakni segenap murka-Ku yang bernyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburu-Ku.”
3:9 Tapi berehononku ma hubani bangsa-bangsa bibir na legan anjaha na pitah, ase ganup sidea boi mandilo goran ni Jahowa, anjaha sauhur sidea mambalosisi. 3:9 “Tetapi sesudah itu Aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama TUHAN, beribadah kepada-Nya dengan bahu-membahu.
3:10 Hun dipar ni bah Etiopia das hu utara parujung boanon ni sidea ma bangku galangan sipanganon. (Ps. 68:32; Jer. 18:1; 66:20; Lah. 8:27.) 3:10 Dari seberang sungai-sungai negeri Etiopia orang-orang yang memuja Aku, yang terserak-serak, akan membawa persembahan kepada-Ku.
3:11 Bani ari ai seng be bador ho halani haganup pambahenanmu, na hinorjahonmu manlawan Ahu; ai padaohonku ma hun tongah-tongahmin hatoalon ni pangenjengmu, anjaha seng be pagijang-gijang diri ho iatas dologku na pansing in. (Hes. 39:26.) 3:11 Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kaulakukan terhadap Aku, sebab pada waktu itu Aku akan menyingkirkan dari padamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunung-Ku yang kudus.
3:12 Ai tebahononku do itongah-tongahmin sada bangsa na toruh maruhur anjaha na masombuh, na marhatengeran bani goran ni Jahowa.(1 Raj. 19:18; Hes. 6:8.) 3:12 Di antaramu akan Kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama TUHAN,
3:13 Ia sima-sima ni Israel, seng be horjahononni hagedukon barang hatahononni ladung; seng jumpah be bani pamangan ni sidea dilah sipaoto-oto, tapi sonang ma sidea manampal ampa manggompang, seng dong halak na manonggoti. (Mik. 7:14.) 3:13 yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong; dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu; ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya.”
3:14 Marolob-olob ma ho, ale boru Sion, marsurak ma, ale Israel! Marmalas ni uhur ma ho anjaha marmegah-megah humbani gokni uhurmu, ale boru Jerusalem! (Jes. 12:6; 54:1; Sak. 9:9.) 3:14 Bersorak-sorailah, hai puteri Sion, bertempik-soraklah, hai Israel! Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai puteri Yerusalem!
3:15 Domma ipadaoh Jahowa uhum na dompak ho, domma isiapkon munsuhmu. Raja ni Israel, ai ma Jahowa, Ia do itongah-tongahmu, seng be habiaranmu hamagouan. 3:15 TUHAN telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni TUHAN, ada di antaramu; engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi.
3:16 Bani ari ai hatahonon ni halak ma bani Jerusalem: Ulang ho mabiar, ale Sion! Ulang palopas tanganmu lambin galek! 3:16 Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem: “Janganlah takut, hai Sion! Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu.
3:17 Jahowa, Naibatamu do itongah-tongahmu, puanglima, sibere hamonangan. Marpangulaki do uhurni marholong ni uhur bam. Malas tumang do uhurni mangidah ho anjaha marolob-olob, (Jes. 25:4; 62:5.) 3:17 TUHAN Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai,
3:18 songon bani ari parjumpahan. Padaohonku do humbam parmaraan anjaha paholangonku do habadoron na mandondoni ho. 3:18 seperti pada hari pertemuan raya.” “Aku akan mengangkat malapetaka dari padamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela.
3:19 Tonggor ma, bani panorang ai marlulu ma Ahu bani na mangodoh-odoh ho. Tapi paluahonku ma na mengkat-engkat, anjaha patumpuonku ma na merap anjaha paubahonku ma habadoron ni sidea gabe puji-pujian ampa hasangapon i sab tanoh on. (Mik. 4:6, 7.) 3:19 Sesungguhnya pada waktu itu Aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi Aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi.
3:20 Bani panorang ai boanonku ma hanima mulak hu tanohnima, bani panorang ai patumpu-tumpuonku ma hanima. Ai bahenonku ma hanima tarbarita anjaha marsangap itongah-tongah ni sagala bangsa na i tanoh on, sanggah hupasuang haadongonnima ilobei ni panonggornima, nini Jahowa. (bd. 2:7; Jer. 29:14.) 3:20 Pada waktu itu Aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu Aku mengumpulkan kamu, sebab Aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka,” firman TUHAN.
<< Zepanya 2 Hagai 1 >>