Yehezkiel 33

Minggu 10 September 2017: Khotbah Hesekiel 33: 7-11; Pembacaan Mateus 18: 15-20
33:1 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubangku, mangkatahon: 33:1 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku:
33:2 Ale anak ni jolma, parsahapkon ma hasomanmu na sabangsa, anjaha hatahon ma bani sidea: Anggo huparoh podang hubani sada nagori, jadi roh pangisi ni nagori ai mambuat sada halak hun tongah-tongah ni sidea, anjaha ipabangkit sidea ia gabe siparjaga bani sidea, 33:2 “Hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka: Kalau Aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya
33:3 anjaha anggo iidah roh podang ai dompak nagori ai, gabe isompul tarompet ai, laho palumbahon bangsa ai, 33:3 dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya,
33:4 jadi anggo adong na manangar sora ni tarompet ai, hape seng ra ia palumbaon, gabe roh podang ai anjaha ibunuh ia, marbilang hubani sandiri ma darohni ai. (bd. 18:13.) 33:4 kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri.
33:5 Ibogei do sora ni tarompet ai, hape seng ra ia palumbaon, marsapata hubani ma darohni. Tapi halani ipalumba parjaga ai do, jadi maluah ma hosahni. 33:5 Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya.
33:6 Tapi, anggo iidah parjaga ai podang ai roh, hape seng isompul tarompet ai, gabe seng hona palumba bangsa ai, gabe roh podang ai, anjaha dong na tarbunuh humbani sidea: matei do halak ai ibagas dousani, tapi humbani parjaga ai do tungguonku darohni. 33:6 Sebaliknya penjaga, yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan, orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi Aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu.
33:7 Tapi anggo ho, ale anak ni jolma, domma hupabangkit ho gabe parjaga bani ginompar ni Israel, anggo adong itangar ho sada hata humbani pamanganku, lumbahon ma ai bani sidea ibagas goranku. (bd. 3:17-19; Jes. 56:10; Heb. 13:17.) 33:7 Dan engkau anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bilamana engkau mendengar sesuatu firman dari pada-Ku, peringatkanlah mereka demi nama-Ku.
33:8 Anggo huhatahon bani halak parjahat: Maningon matei do ho, ale parjahat tapi seng marsahap ho palumbahon parjahat ai, ase itadingkon dalanni ai, sai na matei do namin parjahat ai ibagas hajahatonni, tapi humbani tanganmu do tungguonku darohni. 33:8 Kalau Aku berfirman kepada orang jahat: Hai orang jahat, engkau pasti mati! — dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi Aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari padamu.
33:9 Tapi, anggo ipalumba ho do parjahat ai, ase itadingkon dalanni ai, hape seng ra ia mulak manadingkon dalanni ai, sai na matei do ia ibagas hajahatonni, tapi maluah do anggo hosahmu. 33:9 Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu.
33:10 Anjaha ho ale anak ni jolma, hatahon ma hubani ginompar ni Israel: Sonon do sahap-sahapnima: Mangonai bannami do panlanggaronnami pasal dousanami, anjaha lambin masab do hanami ibahen, sonaha ma boi manggoluh ope hanami? (bd. 24:23.) 33:10 Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel: Kamu berkata begini: Pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami dan karena itu kami hancur; bagaimanakah kami dapat tetap hidup?
33:11 Hatahon ma bani sidea: Songon sintongni manggoluh Ahu, nini Tuhan Jahowa, sabonar seng marosuh uhurhu mangidah hamateian ni parjahat, tapi ase mulak do parjahat ai manadingkon dalanni, ase manggoluh ia.Mulak, mulak ma hanima humbani dalannima na jahat in; ai mase ma rahanan matei hanima, ale ginompar ni Israel? (bd. 18:23; 31:32; 2 Sam. 14:14; Jes. 55:7; Joel 2:12, 13.) 33:11 Katakanlah kepada mereka: Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu! Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel?
33:12 Ho ale anak ni jolma, hatahon ma hubani bangsamu: Hapintoran ni halak parpintor seng tarpaluah ai dirini bani panorang panlanggaronni; anjaha pasal hajahaton ni parjahat, seng madabuh ia halani ai, asal itadingkon hajahatonni ai; halak parpintor seng boi manggoluh ia halani hapintoranni hinan, anggo mardousa ia. (bd. 3:20; 18:24.) 33:12 Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa: Kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia, pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung, pada waktu ia bertobat dari kejahatannya; dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya, pada waktu ia berbuat dosa.
33:13 Age pe domma huhatahon bani halak parpintor: Maningon manggoluh do ho! anjaha martenger ni uhur ia bani hapintoranni ai, hape idalankon hajahaton, haganup hapintoranni ai seng be ingaton ai; tapi matei mando ia halani hajahaton na hinorjahonni ai. 33:13 Kalau Aku berfirman kepada orang benar: Engkau pasti hidup! — tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya.
33:14 Porini domma huhatahon bani halak parjahat: Maningon matei do ho! hape itadingkon dousani ai, anjaha idalankon uhum ampa hapintoran, 33:14 Kalau Aku berfirman kepada orang jahat: Engkau pasti mati! — tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran,
33:15 ai ma, ipaulak parjahat ai sikoram, ipasuang na nirampasni, marparlahou ia ibagas titah hagoluhan, anjaha seng idalankon hagedukon, maningon manggoluh do ia, seng anjai matei ia. (bd. 18:7; 2 Mus. 22:4, 26; Luk. 19:8.) 33:15 orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi, ia pasti hidup, ia tidak akan mati.
33:16 Haganup dousa, na dob hinorjahonni ai, seng be hiraon bani; halani ihorjahon do aturan pakon uhum ampa hapintoran, maningon manggoluh do ia. 33:16 Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi; ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup.
33:17 Tapi ihatahon bangsamu do: Seng sintong dalan ni Tuhan! hape dalan ni sidea sandiri do na so sintong. (bd. 18:25-30.) 33:17 Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata: Tindakan Tuhan tidak tepat! Padahal tindakan mereka yang tidak tepat.
33:18 Anggo manlembang halak parpintor humbani hapintoranni, gabe ihorjahon hajahaton, maningon matei do ia halani ai. 33:18 Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu.
33:19 Anjaha anggo itadingkon halak parjahat hajahatonni, anjaha idalankon uhum ampa hapintoran, manggoluh do ia halani ai. 33:19 Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu.
33:20 Hape ihatahon hanima: Seng sintong dalan ni Tuhan! Ale ginompar ni Israel, domu hubani parlahounima bei do hanima uhumonku. 33:20 Tetapi kamu berkata: Tindakan Tuhan tidak tepat! Aku akan menghakimi kamu, masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel.”
33:21 Pasapuluh-dua-tahunkon, bani ari lima bulan sapuluh, dob tarbuang hanami, roh ma sada halak na maluah hun Jerusalem marayak ahu, mangkatahon: Domma talu huta ai! (bd. 24:26; 2 Raj. 25:4.) 33:21 Pada tahun kesebelas sesudah pembuangan kami, dalam bulan yang kesepuluh, pada tanggal lima bulan itu, datanglah kepadaku seorang yang terluput dari Yerusalem dan berkata: “Kota itu sudah ditaklukkan!”
33:22 Ia tangan ni Jahowa domma tampei bangku bodari ni ai, paima roh halak na maporus ai; iungkab do pamanganku bani panorang parroh ni halak ai bangku sogod-sogod; jadi buha ma pamanganku, seng longah be ahu. 33:22 Maka kekuasaan TUHAN meliputi aku pada malam sebelum kedatangan orang yang terluput itu dan TUHAN membuka mulutku pada saat menjelang kedatangan orang yang terluput itu pada pagi hari. Mulutku sudah terbuka dan aku tidak bisu lagi.
33:23 Roh ma hata ni Jahowa hubangku, mangkatahon: 33:23 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku:
33:24 Ho ale anak ni jolma, sonon sahap-sahap ni pangisi ni ianan na dob maseda ai i tanoh Israel: Si Abraham, sahalaksi do hansa hape gabe parbagiananni do tanoh in; buei do anggo hita, tontu iberehon do tanoh in gabe parbagiananta. (Jes. 51:2; Mal. 2:15.) 33:24 “Hai anak manusia, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan ini, yaitu yang di tanah Israel, berkata begini: Abraham adalah seorang diri, tatkala ia mendapat tanah ini menjadi miliknya, tetapi kita banyak, tentu tanah ini diberikan kepada kita menjadi milik.
33:25 Halani ai hatahon ma bani sidea: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Ipangan hanima gulei marhasoman daroh, mangkawah do matanima dompak gana-gananima, anjaha manduruskon daroh do hanima; mintor tartean hanima ma tanoh in? (1 Mus. 9:4; 3 Mus. 9:26.) 33:25 Oleh karena itu katakanlah kepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Kamu makan daging dengan darahnya, kamu melihat juga kepada berhala-berhalamu dan kamu menumpahkan darah — apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini?
33:26 Marpangajaman do hanima bani podangnima, ihorjahon hanima do na masambor, anjaha ganup do hanima pabutak jolma ni hasomanni; mintor tartean hanima ma tanoh in? 33:26 Kamu bersandar pada pedangmu, kamu melakukan kekejian dan masing-masing mencemari isteri sesamanya — apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini?
33:27 Hatahon ma sonon bani sidea: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Songon sintongni manggoluh Ahu, maningon rasei do bahenon ni podang na marianan bani huta na dob maseda ai; anjaha halak na marianan i darat ondoskononku do gabe sipanganonni binatang; anjaha halak na adong bani dolog batu ampa liang-liang maningon matei do bahenon ni sampar. 33:27 Katakanlah begini kepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH. Demi Aku yang hidup, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan akan mati rebah oleh pedang, dan orang-orang yang di padang akan Kuberikan kepada binatang liar menjadi makanannya dan orang-orang yang di dalam kubu dan gua akan mati kena sampar.
33:28 Bahenonku do tanoh ai gabe halimisan anjaha tarulang, anjaha marujung do sagala pangenjengon ai; gabe lungun ma dolog-dolog ni Israel, seng dong be halak na montas hunjai. 33:28 Tanah ini akan Kubuat musnah dan sunyi sepi, dan kecongkakannya, yang ditimbulkan kekuatannya, akan berakhir; gunung-gunung Israel akan menjadi sunyi sepi, sehingga tidak seorang pun berani melintasinya.
33:29 Jadi tandaon ni sidea ma, Ahu do Jahowa, anggo gabe halimisan anjaha tarulang tanoh ai hubahen, halani haganup hasamboron na hinorjahon ni sidea. 33:29 Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, pada saat Aku membuat tanah ini musnah dan sunyi sepi, oleh karena semua perbuatan-perbuatan mereka yang keji, yang mereka lakukan.
33:30 Ia ho, ale anak ni jolma, bangsamai, na mansahap-sahapkon ho ilambung ni tembok ampa bani labah ni rumah-rumah, nini samah sidea, ganup bani hasomanni: Eta, anjaha tangar hita ma hata aha do ai, na roh humbani Jahowa! 33:30 Dan engkau anak manusia, teman-temanmu sebangsa bercakap-cakap mengenai engkau dekat tembok-tembok dan di pintu rumah-rumah dan berkata satu sama lain, masing-masing kepada temannya. Silakan datang dan dengar, apa yang difirmankan oleh TUHAN!
33:31 Jadi roh ma sidea marayak ho, marhulan-hulan, lanjar hundul ma bangsangkai i lobeimu, anjaha tangihonon ni sidea do hatamu, tapi seng dalankonon ni sidea ai; holong do isahapkon pamangan ni sidea, tapi bani untungni bei do sangkut uhur ni sidea. (Jes. 53:1; Jak. 1:22.) 33:31 Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umat-Ku, mereka mendengar apa yang kauucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya; mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram.
33:32 Tongon, songon sipandoding sipamalas-malas uhur do ho bani sidea, silurlur sora ampa na pandei marhusapi, ai itangihon sidea do na hinatahonmu, tapi seng ihorjahon sidea ai. 33:32 Sungguh, engkau bagi mereka seperti seorang yang melagukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu, dan yang pandai main kecapi; mereka mendengar apa yang kauucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya.
33:33 Tapi anggo masa ma ai, tonggor ma, maningon saud do ai, jadi botohon ni sidea ma, na adong do nabi itongah-tongah ni sidea. (bd. 2:5.) 33:33 Kalau hal itu datang — dan sungguh akan datang! — mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka.”
<< Yehezkiel 32 Yehezkiel 34 >>