Ulangan 32

32:1 Tangar ma, nasiam sagala langit ase marsahap Ahu; anjaha tangihon ma ale tanoh hata ni pamanganku. (bd. 31:28; Jes. 1:2.) 32:1 “Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku.
32:2 Sai songon udan ma madabuh pangajarionku, manektek songon namur hatangku, songon pangonai ni udan paris-paris hubani poyon-poyon, anjaha songon pangonai ni simbur hubani suan-suanan. (Jes. 55:10, 11.) 32:2 Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan.
32:3 Ai sihol ambilankononku do goran ni Jahowa; bere nasiam ma hatimbulon bani Naibatanta. 32:3 Sebab nama TUHAN akan kuserukan: Berilah hormat kepada Allah kita,
32:4 Batu gingging in, laing do pambahenni, ai pintor do ganup dalanni; sada Naibata hatengeran ni uhur anjaha seng dong hagedukanni, pintor anjaha bonar do Ia. 32:4 Gunung Batu, yang pekerjaan-Nya sempurna, karena segala jalan-Nya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia.
32:5 Jahat do pambahenan ni sidea Bani, seng be anakni sidea halani habutakon ni sidea ai; sada sundut na jahat anjaha na geduk do sidea. (Jes. 1:2-4.) 32:5 Berlaku busuk terhadap Dia, mereka yang bukan lagi anak-anak-Nya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit.
32:6 Mintor sonai ma pambalosmu bani Jahowa, ham alo bangsa na oto anjaha na so maruhur? Ai lang Ia do Bapamu, na manompa ham, na manjadihon anjaha na paulihon ham? (2 Mus. 4:22; Jes. 63:16; Mal. 1:6.) 32:6 Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap TUHAN, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana? Bukankah Ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau?
32:7 Ingat ma ari na basaia, pardiateihon tahun na basaia marsundut-sundut; sungkun ma bapamu, ase ipatuduh bamu, partuanasiam ase ipatugah bani nasiam.(Ps. 77:12.) 32:7 Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu.
32:8 Sanggah na ibagihon Sitimbulan in bani bangsa sipajuh begu-begu parbagianan ni sidea, sanggah na sinirangni ai anak ni jolma in, ijai ma ipajonam parbalogan ni bangsa-bangsa romban hubani bilangan ni Israel. (1 Mus. 11:8; Lah. 17:26.) 32:8 Ketika Sang Mahatinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia memisah-misah anak-anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel.
32:9 Ai Jahowa do simada bangsani, si Jakob do parbagianan ni tineanni in. 32:9 Tetapi bagian TUHAN ialah umat-Nya, Yakub ialah milik yang ditetapkan bagi-Nya.
32:10 Jumpahsi do ia i tanoh dorging-dorging, i tanoh paraum-aumon i halimisan, Ia do manjagasi anjaha manarihon, iramotkon do ia songon anak ni matani. (Ps. 17:8; Sak. 2:12.) 32:10 Didapati-Nya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilingi-Nya dia dan diawasi-Nya, dijaga-Nya sebagai biji mata-Nya.
32:11 Songon panramotkon ni manuk-manuk nanggordaha bani asarni, na mayap-ayap i babou ni anakni, na paherbang habongni, na mambuat sidea, anjaha iusung iatas ni habongni, (2 Mus. 19:4; Ps. 36:8.) 32:11 Laksana rajawali menggoyangbangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya,
32:12 sonai ma ibobahon Jahowa sidea, anjaha seng dong naibata na legan hasomanni. 32:12 demikianlah TUHAN sendiri menuntun dia, dan tidak ada allah asing menyertai dia.
32:13 Ia do mambahen sidea margareta bani ianan na gijang i tanoh in, anjaha ipangan gogoh ni tanoh in; ibahen do ia manirup manisan ni huramah hun dolog batu pakon minak humbani batu na mapir. (Ps. 81:17.) 32:13 Dibuat-Nya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi, dan memakan hasil dari ladang; dibuat-Nya dia mengisap madu dari bukit batu, dan minyak dari gunung batu yang keras,
32:14 Mantega humbani lombu, pakon dadih humbani biri-biri, rap pakon taboh-taboh ni anak ni biri-biri, pakon biri-biri tunggal hun Basan ampa hambing tunggal, rap pakon gandum simantinan; anjaha daroh ni buah anggur na pitah iinum ham. 32:14 dadih dari lembu sapi dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba; dan domba-domba jantan dari Basan dan kambing-kambing jantan, dengan gandum yang terbaik; juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum.
32:15 Tapi momburhonsi Jesurun, mamistik ma ia, domma mombur ham, bolon anjaha tambos, jadi itadingkon ma Jahowa na manjadihonsi, anjaha teos ia bani Dolog batu hatuahonni in. (5 Mus. 31:20; Jes. 44:2.) 32:15 Lalu menjadi gemuklah Yesyurun, dan menendang ke belakang, — bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun — dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia, ia memandang rendah gunung batu keselamatannya.
32:16 Sai ipuhoi sidea do Ia marsimburu marhitei naibata na legan; anjaha ipuhoi do ringisni marhitei horja hagigian. (Ps. 78:58.) 32:16 Mereka membangkitkan cemburu-Nya dengan allah asing, mereka menimbulkan sakit hati-Nya dengan dewa kekejian,
32:17 Manggalang do sidea hubani begu-begu, sedo hubani Naibata, hubani naibata na so tinanda ni sidea, hubani naibata na baru jinadihon, na so hinabiaran ni ompungnasiam. 32:17 mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada allah yang tidak mereka kenal, allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar.
32:18 Dolog batu, na manjadihon ham, itadingkon ham, anjaha itadingkon ham do Naibata na marhangaluton manubuhkon ham. 32:18 Gunung batu yang memperanakkan engkau, telah kaulalaikan, dan telah kaulupakan Allah yang melahirkan engkau.
32:19 Dob iidah Jahowa ai, iambukkon ma sidea, halani ringis na pinuhoan ni anakni pakon boruni ai. 32:19 Ketika TUHAN melihat hal itu, maka Ia menolak mereka, karena Ia sakit hati oleh anak-anaknya lelaki dan perempuan.
32:20 Dob ai nini ma: Ponopkononku ma bohingku humbani sidea, sihol do Ahu mangidah sonaha hadoban ni sidea use; ai sada sundut na marbalik do sidea, dakdanak na so dong habujuron bani sidea. 32:20 Ia berfirman: Aku hendak menyembunyikan wajah-Ku terhadap mereka, dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan.
32:21 Ipuhoi sidea do Ahu marsimburu mangidah na so naibata; ipuhoi sidea do ringishu marhitei gana-gana ni sidea. Ahu pe papuhoonku ma sidea marsimburu mangidah na so bangsa in; puhoonku ma ringis ni sidea marhitei bangsa na oto. (Jer. 2:11; Rom 10:19.) 32:21 Mereka membangkitkan cemburu-Ku dengan yang bukan Allah, mereka menimbulkan sakit hati-Ku dengan berhala mereka. Sebab itu Aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal.
32:22 Ai gajak ma apuy marhiteihon ni ringishu, anjaha manogsogi das hu nagori toruh; bois do ipangan tanoh in pakon gogohni, anjaha gara bahenonni onjolan ni dolog-dolog. 32:22 Sebab api telah dinyalakan oleh murka-Ku, dan bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah; api itu memakan bumi dengan hasilnya, dan menghanguskan dasar gunung-gunung.
32:23 Pagugunonku ma hamagouan bani sidea; anjaha siorhononku sagala lingkithu hubani sidea. (Ps. 91:5.) 32:23 Aku akan menimbun malapetaka ke atas mereka, seluruh anak panah-Ku akan Kutembakkan kepada mereka.
32:24 Maningon madotei ma sidea ibahen lohei, anjaha bois ibahen pane-pane pakon sampar; Ahu manongoskon sait ni binatang mangimbang sidea, rap pakon bisa ni na manjulur bani orbuk. 32:24 Apabila mereka sudah lemas karena lapar dan merana oleh demam yang membara, dan oleh penyakit sampar, maka Aku akan melepaskan taring binatang buas kepada mereka, dengan racun binatang yang menjalar di dalam debu.
32:25 I darat podang mamunuh sidea, anjaha ibagas kamar masa hasonggoton, maniapkon anak garama pakon anak boru, na etek-etek rap pakon na dob ubanon. 32:25 Pedang di luar rumah dan kengerian di dalam kamar akan melenyapkan teruna maupun dara, anak menyusu serta orang ubanan.
32:26 Sihol hatahononku namin: Purpurhononku ma sidea, ase magou sidea hun pardingatan ni jolma. 32:26 Seharusnya Aku berfirman: Aku meniupkan mereka, melenyapkan ingatan kepada mereka dari antara manusia,
32:27 Ambit lang apas ni munsuh na huhabiari, ase ulang salah pangarusion ni munsuh ni sidea, ase ulang ihatahon sidea: Timbul do tangannami, sedo Jahowa na mambahen ai haganup. 32:27 tetapi Aku kuatir disakiti hati-Ku oleh musuh, jangan-jangan lawan mereka salah mengerti, jangan-jangan mereka berkata: Tangan kami jaya, bukanlah TUHAN yang melakukan semuanya ini.
32:28 Ai bangsa paruhur na so margagan do sidea, anjaha seng marisi panimbangon uhur ni sidea. (Jes. 27:11; Jer. 4:22.) 32:28 Sebab mereka itu suatu bangsa yang tidak punya pertimbangan, dan tidak ada pengertian pada mereka.
32:29 Ambit maruhur sidea, arusan ni sidea do on, paruhurhonon ni sidea do ujung ni langkahni. 32:29 Sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti hal ini, dan memperhatikan kesudahan mereka.
32:30 Sonaha ma pardakdak ni na sahalak bani na saribu, anjaha dua halak mambahen maporus saloksa, ambit lang Dolog batu ni sidea na dob manjual sidea, anjaha Jahowa mangondoskon sidea? (3 Mus. 26:8, 36, 37.) 32:30 Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar seribu orang, dan dua orang dapat membuat lari sepuluh ribu orang, kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka, dan TUHAN telah menyerahkan mereka!
32:31 Ai seng songon Dolog batunta dolog batu ni sidea, gari munsuhta sandiri marhatongonkon ai. 32:31 Sebab bukanlah seperti gunung batu kita gunung batu orang-orang itu; musuh kita boleh menjadi hakim!
32:32 Ai humbani hayu anggur ni Sodom do hayu anggur ni sidea, anjaha hun ladang ni Gomora do; buah anggur ni sidea buah anggur na so marrasun do, mapaet do turdunanni. (Jes. 1:10.) 32:32 Sesungguhnya, pohon anggur mereka berasal dari pohon anggur Sodom, dan dari kebun-kebun Gomora; buah anggur mereka adalah buah anggur yang beracun, pahit gugusan-gugusannya.
32:33 Bisa ni ulog do anggur ni sidea, anjaha bisa ni ulog darih na bisa tumang. 32:33 Air anggur mereka adalah racun ular, dan bisa ular tedung yang keras ganas.
32:34 Ai lang domma tarsimpan ganupan ai i lambungku, tartokan ibagas parugasanku? (bd. 29:28.) 32:34 Bukankah hal itu tersimpan pada-Ku, termeterai dalam perbendaharaan-Ku?
32:35 Bangku do pambalason pakon panguhumon bani panorang sanggah anjaha podas ma roh pangandungan na tinaktakkon hinan bani sidea (Ps. 94:1; Rom 12:19; Heb. 10:30.) 32:35 Hak-Kulah dendam dan pembalasan, pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat, akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka.
32:36 Ai pintoran ni Jahowa ma bangsani anjaha marpangulaki uhurni mangidah jabolonni; halani iidah bois ma gogoh ni sidea, anjaha sada pe lang na tading, paruhur pakon na so maruhur, (1 Raj. 14:10.) 32:36 Sebab TUHAN akan memberi keadilan kepada umat-Nya, dan akan merasa sayang kepada hamba-hamba-Nya; apabila dilihat-Nya, bahwa kekuatan mereka sudah lenyap, dan baik hamba maupun orang merdeka sudah tiada.
32:37 jadi hatahononni ma: Ija do naibata ni sidea, dolog batu parlingodan ni sidea ai, 32:37 Maka Ia akan berfirman: Di manakah allah mereka, — gunung batu tempat mereka berlindung —
32:38 na mangankon taboh-taboh ni galangan sipotongan ni sidea, pakon na manginum anggur galangan siinumon ni sidea? Palopas ma sidea jongjong laho mangurupi nasiam, sidea ma gabe parlingodannasiam. 32:38 yang memakan lemak dari korban sembelihan mereka, meminum anggur dari korban curahan mereka? Biarlah mereka bangkit untuk menolong kamu, sehingga kamu mendapat perlindungan.
32:39 Sonari pe tonggor ma, Ahu, Ahu do Ia, seng dong Naibata sobali ni Ahu; Ahu do na mamunuh anjaha Ahu do na pagoluhkon; Ahu do na mangugahi anjaha Ahu do na pamalumkon, anjaha seng dong barang ise na tolap paluahkon humbani tanganku. (bd. 4:35; 2 Mus. 15:26; 1 Sam. 2:6; Job 5:18; Jes. 45:5; Hos. 6:1, 2.) 32:39 Lihatlah sekarang, bahwa Aku, Akulah Dia. Tidak ada Allah kecuali Aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan, Aku telah meremukkan, tetapi Akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tangan-Ku.
32:40 Ai Ahu do na pagostong tanganku dompak langit, anjaha mangkatahon: Songon sintong ni manggoluh Ahu sadokah ni dokahni. (2 Mus. 6:8; Hes. 33:11.) 32:40 Sesungguhnya, Aku mengangkat tangan-Ku ke langit, dan berfirman: Demi Aku yang hidup selama-lamanya,
32:41 Anggo huasah ma podangku na marhilap, anjaha tanganku mandalankon panguhumon, jadi Ahu ma mambahen pambalason hubani munsuhku, anjaha Ahu mambaloskon bani halak na mangkagigihon Ahu. 32:41 apabila Aku mengasah pedang-Ku yang berkilat-kilat, dan tangan-Ku memegang penghukuman, maka Aku membalas dendam kepada lawan-Ku, dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci Aku.
32:42 Bahenonku ma panahku mabuk ibahen daroh, anjaha podangku mangankon daging pakon daroh ni halak na tartikam pakon na tartangkap, humbani ulu ni raja-raja ni munsuh. 32:42 Aku akan memabukkan anak panah-Ku dengan darah, dan pedang-Ku akan memakan daging: darah orang-orang yang mati tertikam dan orang-orang yang tertawan, dari kepala-kepala musuh yang berambut panjang.
32:43 Puji ma bangsani, nasiam bangsa sipajuh begu-begu; ai ibaloshon do daroh ni jabolonni, anjaha Ia mambahen pambaloson hubani munsuhni, anjaha ibahen pardearan hubani tanoh ni bangsani. (Rom 15:10.) 32:43 Bersorak-sorailah, hai bangsa-bangsa karena umat-Nya, sebab Ia membalaskan darah hamba-hamba-Nya, Ia membalas dendam kepada lawan-Nya, dan mengadakan pendamaian bagi tanah umat-Nya.”
32:44 Dob ai roh ma si Musa, anjaha ipajojor ma ganup hata ni doding on, ipabogei-bogei pinggol ni bangsa ai, ia pakon si Josua anak ni si Nun. 32:44 Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi.
32:45 Jadi dob ihatahon si Musa ganup hata on hubani ganup Israel, 32:45 Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel,
32:46 nini ma dompak sidea: Parimbagaskon nasiam ma ganup hata on, na husaksihon in bani nasiam sadari on, anjaha parentahkon nasiam ma hubani anaknasiam, ase ihaporluhon mangkorjahon ganup hata ni titah on. (bd. 6:7.) 32:46 berkatalah ia kepada mereka: “Perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini.
32:47 Ai seng hata na lumei tumang in bani nasiam, tapi hagoluhan nasiam do on, anjaha hata on do paganjang ari-ari nasiam i tanoh sisolukonnasiam ai, dob idipari nasiam bah Jordan. (3 Mus. 18:5.) 32:47 Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah, ke mana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya.”
32:48 Dob ai nini Jahowa ma dompak si Musa, lanjar bani ari na sasada ai: 32:48 Pada hari itulah juga TUHAN berfirman kepada Musa:
32:49 Tangkog ma ho hu dolog Abarimon, dolog Nebo, na i tanoh Moab, tontang ni Jeriko, anjaha tatap ma hunjai tanoh Kanaan, sibereonku hubani halak Israel bahen parbagiananni. (4 Mus. 27:12; 33:48.) 32:49 “Naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo, yang di tanah Moab, di tentangan Yerikho, dan pandanglah tanah Kanaan yang Kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya,
32:50 Anjaha matei ma ho iatas dolog sitangkoganmai, ase pinatumpu ho hubani bangsamu, usih songon si Aron abangmai, na dob matei iatas ni dolog Hor, anjaha pinatumpu hubani bangsani, (4 Mus. 20:23-29.) 32:50 kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kaunaiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun, kakakmu, sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya —
32:51 halani na dob lang hatengeran hanima bangku itongah-tongah ni halak Israel, ilambung ni bah Meriba-Kades i halimisan Sin, anjaha seng ipapansing hanima Ahu itongah-tongah ni halak Israel. (4 Mus. 20:12, 13.) 32:51 oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap Aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kadesh di padang gurun Zin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusan-Ku di tengah-tengah orang Israel.
32:52 Ai bulih do namin tataponmu tanoh in ilobeimu, tapi seng bulih ho anggo masuk hu tanoh, na sihol bereonku hubani halak Israel. (bd. 34:4.) 32:52 Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang Kuberikan kepada orang Israel.”
<< Ulangan 31 Ulangan 33 >>