Yeremia 8

8:1 Bani panorang ai, nini Jahowa, hurakon ma humbagas tanoman holi-holi ni raja ampa na sangap-sangap ni Juda, holi-holi ni malim ampa nabi-nabi sonai homa holi-holi ni par Jerusalem, (2 Raj. 23:16.) 8:1 Pada masa itu, demikianlah firman TUHAN, tulang-tulang raja-raja Yehuda, tulang-tulang pemuka-pemukanya, tulang-tulang imam-imam, tulang-tulang nabi-nabi dan tulang-tulang segenap penduduk Yerusalem akan dikeluarkan dari dalam kubur mereka
8:2 anjaha erapon do ai ilobei ni mata ni ari, bulan ampa bala na i langit, ai ma na hinaholongan ampa na nibalosan ni sidea, ai ma na niihutkon, na sinungkun ampa na sinombah ni sidea; seng be patumpuon ai atap tanomon, gabe napu mando ai iatas ni tanoh in. (bd. 14:16; 5 Mus. 4:19.) 8:2 dan diserakkan di depan matahari, di depan bulan dan di depan segenap tentara langit yang dahulunya dicintai, diabdi, diikuti, ditanyakan dan disembah oleh mereka. Semuanya itu tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan; mereka akan menjadi pupuk di ladang.
8:3 Tapi sagala halak na tading humbani sundut na jahat on, bani haganup ianan pambuanganku bani sidea, rosuhan mando uhur ni sidea matei ase manggoluh, nini Jahowa Zebaot. 8:3 Tetapi semua orang yang masih tinggal dari kaum yang jahat ini akan lebih suka mati dari pada hidup di segala tempat ke mana Aku mencerai-beraikan mereka, demikianlah firman TUHAN semesta alam.
8:4 Hatahon ma bani sidea: Sonon do hata ni Jahowa: Ai adong do halak na targompang, na so sihol jongjong use, atap halak na kahou, na so sihol mulak use? 8:4 Engkau harus mengatakan kepada mereka: “Beginilah firman TUHAN: Apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali?
8:5 Mase ma bangsa na i Jeruslaem on torus kahou, marsijoloman sidea bani sipaoto-oto anjaha manjua sidea mulak? 8:5 Mengapakah bangsa ini berpaling, berpaling terus-menerus? Mereka berpegang pada tipu, mereka menolak untuk kembali.
8:6 Hupardiateihon anjaha hutangihon: Seng sintong parsahap ni sidea; sahalak pe lang na manolsoli hajahatonni, mangkatahon: Aha do na hubahen on? Haganup do sidea marsitohu dalanni songon huda na marpojong laho hu parporangan. 8:6 Aku telah memperhatikan dan mendengarkan: mereka tidak berkata dengan jujur! Tidak ada yang menyesal karena kejahatannya dengan mengatakan: Apakah yang telah kulakukan ini! Sambil berlari semua mereka berpaling, seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran.
8:7 Gari sitanda ulog na i awang-awang, ibotoh do panorangni; kuhuy, hampilis ampa pamal ingat do bani musim parmulakni, tapi anggo bangsangku seng ibotoh aturan ni Jahowa.(bd. 5:4; Jes. 1:3.) 8:7 Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya, burung tekukur, burung layang-layang dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya, tetapi umat-Ku tidak mengetahui hukum TUHAN.
8:8 Mase ma ihatahon hanima: Pentar do hanami, anjaha titah ni Jahowa do bannami. Tapi, tonggor ma, gabe ladung do ai ibahen sipanurat. 8:8 Bagaimanakah kamu berani berkata: Kami bijaksana, dan kami mempunyai Taurat TUHAN? Sesungguhnya, pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong.
8:9 Maningon do bador halak na pentar, maningon tarsonggot anjaha tartangkap do sidea, ai itulak sidea do hata ni Jahowa. Hapentaran aha ma na dong bani sidea ai? 8:9 Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya, mereka telah menolak firman TUHAN, maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka?
8:10 Halani ai berehononku do jolma ni sidea bani halak na legan, anjaha juma ni sidea bani halak na manaluhon sidea. Ai haganup sidea na etek ronsi na magodang, haganup do sidea impolan bani pansarian na so tiba dalanni; nabi pakon malim, haganup mangkorjahon panipuon. (bd. 6:13-15; Jes. 56:11.) 8:10 Sebab itu Aku akan memberikan isteri-isteri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya, dari yang kecil sampai yang besar, semuanya mengejar untung; baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu.
8:11 Hampung do panambari ni sidea bani naborit ni bangsangku, nini: Damei do, damei do! Hape seng dong damei. 8:11 Mereka mengobati luka puteri umat-Ku dengan memandangnya ringan, katanya: Damai sejahtera! Damai sejahtera!, tetapi tidak ada damai sejahtera.
8:12 Patut do sidea maila, ai sihagigihononkon do ihorjahon sidea, seng be ibotoh sidea na maila, seng be ibotoh hailaon. Halani ai jurgang do sidea rap pakon na jurgang in, anjaha bani parrohku marlulu bani sidea, maningon tompas do sidea, nini Jahowa. 8:12 Seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan kejijikan; tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah, mereka akan tersandung jatuh pada waktu mereka dihukum, firman TUHAN.
8:13 Anggo sihol marpariama Ahu humbani sidea, nini Jahowa, seng jumpah buah bani hayu anggur, seng dong buah bani hayu ara, bulungni pe melus do; halani ai ondoskononku do sidea bani na manrojati sidea. (Jes. 5:1; Mat. 21:19; Luk. 13:6.) 8:13 Aku mau memungut hasil mereka, demikianlah firman TUHAN, tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur, tidak ada buah ara pada pohon ara, dan daun-daunan sudah layu; sebab itu Aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas mereka.”
8:14 Mase ma sohsoh hita hundul-hundul? Martumpu ma, laho ma hita hu huta na pinatoguh ai, ase ijai hita bois; ai Jahowa Naibatanta do mangondoskon hita hu hamagouan, anjaha ipainumkon bah na marrasun banta, halani mardousa hita dompak Jahowa. (bd. 9:14; 23:15.) 8:14 Mengapakah kita duduk-duduk saja? Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu dan binasa di sana! Sebab TUHAN, Allah kita, membinasakan kita, memberi kita minum racun, sebab kita telah berdosa kepada TUHAN.
8:15 Mangarap do hita bani hadameion, hape seng dong roh na madear; mangarap do hita bani hamalumon, hape songgot-songgot do roh. (bd. 14:19.) 8:15 Kita mengharapkan damai, tetapi tidak datang sesuatu yang baik, mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi yang ada hanya kengerian!
8:16 Hun Dan tarbogei do pangunsong ni huda ni sidea, halani pariha-iha ni huda panjangan ni sidea dugur do sab tanoh on. Roh do sidea mangankon tanoh in ampa ganup isini, huta ampa halak na marianan ijai. (bd. 4:15.) 8:16 “Dengus kuda musuh terdengar dari Dan; karena bunyi ringkik kuda jantan mereka gemetarlah seluruh negeri. Mereka datang dan memakan habis negeri dengan isinya, kota dengan penduduknya.
8:17 Ai tonggor ma, Ahu do marsuruh bannima ulog, ulog bisa, na so boi tabas-tabason, jadi pagutonni ma hanima, nini Jahowa. (Ps. 58:5; Par. 10:11.) 8:17 Lihatlah, Aku melepaskan ke antaramu ular-ular beludak, yang tidak dapat dimanterai, yang akan memagut kamu, demikianlah firman TUHAN.”
8:18 Seng hatambaran pusok ni uhurhu, borit do uhurhu ibagas. (bd. 4:19.) 8:18 Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku, hatiku sakit pedih.
8:19 Tangar ma, doruh-doruh ni boru ni bangsangku bani sab tanoh in, nini: Ai seng be nani i Sion Jahowa? Ai seng ijai be Rajani? Mase ma ipuhoi sidea ringisku marhitei gana-gana uhiran ni sidea, ampa marhitei sisombahon na legan? 8:19 Dengar! seruan puteri bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh: “Tidak adakah TUHAN di Sion? Tidak adakah Rajanya di dalamnya?” — Mengapakah mereka menimbulkan sakit hati-Ku dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia? —
8:20 Domma salpu pariama, salosei sisabion, tapi hita lanjar ope seng maluah. 8:20 Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga!
8:21 Maropuk do uhurhu ibagas halani ugah ni boru ni bangsangku, marhoru do ahu, anjaha rusak tumang. 8:21 Karena luka puteri bangsaku hatiku luka; aku berkabung, kedahsyatan telah menyergap aku.
8:22 Seng be dong nani minak balsem i Gilead? Seng be dong panambari ijai? Mase ma nani lang ra malum naborit ni boru ni bangsangku?(bd. 46:11.) 8:22 Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka puteri bangsaku?
<< Yeremia 7 Yeremia 9 >>