Yeremia 9

Minggu 28 Januari 2018, Ambilan Jeremia 9: 23-24; Sibasaon Mateus 20: 1-16
9:1 Ambit gabe bah ma namin ulungku, anjaha matangku gabe sombul iluh, ase boi ahu manangisi, arian pakon borngin, na rasei humbani boru ni bangsangku. (bd. 4:19; 13:17; Jes. 22:4; Tangis 1:16.) 9:1 Sekiranya kepalaku penuh air, dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang puteri bangsaku yang terbunuh!
9:2 Ambit adong ma namin bangku rumah parbornginan i halimisan, tadingkononku ma bangsangku laho bungkas humbani sidea. Ai haganup do sidea parbangkis, partumpuan ni sipangeluk. (bd. 5:7.) 9:2 Sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir dari pada mereka! Sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzinah, suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia.
9:3 Mardilah songon sior na sinintak do sidea; ladung do, sedo hasintongan manrajai i tanoh in; marnunut do sidea mangkorjahon hajahaton, tapi anggo Ahu seng itandai sidea, nini Jahowa. (bd. 6:7.) 9:3 Mereka melenturkan lidahnya seperti busur; dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri; sungguh, mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi TUHAN tidaklah mereka kenal.
9:4 Ganup ma marjaga-jaga bani hasomanni, anjaha ulang martenger ni uhur bani sanina; marsioto-otoan do sanina samah sanina, anjaha marsitukasan hasoman samah hasoman. (bd. 12:6; 1 Mus. 27:36; Mik. 7:5, 6.) 9:4 Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara mana pun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian ke mari sebagai pemfitnah.
9:5 marsioto-otoan do na marhuan, anjaha sahalak pe lang sihatahon na sintong; ipasomal sidea do dilahni mangkatahon ladung; jahat do sidea, seng ra sidea mubah. 9:5 Yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar; mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta; mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat.
9:6 Marompot do sidea mandalankon odoh-odoh ampa akal-akal, manjua do sidea mananda Ahu, nini Jahowa. 9:6 Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu! Mereka enggan mengenal TUHAN.
9:7 Halani ai sonon do nini Jahowa Zebaot: Tonggor ma: Lalaonku anjaha ujionku do sidea, ai aha ma na legan boi bahenonku bani boru ni bangsangku? 9:7 Sebab itu beginilah firman TUHAN semesta alam: “Sesungguhnya, Aku mau melebur dan menguji mereka, sebab apakah lagi yang dapat Kulakukan terhadap puteri umat-Ku?
9:8 Panah na pamateihon do dilah ni sidea, pangoto-otoion do isahapkon pamanganni; ganup do marsahap na damei bani hasomanni, tapi maggompangi do uhurni ibagas. (Ps. 12:3; 28:3; 120:4.) 9:8 Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh, perkataan dari mulutnya adalah tipu; mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merancang pengadangan terhadapnya.
9:9 Mintor lang ma marlulu Ahu pasal on bani sidea, nini Jahowa; mintor ma lang mambalas Ahu bani bangsa na sonon? (bd. 5:9, 29.) 9:9 Masakan Aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini?, demikianlah firman TUHAN. Masakan Aku tidak membalas dendam-Ku kepada bangsa yang seperti ini?
9:10 Tangisi anjaha doruhi ma dolog-dolog, marhoru ma pasal sampalan na i halimisan, ai domma tarulang ai, seng dong be na mamontas hunjai, anjaha seng tarbogei be umboh ni pinahan; manuk-manuk na i awang-awang ampa binatang-binatang domma lintun, maporus ganup. (bd. 4:25; 12:4.) 9:10 Menangis dan merintihlah karena gunung-gunung, dan merataplah karena padang rumput di gurun, sebab semuanya sudah tandus sampai tidak ada orang yang melintasinya, dan orang tidak mendengar lagi suara ternak; baik burung-burung di udara maupun binatang-binatang, semuanya telah lari dan sudah lenyap.
9:11 Bahenonku do Jerusalem gabe timbunan batu, ianan bani sorigala, anjaha mareong do bahenonku sagala huta ni Juda, anjaha seng dong be pangisini. (bd. 10:22; 26:18; Jes. 34:13.) 9:11 Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala; Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi.”
9:12 Ise ma halak na maruhur, gabe iarusi na masa on? Bani ise do marsahap pamangan ni Jahowa, gabe boi patugahonni mase maseda tanoh in, anjaha tarulang songon halimisan, gabe seng dong na montas hunjai? (5 Mus. 32:29.) 9:12 Siapakah orang yang begitu bijaksana, sehingga ia dapat mengerti hal ini, orang yang telah menerima firman dari mulut TUHAN, supaya ia dapat memberitahukannya? Apakah sebabnya negeri ini binasa, tandus seperti padang gurun sampai tidak ada orang yang melintasinya?
9:13 Dob ai nini Jahowa ma: Halani itadingkon sidea titahku, na hubere bani sidea, anjaha seng itangihon sidea sorangku, anjaha seng marpangabak sidea romban hujai, 9:13 Berfirmanlah TUHAN: “Oleh karena mereka meninggalkan Taurat-Ku yang telah Kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suara-Ku dan tidak mengikutinya,
9:14 tapi uhurni na hengkeng ai do iihutkon, anjaha Baal do iirikkon, songon niajaran ni bapa ni sidea bani sidea, (bd. 7:24.) 9:14 melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka.
9:15 halani ai, sonon do hata ni Jahowa Zebaot, Naibata ni Israel: Tonggor ma: Bahenonku do bangsa on mangankon na mapaet, anjaha bereonku do sidea minum bah na marrasun. (bd. 8:24; 23:15.) 9:15 Sebab itu beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Sesungguhnya, Aku akan memberi bangsa ini makan ipuh dan minum racun.
9:16 Eraponku do sidea hu tongah-tongah ni bangsa na so tinanda ni sidea age ompung ni sidea pe; suruhonku do podang hun pudi ni sidea, paima bois sidea hubahen. (3 Mus. 26:33; 5 Mus. 28:64.) 9:16 Aku akan menyerakkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka, dan Aku akan melepas pedang mengejar mereka sampai Aku membinasakan mereka.”
9:17 Sonon do hata ni Jahowa Zebaot: Ingat da, mardilo naboru sipanangisi ase roh, suruh mangalopi ase roh naboru na pandei martangis-tangis, 9:17 Perhatikanlah! Panggillah perempuan-perempuan peratap, supaya mereka datang, dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana, supaya mereka datang!
9:18 papodas ma sidea, ase ipabogeihon tangis banta, ase marabur-abur iluh humbani matanta, anjaha mabaor iluh humbani langkop ni matanta. 9:18 Biarlah mereka bersegera dan meratap karena kita, supaya mata kita mencucurkan air mata, dan kelopak mata kita melelehkan air!
9:19 Ai tarbogei do sora na doruh-doruh hun Sion, nini: Inangou, domma bois hita! Bador tumang do hita, ai maningon tadingkononta do nagori on, ai domma iparseda sidea iananta. 9:19 Sebab terdengar ratapan dari Sion: Wahai binasalah kami! Kami sangat dipermalukan! Sebab kami harus meninggalkan negeri ini, karena rumah-rumah kediaman kami dirobohkan orang.
9:20 Tangar ma, ale parinangon, hata ni Jahowa, anjaha ijalo pinggolnima ma hata na luar humbani pamanganni; ajarhon hanima ma tangis-tangis bani borunima, anjaha ganup mangajarhon bani hasomanni doding tangis-tangis on: 9:20 Maka dengarlah firman TUHAN, hai perempuan-perempuan, biarlah telingamu menerima firman dari mulut-Nya; ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan, dan oleh setiap perempuan nyanyian ratapan kepada temannya:
9:21 Domma manangkih hamateian masuk humbani jandelanta, domma imasuki rumah bolonta, laho manraseihon dakdanak na i alaman pakon garama na i alaman bolag. 9:21 “Maut telah menyusup ke jendela-jendela kita, masuk ke dalam istana-istana kita; ia melenyapkan kanak-kanak dari jalan, pemuda-pemuda dari lapangan;
9:22 Marrageian do bangkei songon napu i juma, songon radeian ipudi ni panabi, seng dong na patumpuhon. (bd. 7:33.) 9:22 mayat-mayat manusia berhantaran seperti pupuk di ladang, seperti berkas gandum di belakang orang-orang yang menuai tanpa ada yang mengumpulkan.”
9:23 Sonon do hata ni Jahowa: Sai ulang ma ienjengkon halak na pentar hapentaranni, ulang ma iunsagahkon siparkuasa kuasani, anjaha ulang ma ihagijangkon na bayak habayakonni. 9:23 Beginilah firman TUHAN: “Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya,
9:24 Tapi barang ise, na sihol tarpuji, marhitei on ma ia pujion, ai ma, na maruhur ai ia anjaha itandai Ahu, paboa Ahu do Jahowa na mandalankon idop ni uhur, hasintongan ampa hapintoran i tanoh on; ai halak sisonai do rosuh ni uhurhu, nini Jahowa.(1 Kor. 1:31; 2 Kor. 10:17.) 9:24 tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut: bahwa ia memahami dan mengenal Aku, bahwa Akulah TUHAN yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi; sungguh, semuanya itu Kusukai, demikianlah firman TUHAN.”
9:25 Tonggor ma, na roh ma panorangni, nini Jahowa, jadi marlulu ma Ahu bani haganup ma marsunat bani sibur-siburni tumang, ai ma: Bani Masir, Bani Juda, Bani Edom, bani Ammon pakon bani Moab, ampa bani haganup halak na i halimisan, na marlepong jambulanni ibahen; ai haganup bangsa-bangsa on ampa haganup ginompar ni Israel seng marsunat uhurni ibagas. (bd. 4:4; 3 Mus. 19:27; 5 Mus. 30:6.) 9:25 “Lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa Aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit khatannya:
9:26 Seng marguna parsunaton pardarat tumang. 9:26 orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, bani Amon, orang Moab dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya.”
<< Yeremia 8   Yeremia 10 >>