Yeremia 5

5:1 Siari ma dalan-dalan na i Jerusalem, tonggor anjaha papangkei ma! Pareksa ma alamanni laho mangidah, atap dong do jumpah sahalak, sihorjahon na madear, sipindahi hasintongan, ase marpangulaki uhurhu bani sidea. (1 Mus. 18:32.) 5:1 Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah! Periksalah di tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat menemui seseorang, apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran, maka Aku mau mengampuni kota itu.
5:2 Age pe ihatahon sidea: Songon sintongni maggoluh Jahowa, tapi ladung do bijani ai. (bd. 4:2.) 5:2 Sekalipun mereka berkata: “Demi TUHAN yang hidup,” namun mereka bersumpah palsu.
5:3 Ham Jahowa, ai lang dompak hasintongan do panonggormu? Ilonsing Ham do sidea, tapi seng mangahap sidea; iboiskon Ham do sidea, tapi seng ra sidea manjalo ajar. Ipamapir sidea do bohini lobih humbani batu gingging, manjua do sidea paubah uhurni. (bd. 2:30; Jes. 48:4; Jer. 9:13.) 5:3 Ya TUHAN, tidakkah mata-Mu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak kesakitan; Engkau meremukkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih dari pada batu, dan mereka tidak mau bertobat.
5:4 Tapi nini uhurhu: Na masombuh-sombuh do sidea on, anjaha na oto, ai seng itanda sidea dalan ni Jahowa, sonai age titah ni Naibata ni sidea. 5:4 Lalu aku berpikir: “Itu hanya orang-orang kecil; mereka adalah orang-orang bodoh, sebab mereka tidak mengetahui jalan TUHAN, hukum Allah mereka.
5:5 Laho ma ahu bani halak na banggal-banggal, sihol marsahap pakon sidea; tontu anggo sidea ibotoh do dalan ni Jahowa ampa titah ni Naibata ni sidea. Tapi sidea ai pe dos do, iparponggol do pasanganni, irotapi talini. (bd. 2:20.) 5:5 Baiklah aku pergi kepada orang-orang besar, dan berbicara kepada mereka, sebab merekalah yang mengetahui jalan TUHAN, hukum Allah mereka.” Tetapi mereka pun semuanya telah mematahkan kuk, telah memutuskan tali-tali pengikat.
5:6 Halani ai sorohon ni singa na hun harangan do sidea, boiskonon ni gipul na hun halimisan. Begu do manggompangi huta ni sidea; sagala na mandarat hunjai sorohonni do, ai buei tumang do panlanggaron ni sidea, banggal do panundalini. (3 Mus. 26:22; Hos. 13:7.) 5:6 Sebab itu singa dari hutan akan memukul mati mereka, dan serigala dari padang yang kersang akan merusakkan mereka. Macan tutul akan mengintai di pinggir kota-kota mereka, setiap orang yang ke luar akan diterkam. Sebab pelanggaran mereka amat banyak, dan kesesatannya besar sekali.
5:7 Sonaha ma boi marpangulaki uhurhu bam? Itadingkon anakmu do Ahu, anjaha marbija do sidea marhitei goran ni na so Naibata. Anggo domma hubosuri sidea, laho do sidea marbangkisi, marurup do sidea hu rumah ni boru jalang. 5:7 Bagaimana, kalau begitu, dapatkah Aku mengampuni engkau? Anak-anakmu telah meninggalkan Aku, dan bersumpah demi yang bukan allah. Setelah Aku mengenyangkan mereka, mereka berzinah dan bertemu ke rumah persundalan.
5:8 Huda panjangan na mombur, na garang do sidea, na mariha-iha dompak jolma ni hasomanni. (Hes. 22:11.) 5:8 Mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasang, masing-masing meringkik menginginkan isteri sesamanya.
5:9 Mintor lang ma luluhononku sidea halani ai? Nini Jahowa. Mintor lang ma marbalas Ahu hubani bangsa na sonin? (ay. 29.) 5:9 Masakan Aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini?, demikianlah firman TUHAN. Masakan Aku tidak membalas dendam-Ku kepada bangsa yang seperti ini?
5:10 Tangkog ma hanima hu pohon anggurni anjaha parseda ma, tapi ulang mintor bois; tuhtuhi hanima ma ranting-rantingni, ai sedo Jahowa simada ai. (bd. 4:27.) 5:10 Naiklah ke kebun anggurnya yang bertangga-tangga, rusakkanlah, tetapi jangan membuatnya habis lenyap. Buanglah carang-carang pokok anggurnya, sebab semuanya itu bukan kepunyaan TUHAN!
5:11 Tongon, mangeluk do humbangku ginompar ni Israel ampa ginompar ni Juda, nini Jahowa. (bd. 3:20.) 5:11 Sebab kaum Israel dan kaum Yehuda telah sungguh-sungguh berlaku tidak setia terhadap Aku, demikianlah firman TUHAN.
5:12 Iparnalang sidea do Jahowa anjaha ihatahon: Aha pe lang bahenonni, seng anjai dong hamagouan roh hubanta, podang atap lohei pe seng anjai idahonta. (Jes. 28:15.) 5:12 Mereka memungkiri TUHAN dan berkata: “Dia tidak berbuat apa-apa! Malapetaka tidak akan menimpa kita, perang dan kelaparan tidak akan kita alami.
5:13 Sihatahon na so tongon do nabi-nabi ai; seng dong tongon hata ni Jahowa bani sidea; bani sidea sandiri ma masa na sonai ai! 5:13 Para nabi akan menjadi angin, firman TUHAN tidak ada pada mereka.”
5:14 Halani ai sonon do hata ni Jahowa, Naibata Zebaot: Halani sonai hata ni sidea, tonggor ma, bahenonku ma hatangku gabe apuy ibagas pamanganmu, anjaha bangsa on gabe soban, gabe bois ma sidea ipangan apuy ai. (bd. 1:9.) 5:14 Sebab itu beginilah firman TUHAN, Allah semesta alam: “Oleh karena mereka berkata seperti itu, maka beginilah akan terjadi kepada mereka: Sesungguhnya Aku akan membuat perkataan-perkataan-Ku menjadi api di dalam mulutmu, dan bangsa ini menjadi kayu bakar, maka api akan memakan habis mereka.
5:15 Tonggor ma, parohonku ma bannima, sada bangsa humbani na daoh, ale ginompar ni Israel, nini Jahowa, ai ma sada bangsa na so tartaluhon, bangsa na basaia, bangsa na so niarusanmu sahapni, na so niartihonmu atap aha na hinatahonni. (bd. 1:15; 6:22; 5 Mus. 28:49.) 5:15 Sesungguhnya, Aku akan mendatangkan suatu bangsa dari jauh menyerang kamu, hai kaum Israel, demikianlah firman TUHAN, suatu bangsa yang kokoh kuat, suatu bangsa dari dahulu kala, suatu bangsa yang tidak engkau kenal bahasanya, dan yang tidak engkau mengerti apa yang dikatakannya.
5:16 Songon tanoman na ngangang do parsumbianni, haganup do sidea puanglima. 5:16 Tabung panahnya seperti kubur yang ternganga, mereka semuanya adalah pahlawan-pahlawan.
5:17 Bois do panganon ni sidea na pinariamaanmu ampa sipanganonmu; panganonni do anakmu pakon borumu; bondutonni do biri-birimu pakon lombumu; boiskononni do pohon anggurmu pakon hayu aramu; huta-hutamu na pinatoguhmu, na hinatengerhon ni uhurmu, parsedaonni do marhitei podang. (3 Mus. 26:16; 5 Mus. 28:31.) 5:17 Mereka akan memakan habis hasil tuaianmu dan makananmu, akan memakan habis anak-anakmu lelaki dan perempuan, akan memakan habis kambing dombamu dan lembu sapimu, akan memakan habis pohon anggurmu dan pohon aramu, akan menghancurkan dengan pedang kota-kotamu yang berkubu, yang kauandalkan.”
5:18 Tapi age pe bani ari ai, nini Jahowa, seng mintor bois tumang hanima bahenonku. 5:18 “Tetapi pada waktu itu pun juga, demikianlah firman TUHAN, Aku tidak akan membuat kamu habis lenyap.
5:19 Anjaha anggo ihatahon sidea: Mase ma ibahen Naibata Jahowa Naibatanami haganupan ai bannami? Hatahon ma bani sidea: Songon na tinadingkonnima Ahu, anjaha ibalosi hanima naibata na legan i tanohnima, sonai do balosannima halak na legan, bani tanoh na so nagorinima. (bd. 16:10.) 5:19 Dan apabila kamu nanti bertanya-tanya: Untuk apakah TUHAN, Allah kita, melakukan segala hal ini atas kita?, maka engkau akan menjawab mereka: Seperti kamu meninggalkan Aku dan memperhambakan diri kepada allah asing di negerimu, demikianlah kamu akan memperhambakan diri kepada orang-orang asing di suatu negeri yang bukan negerimu.”
5:20 Patugah ma on bani ginompar ni si Jakob, anjaha tingtingkon ma ai i Juda: 5:20 Beritahukanlah ini di antara kaum keturunan Yakub, kabarkanlah itu di Yehuda dengan mengatakan:
5:21 Bogei ma on, ale bangsa na oto anjaha na so maruhur, na marmata hape seng marpangidah, na marpinggol hape seng marpanangar! (Jes. 6:9, 10.) 5:21 “Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata, tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga, tetapi tidak mendengar!
5:22 Ai seng mabiar hanima mangidah Ahu, nini Jahowa. Ai seng gobir hanimma i lobeihu? Ahu do na mambahen buntu-buntu horsik gabe parbalogan ni laut, gabe olat-olat na manontong na so boi lopusanni; manggila pe gilumbangni seng monang sidea, marhasak pe sidea, seng boi diparanni ai. (1 Mus. 1:9; Job 26:10; 38:8-11.) 5:22 Masakan kamu tidak takut kepada-Ku, demikianlah firman TUHAN, kamu tidak gemetar terhadap Aku? Bukankah Aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya? Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup, biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya!
5:23 Tapi bangsa on, paruhur na tendel anjaha na hengkeng do; manlembang do sidea, anjaha inunuti dalanni. (5 Mus. 11:14.) 5:23 Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak; mereka telah menyimpang dan menghilang.
5:24 Seng ongga ihatahon ibagas uhurni: Habiari hita ma Jahowa Naibatanta, na mambere udan parmulaan ampa udan panujungi bani panorangni, na mangatur banta panorang pariama. (Lah. 14:17.) 5:24 Mereka tidak berkata dalam hatinya: Baiklah kita takut akan TUHAN, Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen.
5:25 Tapi hajahatonnima do na papeletkon ai, anjaha dousannima do na mangambat na madear roh hubannima. (Jes. 59:2.) 5:25 Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik dari padamu.
5:26 Tongon, adong do jumpah parjahat itongah-tongah ni bangsangku; monggop do sidea manggompangi songon halak sisidingi manuk-manuk, laho manangkap jolma. 5:26 Sesungguhnya, di antara umat-Ku terdapat orang-orang fasik yang memasang jaringnya; seperti penangkap burung mereka memasang perangkapnya, mereka menangkap manusia.
5:27 Songon harang-harang gok marisi manuk-manuk, sonai do rumah ni sidea gok bani barang tipuan; halani ai do ase sangap anjaha bayak sidea, 5:27 Seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung, demikianlah rumah mereka menjadi penuh dengan tipu; itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya,
5:28 mombur anjaha tambos do sidea. Seng maralang-alang sidea mangkorjahon hajahaton; seng pintor panguhumion ni sidea: Pahara ni halak na tading maetek seng iapiti sidea, anjaha seng ipartahankon sidea hak ni halak na masombuh. (2 Mus. 22:1; 5 Mus. 32:15; Jes. 1:23.) 5:28 orang gemuk dan gendut. Di samping itu mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan, tidak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim, dan tidak membela hak orang miskin.
5:29 Mintor lang ma luluhononku sidea halani ai? nini Jahowa. Mintor lang ma marbalas Ahu bani bangsa na sonai ai? (ay. 9.) 5:29 Masakan Aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini?, demikianlah firman TUHAN. Masakan Aku tidak membalas dendam-Ku kepada bangsa yang seperti ini?”
5:30 Na majangin anjaha sihagigihononkon do na masa i tanoh in. 5:30 Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini:
5:31 Nabi-nabi manjahai ibagas ladung, malim-malim manrajai uhur-uhur ni sidea; marosuh do bangsangku bani sisonai ai, tapi aha do sibahenonnima, anggo marujung ai? (Hes. 13:6.) 5:31 Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umat-Ku menyukai yang demikian! Tetapi apakah yang akan kamu perbuat, apabila datang kesudahannya?
<< Yeremia 4 Yeremia 6 >>