Matius 25

25:1 Anjaha tarpausih do harajaon nagori atas ai hubani sapuluh anak boru, na bingkat marsiboan suluhni, laho mangalo-alo siparunjuk. 25:1 “Pada waktu itu hal Kerajaan Sorga seumpama sepuluh gadis, yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki.
25:2 Lima humbani sidea na oto do, tapi na lima nari maruhur do. (Luk. 12:36; Pangk. 19:7.) 25:2 Lima di antaranya bodoh dan lima bijaksana.
25:3 Ia na oto ai iboan do namin suluhni, tapi seng mamboan minak sidea. 25:3 Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak,
25:4 Tapi anggo na maruhur ai, iboan do minak bani iananni rap pakon suluh ni sidea. 25:4 sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka.
25:5 Halani dokah ase roh siparunjuk ai, tartunduh ma sidea haganup lanjar tarpodom. 25:5 Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur.
25:6 Tapi tongah borngin, adong ma na dilo-dilo: Tonggor ma, siparunjuk in! Roh ma mangalo-alosi! 25:6 Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru: Mempelai datang! Songsonglah dia!
25:7 Jadi puho ma ganup anakboru ai, anjaha ipasirsir bei ma suluhni. 25:7 Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka.
25:8 Nini naboru na oto ai ma bani na maruhur ai: Bere nasiam ma deba minak nasiam in, ai na laho miloh ma suluhnami! 25:8 Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana: Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam.
25:9 Tapi nini na maruhur ai ma mambalosisi: Lang! Seng sungkup holi bannami ampa bani nasiam. Dearan ma boli nasiam bani nasiam humbani panjual minak. 25:9 Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu: Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ.
25:10 Tapi sanggah na laho ai ope sidea mamboli minak, roh ma siparunjuk ai, jadi masuk ma na dob sirsir ai hinan rap pakonsi hu pesta parunjukan ai, anjaha itutup ma labah ai. 25:10 Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup.
25:11 Salpu ai roh ma naboru na legan ai, nini ma: Ham tuan, ham tuan, buha ham ma labah on bennami! (Luk. 13:25, 27.) 25:11 Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata: Tuan, tuan, bukakanlah kami pintu!
25:12 Tapi nini mambalosi: Sintong do hatangkon bennima: Seng hutandai hanima! (bd. 7:23.) 25:12 Tetapi ia menjawab: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu.
25:13 Halani ai jaga ma hanima, ai seng ibotoh hanima arini pakon panorangni. (bd. 24:42.) 25:13 Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya.”
25:14 Usih do homa ai bani sada halak, na laho mardalani hu nagori na legan, gabe idilo ma juak-juakni, laho mangondoskon artani bani sidea. (bd. 21:33.) 25:14 “Sebab hal Kerajaan Sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka.
25:15 Ibere ma bani na sada lima talenta, bani na sada nari dua, anjaha bani na legan use sada, ganup domu hubani gogohni, dob ai misir ma ia. (Rom 12:6.) 25:15 Yang seorang diberikannya lima talenta, yang seorang lagi dua dan yang seorang lain lagi satu, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat.
25:16 Mintor do laho sijalo na lima talenta ai, mantiga-tigahon ai, gabe dapotsi ma lima talenta. 25:16 Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba lima talenta.
25:17 Sonai homa sijalo na dua talenta ai, dapotsi do dua talenta. 25:17 Hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba dua talenta.
25:18 Tapi anggo na manjalo na sada talenta ai ihurak ma tanoh, laho mamonopkon duit ni tuanni ai. 25:18 Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lobang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya.
25:19 Dob dokah mulak ma tuan ni juak-juak ai, anjaha ibahen ma parhiraan pakon sidea. 25:19 Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka.
25:20 Jadi roh ma na manjalo silima talenta ai, anjaha ibere ma na lima talenta nari ai, nini ma: Tuannami, lima talenta do ipadas ham bangku; tonggor ma, lima talenta nari na husari. 25:20 Hamba yang menerima lima talenta itu datang dan ia membawa laba lima talenta, katanya: Tuan, lima talenta tuan percayakan kepadaku; lihat, aku telah beroleh laba lima talenta.
25:21 Nini tuanni ai ma hubani: Dear ma ai, ale juak-juak sidear uhur anjaha hatengeran. Hatengeran ni uhur do ho bani na otik, ondoskononku ma buei hubam. Masuk ma ho hubagas pesta malas ni uhur ni tuanmu! (ay. 23; bd. 24:45-47; Luk. 16:10.) 25:21 Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia; engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu.
25:22 Dob ai roh ma na manjalo sidua talenta ai, nini ma: Tuannami, dua talenta do ipadas ham bangku, tonggor ma, dua talenta nari na husari! 25:22 Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu, katanya: Tuan, dua talenta tuan percayakan kepadaku; lihat, aku telah beroleh laba dua talenta.
25:23 Nini tuanni ai ma hubani: Dear ma ai, ale juak-juak sidear uhur anjaha hatengeran. Hatengeran ni uhur do ho bani na otik, ondoskononkon ma buei hubam. Masuk ma ho hubagas pesta malas ni uhur ni tuanmu! (ay. 21.) 25:23 Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu.
25:24 Roh ma homa na manjalo sisada talenta ai, nini ma: Tuannami, hubotoh paruhur na koras do ham, na manabi na so sinuanmu anjaha na patumpuhon na so tinidahkonmu. 25:24 Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata: Tuan, aku tahu bahwa tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana tuan tidak menanam.
25:25 Jadi mabiar do ahu, gabe laho ma ahu mamonophon talentamu ai hubagas, tanoh. Nam ma artamu on! 25:25 Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta tuan itu di dalam tanah: Ini, terimalah kepunyaan tuan!
25:26 Tapi nini tuanni ai ma mambalosisi: E ho juak-juak na jahat anjaha parrayoh! Ibotoh ho do hape, ahu manabi na so sinuanku, anjaha patumpuhon na so tinidahkonku. 25:26 Maka jawab tuannya itu: Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu, bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam?
25:27 Anggo sonai, ai lang patut ma namin pasimpankononmu duitkon hubani halak sipabungahon duit, ase hujalo in rap pakon bungani bani parrohku? 25:27 Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kauberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya.
25:28 Ai pe, buat nasiam ma talenta in, anjaha bere nasiam ma hubani simada na sapuluh ai. 25:28 Sebab itu ambillah talenta itu dari padanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sepuluh talenta itu.
25:29 Ai bereon do bani ganup na marnadong ase marlobih-lobih ia, tapi sibuaton do humbani na so marnadong na adong bani hinan. 25:29 Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apa pun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya.
25:30 Anjaha usir nasiam ma juak-juak na so margagan in hubani na golap marimpot-impot! Ijai ma masa partangison ampa na patungosngoson. (bd. 8:12.) 25:30 Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi.”
25:31 Tapi anggo roh ma Anak ni jolma in ibagas hasangaponni rap pakon haganup malekatni, hundulanni ma ijai paratas hasangaponni ai. (bd. 16:27; Pangk. 20:11-13.) 25:31 “Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan-Nya.
25:32 Dob ai martumpu ma hu lobeini haganup bangsa, jadi sirangonni ma sidea songon pambahen ni parmahan na manirang biri-biri boru-boru humbani biri-biri tunggal. (Rom 14:10.) 25:32 Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan-Nya dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari pada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing,
25:33 Jadi pajongjongonni ma boru-boru ai hu siamunni, tapi bajar ai hu sambilouni do. (Hes. 34:17.) 25:33 dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan-Nya dan kambing-kambing di sebelah kiri-Nya.
25:34 Dob ai hatahonon ni Raja ai ma hubani na i siamunni ai: Roh ma nasiam na pinasu-pasu ni Bapa, jalo nasiam ma harajaon in, na dob pinasirsir bani nasiam humbani mula ni tanoh on! 25:34 Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan-Nya: Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.
25:35 Ai na loheian do Ahu, ibere nasiam do Ahu mangan, na horahan do Ahu, ibere nasiam do Ahu minum; na mampar-ampar do Ahu, iarahkon nasiam do Ahu; (Jes. 58:7.) 25:35 Sebab ketika Aku lapar, kamu memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu memberi Aku minum; ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan;
25:36 seng marhiou Ahu, gabe iparhioui nasiam do Ahu; na boritan do Ahu, gabe itorih nasiam do Ahu, anjaha na tartutup do Ahu, gabe roh do nasiam marayak Ahu. 25:36 ketika Aku telanjang, kamu memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit, kamu melawat Aku; ketika Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku.
25:37 Dob ai hatahonon ni parpintor ai ma mambalosisi: Tuhan, nantigan iidah hanami Ham loheian, gabe ibere hanami Ham mangan, barang horahan, gabe ibere hanami Ham minum? (bd. 6:3.) 25:37 Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya: Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum?
25:38 Nantigan iidah hanami Ham mampar-ampar, gabe ijalo hanami Ham, barang seng marhiou, gabe iparhioui hanami Ham? 25:38 Bilamanakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian?
25:39 Nantigan iidah hanami Ham boritan barang tartutup, gabe iparayak hanami Ham? 25:39 Bilamanakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?
25:40 Dob ai balosan ni Raja ai ma sidea: Sintong do na huhatahon on bani nasiam: Haganup na binahen nasiam bani sada halak anggingKu na etek-etek on, na hu-Bangku do in ibahen nasiam. (Pod. 19:17; Heb. 2:11.) 25:40 Dan Raja itu akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku.
25:41 Dob ai hatahononni ma bani na i sambilouni ai: Misir ma nasiam hum-Bangku, nasiam na binuraan, hubani apuy sisadokah ni dokahni, na pinasirsir bani sibolis ampa bani malekatni. (bd. 7:23; Pangk. 20:10, 15.) 25:41 Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri-Nya: Enyahlah dari hadapan-Ku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk Iblis dan malaikat-malaikatnya.
25:42 Ai na loheian do Ahu, seng ibere nasiam mangan, na horahan do Ahu, seng ibere nasiam minum. 25:42 Sebab ketika Aku lapar, kamu tidak memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu tidak memberi Aku minum;
25:43 Na mampar-ampar do Ahu, seng iarahkon nasiam Ahu, na so marhiou do Ahu, seng iparhioui nasiam; na boritan do Ahu anjaha tartutup, seng itorih nasiam. 25:43 ketika Aku seorang asing, kamu tidak memberi Aku tumpangan; ketika Aku telanjang, kamu tidak memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat Aku.
25:44 Sidea pe balosan ni sidea ma Ia, nini ma: Tuhan, nantigan iidah hanami Ham loheian, horahan, mampar-ampar, seng marhiou, boritan anjaha tartutup, hape lang ipatorsa-torsa hanami Ham? 25:44 Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya: Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?
25:45 Dob ai hatahononni ma mambalosi sidea: Sintong do na huhatahon on bani nasiam, na so binahen nasiam age aha bani sada halak na etek-etek on, hu-Bangku do na so binahen nasiam ijai. 25:45 Maka Ia akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk Aku.
25:46 Jadi misir ma sidea hubani na maparngit sadokah ni dokahni, tapi halak parpintor ai hu hagoluhan sadokah ni dokahni. (Joh. 5:29.) 25:46 Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal.”
<< Matius 24 Matius 26 >>