Yeremia 6

6:1 Maporus ma hanima, ale ginompar ni Benjamin, luar hun Jerusalem! Sompul hanima ma tarompet i Tekoa, anjaha pajongjong ma partanda i Bet-Kerem; ai ondam do roh hamagouan hun utara ampa hasedaon banggal. (bd. 1:14; 4:6.) 6:1 Larilah mengungsi, hai orang-orang Benyamin, dari tengah-tengah Yerusalem! Tiuplah sangkakala di Tekoa, dan naikkanlah asap sebagai tanda di atas Bet-Kerem! Sebab malapetaka telah mengintai dari utara, yakni suatu kehancuran besar.
6:2 Sampalan na majenges anjaha na hinarosuhkon do boru Sion, tapi siparsedaon do. 6:2 Adakah puteri Sion sama seperti padang yang paling disukai,
6:3 Roh do hujai parmahan pakon hulanan ni sidea; pasukon ni sidea do lampo-lamponi inggot Sion ai, ganup sidea marmahan bani iananni bei. (bd. 4:17.) 6:3 sehingga gembala-gembala mendatanginya beserta kawanan ternak mereka? Mereka telah memasang kemah-kemahnya sekelilingnya, masing-masing memakan habis apa yang didapatnya.
6:4 Nini sidea: Marugas ma, marporang dompak sidea! Tangkog ma, dorab ma, sanggah siang ope ari! Aaah! Domma bod ari, marganjang ma halinoh. 6:4 “Persiapkanlah perang melawan dia; ayo, marilah kita maju menyerang pada tengah hari!” “Celakalah kita, sebab matahari sudah lingsir, bayang-bayang senja hari sudah memanjang!”
6:5 Eta! Borngin ma dorab hita! Parseda hita ma rumah bolonni. 6:5 “Ayo, marilah kita maju menyerang pada waktu malam dan merusakkan puri-purinya!”
6:6 Ai sonon do hata ni Jahowa Zebaot: Roboh ma hayu-hayuni, bahen ma hubuan dompak Jerusalem! Ai huta siuhumon do on; ai odoh-odoh tumang do masa ibagas. (bd. 5:1.) 6:6 Sebab beginilah firman TUHAN semesta alam: “Tebanglah pohon-pohonnya dan timbunlah tanah menjadi tembok terhadap Yerusalem! Itulah kota yang harus dihukum! Hanya penindasan saja di dalamnya!
6:7 Songon bah tubuh na manjurlak-jurlakkon bahni, sonai do marjurlak-jurlak hajahatonni; odoh-odoh ampa hasamboron do tarbogei ibagas, pamunuhon ampa pangoyaton do tong masa i lobeihu. 6:7 Seperti mata air meluapkan airnya, demikianlah kota itu meluapkan kejahatannya. Kekerasan dan aniaya terdengar di dalamnya, luka dan pukulan selalu ada Kulihat.
6:8 Sai ra ma ho palumbaon ale Jerusalem, ase ulang rotap uhurhu mangidah ho, ase ulang hubahen ho gabe halimisan, gabe tanoh na so marpangisi. 6:8 Terimalah penghajaran, hai Yerusalem, supaya Aku jangan menarik diri dari padamu, supaya Aku jangan membuat engkau sunyi sepi, menjadi negeri yang tidak berpenduduk!”
6:9 Sonon do nini Jahowa Zebaot: Pangkei ma ho marturiak pasal sima-sima ni Israel songon pambahen bani hayu anggur; papangkei ma marhitei tanganmu ranting-rantingni ai, songon binahen ni sibuat buah anggur! (Jes. 24:31.) 6:9 Beginilah firman TUHAN semesta alam: “Petiklah habis-habisan sisa-sisa orang Israel seperti pokok anggur dipetik habis-habisan. Kembalilah seperti pemetik buah anggur dengan tanganmu mencari-cari buah pada ranting-rantingnya.”
6:10 Bani ise ope Ahu marsahap ampa palumbahon ase ibogei sidea? Toggor ma, tutup do pinggol ni sidea, seng marpanangar, tonggor ma, gabe sirisaon do hata ni Jahowa bani sidea, seng iharosuhkon sidea ai. 6:10 Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi, supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh, telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar! Sungguh, firman TUHAN menjadi cemoohan bagi mereka, mereka tidak menyukainya!
6:11 Halani ai gok do uhurhu bani ringis ni Jahowa, loja do ahu manahan-nahan ai. Useihon ma ai bani dakdanak na i pasar, ampa bani humpulan ni garama homa; dalahi pakon naboru, maningon rap do tangkapon, na matua pakon na sayur matua. 6:11 Tetapi aku penuh dengan kehangatan murka TUHAN, aku telah payah menahannya, harus menumpahkannya kepada bayi di jalan, dan kepada kumpulan teruna bersama-sama. Sesungguhnya, baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap, baik orang yang tua maupun orang yang sudah lanjut usianya.
6:12 Ondos bani halak na legan ma rumah ni sidea, sonai homa jumani pakon jolmani, tongon pagostongonku do tanganku dompak pangisi ni tanoh in, nini Jahowa. (5 Mus. 28:13.) 6:12 Rumah-rumah mereka akan beralih kepada orang lain, bersama ladang-ladang dan isteri-isteri mereka. — “Sesungguhnya, Aku mengacungkan tangan-Ku melawan penduduk negeri ini, demikianlah firman TUHAN.
6:13 Ai haganup sidea na etek ronsi na magodang, ganup do sidea impolan bani pansarian na so tiba dalanni, nabi pakon malim ganup mangkorjahon panipuon. (bd. 8:10-12; Jes. 56:11.) 6:13 Sesungguhnya, dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam semuanya melakukan tipu.
6:14 Hampung do panambari ni sidea bani naborit ni bangsangku, marhitei na mangkatahon: Damei do! Damei do! hape seng dong damei. (bd. 8:11; Hes. 13:10:16; 1 Tes. 5:3.) 6:14 Mereka mengobati luka umat-Ku dengan memandangnya ringan, katanya: Damai sejahtera! Damai sejahtera!, tetapi tidak ada damai sejahtera.
6:15 Patut do sidea maila, ai sihagigihononkon do ihorjahon sidea. Hape, seng be ibotoh na maila, seng be ibotoh hailaon. Halani ai jurgang do sidea rapkon na jurgang in, anjaha bani parrohku marlulu bani sidea, maningon tompas do sidea, nini Jahowa. 6:15 Seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan kejijikan; tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah; mereka akan tersandung jatuh pada waktu Aku menghukum mereka, firman TUHAN.”
6:16 Sonon do hata ni Jahowa: Jongjong ma hanima bani dalan, tonggor ma, anjaha sungkun ma pasal dalan sapari, atap ija do dalan na dear ai; dalani hanima ma ai, ase jumpah parsaranan tonduynima. Tapi nini sidea do: Seng pot hanami mardalan ijai. (bd. 44:16; Mat. 11:29.) 6:16 Beginilah firman TUHAN: “Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu, dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata: Kami tidak mau menempuhnya!
6:17 Hubahen do parjaga bani sidea, ningku: Pardiatei hanima ma sora ni tarompet ai! Tapi nini sidea: Seng benahanami manangihon ai. (Jes. 52:8; Hes. 3:17.) 6:17 Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga, firman-Ku: Perhatikanlah bunyi sangkakala! Tetapi mereka berkata: Kami tidak mau memperhatikannya!
6:18 Halani ai tangihon ma ale bangsa-bangsa, anjaha pardiatei ma ale humpulan, atap aha na sihol pamasaonku bani sidea! 6:18 Sebab itu dengarlah, hai bangsa-bangsa, dan ketahuilah, hai jemaat, apa yang akan terjadi atas mereka!
6:19 Tangar ma, alo tanoh, tonggor ma, parohonku do hamagouan bani bangsa on, ai ma buah ni hasamboron ni paruhuranni, ai seng iparimbagaskon sidea hatangku, anjaha iambukkon do titahku. (5 Mus. 32:1; Jes. 1:2.) 6:19 Dengarlah, hai bumi! Sungguh, ke atas bangsa ini Aku akan mendatangkan malapetaka, akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataan-Ku dan menolak pengajaran-Ku.
6:20 Benahangku ma dahupa na hun Seba, atap rompah-rompah na maharga hun nagori na madaoh? Seng tarharosuhkon Ahu galangan situtungonnima, anjaha galangan sisayatonnima pe seng benahangku. (Ps. 40:7; Jes. 1:11; Mik. 6:6.) 6:20 Apakah gunanya bagi-Ku kamu bawa kemenyan dari Syeba dan tebu yang baik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu dan korban-korban sembelihanmu tidak menyenangkan hati-Ku.
6:21 Halani ai sonon do hata ni Jahowa: Tonggor ma: Nahkononku do ilobei ni bangsa on batu partolsuan, na mambahen sidea mangkatartolsu, bapa sonai age anak, hasoman romban rumah ampa kawan pe rap magou do. 6:21 Sebab itu beginilah firman TUHAN: Sungguh, Aku akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini, supaya mereka jatuh tersandung oleh karenanya; bapa-bapa serta dengan anak-anak, tetangga dan temannya, semuanya akan binasa.”
6:22 Sonon do hata ni Jahowa: Tonggor ma, roh do sada bangsa na banggal, bingkat hun ujung-ujung ni tanoh on. (bd. 5:15; 50:41; 5 Mus. 28:49.) 6:22 Beginilah firman TUHAN: “Sesungguhnya, suatu bangsa akan datang dari tanah utara, suatu suku bangsa yang besar akan bergerak maju dari ujung bumi.
6:23 Marsior anjaha martanja do sidea, bisang do sidea anjaha seng itanda holong ni atei. Songon parhasak ni laut do parhasak ni sidea; mangajak huda do sidea, gopas marsinjata roh marmunsuh dompak ho, ale boru Sion. (bd. 50:42.) 6:23 Mereka memakai panah dan tombak; mereka bengis, tidak kenal belas kasihan. Suara mereka gemuruh seperti laut, mereka mengendarai kuda, berlengkap seperti orang maju berperang, menyerang engkau, hai puteri Sion!”
6:24 Ibogei hanami do baritani, gabe galek ma tangannami; biar do mandorab hanami, na maborit songon puang-puang na mangarou. 6:24 Kami telah mendengar kabarnya, tangan kami sudah menjadi lemah lesu; kesesakan telah menyergap kami, kami kesakitan seperti perempuan yang melahirkan.
6:25 Ulang laho hanima hu juma, atap mardalani i pasar; dong do podang ni munsuh ijai, habiaran do inggot. 6:25 “Janganlah keluar ke padang, dan janganlah berjalan di jalan, sebab pedang musuh mengamuk — kegentaran datang dari segala jurusan!”
6:26 Ale boru ni bangsangku, marbaju guni ma ho, anjaha margulu ma ho bani abuan! Tangis ma ho, songon na manangisi anak sasada, ai sompong do sipangagou roh hubanta. (bd. 4:8; Ams. 8:10.) 6:26 Hai puteri bangsaku, kenakanlah kain kabung, dan berguling-gulinglah dalam debu! Berkabunglah seperti menangisi seorang anak tunggal, merataplah dengan pahit pedih! Sebab sekonyong-konyong akan datang si pembinasa menyerangmu.
6:27 Domma hupabangkit ho gabe sipanguji bani bangsangku, ase itanda ho anjaha iuji ho parlahou ni sidea. 6:27 Aku telah mengangkat engkau di antara umat-Ku sebagai penguji, engkau harus tahu bagaimana menyelidikinya, dan harus menguji tingkah langkah mereka.
6:28 Haganup do sidea sipanlawan, marparlahou panukasion; doskon tombaga pakon bosi do sidea, haganup do sidea sipangagou. (Hes. 22:18.) 6:28 Semua mereka adalah pendurhaka belaka, berjalan kian kemari sebagai pemfitnah; sekaliannya mereka berlaku busuk!
6:29 Ombus-ombus do pangombusan, malala timah ibagas apuy; hape soya horja na papitahkon ai, halani lanjar do seng ra bali na jahat ai. 6:29 Puputan sudah mengembus, tetapi yang keluar dari api hanya timah hitam, tembaga dan besi. Sia-sia orang melebur terus-menerus, tetapi orang-orang yang jahat tidak terpisahkan.
6:30 pirak na niambukkon do goranon sidea ai, halani domma itulak Tuhan sidea. (Jes. 1:22.) 6:30 Sebutkanlah mereka perak yang ditolak, sebab TUHAN telah menolak mereka!
<< Yeremia 5 Yeremia 7 >>