Yohanes 1

Hata In na gabe Daging Firman yang telah menjadi manusia
1 Bani mungkahni domma adong Hata in, anjaha rap pakon Naibata do Hata in, anjaha Naibata do Hata in. 1 Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah.
2 Rap do in pakon Naibata bani mungkahni. 2 Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.
3 Haganup marhiteihon-Si do ase adong, anjaha seng dong na dob dong in, na so marhiteihon-Si. 3 Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
4 Ibagas Hata in do hagoluhan, anjaha hagoluhan in do panondang ni hajolmaon, 4 Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia.
5Na marsinondang do panondang in ibagas na golap, tapi seng ijalo na golap in. 5 Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya.
6Bangkit ma sada halak, na sinuruh ni Naibata, na margoran si Johannes. 6 Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes;
7Laho manaksihon do ia ase roh, ase isaksihon panondang in, ase haganup porsaya marhiteihonsi. 7 ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya.
8Seng ia panondang in, tapi sisaksihon panondang in do ia. 8 Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu.
9Panondang na sintong in, na manondangi ganup jolma do, na roh hu dunia on. 9 Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia.
10 I dunia on hinan do Ia, anjaha marhiteihon-Si do adong dunia on, hape seng itanda dunia on Ia. 10 Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh-Nya, tetapi dunia tidak mengenal-Nya.
11Na roh do Ia marayak na dong Bani, tapi seng ijalo na dong Bani in Ia. 11 Ia datang kepada milik kepunyaan-Nya, tetapi orang-orang kepunyaan-Nya itu tidak menerima-Nya.
12Tapi barang piga na manjalo-Si, hujai do ibere kuasa, ase gabe anak ni Naibata sidea, ai ma na porsaya bani goran-Ni. 12 Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya;
13Ai ma na so tubuh humbani daroh barang humbani rosuh ni daging barang humbani rosuh ni dalahi, tapi humbani Naibata do. 13 orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah.
14Gabe daging ma Hata in anjaha marianan i tongah-tongahta; jadi ididah hanami ma hasangapon-Ni songon hasangapon ni Anak Sasada na humbani Bapa in, gok idop ni uhur ampa hasintongan. 14 Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.
15 Isaksihon si Johannes do Ia, nini do marsora na gogoh, “On do Ia na huhatahon ai, na roh hun pudingku; lobeinan do Ia adong ase ahu, ai parlobei hinan do Ia. 15 Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya: “Inilah Dia, yang kumaksudkan ketika aku berkata: Kemudian dari padaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku.”
16Hun bani habayakon-Ni do haganup hita manjalo, ai ma idop ni uhur na marnunut. 16 Karena dari kepenuhan-Nya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia;
17Marhitei si Musa do ibere titah, tapi marhitei Jesus Kristus do manjadi idop ni uhur ampa hasintongan. 17 sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus.
18 Ise pe lang na ongga mangidah Naibata; Anak na sasada in, na bani abingan ni Bapa in, Ia do na pabotohkonsi.” 18 Tidak seorangpun yang pernah melihat Allah; tetapi Anak Tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakan-Nya.
Hasaksian ni si Johannes Pandidi Pasal Dirini Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri
19On do hasaksian ni si Johannes, sanggah roh hubani malim ampa halak Lepi hun Jerusalem, na sinuruh ni halak Jahudi na ijai ai, laho manungkunsi, atap ise do ia. 19 Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia: “Siapakah engkau?”
20Jadi iakuhon do, seng iporsou, nini ma, “Sedo Ahu Kristus in.” 20 Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya: “Aku bukan Mesias.”
21Isungkun sidea ma ia, “Ise do, anggo sonai? Ai si Elias do ham?” Jadi nini ma, “Seng ahu ai! Ham do nabi na pinarbagah ai?” Balosni, “Lang!” 21 Lalu mereka bertanya kepadanya: “Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?” Dan ia menjawab: “Bukan!” “Engkaukah nabi yang akan datang?” Dan ia menjawab: “Bukan!”
22Dob ai nini sidea ma hu bani, “Ise do anggo sonai, ase tarbalosi hanami na marsuruh hanami. Aha do hatahononmu pasal ham?” 22 Maka kata mereka kepadanya: “Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?”
23Jadi nini ma, “Ahu, ai ma sora na dilo-dilo i halimisan, Papintor ma dalan ni Tuhan in! songon na hinatahon ni Nabi Jesayas.” 23 Jawabnya: “Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun: Luruskanlah jalan Tuhan! seperti yang telah dikatakan nabi Yesaya.”
24 Ia na sinuruh ai humbani halak Parisei do. 24 Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi.
25Jadi nini sidea ma manungkunsi, “Mase ma mandidi ham, anggo seng Kristus ham, atap si Elias atap nabi ai?” 25 Mereka bertanya kepadanya, katanya: “Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?”
26Jadi nini si Johannes ma mambalosi sidea, “Ia ahu bah do hudidihon, tapi domma jongjong i tongah-tongah nasiam Ia, na so tinanda nasiam in, 26 Yohanes menjawab mereka, katanya: “Aku membaptis dengan air; tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal,
27na roh hun pudingku, anjaha na hurang talup do ahu mananggali tali ni sipatu-Ni.” 27 yaitu Dia, yang datang kemudian dari padaku. Membuka tali kasut-Nyapun aku tidak layak.”
28 I Betania do ai masa, i dipar ni Bah Jordan, ijai do ianan ni si Johannes mandidi. 28 Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis.
Hasaksian ni si Johannes Pandidi Pasal Jesus Yohanes menunjuk kepada Yesus
29Patarni ai ididah si Johannes ma Jesus roh hu bani, gabe nini ma, “Tonggor ma, Ia do biribiri ni Naibata, na mamorsan dousa ni dunia on! 29 Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata: “Lihatlah Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia.
30 Ia do ai na huhatahon ai, i pudingku roh do sada halak, na dob parlobei do Ia adong ase ahu, ai parlobei do Ia adong ase ahu. 30 Dialah yang kumaksud ketika kukatakan: Kemudian dari padaku akan datang seorang, yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku.
31Ahu pe seng hutanda hinan Ia, tapi ase talar Ia bani bangsa Israel, ai do ase roh ahu mandidihon bah.” 31 Dan aku sendiripun mula-mula tidak mengenal Dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya Ia dinyatakan kepada Israel.”
32Dob ai isaksihon si Johannes ma, nini ma, “Huidah do Tonduy in susur songon asas hun nagori atas anjaha marianan Bani. 32 Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya: “Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Ia tinggal di atas-Nya.
33Ahu pe seng hutanda hinan Ia. Tapi Ia na marsuruh ahu mandidihon bah, Ia do mangkatahon hu bangku, Ia hubani ise ididah ho susur Tonduy in anjaha marianan Bani, Ia ma sididihon Tonduy Na Pansing. 33 Dan akupun tidak mengenal-Nya, tetapi Dia, yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku: Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atas-Nya, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus.
34Ase domma huidah anjaha husaksihon, ?Ia do Anak ni Naibata.” 34 Dan aku telah melihat-Nya dan memberi kesaksian: Ia inilah Anak Allah.”
Susian ni Jesus na Parlobei Murid-murid Yesus yang pertama
35Patarni ai jongjong ma use si Johannes ijai rap pakon dua susianni. 35 Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya.
36Jadi sanggah ididahsi Jesus montas, nini ma, “Tonggor ma, Ia do biribiri ni Naibata!” 36 Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata: “Lihatlah Anak domba Allah!”
37Dob ibogei susianni na dua ai hatani ai, jadi iirikkon sidea ma Jesus. 37 Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus.
38Marhusor ma Jesus, gabe ididah ma sidea mangirikkon-Si, jadi nini ma hubani sidea, “Aha do na pinindahannima?” Jadi nini sidea ma hu Bani, “Rabbi (artini: Guru)*, ija do Ham marianan?” 38 Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat, bahwa mereka mengikut Dia lalu berkata kepada mereka: “Apakah yang kamu cari?” Kata mereka kepada-Nya: “Rabi (artinya: Guru), di manakah Engkau tinggal?”
39Nini ma hubani sidea, “Roh ma hanima, ase ididah hanima!” Jadi roh ma sidea, ididah ma ianan-Ni ai, jadi rap ma sidea pakon-Si sadarini ai. Tar pukul ompat ma ai. 39 Ia berkata kepada mereka: “Marilah dan kamu akan melihatnya.” Merekapun datang dan melihat di mana Ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia; waktu itu kira-kira pukul empat.
40Si Andreas, sanina ni si Simon Petrus do sada humbani na dua ai, na mambogei hata ni si Johannes ai, anjaha na mangirikkon Jesus ai. 40 Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus.
41Dob ai jumpahsi ma lobei si Simon, saninani ai, jadi nini ma dompaksi, “Domma jumpah hanami Mesias in (artini: Kristus)*.” 41 Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya: “Kami telah menemukan Mesias (artinya: Kristus).”
42Ibobai ma ia bani Jesus, ikawahkon Jesus ma ia, lanjar nini ma hu bani, “Si Simon do ho, anak ni si Jonas; si Kepas ma ho goranon  (artini: Petrus; batu gingging)*!” 42 Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata: “Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas (artinya: Petrus).”
43Patar ni ai, sanggah na sihol laho Ia hu Galilea, jumpah-Si ma si Pilippus. Jadi nini Jesus ma hu bani, “Irikkon ma Ahu!” 43 Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus, dan berkata kepadanya: “Ikutlah Aku!”
44Ai si Pilippus ai hun Betsaida do, ai ma huta ni si Andreas ampa si Petrus. 44 Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus.
45Jumpah si Pilippus ma si Natanael, jadi ihatahon ma hu bani, “Domma jumpah hanami Ia, na sinahapkon ni si Musa ibagas titah in, sonai homa nabi-nabi ai ma Jesus, anak ni si Josep, na hun huta Nasaret.” 45 Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya: “Kami telah menemukan Dia, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret.”
46Dob ai nini si Natanael ma hu bani, “Mintor tarbahen ma roh na madear hun Nasaret?” Jadi ihatahon si Pilippus ma, “Roh ma ho, ase ididah ho!” 46 Kata Natanael kepadanya: “Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?”
47Ididah Jesus ma si Natanael roh hu Bani, jadi nini ma pasalsi, “On ma sada halak Israel na sintong, na so maruhur lekluk ibagas.” 47 Kata Filipus kepadanya: “Mari dan lihatlah!” Yesus melihat Natanael datang kepada-Nya, lalu berkata tentang dia: “Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya!”
48Nini si Natanael ma hu Bani, “Hunja itanda Ham ahu?” Jadi nini Jesus ma mambalosisi, “Sanggah lape idilo si Pilippus ho, domma Huidah ho i toruh ni hayu ara ai.” 48 Kata Natanael kepada-Nya: “Bagaimana Engkau mengenal aku?” Jawab Yesus kepadanya: “Sebelum Filipus memanggil engkau, Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara.”
49Nini si Natanael ma hu Bani, “Rabbi, Ham do Anak ni Naibata, Ham do Raja ni Israel.” 49 Kata Natanael kepada-Nya: “Rabi, Engkau Anak Allah, Engkau Raja orang Israel!”
50Jadi nini Jesus ma mambalosisi, “Halani na Huhatahon ai do bam: Huidah do ho i toruh ni hayu ara ai, ase porsaya ho. Sibanggalhonon ni ai ope idahonmu!” 50 Yesus menjawab, kata-Nya: “Karena Aku berkata kepadamu: Aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar dari pada itu.”
51Lanjar nini ma hu bani, “Na sintong tumang do na Huhatahon bannima, idahonnima do mungkab nagori atas anjaha naik turun malekat ni Naibata marayak Anak ni Jolma in”. 51 Lalu kata Yesus kepadanya: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia.”
<< Lukas 24 Yohanes 2 >>