Ulangan 30

Ambilan Minggu 4 September 2016, 5 Musa 30: 15-20; Sibasaon Lukas 14: 25-33
Ambilan Minggu 10 Juli 2016, 5 Musa 30: 9-14; Sibasaon   Kolose 1: 1-14
30:1 Anjaha anggo domma sogop bamu magira haganup hata on, pasu-pasu barang papa, na hunahkon i lobeimu, hape ipaulak ham use uhurmu hubagas itongah-tongah ni ganup bangsa sipajuh begu-begu, pambuangan ni Jahowa Naibatamu bamu, (bd. 28.) 30:1 “Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, ke mana TUHAN, Allahmu, menghalau engkau,
30:2 anjaha mulak ham pakon anakmu hubani Jahowa Naibatamu, anjaha itangihon ham sorani, romban hubani na hutonahkon in bamu sadari on, humbani ganup uhurmu pakon humbani ganup tonduymu, (3 Mus. 26:40.) 30:2 dan apabila engkau berbalik kepada TUHAN, Allahmu, dan mendengarkan suara-Nya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu,
30:3 jadi marpangulaki ma uhur ni Jahowa mangidah habuanganmu, anjaha idop ma uhurni mangidah ham, anjaha patumpuonni ma ham humbani ganup bangsa, pangerapan ni Jahowa Naibatamu bamu. (Jer. 29:14; 32:37; Ams. 9:14.) 30:3 maka TUHAN, Allahmu, akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, ke mana TUHAN, Allahmu, telah menyerakkan engkau.
30:4 Porini pe mallok ham hu ujung ni langit, sai patumpuon ni Jahowa Naibatamu do ham hunjai, anjaha alopanni do ham hunjai, 30:4 Sekalipun orang-orang yang terhalau dari padamu ada di ujung langit, dari sana pun TUHAN, Allahmu, akan mengumpulkan engkau kembali dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau.
30:5 anjaha boanon ni Jahowa Naibatamu ma ham mulak hu tanoh na dob tinean ni ompungmu hinan, ase teanonmu ai use, anjaha tumpakonni ma ham, mardoharan anjaha bueinan humbani ompungmu. 30:5 TUHAN, Allahmu, akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu.
30:6 Dob ai sunaton ni Jahowa Naibatamu ma uhurmu pakon uhur ni ginomparmu laho mangkaholongi Jahowa Naibatamu humbani sagala uhurmu pakon sagala tonduymu, ase manggoluh ham. (bd. 10:16; Jer. 4:4; Hes. 11:19; Rom 2:29; Kol. 2:11.) 30:6 Dan TUHAN, Allahmu, akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi TUHAN, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup.
30:7 Tapi honahonon ni Jahowa Naibatamu ma haganup papa-papa on hubani munsuhmu pakon imbangmu, sagala na mangayak-ayak ham. 30:7 TUHAN, Allahmu, akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu, yang telah mengejar engkau.
30:8 Dob ai mulak ma use ham anjaha tangihononmu ma sora ni Jahowa, anjaha horjahononmu ma ganup tonahni, sagala na hutonahkon in bamu sadari on. 30:8 Engkau akan mendengarkan kembali suara TUHAN dan melakukan segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini.
30:9 Jadi marlobih-lobih ma ham tumpakon ni Jahowa Naibatamu bani haganup horja ni tanganmu, bani boras ni boltokmu, bani panggargar ni pinahanmu pakon bani gogoh ni tanohmu; ai mangulaki ma marmalas ni uhur Jahowa manumpakkon na madear hubamu, usih songon malas ni uhurni naijia mangidah ompungmu, 30:9 TUHAN, Allahmu, akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, sebab TUHAN, Allahmu, akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu —
30:10 anggo itangihon ham sora ni Jahowa Naibatamu, laho manramotkon titahni pakon aturanni, sagala na tarsurat ibagas buku titah on, anggo mulak uhurmu hubani Jahowa Naibatamu humbani sagala uhurmu pakon sagala tonduymu. 30:10 apabila engkau mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, dengan berpegang pada perintah dan ketetapan-Nya, yang tertulis dalam kitab Taurat ini dan apabila engkau berbalik kepada TUHAN, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu.”
30:11 Ai titah, na hutonahkon on bamu sadari on seng mapayahtu in bamu anjaha seng madaohtu. 30:11 “Sebab perintah ini, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh.
30:12 Seng i nagori atas in, mambahen pala hatahononmu: Ise ma gantihnami naik hu nagori atas laho mangalop in bennami, ase ibogei hanami in anjaha ihorjahon hanami in? (Rom 10:6, 8.) 30:12 Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata: Siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya?
30:13 Anjaha seng idipar ni laut hata in, mambahen maningon pala hatahononmu: Ise ma gantihnami mandipar laut laho mangalop in bennami, ase ibogei hanami in anjaha ihorjahon hanami in? 30:13 Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata: Siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya?
30:14 Ai dohor tumang do hata in bamu; ibagas pamanganmu anjaha ibagas uhurmu do in ase boi horjahononmu in. 30:14 Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan.
30:15 Tonggor ma, domma hupatuduhkon bamu sadari on hagoluhan pakon hatuahon, hamateian pakon hamagouan, (bd. 11:26; 28:2, 15.) 30:15 Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan,
30:16 marhitei na huhatahon ham sadari on mangkaholongi Jahowa Naibatamu, marhitei na marparlahou ham ibagas dalanni anjaha iramotkon ham titahni, aturanni pakon uhumni, ase manggoluh ham anjaha lambin bueini, anjaha pasu-pasuon ni Jahowa Naibatamu ham i tanoh siparayakonmu nuan bahen parbagiananmu. 30:16 karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi TUHAN, Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturan-Nya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh TUHAN, Allahmu, di negeri ke mana engkau masuk untuk mendudukinya.
30:17 Tapi anggo marbalik uhurmu, anjaha seng ra ham manangihon, tapi ra ham ajar-ajaranni marsombah hubani naibata na legan anjaha mambalosi ai, 30:17 Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada allah lain dan beribadah kepadanya,
30:18 na pabotohkon hinan ma bani nasiam sadari on, maningon magou tumang ma nasiam; seng anjai dokah nasiam manggoluh i tanoh siparayakonmu marhitei na mandipari bah Jordan laho mambuat ai bahen parbagianan. (bd. 4:26.) 30:18 maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu akan binasa; tidak akan lanjut umurmu di tanah, ke mana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya.
30:19 Diloonku ma sadari on langit pakon tanoh gabe saksingku dompak nasiam, paboa na dob hupatuduhkon bamu hagoluhan pakon hamateian, pasu-pasu pakon papa-papa; halani ai pilih ma hagoluhan, ase manggoluh ham pakon ginomparmu, (bd. 4:26.) 30:19 Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini: kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu,
30:20 marhitei na mangkaholongi Jahowa Naibatamu, manangihon sorani, anjaha marsijoloman hubani; ai hagoluhan do ai bamu anjaha haganjangon ni umur, manggoluh i tanoh na dob binulawankon ni Jahowa hubani ompungmu, hubani si Abraham, si Isak pakon si Jakob, laho mamberehon ai bani sidea. 30:20 dengan mengasihi TUHAN, Allahmu, mendengarkan suara-Nya dan berpaut pada-Nya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan TUHAN dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka.”
<< Ulangan 29 Ulangan 31 >>