Yeremia 7

7:1 On do hata na roh hubani si Jeremia, humbani Jahowa: 7:1 Firman yang datang kepada Yeremia dari pada TUHAN, bunyinya:
7:2 Jongjong ma ho bani horbangan ni rumah ni Jahowa, tingtingkon ma hata on ijai, hatahon ma: Tangihon ma hata ni Jahowa, ale ganup halak Juda, na masuk hubani horbangan on, laho marsombah hubani Jahowa. 7:2 “Berdirilah di pintu gerbang rumah TUHAN, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah: Dengarlah firman TUHAN, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada TUHAN!
7:3 Sonon do hata ni Jahowa Zebaot, Naibata ni Israel: Padear hanima ma parlahounima ampa pambahenannima, ase hupalopas hanima marianan bani ianan on.(bd. 18:11; 26:13; Jes. 1:16.) 7:3 Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka Aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini.
7:4 Ulang ma porsaya uhurnima bani hata ladung, na mangkatahon: Rumah panumbahan bani Jahowa do on, rumah panumbahan bani Jahowa do on, rumah panumbahan bani Jahowa do on. 7:4 Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi: Ini bait TUHAN, bait TUHAN, bait TUHAN,
7:5 Tongon, anggo ipadear hanima parlahounima ampa pambahenannima, ibahen hanima na pintor samah hanima, 7:5 melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing,
7:6 seng iodoh-odoh hanima halak panginsolat, na tading maetek ampa naboru na mabalu, seng iduruskon hanima daroh na so marpipot bani ianan on, anjaha seng iihutkon hanima naibata na legan, na gabe hamagouan bannima, (2 Mus. 22:20, 21.) 7:6 tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini dan tidak mengikuti allah lain, yang menjadi kemalanganmu sendiri,
7:7 jadi palopasonku ma hanima marianan bani ianan on, bani tanoh na dob hubere bani ompungnima, sadokah ni dokahni. 7:7 maka Aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah Kuberikan kepada nenek moyangmu, dari dahulu kala sampai selama-lamanya.
7:8 Tapi tonggor ma, tenger do uhurnima bani hata ladung na so marguna, 7:8 Tetapi sesungguhnya, kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah.
7:9 Manangko do hanima, mamunuh, marbangkis, mambijahon na so tongon, manggalang bani Baal, anjaha mangihutkon naibata na legan, na so ongga tinandanima hinan, (2 Mus. 20:13.) 7:9 Masakan kamu mencuri, membunuh, berzinah dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti allah lain yang tidak kamu kenal,
7:10 jadi dob ai roh do hanima jongjong i lobeihu i rumah panumbahan on, na marpanggoranan bani goranKu, ihatahon hanima: Domma ipaluah hita! — dob ai inunut hanima mangkorjahon na masambor on. (bd. 4:10.) 7:10 kemudian kamu datang berdiri di hadapan-Ku di rumah yang atasnya nama-Ku diserukan, sambil berkata: Kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini!
7:11 Ai liang ni panamun do rumah on, na targoran bani goranKu, nini uhurnima? Ahu pe, tongon, huidah do ai, nini Jahowa. (Mat. 21:13; Mrk. 11:17; Luk. 19:46.) 7:11 Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya nama-Ku diserukan ini? Kalau Aku, Aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman TUHAN.
7:12 Laho ma hanima bani iananku na i Silo, na parlobei hubahen gabe ianan ni goranku, anjaha tonggor ma, atap aha na hubahen ijai halani hajahaton ni bangsangku halak Israel. (Jos. 8:1; 1 Sam. 1:3; 4:12; Ps. 78:60.) 7:12 Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempat-Ku yang di Silo itu, di mana Aku membuat nama-Ku diam dahulu, dan lihatlah apa yang telah Kulakukan kepadanya karena kejahatan umat-Ku Israel!
7:13 On pe, halani ibahen hanima haganupan ai, nini Jahowa, anjaha age pe hununut marsahap bannima, tapi seng itangihon hanima, anjaha hudilo hanima tapi seng marbalos hanima, (Pod. 1:24; Jes. 65:12.) 7:13 Maka sekarang, oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikianlah firman TUHAN, dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun Aku berbicara kepadamu terus-menerus, dan kamu tidak mau menjawab, sekalipun Aku berseru kepadamu,
7:14 halani ai bahenonku ma bani rumah on, na targoran bani goranku anjaha na pinangunsagahkonnima ai, ampa bani ianan na hubere bannima pakon bani ompungnima, songon na dob hubahen bani Silo. (bd. 26:6.) 7:14 karena itulah kepada rumah, yang atasnya nama-Ku diserukan dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat, yang telah Kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu, akan Kulakukan seperti yang telah Kulakukan kepada Silo;
7:15 Anjaha ambungkononku do homa hanima hun lobeihu, songon saninanima na dob huambungkon, ai ma haganup ginompar ni Efraim. (2 Raj. 17:18; 20:23.) 7:15 Aku akan melemparkan kamu dari hadapan-Ku, seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim, telah Kulemparkan.”
7:16 Ia ho, ulang ma tonggohon bangsa on, ulang ma pabogeihon elek-elekmu atap tonggomu mangkopkop sidea, anjaha ulang ma apiti sidea i lobeihu, ai seng anjai balosanku age ho. (bd. 11:14; 14:11; 2 Mus. 32:10.) 7:16 “Tetapi engkau, janganlah berdoa untuk bangsa ini, janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka, dan janganlah desak Aku, sebab Aku tidak akan mendengarkan engkau.
7:17 Ai iidah ho do na binahen ni sidea bani huta-huta ni Juda ampa bani dalan-dalan na i Jerusalem? 7:17 Tiadakah engkau melihat apa yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem?
7:18 Dakdanak patumpu soban, dalahi pagara apuy, naboru mangagu topung laho mambahen kue, bani raja naboru i langit; ambahni ai iuseihon galangan siinumon bani naibata na legan, laho manunsahi uhurhu. (bd. 44:17, 19.) 7:18 Anak-anak memungut kayu bakar, bapa-bapa menyalakan api dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat penganan persembahan bagi ratu sorga, dan orang mempersembahkan korban curahan kepada allah lain dengan maksud menyakiti hati-Ku.
7:19 Ai Ahu do nani na sinunsahan ni sidea ai? Nini Jahowa. Ai lang sidea sandiri do gabe habadoron bani sidea? 7:19 Hati-Kukah sebenarnya yang mereka sakiti, demikianlah firman TUHAN, bukankah hati mereka sendiri, sehingga mereka menjadi malu?
7:20 Halani ai sonon do hata ni Jahowa: Tonggor ma, durushononkon do gilangku ampa ringisku bani ianan on, bani jolma ampa pinahan, bani hayu na i talun ampa bani gogoh ni juma; maningon gara do ai, seng intopkononkon. 7:20 Sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Sesungguhnya, murka-Ku dan kehangatan amarah-Ku akan tercurah ke tempat ini, ke atas manusia, ke atas hewan, ke atas pohon-pohonan di padang dan ke atas hasil tanah; amarah itu akan menyala-nyala dengan tidak padam-padam.”
7:21 Sonon do hata ni Jahowa Zebaot, Naibata ni Israel: Tambahi hanima ma galangan situtungonnima bani galangan sisayatonnima, anjaha pangan hanima ma gulei ai. (Ps. 50:8-14.) 7:21 Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: “Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu dan nikmatilah dagingnya!
7:22 Ai sanggah hupatangkog ompungnima hun tanoh Masir, seng dong huhatahon atap hutonahkon pasal galangan situtungon ampa galangan sisayaton bani sidea. (1 Sam. 15:22; Ps. 40:7; Jes. 1:11; Mik. 6:6-8.) 7:22 Sungguh, pada waktu Aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir Aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan;
7:23 tapi on do hutonahkon bani sidea: Tangihon hanima ma sorangku, ase Ahu gabe Naibatanima, anjaha hanima gabe bangsangku; anjaha marparlahou ma hanima bani sagala dalanku, na hutonahkon bannima, ase marsonang-sonang hanima! (2 Mus. 19:5; 3 Mus. 26:12; 5 Mus. 6:3.) 7:23 hanya yang berikut inilah yang telah Kuperintahkan kepada mereka: Dengarkanlah suara-Ku, maka Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umat-Ku, dan ikutilah seluruh jalan yang Kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia!
7:24 Tapi seng itangihon sidea, anjaha seng ipateleng pinggol ni sidea laho manangar, tapi marparlahou do sidea domu bani rosuh-rosuh ni uhurni ampa hengkeng ni uhur ni sidea na jahat ai; itundali sidea do Ahu, seng idompakkon. (bd. 2:27; 11:8; 32:33; Jes. 65:2.) 7:24 Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya.
7:25 Humbani ari pandarat ni ompungnima hun tanoh Masir das ronsi sadari on, marnunut do ganup ari husuruh bannima juak-juakku, ai ma nabi-nabi; (2 Kron. 36:15.) 7:25 Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, Aku mengutus kepada mereka hamba-hamba-Ku, para nabi, hari demi hari, terus-menerus,
7:26 tapi seng itangihon sidea Ahu, atap itarehon pinggol ni sidea, tapi ipajogal sidea do tangkuhukni. Manjahati do sidea lobih humbani ompung ni sidea. (bd. 16:12.) 7:26 tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepada-Ku dan tidak mau memberi perhatian, bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat dari pada nenek moyang mereka.
7:27 Anjaha porini pe ihatahon ho ganup hata on bani sidea, seng anjai tangihonon ni sidea ho, dilo-dilo pe ho bani sidea, seng anjai balosanni ho. 7:27 Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu, dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau.
7:28 Halani ai hatahon ma bani sidea: On ma bangsa, na so ra manangihon sora ni Jahowa Naibatani, anjaha na so ra ajaran. Magou do hasintongan, daoh humbani pamangan ni sidea. (bd. 5:1, 3.) 7:28 Sebab itu, katakanlah kepada mereka: Inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara TUHAN, Allah mereka, dan yang tidak mau menerima penghajaran! Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka.”
7:29 Jambak ma jambulanmu, anjaha ambukkon ma ai; mandoruh-doruh ma ho iatas ni buntu-buntu, ai domma iambungkon anjaha itadingkon Jahowa sundut na ginilaanni on. (bd. 16:6; Job 1:20.) 7:29 Cukurlah rambut kepalamu dan buanglah! Angkatlah ratapan di atas bukit-bukit gundul, sebab TUHAN telah menolak dan membuang bangsa yang kena murka-Nya!
7:30 Ai ihorjahon ginompar ni Juda do na masambor i lobeihu, nini Jahowa; ai inahkon sidea do gana-gana hagigi hu rumah panumbahan na targoran bani goranku, laho pabutakkon ai. (bd. 32: 34; 2 Raj. 21:4; Hes. 8:5.) 7:30 Sungguh, orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mata-Ku, demikianlah firman TUHAN, telah menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang atasnya nama-Ku diserukan ini untuk menajiskannya.
7:31 Anjaha ipajongjong sidea do panggalangan Topet bani habungan Ben-Hinnom, laho manutung anak pakon boru ni sidea ibagas apuy, ai ma na so ongga hutonahkon atap tubuh ibagas uhurhu. (bd. 19:5; 3 Mus. 18:21; 2 Raj. 23:10.) 7:31 Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di Lembah Ben-Hinom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan, suatu hal yang tidak pernah Kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hati-Ku.
7:32 Halani ai, tonggor ma, na roh ma arini, nini Jahowa, seng be goranon ni halak ai Topet atap habungan Ben-Hinnom, tapi habungan Pamunuhan do anjaha i Topet mando halak mananom na mateini, halani seng dong be ianan na legan. (bd. 19:6.) 7:32 Sebab itu, sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi “Tofet” dan “Lembah Ben-Hinom”, melainkan “Lembah Pembunuhan”; orang akan menguburkan mayat di Tofet karena kekurangan tempat,
7:33 Anjaha sagala bangkei ni bangsa on, maningon do panganon ni manuk-manuk na i awang-awang ampa binatang na i talun, seng dong na manggora ai. (bd. 9:21; 19:7; 34:20; 5 Mus. 28:26.) 7:33 bahkan mayat bangsa ini akan menjadi makanan burung-burung di udara serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang mengganggunya.
7:34 Anjaha parontihononku do i huta ni Juda pakon i alaman ni Jerusalem sora malas ni uhur ampa olob-olob, sora ni siparunjuk ampa sora ni tunangan, ai maningon tarulang do tanoh in. (bd. 16:9; Jes. 24:8.) 7:34 Di kota-kota Yehuda serta di jalan-jalan Yerusalem akan Kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, sebab negeri itu akan menjadi tempat yang tandus.
<< Yeremia 6 Yeremia 8 >>