Ulangan 17

17:1 Seng bulih galangkononmu bani Jahowa Naibatamu lombu barang biri-biri na martikas barang na boritan; ai hagigian do ai bani Jahowa Naibatamu. (3 Mus. 22:20.) 17:1 Janganlah engkau mempersembahkan bagi TUHAN, Allahmu, lembu atau domba, yang ada cacatnya, atau sesuatu yang buruk; sebab yang demikian adalah kekejian bagi TUHAN, Allahmu.”
17:2 Anggo adong jumpah itongah-tongahmu ibagas sada huta, na sihol bereon ni Jahowa Naibatamu bamu, sada dalahi barang sada naboru, na mangkorjahon sogam ni uhur ni Jahowa Naibatamu, marhitei na mangosei padan, na binahenni ai, (bd. 13:7-12.) 17:2 “Apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, Allahmu, dengan melangkahi perjanjian-Nya,
17:3 gabe laho ma ia mambalosi naibata na legan anjaha marsombah hujai, hu mata ni ari barang hu bulan, barang hubani ganup bala ni langit, na so hutonahkon in, (bd. 4:19.) 17:3 dan yang pergi beribadah kepada allah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang telah Kularang itu;
17:4 anjaha tarbortik ai bamu anjaha ibogei pinggolmu; jadi maningon pangkei do pareksaonmu ai anjaha tonggor ma, anggo tongon do masa pahara sihagigihononkon ai i Israel, 17:4 dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti, bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel,
17:5 jadi maningon boanonmu do luar dalahi barang naboru, na mambahen hajahaton na sonai ai, hudarat ni horbanganmu, anjaha maningon sigijigon do dalahi barang naboru na sonai ai bani batu, ase matei. 17:5 maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu ke luar ke pintu gerbang, kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kaulempari dengan batu sampai mati.
17:6 Maronjolan hubani hasaksian ni dua barang tolu halak, maningon bunuhon do na dob pinutuskon marutang hosah; tapi anggo maronjolan hubani hatorangan ni sada halak tumang do, seng bulih bunuhon ia. (bd. 19:15; 4 Mus. 35:30; Heb. 10:28.) 17:6 Atas keterangan dua atau tiga orang saksi haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati; atas keterangan satu orang saksi saja janganlah ia dihukum mati.
17:7 Maningon tangan ni saksi ai lobei mangonai laho mamunuhsi, dob ai use tangan ni ganup bangsa ai. Sonai ma bahenonmu maniapkon hajahaton ai hun tongah-tongahmu. 17:7 Saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu.”
17:8 Anggo mapayahtu pareksaonmu sada pahara bani paruhuman pasal na marsibunuhan hosah, barang na marsurei, barang na marsiugahan, atap pahara na ijahanin pe ibagas hutamu, maningon laho ma ham tangkog hu ianan, na sihol pilihon ni Jahowa Naibatamu; 17:8 “Apabila sesuatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh-membunuh, tuntut-menuntut, atau luka-melukai — perkara pendakwaan di dalam tempatmu — maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih TUHAN, Allahmu;
17:9 laho ma ham hubani malim, halak Levi ai, pakon hubani panguhum bani panorang ai, laho manungkun uhum bani sidea; jadi patugahon ni sidea ma bamu haputusan ai. (2 Kron. 19:8, 11.) 17:9 haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu, dan meminta putusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim.
17:10 Jadi maningon bahenonmu do romban hubani na pinatugah ni sidea bamu, humbani ianan na sihol pilihon ni Jahowa; anjaha maningon haporluhononmu do mangkorjahon ganup romban hubani na pinodahkon ni sidea bamu; 17:10 Dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang akan dipilih TUHAN; engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu.
17:11 romban hubani podah, na pinodahkon ni sidea bamu, anjaha romban hubani haputusan, na pinatugah ni sidea bamu, maningon sonai do bahenonmu; seng bulih ham manlembang humbani haputusan, na pinatugah ni sidea bamu, hu siamun barang hu siambilou. (ay. 20.) 17:11 Menurut petunjuk yang diberikan mereka kepadamu dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu haruslah engkau berbuat; janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri dari keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu.
17:12 Anjaha dalahi na marhajungkaton ai, marhitei na lang ra ia mambalosi malim na jongjong marugas ijai ilobei ni Jahowa Naibatamu, barang panguhum pe, maningon marutang hosah ma dalahi ai; sonai ma siaphononmu hajahaton ai hun Israel. 17:12 Orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan TUHAN, Allahmu, ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel.
17:13 Maningon ganup bangsa ai mambogei ai, ase mabiar sidea anjaha ulang be ihorjahon sidea hajungkaton. 17:13 Maka seluruh bangsa itu akan mendengar dan menjadi takut dan tidak lagi berlaku terlalu berani.”
17:14 Anggo masuk ham hu tanoh sibereon ni Jahowa Naibatamu bamu, anjaha anggo isoluk ham ai anjaha marianan ijai, anjaha gabe roh hatamu mangkatahon: “Sihol pabangkitonku do sada raja manggomgom ahu, usih hubani haganup bangsa sipajuh begu-begu na inggot hubangku”; (1 Sam. 8:5, 6.) 17:14 “Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata: Aku mau mengangkat raja atasku, seperti segala bangsa yang di sekelilingku,
17:15 bulih do tongon pabangkitonmu manggomgom ham sada raja, na pinilih ni Jahowa Naibatamu; maningon hun tongah-tongah ni saninamu pabangkitonmu raja manggomgom ham, seng bulih pabangkitonmu manggomgom ham halak na legan, na so saninamu. 17:15 maka hanyalah raja yang dipilih TUHAN, Allahmu, yang harus kauangkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu; seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kauangkat atasmu.
17:16 Pitah, seng bulih pabueion ni raja ai huda bani, anjaha seng bulih arahkononni bangsa ai mulak hu Masir, laho pabueihon huda bani, ai domma pala ihatahon Jahowa bani nasiam: Seng bulih be nasiam mulak hubani dalan on. (1 Raj. 10:25, 28.) 17:16 Hanya, janganlah ia memelihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda, sebab TUHAN telah berfirman kepadamu: Janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi.
17:17 Anjaha seng bulih pabueionni parinangonni, ase ulang manlembang uhurni; sonai homa seng bulih pajunjunonni bani pirak pakon omas. (1 Raj. 11:4.) 17:17 Juga janganlah ia mempunyai banyak isteri, supaya hatinya jangan menyimpang; emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak.
17:18 Anjaha anggo hundul ma ia bani paratas ni harajaonni, maningon salinonni ma bani hata ni titah on hubani sada buku ilobei ni malim pakon halak Levi. 17:18 Apabila ia duduk di atas takhta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi.
17:19 Maningon titah ai tongong i lambungni, anjaha pabasa-basaonni ai sadokah manggoluh ia, ase marlajar ia marhabiaran bani Jahowa Naibatani, ase ramotanni ganup hata ni titah pakon aturan laho mandalankon ai; 17:19 Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan TUHAN, Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya,
17:20 ase ulang ipagijang uhurni ilobei ni saninani, anjaha ase ulang manlembang ia humbani titah ai, barang hu siamun barang hu sambilou, ase dokah ia manggoluh manjujung harajaonni ai, ia pakon ganup anakni itongah-tongah ni Israel. (bd. 5:29.) 17:20 supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel.”
<< Ulangan 16 Ulangan 18 >>