Ulangan 31

Minggu 10 Mei 2020, Kantate: Sibasaon 5 Musa 31:14-22; Ambilan Pangungkabon 12:10-12

Topik: Mandodingkon haluahon na humbani Tuhan

31:1 Dob ai inunut si Musa ma mangkatahon hata on hubani ganup Israel, 31:1 Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel.
31:2 nini ma dompak sidea: Saratus dua puluh tahun ma umurhu sadari on; seng tarbahen ahu be luar pakon masuk. Domma ihatahon Jahowa hubangku: Seng bulih diparanmu bah Jordan on. (bd. 34:7; 4 Mus. 20:12.) 31:2 Berkatalah ia kepada mereka: “Aku sekarang berumur seratus dua puluh tahun; aku tidak dapat giat lagi, dan TUHAN telah berfirman kepadaku: Sungai Yordan ini tidak akan kauseberangi.
31:3 Jahowa Naibatamu sandiri do mandipar i lobeimu; Ia do maniapkon bangsa ai i lobeimu, ase solukonmu sidea; anjaha si Josua do mandipar mambobahon ham, songon na dob hinatahon ni Jahowa hinan. 31:3 TUHAN, Allahmu, Dialah yang akan menyeberang di depanmu; Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka; Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan TUHAN.
31:4 Jadi bahenon ni Jahowa ma bani sidea, songon na dob hubani si Sihon pakon hubani si Og, raja ni halak Amori, pakon hubani tanoh ni sidea, na dob siniapkonni ai. (4 Mus. 21:21-35.) 31:4 Dan TUHAN akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukan-Nya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkan-Nya itu, dan terhadap negeri mereka.
31:5 Ondoskonon ni Jahowa ma sidea hubani nasiam, anjaha maningon bahenonnasiam ma hubani sidea romban hubani tonah, na dob hutonahkon ai hubani nasiam. (bd. 7:2.) 31:5 TUHAN akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu.
31:6 Tenger ma uhurnasiam anjaha marsijoloman, ulang ma mabiar anjaha gobir mangidah sidea, ai Jahowa Naibatamu do hasomanmu mardalan; seng anjai paturutonni anjaha tadingkononni ham. 31:6 Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab TUHAN, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau; Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.”
31:7 Dob ai idilo si Musa ma si Josua, anjaha nini ma dompaksi ilobei ni haganup Israel: Tenger ma uhurmu anjaha marsijoloman; ai das ma ham rap pakon bangsa on masuk hu tanoh, na dob binulawankon ni Jahowa hubani ompung ni sidea, sihol mamberehon ai hubani sidea, anjaha ham ma mambagihon ai hubani sidea bahen parbagiananni. (Jos. 1:6.) 31:7 Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel: “Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan TUHAN dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya.
31:8 Ai Jahowa sandiri do na mardalan i lobeimu, Ia do mangkasomani ham; seng anjai paturutonni anjaha tadingkononni ham; ulang ma ham mabiar anjaha ulang ma ham gobir. 31:8 Sebab TUHAN, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau; janganlah takut dan janganlah patah hati.”
31:9 Dob ai isuratkon si Musa ma titah on, anjaha iondoskon ma ai hubani malim, ginompar ni si Levi, siusung poti parpadanan ni Jahowa, pakon hubani ganup pangintuai ni Israel. 31:9 Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannyalah kepada imam-imam bani Lewi, yang mengangkut tabut perjanjian TUHAN, dan kepada segala tua-tua Israel.
31:10 Dob ai nini si Musa ma dompak sidea: Bani ujung ni ganup pitu tahun, tudu bani tahun haluahon, bani pesta parlampo-lampoan, (bd. 15:1.) 31:10 Dan Musa memerintahkan kepada mereka, demikian: “Pada akhir tujuh tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni hari raya Pondok Daun,
31:11 sanggah na roh haganup Israel hulobei ni Jahowa Naibatamu, bani ianan sipilihonni ai, maningon basaon ma titah on ilobei ni haganup Israel, bogeion ni pinggol ni sidea. 31:11 apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat TUHAN, Allahmu, di tempat yang akan dipilih-Nya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel.
31:12 Patumpu ma bangsa in, sagala paramangon, puang-puang pakon dakdanak pakon halak dagang na ibagas hutanasiam, ase itangar sidea anjaha iguruhon marhabiaran hubani Jahowa Naibatanasiam, anjaha iporluhon mangkorjahon ganup hata ni titah on, 31:12 Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan TUHAN, Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini,
31:13 anjaha anak ni sidea, na so mambotoh ope, boi mambogei in anjaha mangguruhon marhabiaran hubani Jahowa Naibatanasiam, sadokah nasiam manggoluh i tanoh siparayakonnasiam, marhitei na mandipari bah Jordan, bahen parbagiananmu. 31:13 dan supaya anak-anak mereka, yang tidak mengetahuinya, dapat mendengarnya dan belajar takut akan TUHAN, Allahmu, — selama kamu hidup di tanah, ke mana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya.”
31:14 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa: Tonggor ma, domma dohor jumpah ajalmu, na matei mando ho, antong dilo ma si Josua, anjaha jongjong ma hanima ibagas lampo-lampo partumpuan ai, ase martonah Ahu hubani: Jadi laho ma si Musa rap pakon si Josua, anjaha jongjong ma sidea ibagas lampo-lampo partumpuan ai. 31:14 Kemudian berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati; maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam Kemah Pertemuan, supaya Aku memberi perintah kepadanya.” Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam Kemah Pertemuan.
31:15 Jadi taridah ma Jahowa ibagas lampo-lampo ai, marhitei hombun na jongjong; anjaha ilambung ni labah ni lampo-lampo ai do jongjong hombun ai. (2 Mus. 40:34.) 31:15 Dan TUHAN menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah.
31:16 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa: Tonggor ma, na laho modom ma anggo ho rap pakon ompungmu; jadi jong-jong ma bangsa on anjaha manriah-riah mangirikkon naibata na legan itongah-tongah ni bangsa simasukan ni sidea ai, tadingkonon ni sidea ma Ahu, anjaha oseion ni sidea ma padan na hubahen ai hubani sidea. 31:16 TUHAN berfirman kepada Musa: “Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu dan bangsa ini akan bangkit dan berzinah dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri, ke mana mereka akan masuk; mereka akan meninggalkan Aku dan mengingkari perjanjian-Ku yang Kuikat dengan mereka.
31:17 Jadi gajag ma ringishu bani ari na sasada ai mangidah sidea, tadingkononku ma sidea, anjaha ponopkononku ma bohingku humbani sidea ase bois sidea magou, anjaha mangonai hubani sidea hamagouan pakon hasosakan na marbagei-bagei. Jadi hatahonon ni sidea ma bani ari na sasada ai: Ai lang mangonai do hamagouan on banta, halani na so itongah-tongahta Naibatanta? 31:17 Pada waktu itu murka-Ku akan bernyala-nyala terhadap mereka, Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajah-Ku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata: Bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita?
31:18 Anjaha ponopkononku ma bohingku bani ari na sasada ai, halani haganup hajahaton, na binahen ni sidea ai, halani na dob marbalik sidea bani naibata na legan. 31:18 Tetapi Aku akan menyembunyikan wajah-Ku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka: yakni mereka telah berpaling kepada allah lain.
31:19 On pe suratkon hanima ma bennima doding on, anjaha ajarhon ma in bani halak Israel, mamahkon ma ai bani pamangan ni sidea, ase doding on saksi bangku dompak bangsa on. (bd. 32.) 31:19 Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel, letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagi-Ku terhadap orang Israel.
31:20 Halani anggo domma das sidea huboan masuk hu tanoh, na dob hubulawankon hinan hubani ompung ni sidea, hu tanoh habaoran ni dadih pakon manisan ni huramah, anjaha mangan sidea, bosur anjaha mombur, marbalik ma sidea hubani naibata na legan anjaha balosan ni sidea ma ai, mapas ma sidea mangidah Ahu anjaha oseionni ma padanku. (bd. 32:15.) 31:20 Sebab Aku akan membawa mereka ke tanah yang Kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya; mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjian-Ku akan diingkari mereka.
31:21 Jadi anggo mangonai ma bani sidea buei hamagouan pakon hasosakan, doding on ma manaksihon bani sidea, ai seng bulih lupa ai humbani pamangan ni ginompar ni sidea, ai domma torang hinan hutanda sura-sura, na piningkiran ni uhur ni sidea sadari on, sanggah lape das sidea huboan hu tanoh, na dob hubulawankon in. (Ps. 139:2.) 31:21 Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab Aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum Aku membawa mereka ke negeri yang Kujanjikan dengan sumpah kepada mereka.”
31:22 Jadi isuratkon si Musa ma doding on bani na sadari ai, anjaha iajarhon ma ai bani halak Israel. 31:22 Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel.
31:23 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Josua, anak ni si Nun: Tenger ma uhurmu anjaha marsijoloman ma; ai maningon ho do mambobahon halak Israel masuk hu tanoh, na dob hubulawankon hubani sidea, anjaha Ahu do mangkasomani ho. 31:23 Kepada Yosua bin Nun diberi-Nya perintah, firman-Nya: “Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang Kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan Aku akan menyertai engkau.”
31:24 Jadi dobkonsi isurathon si Musa hata ni titah on hubagas sada buku, 31:24 Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan,
31:25 nini si Musa ma dompak halak Levi, na mangusung poti parpadanan ni Jahowa: 31:25 maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi pengangkut tabut perjanjian TUHAN, demikian:
31:26 Buat nasiam ma buku titah on, anjaha nahkon nasiam ma in hu lambung ni poti parpadanan ni Jahowa Naibatanasiam, ase gabe hasaksian ai ijai dompak ham. 31:26 “Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian TUHAN, Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau.
31:27 Ai domma hubotoh panlawanonmu pakon hahengkengonmu; tonggor ma, gari sanggah manggoluh ope ahu sonari itongah-tongahnasiam, domma manggeori nasiam dompak Jahowa, ai lang lambin parahni ma anggo domma matei ahu? 31:27 Sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu. Sedangkan sekarang, selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap TUHAN, terlebih lagi nanti sesudah aku mati.
31:28 Patumpu nasiam ma hu lambungkon haganup pangintuainasiam marsasamarga, pakon panuturinasiam, ase boi husahapkon hata on bani pinggol ni sidea, anjaha hudilo langit pakon tanoh on gabe saksingku dompak sidea. (bd. 32:1.) 31:28 Suruhlah berkumpul kepadaku segala tua-tua sukumu dan para pengatur pasukanmu, maka aku akan mengatakan hal yang berikut kepada mereka dan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap mereka.
31:29 Ai domma torang hinan hubotoh, anggo domma matei ahu, maningon maruhur magou nasiam, anjaha manlembang hun dalan, na hutonahkon in bani nasiam, halani ai mangonai ma hamagouan bani nasiam bani ari na laho roh, halani na hinorjahonnasiam ai sogam ni uhur ni Jahowa anjaha ipapuho nasiam ringisni marhitei pambahenan ni tangannasiam. 31:29 Sebab aku tahu, bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu di kemudian hari malapetaka akan menimpa kamu, apabila kamu berbuat yang jahat di mata TUHAN, dan menimbulkan sakit hati-Nya dengan perbuatan tanganmu.”
31:30 Jadi ihatahon si Musa ma ibogei pinggol ni ganup kuria ni halak Israel hata ni doding on das hubani ujungni. 31:30 Lalu Musa menyampaikan ke telinga seluruh jemaah Israel nyanyian ini sampai perkataan yang penghabisan.
<< Ulangan 30 >> Ulangan 32 >>