Yehezkiel 34

Minggu 22 November 2020, Ujung Tahun Kuria: Sibasaon Hesekiel 34:11-16; Ambilan Mateus 25:31-46
Tema: Paruhoman Parpudi
34:1 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubangku, mangkatahon: 34:1 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku:
34:2 Ale anak ni jolma, manjahai ma ho pasal parmahan ni Israel, manjahai anjaha hatahon ma bani sidea, hubani parmahan ai: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Bursik ma parmahan ni Israel, na marmahan dirini sandiri! Ai lang biri-biri do siparmahanon ni parmahan? 34:2 “Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Celakalah gembala-gembala Israel, yang menggembalakan dirinya sendiri! Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu?
34:3 Taboh-tabohni ipangan hanima, wolni jadi pakeiannima, na mombur isayat hanima; tapi biri-biri ai seng iparmahan hanima. 34:3 Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan.
34:4 Na galek seng ipargogohi hanima, na boritan seng itambari hanima, na ugahan seng ibaluti hanima; na kahou seng iboan hanima mulak, anjaha na magou seng ipindahi hanima; koras anjaha bisang do panrajainima bani sidea. (Sak. 11:16; 1 Ptr. 5:3.) 34:4 Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman.
34:5 Jadi mampar ma biri-biringku, halani lang adong na marmahani; gabe sipanganon ma sidea bani sagala binatang panoroh. (Mat. 9:36.) 34:5 Dengan demikian mereka berserak, oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-domba-Ku berserak
34:6 Maor do biri-biringkai iatas ni sagala dolog ampa bani sagala buntu-buntu na gijang; bani sab tanoh in do mambur merap biri-biringku, tapi sahalak pe lang adong na sungkun-sungkun pasal ai atap na mangindahi ai. 34:6 dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi; ya, di seluruh tanah itu domba-domba-Ku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya.
34:7 Halani ai, ale parmahan, tangihon ma hata ni Jahowa! 34:7 Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman TUHAN:
34:8 Songon sintongni manggoluh Ahu, nini Tuhan Jahowa: Halani gabe sisorohon biring-biringku, anjaha gabe sipanganon bani sagala binatang panoroh biri-biringkai, halani seng dong na marmahani, anjaha halani seng ipindahi parmahankai biri-biringkai, tapi dirini sandiri do iparmahan, hape biri-biringkai lang, (ay. 2.) 34:8 Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, sesungguhnya oleh karena domba-domba-Ku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada, oleh sebab gembala-gembala-Ku tidak memperhatikan domba-domba-Ku, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-domba-Ku tidak digembalakannya —
34:9 halani ai, ale parmahan, tangihon hanima ma hata ni Jahowa: 34:9 oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman TUHAN:
34:10 Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Tonggor ma, imbangku do parmahan in, anjaha tungguonku do biri-biri in humbani sidea, anjaha parontihononku sidea humbani na marmahan biri-biri in. Seng be parmahanon ni parmahan in dirini; paluahonku ma biri-biringku humbani pamangan ni sidea, ase ulang ipangan sidea be in. 34:10 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu dan Aku akan menuntut kembali domba-domba-Ku dari mereka dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-domba-Ku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri; Aku akan melepaskan domba-domba-Ku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya.
34:11 Ai sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Tonggor ma, Ahu, Ahu sandiri sungkun-sungkun bani biri-biringku, anjaha pindahanku do sidea. (Joh. 10:11, 12.) 34:11 Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH: Dengan sesungguhnya Aku sendiri akan memperhatikan domba-domba-Ku dan akan mencarinya.
34:12 Songon parmahan na mangindahi biri-birini, anggo adong na kahou humbani hulananni ai, sonai do pindahanku biri-biringku; paluahonku do sidea humbani ganup ianan hameraban ni sidea ai, sanggah bonog ari anjaha lotir. (bd. 30:3; Joel 2:2; Luk. 15:4.) 34:12 Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah Aku akan mencari domba-domba-Ku dan Aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, ke mana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan.
34:13 Boanonku do sidea mandarat humbani bangsa-bangsa, anjaha patumpuonku do sidea hun nagori-nagori ai, anjaha paulakonku do sidea hu tanoh ni sidea sandiri; parmahanonku do sidea bani dolog-dolog ni Israel, bani habungan habungan ampa bani haganup ianan, na tariankon i tanoh ai. (bd. 28:25.) 34:13 Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya; Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu.
34:14 Bani sampalan na mombur do parmahanonku sidea, anjaha dolog-dolog ni Israel na gijang ai do parmahanan bani sidea; ijai do sidea manggompang bani tanoh na dear panggagatan, anjaha manggagat do sidea bani sampalan na lambutan bani dolog-dolog ni Israel. 34:14 Di padang rumput yang baik akan Kugembalakan mereka dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi di situlah tempat penggembalaannya; di sana di tempat penggembalaan yang baik mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel.
34:15 Ahu sandiri ma gabe siparmahan bani biri-biringku, anjaha Ahu mambahen marsaran sidea, nini Tuhan Jahowa. 34:15 Aku sendiri akan menggembalakan domba-domba-Ku dan Aku akan membiarkan mereka berbaring, demikianlah firman Tuhan ALLAH.
34:16 Pindahanku do na magou in, paulakonku ma na kahou in, anjaha balutanku na ugahan; na galek pargogohanku, tapi na mombur anjaha na gogoh pardiateihononku; ibagas hasintongan do parmahanonku sidea. 34:16 Yang hilang akan Kucari, yang tersesat akan Kubawa pulang, yang luka akan Kubalut, yang sakit akan Kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan Kulindungi; Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya.
34:17 Tapi pasal hanima, ale biri-biringku, sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Ahu ma manguhum biri-biri samah biri-biri, biri-biri tunggal ampa hambing tunggal. (Mat. 25:32.) 34:17 Dan hai kamu domba-domba-Ku, beginilah firman Tuhan ALLAH: Sungguh, Aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan.
34:18 Ai lang sungkup bannima manggagat bani sompalan na mombur in, ai dogei-dogeionnima ope teba-teba ni sampalan in? Ai lang sungkup ope minum hanima humbani bah na lihou in, sihol luntakonnima ope in? 34:18 Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu?
34:19 Ai mintor na nidogei-dogeinima in ma panganon ni biri-biringku, anjaha tombeionni pohon anggur. Tor ni luntak-luntaknima in ma inumonni? 34:19 Apakah domba-domba-Ku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu?
34:20 Halani ai, sonon do hata ni Tuhan Jahowa hubani sidea: Tonggor ma, Ahu sandiri ma na manguhum biri-biri na mombur ampa na merung. 34:20 Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan ALLAH terhadap mereka. Dengan sesungguhnya Aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus;
34:21 Halani ionjar-onjar hanima marhitei badan ampa abaranima, anjaha na galek ai idugui hanima marhitei tanduknima, ronsi na mambur merap sidea, 34:21 oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka ke luar kandang,
34:22 halani ai urupanku ma biri-biringkin, seng be sisorohan sidea; Ahu ma na manguhum biri-biri samah biri-biri. 34:22 maka Aku akan menolong domba-domba-Ku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa dan Aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba.
34:23 Pabangkitonku ma sada parmahan bani sidea, ai ma juak-juakku si Daud, anjaha parmahanonni ma sidea. Ia ma na marmahan sidea, anjaha ia gabe parmahan bani sidea. (bd. 37:24; Jes. 40:11; Jer. 23:5; 30:9; Hos. 3:5; Joh. 10:12-16; 1 Ptr. 2:25; 5:4; Heb. 13:20.) 34:23 Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hamba-Ku; dia akan menggembalakan mereka, dan menjadi gembalanya.
34:24 Ahu, Jahowa ma gabe Naibata bani sidea, anjaha juak-juakku si Daud gabe panrajai itongah-tongah ni sidea; Ahu, Jahowa do na manluarhon ai. (Jes. 42:1.) 34:24 Dan Aku, TUHAN, akan menjadi Allah mereka serta hamba-Ku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, TUHAN, yang mengatakannya.
34:25 Bahenonku ma bani sidea padan pardameian, anjaha usironku ma binatang panoroh hun tanoh ai, gabe boi sonang marianan sidea i halimisan atap modom i harangan. (bd. 37:26; Hos. 2:18.) 34:25 Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka dan Aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tenteram dan dapat tidur di hutan-hutan.
34:26 Bahenonku ma sidea ampa haganup na inggot bani dologku gabe pasu-pasu; parohonku do udan bani musimni, gabe udan pasu-pasu ma ai. 34:26 Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunung-Ku menjadi berkat; Aku akan menurunkan hujan pada waktunya; itu adalah hujan yang membawa berkat.
34:27 Hayu na i talun mambere buahni, anjaha tanoh ai ibere do gogohni, anjaha sonang do sidea i tanoh ni sidea sandiri; jadi tandaon ni sidea ma, Ahu do Jahowa, anggo huponggolhon pasangan ni sidea ai, anjaha hupaluah sidea hunbagas tangan ni halak na marjabolonkon sidea. (Ps. 85:13.) 34:27 Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tenteram di tanahnya. Mereka akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN, pada saat Aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka.
34:28 Seng be gabe taban-taban sidea bani bangsa-bangsa, anjaha binatang-binatang na i nagori in seng be atahonni sidea, tapi sonang ma sidea marianan, seng dong be na mangkirjati. (Jer. 30:10; 46:27.) 34:28 Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa dan binatang liar tidak akan menerkam mereka, sehingga mereka akan diam dengan aman tenteram dengan tidak dikejutkan oleh apa pun.
34:29 Pasirsironku ma bani sidea sada pohon na madear, gabe seng be magou sidea hun nagori in halani gayuran, anjaha seng be taronon ni sidea apas-apas ni bangsa-bangsa. (bd. 36:30.) 34:29 Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa.
34:30 Jadi botohon ni sidea ma, Ahu do Jahowa, Naibata ni sidea, na mangkasomani sidea, anjaha sidea ginompar ni Israel, bangsangku do sidea, nini Tuhan Jahowa. (bd. 11:20.) 34:30 Dan mereka akan mengetahui bahwa Aku, TUHAN, Allah mereka, menyertai mereka dan mereka, kaum Israel, adalah umat-Ku, demikianlah firman Tuhan ALLAH.
34:31 Tongon, hanima do biri-biringku, biri-biri bani sampalanku; Ahu do Naibatanima, nini Tuhan Jahowa. (bd. 36:37; Ps. 100:3.) 34:31 Kamu adalah domba-domba-Ku, domba gembalaan-Ku, dan Aku adalah Allahmu, demikianlah firman Tuhan ALLAH.”
<< Yehezkiel 33 Yehezkiel 35 >>