Ulangan 19

19:1 Anggo domma rasei ibahen Jahowa Naibatamu bangsa sipajuh begu-begu simada tanoh sibereon ni Jahowa Naibata bamu, gabe isoluk ham tanoh ni sidea ai, anjaha iiani ham huta pakon rumah ni sidea, 19:1 “Apabila TUHAN, Allahmu, sudah melenyapkan bangsa-bangsa yang negerinya diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, dan engkau sudah menduduki daerah mereka dan diam di kota-kota dan rumah-rumah mereka,
19:2 maningon papuligonmu do bamu tolu huta i tanohmu, na sihol bereon ni Jahowa Naibatamu bahen parbagiananmu. (bd. 4:41-43.) 19:2 maka engkau harus mengkhususkan tiga kota di dalam negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu untuk diduduki.
19:3 Maningon pasirsironmu do dalan hujai, anjaha bagi tolu bahenonmu parbalogan ni tanohmu, sibereon ni Jahowa Naibatamu bamu bahen parbagiananmu, ase boi maporus hujai sibunuh jolma. 19:3 Engkau harus menetapkan jauhnya jalan, dan membagi dalam tiga bagian wilayah negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu, untuk dimiliki olehmu, supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana.
19:4 On do uhum bani sibunuh jolma, na maporus hujai ase manggoluh ia; Anggo ibunuh sada halak hasomanni, tapi seng niutushonni, anjaha seng dong sogam ni uhurni hinan hubani, 19:4 Inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup: apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya,
19:5 (limbagani, laho ma sada halak rap pakon hasomanni hu harangan laho manroboh hayu, iambungkon ma hapakni laho manroboh hayu ai, hape mistak ma mata ni hapak ai humbani songkirni, ihonai ma hasomanni ai lanjar matei), jadi boi ma ia maporus hu sada humbani huta ai, ase manggoluh ia, 19:5 misalnya apabila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu, ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, mata kapak terlucut dari gagangnya, lalu mengenai temannya sehingga mati, maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup.
19:6 ase ulang iayak sipambalas ai jolma pamunuh ai ibagas milas ni uhurni, gabe jumpahsi halani daoh ni dalan ai, anjaha ibunuh ia, age pe namin seng patut ope uhum hamateian mangonai bani, halani na so sogam hinan uhurni bani. 19:6 Maksudnya supaya jangan penuntut tebusan darah sementara hatinya panas dapat mengejar pembunuh itu, karena jauhnya perjalanan, menangkapnya dan membunuhnya, padahal pembunuh itu tidak patut mendapat hukuman mati, karena ia tidak membenci dia sebelumnya.
19:7 Halani ai do ase huhatahon hubamu: Maningon papuligonmu do bamu tolu huta. 19:7 Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikian: tiga kota haruslah kaukhususkan.
19:8 Anjaha anggo lambin ipabolag Jahowa Naibatamu parbaloganmu, songon na dob binulawankonni hubani ompungmu, anjaha saud ibere bamu ganup tanoh, na dob pinarbagah-bagahni bereonni hubani ompungmu, 19:8 Dan jika TUHAN, Allahmu, sudah meluaskan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dan sudah memberikan kepadamu seluruh negeri yang dikatakan-Nya akan diberikan kepada nenek moyangmu,
19:9 anggo ihaporluhon ham do mangkorjahon haganup tonah on, na hutonahkon bamu sadari on, laho mangkaholongi Jahowa Naibatamu pakon marparlahou bani dalanni sadokah ham manggoluh, maningon tambahonmu ope tolu nari huta ambah ni na tolu huta ondi, 19:9 — apabila engkau melakukan dengan setia perintah ini, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengasihi TUHAN, Allahmu, dan dengan senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya — maka haruslah engkau menambah tiga kota lagi kepada yang tiga itu,
19:10 ase ulang durus daroh ni na so marpipot itongah-tongah ni tanohmu, na sihol bereon ni Jahowa Naibatamu bamu bahen parbagianan, ase ulang marsapata bamu daroh ai. 19:10 supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah di negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu menjadi milikmu dan hutang darah melekat kepadamu.
19:11 Tapi anggo sogam uhur ni sada halak mangidah hasomanni, gabe ionggopi ia anjaha idorab, anjaha ihonai ia pala matei, dob ai lintun halak ai hu sada humbani huta ai, 19:11 Tetapi apabila seseorang membenci sesamanya manusia, dan dengan bersembunyi menantikan dia, lalu bangun menyerang dan memukul dia, sehingga mati, kemudian melarikan diri ke salah satu kota itu,
19:12 maningon suruhon ni pangintuai ni huta ai ma suruhanni mangalopisi hunjai, anjaha ondoskononni ia hu tangan ni sipambalas ai, ase matei ia ibunuh. 19:12 maka haruslah para tua-tua kotanya menyuruh mengambil dia dari sana dan menyerahkan dia kepada penuntut tebusan darah, supaya ia mati dibunuh.
19:13 Seng bulih malang uhurmu mangidahsi, maningon purpurhononmu do sapata ni daroh na so marpipot hun Israel, ase marhasonangan ham. 19:13 Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Demikianlah harus kauhapuskan darah orang yang tidak bersalah dari antara orang Israel, supaya baik keadaanmu.”
19:14 Seng bulih paosor-osoronmu parbalogan ni hasomanmu, na pinasuk ni ompung na lobei ibagas parbagiananmu, na sihol teanonmu i tanoh sibereon ni Jahowa Naibatamu bamu bahen parbagiananmu. (bd. 27:17.) 19:14 “Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kaumiliki di negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu untuk menjadi milikmu.”
19:15 Seng asi sahalak saksi jongjong mangimbang sada halak pasal parkara hajahaton barang dousa, atap na ijahanin pe, na dob hinorjahonni; maningon na sinaksihon ni dua barang tolu saksi do ase sah hata ai. (bd. 17:6; 4 Mus. 35:30; Joh. 8:17; 2 Kor. 13:1.) 19:15 “Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apa pun atau dosa apa pun yang mungkin dilakukannya; baru atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan.
19:16 Anggo jongjong sada saksi parladung mangimbang sada halak laho mangaduhonsi pasal sada panlanggaron, 19:16 Apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran,
19:17 maningon jongjong ma dua halak na marsalisih ai ilobei ni Jahowa, ilobei ni malim pakon panguhum na marhorja bani panorang ai. (bd. 17:9.) 19:17 maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan TUHAN, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu.
19:18 Dob ai tangkas ma pareksaon ni panguhum ai parkara ai, anjaha tonggor ma, anggo sisaksihon ladung do saksi ai, anjaha lepak do pangaduanni ai dompak hasomanni ai, 19:18 Maka hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik, dan apabila ternyata, bahwa saksi itu seorang saksi dusta dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya,
19:19 jadi maningon bahenonnasiam ma bani usih songon na sinurahon ni uhurni sihol bahenonni bani hasomanni ai; sonai ma purpurhononmu hajahaton ai hun tongah-tongahmu, 19:19 maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu.
19:20 ase ibogei halak na legan ai, gabe mabiar sidea, anjaha lang be inunut mangkorjahon hajahaton na sonai ai itongah-tongahmu. 19:20 Maka orang-orang lain akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu.
19:21 Seng bulih malang uhurmu mangidahsi, maningon hosah do abul ni hosah, mata abul ni mata, ipon abul ni ipon, tangan abul ni tangan, nahei abul ni nahei. (4 Mus. 21:23-25.) 19:21 Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku: nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki.”
<< Ulangan 18 Ulangan 20 >>