Ulangan 18

Minggu 8 Desember 2019, Advent II: Sibasaon, 5 Musa 18:15-19; Ambilan, Johannes 1:14-18
Natal 25 Desember 2018: Sibasaon 5 Musa 18: 15-19; Ambilan Mateus 1: 18-25
Hagoluhan ni Malim pakon Halak Levi Penghasilan imam dan orang Lewi
1Ia malim, halak Levi ai pakon haganup marga Levi, seng bulih dapotan parbagianan barang siteanon rap pakon Israel; sagala galangan apuy bani Jahowa pakon parbagiananni hinan, ai do panganon ni sidea. 1 “Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel; dari korban api-apian kepada TUHAN dan apa yang menjadi milik-Nya harus mereka mendapat rezeki.
2Seng dong parbagianan ni sidea i tongah-tongah ni sanina ni sidea; Jahowa do parbagianan ni sidea, songon na dob pinarbagah-bagahni bani sidea. 2 Janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya; Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang dijanjikan-Nya kepadanya.
3Anjaha on do hak ni malim bani bangsa in, bani halak na manggalangkon galangan, barang lombu barang biribiri pe ai; maningon bereonni do hubani malim hae-hae lobei, osangni na dua ai pakon bituha bolon. 3 Inilah hak imam terhadap kaum awam, terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelihan, baik lembu maupun domba: kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang dan perut besar.
4Limbuah humbani gandummu, minakmu pakon limbuah humbani ambulu ni biribirimu maningon bereonmu do hu bani. 4 Hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, dan bulu guntingan pertama dari dombamu haruslah kauberikan kepadanya.
5Ai domma ipilih Jahowa Naibatamu ia humbani haganup margamu, ase ia jongjong marugas marhitei goran ni Jahowa, ia pakon anakni sadokah maggoluh. 5 Sebab dialah yang dipilih oleh TUHAN, Allahmu, dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani TUHAN dan menyelenggarakan kebaktian demi nama-Nya, ia dan anak-anaknya.
6Anjaha anggo roh halak Levi humbani sada huta, panginsolatanni ai, humbani ganup Israel, anjaha roh ia humbani gok ni uhurni hu ianan na sihol pilihon ni Jahowa, 6 Apabila seorang Lewi datang dari tempat manapun di Israel, di mana ia tinggal sebagai pendatang, dan dengan sepenuh hati masuk ke tempat yang akan dipilih TUHAN,
7jadi bulih do ia marugas ibagas goran ni Jahowa Naibatani, songon haganup saninani, ai ma halak Levi ai, na jongjong marugas ijai i lobei ni Jahowa. 7 dan menyelenggarakan kebaktian demi nama TUHAN, Allahnya, sama seperti semua saudaranya, orang-orang Lewi, yang melayani TUHAN di sana,
8Maningon dos do bagian sipanganon bani sidea, sobali na jinaloni humbani panjualon ni ugas-ugas ni ompungni. 8 maka haruslah mereka mendapat rezeki yang sama, dengan tidak terhitung apa yang ia peroleh dengan menjual harta nenek moyangnya.”
Titah Larangan Pasal Parnaibataon na Legan pakon Partondungon Bertenung dan bernubuat
9Ia dob masuk ham hu tanoh sibereon ni Jahowa Naibatamu bamu, seng bulih guruhononmu mangkorjahon sihagigihononkon, na hinorjahon ni bangsa sipajuh begu-begu. 9 “Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu.
10Seng bulih jumpah i tongah-tongah nasiam sada halak, na pabontaskon anakni barang boruni humbani apuy, barang halak partondung, barang sijujur ari, barang sipartabas, barang parsibalik mata, 10 Di antaramu janganlah didapati seorangpun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir,
11barang sibahen uti-utian, barang sibahen pangidahan, barang siparsungkun bani begu-begu, barang siparbegu ganjang. 11 seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati.
12Ai magigi tumang do uhur ni Jahowa mangidah haganup halak na mangkorjahon na sonai; anjaha halani pambahenan hagigian ai usiron ni Jahowa Naibatamu do sidea hun lobeimu. 12 Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi TUHAN, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah TUHAN, Allahmu, menghalau mereka dari hadapanmu.
13Maningon gokan dear do ham i lobei ni Jahowa Naibatamu. 13 Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan TUHAN, Allahmu.
14Ia bangsa sipajuh begu-begu sisolukonmu ai, somal do sidea patangi-tangi hata-hata ni sijujur ari pakon partondung, tapi anggo nasiam, seng ilopas Naibata nasiam mambahen na sonai. 14 Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kaududuki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan TUHAN, Allahmu, melakukan yang demikian.
Bagah-bagah Pasal Nabi na Banggal in
15Nabi sada songon ahu on pajongjongon ni Jahowa Naibatamu hun tongah-tongahmu, humbani saninamu; Ia talup tangihonon nasiam, 15 Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh TUHAN, Allahmu; dialah yang harus kamu dengarkan.
16romban hubani na pinangindomu hubani Jahowa Naibatamu i Horeb, sanggah ari partumpuan ondi, nimu do, “Seng be tarpabogei-bogei ahu sora ni Jahowa Naibatangku, anjaha lang be tarpaidah-idah ahu apuy na bolon on, ase ulang matei ahu.” 16 Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada TUHAN, Allahmu, di gunung Horeb, pada hari perkumpulan, dengan berkata: Tidak mau aku mendengar lagi suara TUHAN, Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati.
17Dob ai roh ma hata ni Jahowa hu bangku, “Dear do hata na hinatahon ni sidea ai. 17 Lalu berkatalah TUHAN kepadaku: Apa yang dikatakan mereka itu baik;
18Ahu ma pajongjongkon bani sidea sada Nabi hun tongah-tongah ni sanina ni sidea, songon ho, anjaha Ahu ma mamberehon hatang-Ku hubagas pamanganni, gabe hatahononni ma hubani sidea sagala na Hutonahkon ai bani. 18 seorang nabi akan Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini; Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya.
19Jadi barang ise na so ra manangihon hatang-Kai, sagala sihatahononni ibagas goran-Ku, tuntuton-Ku do ai humbani. 19 Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, dari padanya akan Kutuntut pertanggungjawaban.
20Tapi anggo dong sada nabi na pagijang uhurni mangkatahon sada hata ibagas goran-Ku, na so Huparentahkon hatahononni, barang na marsahap ibagas goran ni naibata na legan, maningon marutang hosah nabi na sonai ai.” 20 Tetapi seorang nabi, yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama allah lain, nabi itu harus mati.
21Anjaha anggo nini ham ibagas uhurmu, “Hunja ma botohonnami hata, na so hinatahon ni Jahowa?” 21 Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu: Bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan TUHAN? —
22Anggo marsahap sada nabi ibagas goran ni Jahowa, hape lang jadi hata ai anjaha lang roh, ai ma hata na so hinatahon ni Jahowa, mangunsagahkon hajungkaton do nabi sisonai ai mangkatahon ai, ulang pala mabiar ham mangidahsi. 22 apabila seorang nabi berkata demi nama TUHAN dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan TUHAN; dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya.”
<< Ulangan 17 Ulangan 19 >>